OBS Het Zand

Pauwoogvlinder 18 3544 DB Utrecht

Schoolfoto van OBS Het Zand

Het team

Toelichting van de school

Op Obs Het Zand werken wij professioneel samen. We hebben een dynamisch en open team. We zijn een lerende organisatie door zowel op schoolniveau als op individueel niveau te blijven leren en ontwikkelen. Zo vinden er veel onderlinge klassenbezoeken plaats en is er veel afstemming en overleg.  


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van een leerkracht hanteren we het volgende stappenplan Kort Verzuim:

1.       Inval SPO-poules

2.       Lukida (invalpool van docenten kunstzinnige vorming)

3.       Duo/Parttimers (bekend bij Regina)

4.       LIO / leerkracht met LIO (LIO = leerkracht in opleiding)

5.       Inzet andere ambulante mensen (vakleerkracht/ib/opleiders/directeur/RT leerkracht)

6.       Verdelen (Max. 1 dag)

7.       Eventueel inzet (onderwijzende) ouders

8.       Naar huis sturen (alleen in extreme situaties)/kleuters thuishouden)         

Bij de inzet van (onderwijzende) ouders maken we gebruik van een pool van ouders die zich hebben aangemeld. Een onderwijzende ouder kan alleen voor de groep. Wanneer het een ouder zonder bevoegdheid is, vragen we 3 ouders om de klas op te vangen.

Er is geen stappenplan voor lang verzuim omdat we dat per situatie moeten afstemmen. We zullen dan mogelijk ook moeten denken aan verschuiven van leerkrachten naar andere groepen binnen Obs Het Zand omdat er wel invallers beschikbaar zijn maar niet voor de groep waarvoor de vervanging wordt aangevraagd. Dit heeft natuurlijk ook te maken met het lerarentekort. Er is op dit moment niet veel beschikbaar en het voelt soms als zoeken naar een speld in een hooiberg. Uiteraard houden we u als ouder/verzorger op de hoogte van de situatie.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De inzet van de school

Er wordt veel samengewerkt binnen het team van Obs Het Zand en de goede samenwerking straalt uit naar de sfeer van de school. We zetten samen een school neer waar goed onderwijs wordt gegeven. Daarvoor is het noodzakelijk dat wij van elkaars kwaliteiten gebruik maken en van elkaar leren. Samenwerking vindt ook plaats binnen de klassen. Bij een groot aantal klassen is er sprake van duopartners. De twee leerkrachten die voor de klas staan overleggen over de aanpak van het onderwijs en de ontwikkeling van de kinderen. Zij bundelen hun kennis en ervaringen.

De acht leerjaren zijn onderverdeeld in 2 bouwen:

- groep 1, 2, 3 en 4

- groep 5, 6, 7 en 8

Binnen de bouwen wordt ook overlegd over hoe we het onderwijs geven en organiseren, over kinderen en over te organiseren activiteiten. Op deze manier gebruiken leerkrachten kennis van collega’s. Tenslotte zijn er mensen met speciale taken buiten de klas, zoals de leerkrachten die extra ondersteuning geven aan leerlingen. Deze hebben regelmatig overleg met de leerkrachten van de kinderen waarmee ze werken, zodat het onderwijs op elkaar afgestemd kan worden.  

Drie jaar geleden zijn NUOVO en SPO een pilot 10-14 gestart onder de naam Route 10-14. De pilot is een samenwerking tussen Obs Het Zand (SPO)en Academie TIEN (NUOVO). In het Nederlandse onderwijssysteem moeten leerlingen al heel jong kiezen wat ze gaan doen na de basisschool. Bij Academie TIEN: Route 10-14 wordt de keuze voor een definitief VO-advies uitgesteld. Hierdoor hebben leerlingen in de leeftijd van 10-14 jaar de tijd om zich te ontwikkelingen en te ontdekken wat bij hen past. Met persoonlijke leerroutes, coaching en begeleiding door leerkrachten van het basis-én voortgezet onderwijs worden leerlingen uitgedaagd zelf keuzes te maken. Na hun periode bij Academie TIEN Route 10-14 kunnen leerlingendoorstromen naar Academie TIEN of een andere middelbare school. 

Het onderwijs aan de leerlingen van de 10-14 groep vindt plaats bij Academie TIEN binnen de juniorafdeling. Binnen het gebouw zijn er speciale vaste lokalen voor deze leerlingen, waar zij onder ?begeleiding van de groepsleerkracht hun onderwijs volgen. Naast de reguliere vakken zoals taal, ?rekenen en sociale vaardigheden krijgen de leerlingen de kans om ook al vakken te volgen die ?normaal gesproken op het voortgezet onderwijs pas beschikbaar zijn. Vakdocenten werken samen ?met de groepsleerkracht om onderwijs aan te bieden in vakken zoals filosofie, mens & maatschappij, ?natuur & techniek en kunst & cultuur. Ook met onze groepen 7 en 8 gaan wij meer aansluiten bij deze manier van werken. Vanuit Obs Het Zand is de directeur, Antoinette Crawfurd, bij dit initiatief betrokken. U kunt haar benaderen wanneer u vragen heeft over dit initiatief.

Personeel schooljaar 2021-2022

Groep 1/2A juf Monique Catoire en juf Eva van der Vooren

Groep 1/2B juf Cora Brinksma en juf Joke van Vlaanderen

Groep 2/3 juf Astrid Need en juf Stefanie Bakker

Groep 3/4 juf Ilse Kamminga en juf Joke Vlaanderen

Groep 4 juf meester Erwin Jonker

Groep 5A meester Ed van der Kolk en juf Tessa de Boer

Groep 5B juf Mariska Vermeulen

Groep 6 juf Wendy Roelands en meester Erwin de Grijs

Groep 7A juf Soumaya Ben Haddou en juf Nicole Backx

Groep 7B meester Jacco van Egteren en vacature

Groep 8A juf Lenneke Reumer en juf Naima Hazyoun

Groep 8B juf Joyce Brand en juf Naima Hazyoun

Directeur: Antoinette Crawfurd-Smit

Adjunct-directeur: Joyce Brand 

Intern begeleider: Annelies van Campen

Bouwcoördinatoren:

- Cora Brinksma (gr. 1 t/m 4)

- Wendy Roelands (gr. 5 t/m 8)

Specialist Gedrag: Erwin de Grijs

Specialist Taal: Lenneke Reumer

Specialist Rekenen: Soumaya Ben Haddou

Specialist Cultuur: Ed van der Kolk

Specialist MHB/Plusleerkracht: Astrid Need

Schoolopleider: Nicole Backx

Vakleerkrachten gym: Erwin de Grijs en Thomas Ooms

Onderwijs secretaresse: Regina de Boer

Conciërge: JB van den Berg

Schoolopleider: Nicole Backx

Schoolcoaches Stichting Leerkracht: Erwin de Grijs, Wendy Roelands, Lenneke Reumer en Astrid Need

Begeleiding en inzet van stagiaires van hogescholen

In onze school begeleiden we regelmatig stagiaires van de PABO/ALPO van de HU Pabo. Studenten werken altijd onder eindverantwoordelijkheid van een bevoegd leerkracht. Ook bieden wij MBO studenten de mogelijkheid om stage te komen lopen. Veelal leren deze studenten voor het beroep onderwijsassistent. 

Scholing van het team

In het kader van kwaliteit  volgen we als team en individueel personeelslid nascholing. Bij ons nascholingsbeleid wordt  de lange termijn ontwikkeling van onze school in het oog gehouden. De nascholing dient ten gunste te komen van de ontwikkeling van de school.  We willen elke dag een beetje beter worden. Leren van en met elkaar staat hierbij centraal. 

Thematisch werken

Onze school hanteert een thematische werkwijze. In de groepen 1-2 wordt alle leerstof thematisch aangeboden en staat ontwikkeling in het spel centraal. In de groepen 3 tot en met 8 worden de wereldoriëntatie vakken in samenhang met cultuur en expressie thematisch aangeboden. Daarnaast is er in de groep 3 tijdens het thematische werken ook ruimte voor de ontwikkeling in het spel zodat er een soepele overgang is van groep 2 naar 3. Vanaf groep 4 staat het onderzoekend leren centraal in het thematisch werken. 

Bewegingsonderwijs

De groepen 1 en 2 krijgen 1 x per week bewegingsonderwijs van een vakleerkracht in de gymzaal. De andere momenten (2 tot 3 x) krijgen ze bewegingsonderwijs van hun eigen groepsleerkracht in het speellokaal. Op Obs Het Zand wordt in groep 3-8 twee maal per week 45 minuten bewegingsonderwijs gegeven. De meeste gymlessen worden georganiseerd door twee vakdocenten gym. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1-2 wordt er vanuit thema’s gewerkt.           

Het uitgangspunt van ons onderwijs is het werken vanuit spel. 

Taalontwikkeling: spel met spelbegeleiding en de Klankkast.

Woordenschatontwikkeling: methode ‘Met woorden in de weer’ en LOGO 3000

Rekenen in groep 1 en 2 gebeurt vanuit ontwikkelingsgerichte benadering. 

Expressie wordt tijdens de werklessen ingezet.

Er wordt ook Engels aangeboden. 

Het streven is om groep 1-2 vier keer per week te laten gymmen.

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op onderwijs dat hen uitdaagt en rekening houdt met hun behoeften. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Soms is er speciaal onderwijs nodig voor leerlingen die dáár het best op hun plek zijn. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Voor leerlingen die dat nodig hebben, werkt de school samen met organisaties die in en rond de thuissituatie jeugdhulp bieden. Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft de visie op ondersteuning van de school, de ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt om passend onderwijs te verzorgen en de ontwikkeldoelen die de school zichzelf stelt. Een samenvatting van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is te vinden op onze website.

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school.

De zorg voor de leerlingen op onze school is in handen van het hele team van leerkrachten. De intern begeleider (IB'er) heeft daarin een coördinerende rol. De ontwikkeling van de kinderen wordt vanaf het moment dat ze op school zijn nauwkeurig gevolgd. Alle relevante gegevens als toets- en testresultaten en observatiegegevens worden vastgelegd in het leerlingvolgsysteem. Het verzamelen van gegevens vindt plaats op vaste tijdstippen, aan de hand van een toetskalender. De verzamelde gegevens over de vorderingen en ontwikkelingen van de kinderen wordt besproken met de IB'er. Hieruit voortvloeiend kunnen afspraken gemaakt worden over extra hulp die een leerling geboden wordt. In samenspraak met de IB'er maakt een leerkracht afspraken over de extra hulp die een leerling ontvangt. De afspraken worden ook met ouders besproken. De extra hulp wordt zoveel mogelijk door de leerkracht in de eigen groep gegeven. Afhankelijk van de aard van het probleem ontvangt de leerkracht hierbij hulp van de IB'er.

Ouder en kindgesprekken

Leerkrachten plannen tijdens schooltijd met hun leerlingen kindgesprekken in. Daarnaast zijn er drie geplande momenten waarop de leerkracht een gesprek met de ouders heeft. Aan het begin van het schooljaar staat het afstemmingsgesprek gepland. Leerkrachten en ouders bespreken samen wat de onderwijsbehoefte van het kind zijn. Ouders vertellen wat in hun ogen belangrijk is voor hun kind. De leerkrachten informeren ouders bij dit gesprek over de ontwikkeling van hun kind en welke extra zorg er wordt geboden indien hier sprake van is. Dan zijn er in de loop van het jaar nog twee gesprekken al of niet gekoppeld aan het rapport. Vanaf groep 4 vinden wij het prettig het gesprek met uw kind en u samen te voeren. Uiteraard zijn er meer contactmomenten mogelijk. Dit kan zijn omdat u de leerkracht graag wilt spreken, maar dit kan ook op initiatief van de leerkracht geïnitieerd worden. Indien u een afspraak wenst te maken met de leerkrachten, dan vragen wij u voor of na schooltijd te doen.  

Leerlingvolgsysteem

Op Obs Het Zand worden de kinderen systematisch gevolgd middels diverse toetsen en het leerlingvolgsysteem. De school werkt met het ParnasSys leerlingvolgsysteem. In dit systeem worden zowel de toetsvorderingen van de kinderen, de observatiegegevens als de logboekregistraties bijgehouden. Als ouder heeft uw inzage in de gegevens via de Ouderportaal van ParnasSys. De ontwikkelingen van de leerlingen in groep 1-2 worden gevolgd door instrument KIJK! De leerlingen van groep 3 tot en met 8 krijgen tweemaal per jaar een rapport.

Rol van de schoolarts (GGD)

Het is belangrijk dat alle kinderen gezond opgroeien. In de gemeente Utrecht worden schoolgaande kinderen in hun groei en ontwikkeling gevolgd door schoolartsen, schoolverpleegkundigen en logopedisten. Dit gaat op de volgende manier: De kinderen van groep 2 krijgen van de schoolarts een preventief gezondheidsonderzoek (PGO). Het gaat daarbij om de groei van het kind (lengte, gewicht) en het gehoor- en gezichtsvermogen. Daarnaast heeft de schoolarts een gesprekje met u en uw kind over hoe het gaat op school en thuis. Dit onderzoek vindt plaats in het wijkgebouw van de Jeugdgezondheidszorg.   U kunt ook zelf een afspraak maken met de Jeugdgezondheidsdienst. Bijvoorbeeld als er opvoedingsproblemen zijn, of als uw kind last heeft van bedplassen, pesten, eetproblemen en dergelijke.  

Samenwerking met Buurtteam

Soms hebben ouders, verzorgers of leerkrachten vragen rond de opvoeding waar zij geen antwoord op vinden. Bijvoorbeeld rondom pesten, agressiviteit, mishandeling, schoolverzuim of lichamelijke problemen. Aan onze school is een medewerker van het buurtteam verbonden: Reinier van Henten. Zowel ouders als kinderen kunnen een gesprek met hem aanvragen. Ook kan hij op verzoek van school contact leggen met kinderen, ouders of verzorgers.  

Samenwerking met Veilig Thuis                 

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Meer informatie over deze meldcode is te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode. Onze school hanteert deze wettelijk verplichte meldcode, deze is op school aanwezig.

De ondersteuning binnen onze school

Wij werken op onze school handelingsgericht. Dit betekent dat ouders en kinderen worden betrokken bij bepaalde onderwijsbehoeften. We hanteren de volgende procedure indien een kind een specifieke onderwijsbehoefte heeft qua leren en gedrag, fysiek en sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierin werken we samen met SWV Utrecht PO, het Buurtteam en JGZ.

De ondersteuning van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften  

Het kan voorkomen dat een kind meer dan gemiddelde zorg nodig heeft. Dit kan zijn op grond van leerstofverwerking, maar ook op grond van sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze zorg geschiedt altijd na overleg met de ouders. Zowel de school als de ouders kunnen het initiatief nemen tot overleg. Wanneer extra zorg nodig is, wordt deze zoveel mogelijk door de leerkrachten binnen de klas geboden. Dit kan in de vorm van individuele instructie en herhaling of door het aanbieden van extra leerstof. De leerkrachten kunnen daarbij ondersteund worden door de interne begeleider, CED-groep of ‘Zien in de klas,’ het Samenwerkingsverband (SWV), het speciaal onderwijs of anderszins. Na overleg met de ouders en het kind worden afspraken gemaakt over extra werk op school en/of thuis. Sommige leerlingen zijn aangewezen op extra individuele aandacht en hulp die buiten de klas gegeven moet worden. Hiervoor zijn beperkte mogelijkheden aanwezig binnen de school in de vorm van ‘Remedial Teaching’. Eén of enkele malen per week krijgt de leerling dan extra hulp, individueel of in een klein groepje. Wanneer uw kind hiervoor in aanmerking lijkt te komen, wordt u hier als ouder over geïnformeerd en wordt een gezamenlijk plan opgesteld.

Basisondersteuning op Obs Het Zand

In het kader van Passend Onderwijs, dient iedere school in staat te zijn om te voldoen aan de Utrechtse Standaard voor basisondersteuning. Obs Het Zand heeft voor de basisondersteuning een School Ondersteunings Profiel (SOP) opgesteld. In dit document is een uitgebreide beschrijving van de totstandkoming van de zorg voor onze leerlingen beschreven en geeft de school aan over welke mogelijkheden wij beschikken om een leerling zo goed mogelijk te begeleiden in zijn of haar ontwikkeling. Dit profiel is tot stand gekomen in samenwerking met het team en de MR van de school en is ter inzage voor u beschikbaar bij de directie. In deze schoolgids vindt u een samenvatting van de SOP. Het gehele document is terug te vinden op Schoolvensters.nl.

De basisondersteuning omvat vier aspecten:

Basiskwaliteit (dit gaat over de onderwijskwaliteit zoals die gemeten wordt door het toezichtkader van de inspectie van onderwijs).

Planmatig werken (de manier waarop wij o.a. nagaan welke onderwijsbehoeften de leerlingen hebben en daarop een passend onderwijsaanbod organiseren en evalueren).

Preventieve en lichte curatieve interventies (zoals het aanbod voor kinderen met dyslexie, of een aanpak ter voorkoming van gedragsproblemen).

Onderwijsondersteuningstructuur (onder andere de manier waarop wij de ondersteuning hebben georganiseerd en met andere organisatie en specialisten samenwerken).

De basisondersteuning (sterke basis)

Binnen het SWV zijn door de besturen afspraken gemaakt over de basisondersteuning. Dit is vastgelegd in de Utrechtse Standaard. Deze standaard bestaat uit een aantal referenties. Op deze wijze bepaalt het bestuur aan welk niveau van ondersteuning elke school binnen het SWV moet voldoen. Onderdeel van de Utrechtse Standaard is het handelingsgericht werken (HGW). Iedere basisschool in Utrecht werkt volgens de zeven uitgangspunten van HGW, zo ook onze school.

Extra ondersteuning (steun waar nodig)

Wanneer een school alles heeft gedaan binnen de afgesproken Utrechtse Standaard, maar nog steeds handelingsverlegenheid ervaart, kan zij voor extra ondersteuning terecht bij het SWV. Met behulp van een onderwijsondersteuning arrangement wordt de school in staat gesteld om extra ondersteuning aan te trekken (in geld of in expertise) om een goed antwoord te kunnen geven op een ondersteuningsvraag van een kind. De ondersteuning is altijd tijdelijk van aard en bedoeld voor de individuele leerling. 

Speciale ondersteuning binnen het Samenwerkingsverband Utrecht PO

Speciale ondersteuning binnen het Samenwerkingsverband Utrecht PO SPO Utrecht biedt zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs op de basisschool in de buurt. De school ontvangt van het samenwerkingsverband (SWV) een budget om zorg te dragen voor een sterke basis in de school die passend onderwijs mogelijk maakt. Als de hulp van de school niet tot de gewenste  resultaten leidt, dan kunnen school en ouders advies of ondersteuning aanvragen bij het SWV Utrecht PO. Dit kan in sommige gevallen leiden tot de afgifte van een arrangement, dit is een budget waarmee extra ondersteuning geboden kan worden. Wanneer de school niet kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling, en ook een ondersteuningsarrangement geen passende oplossing is, doen ouders en school samen een aanvraag bij het SWV voor plaatsing in een school of voorziening die beter past bij wat het kind nodig heeft, bijv.in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs.

Een aanvraag voor toelating wordt gedaan bij de Toelatingscommissie van het SWV Utrecht PO. www.swvutrechtpo.nl Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht 030 303 6420 (info) info@swvutrecht.nl

Samenvatting SOP

De leerlingpopulatie op onze school is divers. In 2018-2019 had 37% van de leerlingen een niet-westerse migratie achtergrond. Dit is hoger dan het landelijke gemiddelde maar vormt wel een afspiegeling van de buurt Het Zand Oost (in 2017: 38,2%). Op onze school kwam in het jaar 2016-2017 35% van onze leerlingen uit een gezin met relatief laag inkomen (Bron: https://allecijfers.nl/buurt/het-zand-west-utrecht). Dat is ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde. Daarmee biedt onze school een leeromgeving waar veel verschillende culturen samenkomen. Zo leren kinderen met hart voor elkaar omgaan met verschillen in de maatschappij.

Volgens de nieuwe CBS berekening heeft onze school een schoolweging van 28,69. Deze schoolweging is gebaseerd op meerdere indicatoren: het opleidingsniveau van de ouders, het gemiddelde opleidingsniveau van de moeders, het land van herkomst van de ouders, de verblijfsduur in Nederland van de moeder en eventuele schuldsanering van het gezin. Gezien de demografische ontwikkelingen in de wijk en te verwachten (zij)instroom en uitstroom is het te verwachten dat de schoolweging in de komende jaren gelijk blijft  (toelichting nieuwe gewichtenregeling: https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/het-nieuwe-onderwijsachterstandenbeleid-een-reconstructie).  

Gegeven de bovenstaande situatie hebben we op Obs Het Zand extra aandacht voor taalonderwijs en sociaal-emotionele ontwikkeling. Het taalonderwijs geven we in de onderbouw vorm door in eerste instantie de groepen 1 tot en met 3 klein te houden. De leerkrachten in de onderbouw hebben ervaring met NT2 onderwijs, door middel van teamteaching wordt deze ervaring ingezet. Daarnaast worden de leerkrachten ondersteund door een onderwijsassistent.

In de middenbouw en bovenbouw worden de groepen en leerkrachten ondersteund door een leerkrachtondersteuner. De taalspecialist heeft ambulante tijd om ervoor te zorgen dat de school op het gebied van taalonderwijs zich goed kan blijven ontwikkelen en kan blijven aansluiten bij de onderwijsbehoefte van onze leerlingen op het gebied van taal.

De sociaal-emotionele ontwikkeling geven we vorm met de methode ‘Vreedzame School’. De Vreedzame School is een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin alle kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren wat het betekent om een ‘democratisch burger’ te zijn. De Vreedzame School is in Leidsche Rijn doorgetrokken naar de wijk: De Vreedzame Wijk. Met deze verbreding wordt een samenhangende pedagogische aanpak ingevoerd in alle organisaties die in de wijk met kinderen in de basisschoolleeftijd werken.

Daarnaast hebben we een gedragsspecialist die leerkrachten en de intern begeleider ondersteunt bij vragen met betrekking tot gedrag.

Het SOP is te downloaden van Schoolvensters.nl

Medisch handelen

Het kan voorkomen dat uw kind extra, medische zorg nodig heeft.

Als uw kind ziek wordt op school, is het uitgangspunt dat het kind naar huis moet. Dat gebeurt uiteraard altijd na overleg met ouders. Ook wanneer het toedienen van medicijnen daaraan voorafgaand nodig is, zal dat in overleg met ouders (of bij afwezigheid van de ouders in overleg met de huisarts) gebeuren.

Als uw kind regelmatig, bijvoorbeeld dagelijks, medicijnen nodig heeft, overlegt u dat met de leerkracht en/of directeur. Onze medewerkers mogen uitwendig en oraal medicijnen toedienen, ouders blijven verantwoordelijk voor de aanwezigheid en opgave van dosering van de medicijnen. U legt dat samen vast, zodat er geen misverstanden kunnen bestaan.

Als uw kind andere medische zorg nodig heeft, zoals injecties of bloedafname, dan kunnen en mogen wij deze zorg niet bieden. Uiteraard verlenen wij wel onze medewerking als u dat zelf, of anderen door u aangewezen, tijdens schooltijden bij ons op school komt doen.

Meer informatie hierover staat beschreven in het Protocol medische handelingen op scholen SPO Utrecht, welke op school ter inzage ligt.

SWV Utrecht PO www.swvutrechtpo.nl

Perudreef 90, 3563 VE Utrecht.

030-3036410 (info), info@swvutrecht.nl

Leerplicht gemeente Utrecht

www.utrecht.nl/zorg-en-onderwijs/onderwijs/leerplicht

030-2862660, leerplicht@utrecht.nl


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Obs Het Zand is gevestigd in het gebouw van Brede school Het Zand. In dit gebouw zitten onder andere kinderopvang, welzijns- en cultuurorganisaties waar de school mee samenwerkt. Daarnaast zijn er in de directe omgeving van de school diverse kinderopvangorganisaties aanwezig.

* VVE = voor- en vroegschoolse educatie.

Terug naar boven