Obs Het Zand

Pauwoogvlinder 18 3544 DB Utrecht

Schoolfoto van Obs Het Zand

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Sinds het schooljaar 2014-2015 mogen basisscholen zelf kiezen welke eindtoets PO zij willen afnemen. Deze toetsen moeten door het ministerie van Onderwijs en de Onderwijsinspectie worden goedgekeurd. Wij hebben sinds het schooljaar 2015-2016 gekozen voor de IEP-eindtoets van Bureau ICE. Wij hebben hier in samenspraak met de MR voor gekozen.  Een van de redenen is dat deze toets goed aansluit bij de belevingswereld van de kinderen en overzichtelijk is. Hieronder staat een link naar de website van de toetsontwikkelaar.

http://www.toets.nl/basisonderwijs/voor-ouders

In verband met Corona zijn er over 19-20 geen eindtoetsgegevens.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De resultaten van het onderwijs

Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet en houden de gegevens van resultaten bij in ons leerlingvolgsysteem (Parnassys). De leerlingen worden regelmatig getoetst met methodegebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks op het gebied van bijvoorbeeld rekenen/wiskunde, technisch en begrijpend lezen en spelling, landelijk genormeerde toetsen. Op basis van de gegevens uit de toetsen worden de planning van het onderwijs in de groep (het leerstofaanbod en de aanpak van de groepen, kleine groepjes of individuele leerlingen) op- of bijgesteld.

Zie meer informatie over hoe de school omgaat met de privacy/persoonsgegevens van uw kind in hoofdstuk 4, onder privacy.

Tussentijdse resultaten

Om een goed beeld te krijgen van de tussentijdse resultaten op de verschillende vakgebieden, zoals taal, rekenen/wiskunde en lezen, worden in alle leerjaren genormeerde methodeonafhankelijke toetsen (van het CITO volgsysteem primair onderwijs) afgenomen. We gebruiken deze gegevens om het vervolgaanbod en de vervolgaanpak te bepalen op kind-, groeps- en schoolniveau. Hieronder staat een overzicht van de resultaten van een deel van deze toetsen. Het zijn de volgende toetsen die informatie geven op belangrijke momenten in de schoolloopbaan van de leerlingen:

- in de groepen drie en vier dienen de leerlingen op een zodanig niveau technisch te leren lezen dat zij met succes kunnen meedoen aan alle andere onderdelen van het onderwijs;

- in groep 4 staan de basisvaardigheden in het rekenonderwijs centraal;

- in groep 6 wordt de overstap gemaakt naar complexere, wiskundige vraagstukken;

- verder moet in groep 6 het niveau van begrijpend lezen voldoende hoog zijn met het oog dat de leerlingen steeds meer zelfstandig opdrachten moeten doen.

Het dagelijkse werk van de leerlingen wordt op diverse manieren gevolgd. Zo werken we met Snappet, een digitale omgeving waarin leerlingen rekenen en taalopdrachten maken. De leerling hebben op deze manier zelf goed zicht op hun eigen ontwikkeling ten aanzien van de doelen en de leerkracht krijgt middels het dashboard een goed overzicht waar de leerling staat in zijn ontwikkeling. We gebruiken daarnaast observaties, methodegebonden toetsen en toetsen uit het leerlingvolgsysteem. In onderstaand schema geven we aan welke (toets)gegevens we gebruiken om zicht te hebben op de ontwikkeling van onze leerlingen.

Vanaf groep 3 kunt u gegevens van de toetsen inzien in het ouderportaal van Parnassys. Daarnaast krijgen de leerlingen tweemaal per jaar een rapport.  

Toetsoverzicht:

Nederlandse taal

·         CITO SPELLING (gr 3-8)

·         CITO BEGRIJPEND LEZEN (gr 5-8)

·         CITO WOORDENSCHAT (gr 3-8)

·         CITO DMT (gr 4-8)

·         CITO AVI (gr 3-8)

·         KIJK (gr 1-2)

·         Werkstukken, (boek) presentaties, spreekbeurten (vanaf groep 4 Rekenen en wiskunde)

·         Methodegebonden Toetsen (groep 3-8)

·         CITO Rekenen en Wiskunde (groep 3-8)

Engelse taal

·         Methodegebonden toetsen (groep 7-8)

Thematisch werken

·         Presentaties, werkstukken (groep 4-8)

Motorische screening (groep 1-3)  

Schoolbespreking

Tweemaal per jaar (maart, juni) reflecteren leerkrachten en intern begeleider (IB) op de tussenresultaten van de leerlingen om het vervolgaanbod en de vervolgaanpak beredeneerd te bepalen. Dit wordt vastgelegd in Leeruniek. De manier waarop de interne ondersteuningsstructuur is vormgegeven en functioneert is vastgelegd in het zorgplan.      

Tussenopbrengsten

De gegevens staan hieronder in niveauwaarden (0-5). Waarbij we in 2018-2019 minimaal een gemiddelde niveauwaarde op schoolniveau van 3.8 nastreefden.

Technisch lezen groep 3 - 2.0 (M)  4.2 (E)

Technisch lezen groep 4 - 2.4 (M)   4.4 (E)

Rekenen wiskunde groep 4 - 3.5  (M) 3.7 (E)

Rekenen wiskunde groep 6 - 3.9  (M)  3.6  (E)

Begrijpend lezen groep 6 - 3.1 (M) 3.9 (E)

Op basis van onze ambities zien we dat niet alle resultaten op voldoende tot goed niveau liggen. In de middenbouw zien we dat de resultaten van Technisch Lezen (met de 3.0 toetsen) niet  aan onze verwachtingen (boven het landelijk gemiddelde) voldoen, in de bovenbouw (met de oude LOVS-toetsen en de 3.0 toetsen ) zien we resultaten boven het gemiddelde.

Op rekengebied zien we dat zowel in de middenbouw  en bovenbouw (3.0 toetsen t/m groep 7)  steeds meer naar het gemiddelde en onder het gemiddelde zakt, De groepen 8 (oude LOVS-toetsen) presteren ruim boven het gemiddelde niveau.

De borging van het huidige onderwijs maakt dat we een vrij stabiel beeld hebben en we grip hebben op welke interventies in principe goed zullen werken. Naast de duidelijke zorgstructuur en de consequente wijze van lesgeven zijn structurele klassenbezoeken met nabespreking teambreed, extra leertijd leerjaar- en klassen specifiek en een verbeterde curatieve zorg succesvolle interventies. Voor het komende jaar zijn er extra klassenbezoeken ingepland voor groep 3 en 4 op het gebied van technisch lezen en gaat groep 3 op schoolbezoek bij een school die al vergevorderd zijn met de invoering van Lijn 3.

Wat betreft ons rekenonderwijs zullen nieuwe leerkrachten worden getraind in de methodiek 'Met sprongen vooruit’ en daarnaast zal er komend jaar een nieuwe rekenmethode worden gekozen die pas bij onze visie en strategie voor het rekenonderwijs. Verder zal er komend jaar een rekenspecialist uit het team naar voren komen die ook de opleiding zal gaan volgen in 2020-2021. Op het gebied van begrijpend lezen zijn er ontwikkelingen wat betreft de didactiek. Komend jaar zorgen we dat de leerkrachten deze nieuwe didactiek eigen maken en zullen we middels klassenbezoeken leerkrachten hierbij van feedback voorzien.    

Gegevens kwaliteitsvragenlijsten

In het schooljaar 2018-2019 hebben we kwaliteitsvragenlijsten uitgezet onder leerlingen, medewerkers en ouders. Hieronder vindt u de belangrijkste uitkomsten terug en welke acties eruit voort zijn gekomen.  

Leerlingen

Van de 153 leerlingen hebben 146 leerlingen de lijst ingevuld (95,5%). Als sterkte punten (3,5 en hoger) kwamen naar voren: We werken in de klas zelfstandig (3,5) en ik hoef niet altijd naar de uitleg te luisteren maar mag ook dingen doen (3,5). Daarnaast vinden de leerlingen dat ze op school leren samen werken (3,7). Ook vinden de leerlingen dat er voldoende dingen zijn om te kunnen leren (3,6). In de opmerkingen werd veel opgemerkt over het volgende: Kinderen ervaren dat er goed les wordt gegeven (er wordt goed uitgelegd) en dat je dus goed kan leren en dat er veel met pesten wordt gedaan (aangepakt) en geholpen.

De leerlingen hebben ook punten aangedragen welke voor verbetering vatbaar zijn: (2,9 of lager): De juf ziet niet altijd goed hoe de leerling zich voelt (2,8). Daarnaast wist lang niet iedereen wie de vertrouwenspersoon in de school was (2,5). Daarnaast vinden ze dat het gebouw meer kleur zou mogen hebben en dat pesten nog meer aandacht behoeft. Het rapportcijfer was een 8,3 (2017: 7,7).

Naast dat deze uitkomsten in het team en in de MR zijn besproken zijn de uitkomsten ook met de leerlingenraad en de leerlingen in de klas besproken. Ook zij hebben bijgedragen aan het aanvoeren van verbeterpunten welke soms al op klassen niveau gerealiseerd konden worden. De komende jaren is de stem van de leerling een belangrijk speerpunt in onze school. Leerkrachten voeren kind gesprekken naast de gebruikelijke afstemmingsgesprekken met ouders en leerlingen. De Leerlingenraad heeft een belangrijke plaats in de school. Daarnaast voert de directeur ook gesprekken met leerlingen uit de klassen. Op het einde van het schooljaar wil ze alle leerlingen op deze manier gesproken hebben (groep 4-8).

Ouders

Van de 255 gezinnen in de school hebben er 172 ouders de enquête ingevuld (67.5%). De volgende sterke punten (3,5 en hoger) kwamen naar boven: Mijn kind gaat met plezier naar school (3,6), mijn kind voelt zich veilig op school (3,5) en ouders zijn ook tevreden over het contact tussen hun kind en de leerkracht. Bij de opmerkingen kwam veelvuldig naar voren dat ouders het team ervaren als betrokken goede leerkrachten. Tevens zien ouders de leerkrachten als professionals die duidelijkheid verschaffen. Ook ervaren ouders een goede sfeer en openheid.

De volgende verbeterpunten kwamen naar voren: leerkrachten mogen meer helpen bij het oplossen van ruzies tussen leerlingen (2,9), ouders zijn niet tevreden over de wijze waarop school omgaat met pestgedrag (2,9), en ervaren nog regelmatig dat hun kind worden gepest door andere leerlingen (2,4) ook online (2,9). Daarnaast ervaren ze dat andere leerlingen hun kind expres pijn doen (2,6) en dat hun kind bang is voor andere leerlingen (2,7). Ook weten ze niet of hun kind wel weet wat de vertrouwenspersoon op school doet (2,4). Bij de opmerkingen gaven ouders veel verschillende dingen aan. Wat opviel was: dat er wel behoefte is aan meer afstemmen op onderwijsbehoefte en de informatie daarover naar ouders. Ook werd 6 maal opgemerkt dat er nog veel pesten, ruzies en conflicten werden opgemerkt. Ouders gaven de school een rapportcijfer 7.2  (2017: 6.6 )

De resultaten zijn met het team en in de MR besproken. Voor de school is het duidelijk we vinden ouders belangrijke partners in het onderwijs aan onze leerlingen. De komende jaren is ouderbetrokkenheid dan ook een speerpunt van de school. Komend jaar zijn er koffieochtenden met de directeur. De koffieochtenden komen jaarlijks terug op de agenda. De school onderzoekt of er interesse is in een stuurgroep Vreedzaam van ouders.

Medewerkers

De leerkrachten ervaren als sterke punten (3,5 en hoger) dat leerlingen dat leerlingen het naar hun zin hebben in de groep (3,6). Ze zijn ook tevreden over het contact wat ze hebben met hun leerlingen (3,6).  Ze stimuleren leerlingen om zelfstandig te werken (3,5). Ze vinden dat ouders als partner bij het onderwijsproces worden betrokken (3,5). Ook zijn ze tevreden over het contact met ouders (3,6). Ze ervaren dat ze serieus worden genomen door de directeur (3,6) en ervaren een veiligheid op school (3,6). Daarnaast zijn ze tevreden over de onderlinge samenwerking met collega’s. Bij de opmerkingen kwam met name naar voren dat de leerkrachten een goede sfeer in een veilig, open klimaat ervaren en dat er wordt geluisterd. Ook wordt de fijne samenwerking genoemd en dat er  ruimte is voor experimenteren en ontwikkelen.

Daarnaast kwamen er een aantal verbeterpunten naar voren (2.9 en lager). Ze ervaren dat leerlingen worden gepest door andere leerlingen (2.0) en dat geldt ook voor online (2.2). Dat leerlingen elkaar expres pijn doen (2.1) en dat leerlingen bang zijn voor elkaar (2.2). ICT zou nog adequater als didactisch hulpmiddel kunnen worden ingezet (2.8). En dat geldt ook voor de inrichting van de klassen (2.6). Ook het beleid mag eenduidiger zowel in formulering als in uitvoering (2.8) als wel dat de besluitvorming op zorgvuldige wijze plaats kan vinden (2.7). Bij de opmerkingen kwam naar voren dat de communicatie over besluitvormingsproces beter kan en dat er effectiever vergaderd mag worden. Daarnaast waren er veel opmerkingen over het gebouw, zowel klimaat als uitstraling. Welke bekend zijn en het gebouw wordt dan ook gerenoveerd. De medewerkers geven hun werkomgeving een rapportcijfer van 7,4 (2017: 7.0).

De resultaten zijn besproken met het team en de MR. De ontevredenheid met het gebouw is bekend en waar nodig worden aanpassingen gerealiseerd. Verder is er intern gekeken naar de vergaderstructuur en de wijze waarop er vergaderd wordt. Ook de communicatie is besproken en op dit moment wordt de interne memo op vrijdag gebruikt om besluiten en over beleid te communiceren. ICT is iets wat bovenschools wordt opgepakt en dat zal ook gevolgen hebben voor de school. De punten rondom pesten zijn besproken, leerkrachten schrokken van de lage cijfers en gave toe dat ze iedere vorm van pesten niet tolereren. Wel gaven ze aan er soms weinig zicht op te hebben en dat ze echt informatie van ouders en leerlingen nodig hebben om de situatie boven te krijgen. Ze zijn wel blij met de aanpak rondom Vreedzame School en zien het als een aanpak die goed past bij de school.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 8 geïnformeerd over de POVO-procedure. Alle kinderen in groep 8 maken een verplichte eindtoets. Op onze school is dat IEP.

Op onze school wordt nauwkeurig gekeken naar adviezen van de leerlingen. Dit gebeurt door de adviescommissie. Deze bestaat onder andere uit de interne begeleiding en de leerkrachten van groep 7 en 8. In groep 7 vindt er een voorlopig advies plaats. In groep 8 worden de definitieve adviezen gegeven. Wij kijken daarbij naar de resultaten uit het Leerlingvolgsysteem, de werkhouding, methodetoetsen, huiswerkattitude en eventuele andere dingen die mee kunnen spelen. Aan de hand van deze gegevens geven wij in februari de kinderen een schooladvies. Dit schooladvies is bindend voor middelbare scholen. De eindtoets vindt pas in april plaats. Aan de hand van deze toets kunnen wij het advies alsnog naar boven toe bijstellen.

Meer informatie vindt u op de website www.naarhetvo.nl onder het tabblad ‘ouders’.

De uitstroom naar het voortgezet onderwijs

De eindopbrengsten van ons onderwijs zijn sinds schooljaar 2015-2016 goed. Het aantal HAVO en VWO schooladviezen schommelt tussen de 45% en 56%. Dit kom overeen met het opleidingsniveau van de ouders. We zien daarmee dat ongeveer de helft van onze leerlingen naar het VMBO uitstroomt.  Met deze gegevens lopen wij gelijk met het landelijk gemiddelde.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven