Openbare Basisschool De Kleine Dichter

Heycopplein 1 3521 EX Utrecht

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kleine Dichter

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De school wil een goed aanbod voor alle kinderen op school bieden. Door de enorme veranderingen van de wijk zijn we op school ook gaan kijken naar een aangepast aanbod van ons onderwijs. Hierdoor gaan we er van uit dat we de kwaliteit van ons onderwijs verder verbeteren en zullen ook de uiteindelijke resultaten op de Cito-eindtoets hoger gaan worden (verder boven het landelijk gemiddelde). Nog beter kunt u dit volgen door middel van de uitslagen van het Leerlingvolgsysteem. Dit is binnen onze school een veel belangrijker instrument om de kwaliteit te meten en te verbeteren waar nodig is.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school


De ontwikkeling van de kinderen, de leerlingenzorg, neemt een belangrijke plaats in op De Kleine Dichter. Leerlingen hebben recht op een zo goed mogelijke onderwijsloopbaan. Om kinderen goed te kunnen volgen registreren wij de vorderingen van de kinderen systematisch. De resultaten worden gerelateerd aan de eigen ontwikkeling van het kind. Wij vinden het belangrijk daarbij aan te sluiten. Dit stelt professionele eisen aan de leerkracht. De leerkracht dient duidelijk inzicht te hebben in de schoolprestaties, maar ook rekening te houden met het karakter, de eigenheid van het kind.

Observeren en toetsen in groep 1/2

Wij volgen de ontwikkeling van kinderen in de groepen 1/2 onder andere met de observatiemethode ‘KIJK.’ De leerkrachten van de onderbouw zijn gespecialiseerd in het observeren van het jonge kind. KIJK biedt een totaalbeeld van de ontwikkeling van kleuters. De observatie gebeurt met behulp van ontwikkelingslijnen. Er wordt gesignaleerd, geanalyseerd en gediagnosticeerd aan de hand van diverse toetsen.

Observeren en toetsen in groep 3 t/m 8

Ook in de midden- en bovenbouwgroepen blijven observaties belangrijk. Opvallende gegevens worden genoteerd. Net als de kleuterbouw hebben de groepen 3 t/m 8 een sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem. De methode die gebruikt wordt heet ‘Zien!’ Naast de methode gebonden toetsen worden landelijk genormeerde toetsen afgenomen. Dit zijn de CITO–toetsen. Het CITO leerlingvolgsysteem verwerkt digitaal de resultaten. Getoetst wordt o.a. spelling, taal, lezen, begrijpend lezen en rekenen. De toets resultaten worden ook met de kinderen besproken. Aan de hand van een grafiek wordt met het kind gekeken naar sterke kanten en aandachtspunten. Wij vinden het erg belangrijk dat de kinderen zich bewust zijn van hun eigen kunnen en inzicht hebben in hun eigen leerproces. Ouders zien de resultaten bij het rapport vermeld.

Er zijn twee vaste CITO-momenten in het schooljaar, namelijk rond januari en rond juni.

Procedures en afspraken

Voor een goed lopende leerlingenzorg zijn verschillende zaken van belang. Te denken valt aan een goede communicatie tussen de intern begeleider en de leerkracht, duidelijke procedures voor het volgen van het leerlingvolgsysteem, de periodieke leerling- en groepsbesprekingen en dossiervorming. De school heeft een goed onderbouwd zorgplan, dit is een onderdeel van het schoolplan, waarin de verschillende procedures en afspraken binnen de leerlingenzorg en de zorgstructuur op De Kleine Dichter helder zijn beschreven.

De vorderingen van de leerlingen worden drie keer per jaar in de groeps-, toets- en leerlingenbesprekingen besproken. Natuurlijk kunnen er daarnaast ook tussentijdse besprekingen plaatsvinden.

In gesprek met ouders en leerlingen over de voortgang

Vanaf de tweede week van het schooljaar worden alle ouders/verzorgers met hun zoon of dochter uitgenodigd voor een startgesprek door de (nieuwe) leerkracht. In dit gesprek mag u als ouder, samen met uw kind, vertellen aan de leerkracht wat u als ouder denkt dat stimulerende, dan wel belemmerende factoren zijn in de ontwikkeling van uw kind en worden gezamenlijke leerdoelen opgesteld.

Tweemaal per jaar ontvangen ouder(s)/verzorger(s) een schriftelijke rapportage naar aanleiding van de vorderingen van hun kind. Belangrijk bij de rapporten zijn de rapportbesprekingen van de ouder(s)/verzorger(s) met het kind en de leerkracht. Het welbevinden en de vorderingen van het kind staan centraal in deze 15-minutengesprekken. Vanaf het schooljaar 2016-2017 hebben we gefaseerd ingevoerd dat leerlingen (gedeeltelijk) aanwezig zijn bij de gesprekken. Dit geeft de leerling meer inzicht in zijn/haar eigen ontwikkeling en levert een goede afstemming tussen ouders, leerling en leerkracht op. De ouder-kind gesprekken zijn vanaf groep 2 t/m 8.

De kleutergroepen krijgen een rapport gebaseerd op de observatiemethode KIJK. De groepen 3 t/m 8 krijgen een rapport met beoordelingen in woorden en cijfers (van zwak tot zeer goed). In de jaarkalender van elk schooljaar staan de data waarop het rapport wordt uitgedeeld.

In november worden alle ouders en kinderen uitgenodigd voor een ouder-kindgesprek. In januari/februari worden de rapporten besproken en in juni weer. Het laatste rapport wordt alleen besproken als daar een reden voor is. De leerkracht kan de ouders uitnodigen voor een gesprek, maar ook ouders kunnen zich intekenen voor een gesprek met de leerkracht. Mocht er tussentijds een reden zijn om in gesprek te willen gaan met de leerkracht van uw kind, dan kunt u natuurlijk altijd een afspraak maken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Tegenwoordig hangt het schooladvies niet alleen af van de behaalde CITO resultaten, de leerlingkenmerken die de kinderen hebben zijn hier net zo belangrijk. Onder leerlingkenmerken verstaan wij onder andere concentratie, motivatie en doorzettingsvermogen. Deze kernmerken bepalen voor een groot deel hoe het kind gaat slagen in het voortgezet onderwijs. Samen met de ouders en het kind bespreken de leerkrachten alle factoren en kenmerken en wordt het advies gedeeld tijdens het adviesgesprek. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven