OBS Het Zand

Pauwoogvlinder 18 3544 DB Utrecht

Schoolfoto van OBS Het Zand

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Sinds het schooljaar 2014-2015 mogen basisscholen zelf kiezen welke eindtoets PO zij willen afnemen. Deze toetsen moeten door het ministerie van Onderwijs en de Onderwijsinspectie worden goedgekeurd. Wij hebben sinds het schooljaar 2015-2016 gekozen voor de IEP-eindtoets van Bureau ICE. Wij hebben hier in samenspraak met de MR voor gekozen.  Een van de redenen is dat deze toets goed aansluit bij de belevingswereld van de kinderen en overzichtelijk is. Hieronder staat een link naar de website van de toetsontwikkelaar.

http://www.toets.nl/basisonderwijs/voor-ouders

In verband met Corona zijn er over 19-20 geen eindtoetsgegevens.

Afgelopen schooljaar 20-21 hebben wij als school ondanks de lockdown uitzonderlijk goed gescoord met de IEP-eindtoets namelijk boven landelijk gemiddelde. Het landelijk gemiddelde is 79,7. Dit is mede dankzij de directeur die samen met de leerkrachten en de MR besloten heeft de groepen 8 in zijn geheel als kwetsbaar aan te merken. Hierdoor hebben wij deze leerlingen ondanks de lockdown fysiek onderwijs kunnen bieden.  

De resultaten zijn opgesplitst in de resultaten van Obs Het Zand waarbij de leerlingen vanaf groep 1 t/m groep 8 onderwijs bij ons gevold hebben. De junioren van Academie 10 stromen in vanaf groep 7 en dit geeft een ander beeld. We vinden dat u op deze manier de resultaten kunt lezen. Resultaten zeggen niet altijd iets over de capaciteiten van een kind, zeker bij Academie 10, omdat de leerlingen daar pas vanaf 10 jaar instromen en vanuit verschillende scholen instromen. Ook zeggen de resultaten niet direct iets over de kwaliteit van onderwijs.  

Obs Het Zand: 82,35

Junioren Academie 10: 76,2

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De resultaten van het onderwijs

Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet en houden de gegevens van resultaten bij in ons leerlingvolgsysteem (Parnassys). De leerlingen worden regelmatig getoetst met methodegebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks op het gebied van bijvoorbeeld rekenen/wiskunde, technisch en begrijpend lezen en spelling, landelijk genormeerde toetsen. Op basis van de gegevens uit de toetsen worden de planning van het onderwijs in de groep (het leerstofaanbod en de aanpak van de groepen, kleine groepjes of individuele leerlingen) op- of bijgesteld.

Zie meer informatie over hoe de school omgaat met de privacy/persoonsgegevens van uw kind in hoofdstuk 4, onder privacy.

Tussentijdse resultaten

Om een goed beeld te krijgen van de tussentijdse resultaten op de verschillende vakgebieden, zoals taal, rekenen/wiskunde en lezen, worden in alle leerjaren genormeerde methodeonafhankelijke toetsen (van het CITO volgsysteem primair onderwijs) afgenomen. We gebruiken deze gegevens om het vervolgaanbod en de vervolgaanpak te bepalen op kind-, groeps- en schoolniveau. Hieronder staat een overzicht van de resultaten van een deel van deze toetsen. Het zijn de volgende toetsen die informatie geven op belangrijke momenten in de schoolloopbaan van de leerlingen:

  • in de groepen drie en vier dienen de leerlingen op een zodanig niveau technisch te leren lezen dat zij met succes kunnen meedoen aan alle andere onderdelen van het onderwijs;
  • in groep 4 staan de basisvaardigheden in het rekenonderwijs centraal;
  • in groep 6 wordt de overstap gemaakt naar complexere, wiskundige vraagstukken;
  • verder moet in groep 6 het niveau van begrijpend lezen voldoende hoog zijn met het oog dat de leerlingen steeds meer zelfstandig opdrachten moeten doen.

Het dagelijkse werk van de leerlingen wordt op diverse manieren gevolgd. Zo werken we met Snappet, een digitale omgeving waarin leerlingen rekenen en taalopdrachten maken. De leerling hebben op deze manier zelf goed zicht op hun eigen ontwikkeling ten aanzien van de doelen en de leerkracht krijgt middels het dashboard een goed overzicht waar de leerling staat in zijn ontwikkeling. We gebruiken daarnaast observaties, methodegebonden toetsen en toetsen uit het leerlingvolgsysteem. In onderstaand schema geven we aan welke (toets)gegevens we gebruiken om zicht te hebben op de ontwikkeling van onze leerlingen.

Vanaf groep 3 kunt u gegevens van de toetsen inzien in het ouderportaal van Parnassys. Daarnaast krijgen de leerlingen tweemaal per jaar een rapport.  

Toetsoverzicht:

Nederlandse taal

·         CITO SPELLING (gr 3-8)

·         CITO BEGRIJPEND LEZEN (gr 5-8)

·         CITO WOORDENSCHAT (gr 3-8)

·         CITO DMT (gr 4-8)

·         CITO AVI (gr 3-8)

·         KIJK (gr 1-2)

·         Werkstukken, (boek) presentaties, spreekbeurten (vanaf groep 3 Rekenen en wiskunde)

·         Methodegebonden Toetsen (groep 3-8)

·         CITO Rekenen en Wiskunde (groep 3-8)

Engelse taal

·         Methodegebonden toetsen (groep 7-8)

Thematisch werken

·         Presentaties, werkstukken (groep 4-8)

Motorische screening (groep 1-3)  

Schoolbespreking

Tweemaal per jaar (maart, juni) reflecteren leerkrachten en intern begeleider (IB) op de tussenresultaten van de leerlingen om het vervolgaanbod en de vervolgaanpak beredeneerd te bepalen. Dit wordt vastgelegd in Leeruniek. De manier waarop de interne ondersteuningsstructuur is vormgegeven en functioneert is vastgelegd in het zorgplan.      

Tussenopbrengsten

We streven als school ernaar om voor alle vakken de opbrengsten tussen de 2.2 en 4.2 niveauwaarden op uit te komen. Het landelijk gemiddelde is tussen de 2.0 en 4.0. Wij nemen de middenmoot als vertrekpunt.

Op dit moment maken wij de trendanalyse naar aanleiding van de opbrengsten van de midden-toetsen van 2021, welke in maart 2021 zijn afgenomen. Uit deze opbrengsten is te zien dat de school haar ambities heeft behaald. Echter wanneer we naar de ontwikkeling op leerling niveau kijken, zien we grotere verschillen en hebben een aantal leerlingen i.v.m. diverse factoren waaronder de gevolgen van de schoolsluiting of afwezig zijn i.v.m. Corona vertraging opgelopen. Deze trendanalyse wordt nagestuurd. Het beeld in school is dat alle resultaten op voldoende tot goed niveau liggen. De landelijke middenmoot ligt tussen 2.0-4.0 . Bij op één na alle vakken liggen onze resultaten boven de 4.0 en boven de 2.0. Ondanks twee keer een lockdown heeft de school een mooi resultaat gehaald en hebben we groei laten zien in onze resultaten. Een verklaring hiervoor is dat we in rap tempo ons onderwijs online hebben vormgegeven en aangepast. Ook tijdens de lockdown hebben we onze onderwijsondersteuners ingezet om kwetsbare kinderen te ondersteunen waar nodig. De borging van het huidige onderwijs maakt dat we een vrij stabiel beeld hebben en we grip hebben op welke interventies in principe goed zullen werken. Naast de duidelijke zorgstructuur en de consequente wijze van lesgeven waarbij gebruikt gemaakt wordt van het directe instructiemodel hebben wij toch goed kunnen aansluiten bij de onderwijsbehoeften van kinderen. Dit schooljaar hebben wij ingezet op formatief evalueren. Normaliter worden er structureel klassenbezoeken met nabespreking ingepland door de opleider in school, bouwcoördinatoren en taalspecialist om de kwaliteit van het onderwijs en lesgeven vast te houden. Door de Coronamaatregelen heeft dit minder plaatsgevonden. In de bovenbouw zijn wij bezig om meer aan te sluiten bij het uitstroomniveau van de leerlingen op het gebied van rekenen en begrijpend lezen. Komend schooljaar willen we hiermee een start maken en ons onderwijsaanbod anders organiseren waarbij we werken vanuit doelen. Hierdoor willen we de leerlingen meer betrekken bij hun onderwijs en eigenaarschap vergroten. Als school nemen we de middenmoot als vertrekpunt. 

Gegevens kwaliteitsvragenlijsten   

Sociaal emotionele ontwikkeling leerlingen

Obs Het Zand monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We maken hierbij gebruik van ZIEN! voor het observeren van het welbevinden, de betrokkenheid en de sociale vaardigheden van leerlingen van groep 3-8 en Kijk voor de leerlingen in groep 1-2. Uit de Zien afname van dit schooljaar zowel in november (20) als in maart (21) komen de volgende aspecten in alle groep gemiddeld als goed naar voren: Pestbeleving (90-97%), pestgedrag (95-98%), veiligheidsbeleving (85-91%) en relatie met andere kinderen (86%- 92%). We zien hier dat de inzet van de Vreedzame school nu zijn vruchten afwerpt. Het welbevinden (76%- 97%) schommelt per klas. De betrokkenheid (74- 78%) en autonomie (53%-71%) scoren onvoldoende waarbij autonomie een opvallend lage score heeft. Bij de autonomie val ook het verschil in de score in november en maart op: dat scheelt voor sommige groepen we 20% in positieve zin. Dit heeft te maken met het volgende: Na terugkomst op school na de tweede schoolsluiting hebben leerkrachten en kinderen in de klas gesproken over de voordelen van het thuisonderwijs en leerkrachten hebben in iedere groep gewerkt aan kinderen meer ruimte heven in zelf in plannen van verwerken van lesstof). Als je ziet hoe een kleine verandering al zo een effect heeft op de autonomie beleving van kinderen. De autonomie beleving blijft natuurlijk opvallend laag. De leerkrachten hebben de afgelopen periode in de jaargroepen met hun leerlingen maar ook met collega’s in de bouw gesproken over dit onderwerp. Er zijn acties opgezet om de autonomie voor leerlingen te vergroten. Wanneer er aan de autonomie van de leerlingen wordt gewerkt wordt een positief indirect effect verwacht voor betrokkenheid en welbevinden van de leerlingen. Over de Zien opbrengsten heeft de gedragsspecialist gesprekken gevoerd met leerkrachten om samen te bespreken wat er nodig is voor de groep en eventueel individuele kinderen.

Ouders

Ouders hebben niet recent een officiële vragenlijst ingevuld. Wel zijn ouders tijdens de laatste schoolsluiting bevraagd met een korte vragenlijst naar de relatie met school. Tevens zijn onlangs de ouders van de leerlingen in de groepen 1-3 bevraagd naar hun beleving van het onderwijs aan hun kind dit in verband met de invoering van een groep 2-3 in het jaar 2020-2021. Hieronder de bevindingen van beide vragenlijsten.

Bevindingen vragenlijst ouders van de leerlingen groepen 1-3 (maart 2021)

Vorig jaar zijn we als school begonnen met een combinatiegroep 2-3. Enerzijds ingegeven door de leerlingenaantallen in deze leerjaren. Er waren te weinig leerlingen voor de leerjaren drie om een homogene groep te formeren. Anderzijds past deze combinatiegroep in onze visie op het jonge kind. Onze visie is dat het jonge kind leert door handelend en spelend bezig te zijn. Afgelopen periode hebben we gebruikt om deze onderwijsorganisatievorm te evalueren met ouders en leerkrachten. Hierbij delen we met jullie de belangrijkste bevindingen vanuit de ouderenquête (36 ouders).

  • Het overgrote deel van de ouders heeft de procedure van het samenstellen van de groepen 1-3, als goed ervaren· Voor het merendeel van de ouders is het inzichtelijk wat de kinderen in deze leerjaren aangeboden krijgen en leren.
  • De meeste ouders staan positief/neutraal over plaatsing van hun in een combinatiegroep 2/3. Ouders hebben ook hun twijfel met ons gedeeld. Hieronder gaan we daar verder op in.
  • Ouders vragen zich af of leerlingen in leerjaar 3 in de combinatiegroep misschien afgeremd worden omdat ze samen met leerlingen van leerjaar 2 in een groep zitten.
  • Ons antwoord: In elk leerjaar werken we aan ontwikkeldoelen die de leerlingen dat schooljaar moeten halen. Het maakt voor de organisatie niet uit of de leerlingen in een combinatiegroep of een homogene groep zitten want dat geldt voor alle leerlingen in dat leerjaar. De onderwijsbehoefte van de leerling wordt hier ook in meegenomen zodat wanneer nodig er intensivering of verrijking kan worden geboden.

Bevindingen van vragenlijst ouders schoolsluiting dec 20-feb 21)

45% van de ouders vulden de enquête in. Over het algemeen komt uit de enquête naar voren dat ouders de moed erin houden. Ook kregen we terug dat het voor gezinnen met relatief jongere kinderen als zwaar werd ervaren. Zeker wanneer het gecombineerd moest worden met werk. Wat betreft de motivatie van kinderen werd het ons wel duidelijk dat het echt tijd werd voor een schoolopening en gelukkig kwam deze ook snel. Daarnaast gaven de meeste ouders aan tevreden te zijn over de wijze waarop ons thuisonderwijs is ingericht. De vragenlijst richtte zich ook op het welbevinden van ouders en kinderen daarnaast bevroegen we een aantal zaken die betrekking hadden op school.

Medewerkers

Sinds vorig jaar doet de school mee met Klassewerkplek. Klassewerkplek doet jaarlijks onderzoek naar de beste werkplek in het onderwijs. Klassewerkplek doet dit onderzoek omdat ze gelooft dat als we het onderwijs ècht teruggeven aan leerkrachten, het vak nog mooier en aantrekkelijker wordt, en zelfs dat zo de werkdruk bestreden kan worden. “We hoeven alleen maar de wetenschappelijke inzichten rondom werkgeluk te volgen. Want ook die zeggen dat mensen gelukkiger zijn als ze zelf het stuur van hun werk en carrière in handen hebben.” Bron: www.klassewerkplek.nl

De resultaten van dit onderzoek zijn hier te vinden. Van de 30 teamleden hebben 30 leden de vragenlijsten ingevuld, ook zijn er kwalitatieve interviews afgenomen onder drie leden van het team. De leerkrachten zijn bevraagd op zes thema’s. Naast het onderzoek naar werkgeluk zijn er nog andere indicatoren die gebruikt worden zoals het ziekteverzuim. We hebben de opbrengsten vergeleken met die van vorig jaar. Het rapport zelf is gedeeld met teamleden en MR leden. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 8 geïnformeerd over de POVO-procedure. Alle kinderen in groep 8 maken een verplichte eindtoets. Op onze school is dat IEP.

Op onze school wordt nauwkeurig gekeken naar adviezen van de leerlingen. Dit gebeurt door de adviescommissie. Deze bestaat onder andere uit de interne begeleiding en de leerkrachten van groep 7 en 8. In groep 7 vindt er een voorlopig advies plaats. In groep 8 worden de definitieve adviezen gegeven. Wij kijken daarbij naar de resultaten uit het Leerlingvolgsysteem, de werkhouding, methodetoetsen, huiswerkattitude en eventuele andere dingen die mee kunnen spelen. Aan de hand van deze gegevens geven wij in februari de kinderen een schooladvies. Dit schooladvies is bindend voor middelbare scholen. De eindtoets vindt pas in april plaats. Aan de hand van deze toets kunnen wij het advies alsnog naar boven toe bijstellen.

Meer informatie vindt u op de website www.naarhetvo.nl onder het tabblad ‘ouders’.

De uitstroom naar het voortgezet onderwijs

De eindopbrengsten van ons onderwijs zijn sinds schooljaar 2015-2016 goed. Het aantal HAVO en VWO schooladviezen schommelt tussen de 45% en 56%. Dit komt overeen met het opleidingsniveau van de ouders. We zien daarmee dat ongeveer de helft van onze leerlingen naar het VMBO uitstroomt.  Met deze gegevens lopen wij gelijk met het landelijk gemiddelde.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven