Openbare Basisschool De Kleine Dichter

Heycopplein 1 3521 EX Utrecht

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kleine Dichter
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kleine Dichter

Het team

Toelichting van de school

We hebben een jong en enthousiast professioneel team bij ons op school. We maken daarbij bewust gebruik van de ervaring van de leerkrachten die al langer in het onderwijs werken en combineren dit met de toekomstgerichte kijk van de jongere leerkrachten. Hierdoor ontstaat een heel krachtig team.

We prijzen ons gelukkig met ook mannen in ons team van leerkrachten. Het is belangrijk dat kinderen zowel juffen als meesters voor de klas zien staan. Echter, nog belangrijker vinden we dat we de beste leerkrachten bij ons op school willen laten werken. Kwaliteit gaat boven alles.

Een ander belangrijk aspect vinden we dat het werk in de klassen gebeurt. Daar moet dus vooral het personeel worden ingezet. We willen dus zoveel mogelijk "handen in de klas".

Begeleiding en inzet van stagiaires van hogescholen

In onze school begeleiden we regelmatig stagiaires van de PABO/ALPO van de HU Pabo. Studenten werken altijd onder eindverantwoordelijkheid van een bevoegd leerkracht. Ook bieden wij ruimte voor het opleiden van zij-instromers en het opnemen van hen in ons team. Dit levert een belangrijke bijdrage aan het verminderen van het lerarentekort. In dit schooljaar zijn er 2 zij-instromers werkzaam op onze school.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van een leerkracht, zorgt de school voor vervanging. Soms wordt het intern opgelost door collega’s uit het team. Mocht dit niet te organiseren zijn, dan komt er een leerkracht uit de vervangingspool van ons schoolbestuur. Wanneer de school niet over een invalkracht kan beschikken, worden de kinderen zoveel mogelijk op school opgevangen (calamiteiten buiten beschouwing gelaten). Vanwege het groeiende lerarentekort kan het voorkomen dat een groep naar huis wordt gestuurd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Vanuit ontwikkelingsgericht onderwijs worden alle activiteiten georganiseerd rondom thema’s.

Tijdens het werken aan een thema kiezen de leerkrachten verschillende activiteiten die de diverse ontwikkelingsgebieden stimuleren. Daarbij letten we op de ontwikkeling van de auditieve waarneming, visuele waarneming, ruimtelijke oriëntatie, taal-denken, taal-communicatie, voorbereidend rekenen, fijne motoriek, grove motoriek, sociaal-emotionele ontwikkeling, creatieve ontwikkeling, spel- en werkhouding. In een uitdagende leeromgeving komen al deze facetten aan bod. In de kleuterbouw gaan we zoveel mogelijk uit van de belevingswereld van het kind. Centraal hierbij staat het thematisch werken en spelend en ontdekkend leren.

Door het schooljaar heen worden vaste thema’s gepland, die een waarborg zijn voor het aan bod laten komen van alle ontwikkelingsgebieden en bijbehorende leerlijn. Alle kleutergroepen werken aan hetzelfde thema. Het thema is altijd duidelijk zichtbaar in de groep. Er staat een thematafel, werkjes over het thema worden opgehangen en de (speel)hoeken worden ingericht naar het thema. Na een verkenning van het thema in de kring gaan de kinderen uiteen voor de verwerking in ”hoeken”.  Alle aangeboden activiteiten worden vormgegeven binnen het thema, zodat de verbinding met het thema steeds weer terugkomt. Om de zelfstandigheid bij de kleuters te bevorderen, en bewust om te leren gaan met keuzemogelijkheden, maken we gebruik van het “kiesbord.”

Op het planbord geven de kinderen aan, welke activiteit zij kiezen tijdens de werkles. Dat kan zijn: de huishoek, de bouwhoek, het verfbord of met een van de materialen uit de kasten. Is een kind toe aan de volgende activiteit, dan verplaatst hij/zij het kaartje bij een andere activiteit waar nog plek vrij is. Doordat de kinderen zelfstandig werken kan de leerkracht met een klein groepje gericht werken aan bijvoorbeeld het oefenen van begrippen, tellen, rijmen, etc. Spelenderwijs wordt de woordenschat uitgebreid en ontwikkelen kinderen vaardigheden die de kinderen voorbereiden op het leren lezen, schrijven en rekenen in groep 3.

Naast het leren op eigen niveau, besteden we ook veel aandacht aan coöperatief leren, samen leren en samen spelen. Er zijn leerlijnen ontwikkeld waar we planmatig aan werken binnen de thema’s. Ook in de kleutergroepen wordt gewerkt met zogeheten ‘verlengde instructie.’ De kinderen die daaraan deelnemen zitten dan in de kleine kring of in een klein groepje waar bepaalde vaardigheden of begrippen spelenderwijs geoefend en aangeboden worden.

In groep 1 krijgen de kinderen de gelegenheid om te wennen aan het naar school gaan. Er is veel aandacht voor gewenning en regelmaat. Zich ontwikkelen en leren, gebeurt vooral in de verschillende spelactiviteiten.        

In groep 2 wordt het spelend leren voortgezet. Daarnaast zullen de kinderen steeds vaker gerichte opdrachten krijgen. Hierdoor trainen we de werkhouding, de taakgerichtheid en de concentratie. De leerkracht heeft een sturende rol. De kinderen worden voorbereid op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3. Een van de doelen is bijvoorbeeld dat een kind minimaal 15 letters (her)kent als hij/zij naar groep 3 gaat. We zullen in deze groep dan ook regelmatig letters aanbieden, aandacht besteden aan rijmen en klankherkenning.

We vinden het belangrijk dat een kind de kleuterperiode met een stevige basis afrondt. De ontwikkeling onder kleuters verloopt verschillend. Soms heeft een kind wat extra begeleiding nodig om de overgang naar groep 3 succesvol te laten verlopen. Andere kinderen kunnen al lezen voordat ze naar groep 3 gaan.

Daarnaast speelt de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind een belangrijke rol bij de overgang naar groep 3. In de voortgangsgesprekken met de leerkracht wordt samen met u besproken hoe de ontwikkeling van uw kind verloopt.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het onderwijs is op De Kleine Dichter flexibel ingericht. We delen de lesweek daarom niet op een dusdanige wijze in dat we per vakgebied exact aangeven hoeveel tijd er aan besteed wordt. Alle vakken uit het curriculum worden aangeboden.

Vreedzame school: We streven ernaar om de klas en de school tot een democratische gemeenschap te maken, waarin iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt aan de hand van de 6 doelen van De Vreedzame School:

1. We horen bij elkaar (over groepsvorming omgaan met elkaar)2. We lossen conflicten zelf op (leren omgaan met conflicten)  3. We hebben oor voor elkaar (over communicatie)  4. We hebben hart voor elkaar (over gevoelens)  5. We dragen allemaal een steentje bij (verantwoordelijkheid)  6. We zijn allemaal anders (over verschillen en overeenkomsten)  

Lezen: Op school wordt er veel aandacht besteed aan lezen en leesmotivatie. Goed kunnen lezen vormt de basis voor het goed begrijpen van teksten. In groep 3 leren de leerlingen lezen aan de hand van lijn 3. In groep 4 is er nog veel aandacht voor de technische leesvaardigheden in combinatie met het begrijpend leren lezen. Verder werken we met nieuwsbegrip en rijk teksten waar we door middel van close reading de leesvaardigheden laten groeien. Alle leerlingen van 5-8 starten de dag met stil lezen in een boek naar keuze.

Rekenen: OBS De Kleine Dichter werkt met Wereld in Getallen. In de methode zijn de drie basisniveaus verwerkt. Hiermee kunnen alle kinderen gericht en zelfstandig werken op hun eigen niveau. Na een aantal weken worden de leerlingen getoetst. Afhankelijk van de toets resultaten wordt herhaling- of uitbreidingsstof gegeven en wordt een nieuw groepsplan opgesteld voor het volgende blok. Voor de kinderen die het bovengemiddeld rekenniveau goed aankunnen, is er vanaf groep 4 een zogenaamde pluslijn beschikbaar, zodat ook voor deze leerlingen passend aanbod gegenereerd kan worden binnen het onderwijs. Naast wereld in getallen werken we met Rekensprint/Bareka om het automatiseren te verbeteren.

Wereldoriëntatie: Voor de wereld oriënterende vakken - geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek gebruiken we de methode Blink, en daarbij verschillende bronnen. We werken gericht aan het behalen van vooraf bepaalde kerndoelen. Topografie wordt ook door middel van Blink aangeboden. Wereldoriëntatie staat minimaal 2x per week op de agenda.

Mediawijsheid: Het is ons doel dat leerlingen ‘mediawijs’ van school gaan: in de groepen 6 t/m 8 wordt jaarlijks aandacht besteed aan ontwikkelingen op het gebied van moderne communicatie en eventuele risico’s. In eerste instantie doen zij dit onder begeleiding/toezicht van de leerkracht en een beperkte keuzemogelijkheid. Naarmate leerlingen meer ervaring opdoen met internet en computers krijgen zij meer vrijheid. Wij stellen afspraken op over toegang tot media en internet, en over het gebruik daarvan. Ook het omgaan met mobiele telefoons en de sociale netwerken worden besproken. Wij willen zoveel mogelijk voorkomen dat er ongewenste zaken gebeuren of dat leerlingen met ongewenste informatie of gebeurtenissen te maken krijgen. Door hier aandacht aan te besteden en kinderen zich in ieder geval bewust te laten worden van de impact van het gebruik van internet.  

Engels:  Vanaf groep 7 krijgen de kinderen Engels aan de hand van de methode Groove me. Groove me is een digibord lesmethode Engels voor het basisonderwijs waarbij muziek de basis is van alle lessen. De muziek die gebruikt wordt is ‘echte’ muziek: bekende popsongs en eigentijdse hits in hun oorspronkelijke uitvoering. In de lessen wordt het thema van het liedje gebruikt om leerlingen Engels te leren, daarbij komen alle vaardigheden aan bod. De lessen beperken zich niet tot alleen de woorden uit het liedje, maar worden uitgebreid met woorden passend bij het thema. Muziek helpt kinderen om Engels beter te onthouden. Tijdens het luisteren naar deze muziek, ontstaat er bij kinderen emotie. Wetenschappers hebben vastgesteld dat door deze emotie er een stof en werking in de hersenen ontstaat waardoor kinderen het geleerde makkelijker kunnen onthouden.

Kunstvakken: Beeldende vorming wordt aan alle groepen gegeven door de eigen leerkracht. Komend jaar krijgen de groepen 1-4 muziekles van een vakleerkracht. De groepen 5-8 krijgen drama van een vakleerkracht. Daarnaast houden we ieder jaar een kunstweek in een wisselend thema. Het afgelopen schooljaar stond in het teken van samen muziek maken.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op onderwijs dat hen uitdaagt en rekening houdt met hun behoeften. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Soms is er speciaal onderwijs nodig voor leerlingen die dáár het best op hun plek zijn. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Voor leerlingen die dat nodig hebben, werkt de school samen met organisaties die in en rond de thuissituatie jeugdhulp bieden. Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft de visie op ondersteuning van de school, de ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt om passend onderwijs te verzorgen en de ontwikkeldoelen die de school zichzelf stelt. Een samenvatting van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is te vinden op onze website.  

De ondersteuning van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften

Op De Kleine Dichter bedienen wij zoveel mogelijk kinderen op hun eigen onderwijsbehoeften. Met ons schoolbeleid proberen wij ervoor te zorgen dat onze leerlingen een ononderbroken leerproces doormaken.

In de groepen 1/2 stellen we dat kinderen altijd overgaan, tenzij er opvallend grote belemmeringen zijn op sociaal emotioneel gebied of op het gebied van taal/spraak. Bij de overige groepen wordt doubleren, over het algemeen genomen, alleen overwogen op grond van sociaal emotionele redenen in combinatie met leerachterstanden. Doublures worden altijd tijdig besproken met ouders en vinden bij voorkeur in goed overleg plaats. Uiteindelijk ligt de beslissing echter bij de school.

Handelingsgerichte benadering

In ons schoolplan staat uitgebreid beschreven welke stappen er ondernomen worden als zich problemen bij een leerling voordoen op kennisniveau of bij een gedragsprobleem. Wij werken vanuit de handelingsgerichte benadering. Hierbij staat de onderwijsbehoefte van de leerling centraal en wordt er doelgericht, systematisch en transparant gewerkt. Er wordt gekeken naar dit kind, uit dit gezin, in deze school, met deze leerkracht. Wij streven ernaar om de kinderen zoveel mogelijk binnen de groep te helpen. Wanneer een leerkracht een probleem signaleert, biedt hij/zij in eerste instantie zelf hulp door middel van verlengde instructie. In tweede instantie kan de leerkracht een leerling die in het bijzonder (blijft) opvallen, inbrengen in de groepsbespreking. Er wordt gezocht naar de onderwijsbehoefte van de leerling. Dit kan betekenen dat er aanpassingen nodig zijn in de klassenorganisatie of in het leerstofaanbod (bijvoorbeeld andere materialen).

Speciale ondersteuning binnen het Samenwerkingsverband Utrecht PO

SPO Utrecht biedt zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs op de basisschool in de buurt. De school ontvangt van het samenwerkingsverband (SWV) een budget om zorg te dragen voor een sterke basis in de school die passend onderwijs mogelijk maakt. Als de hulp van de school niet tot de gewenste  resultaten leidt, dan kunnen school en ouders advies of ondersteuning aanvragen bij het SWV Utrecht PO. Dit kan in sommige gevallen leiden tot de afgifte van een arrangement, dit is een budget waarmee extra ondersteuning geboden kan worden. Wanneer de school niet kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling, en ook een ondersteuningsarrangement geen passende oplossing is, doen ouders en school samen een aanvraag bij het SWV voor plaatsing in een school of voorziening die beter past bij wat het kind nodig heeft, bijv.in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Een aanvraag voor toelating wordt gedaan bij de Toelatingscommissie van het SWV Utrecht PO.

Voor meer informatie over het SWV en haar werkwijze verwijzen we naar de website www.swvutrechtpo.nl. 

 Churchilllaan 11,

3527 GV Utrecht

030 303 6420 (info)

info@swvutrecht.nl   

Buurtteam

Het buurtteam is een belangrijke instantie die school en ouders/verzorgers ondersteunt en kan begeleiden in de opvoeding. In samenspraak met ouders/verzorgers kan de school het buurtteam inschakelen. Ouders/verzorgers kunnen dit ook zelf doen.

Partnerschap met Auris Fortaal

Sinds schooljaar 2017-2018 is onze school gestart met een intensieve samenwerking met Auris Fortaal. Dit betekent dat een aantal slechthorende leerlingen bij ons op school onderwijs volgt. Fortaal is een school voor dove en slechthorende kinderen in Utrecht. Deze samenwerking is tot stand gekomen met de steun van ons lerarenteam en de Medezeggenschapsraad.  

Een aantal van de leerlingen van Auris Fortaal kan, wanneer ze beschikken over passende cognitieve capaciteiten, de overstap maken naar een reguliere basisschool. Zo hebben ze de mogelijkheid om taal te verwerven en samen met horende leerlingen te leren en werken.  De Kleine Dichter voorziet hiermee in een stadsbrede behoefte om Passend Onderwijs te bieden aan kinderen met een hoorprobleem. Zo kunnen deze leerlingen in de eigen omgeving profiteren van regulier onderwijs. Door deze leerlingen bij elkaar op een school te plaatsen, en de inzet van deskundigen in de klas, ontstaan voor ons team meer mogelijkheden tot het opdoen van kennis en expertise.    

De samenwerking met Auris betekent dat wij met elkaar kunnen zorgen voor passende begeleiding voor deze specifieke leerlingen. Zo zal er in de klas een aantal uren per week een ambulant begeleider aanwezig zijn. Die zal de slechthorende leerlingen extra begeleiding of verlengde instructie bieden. Tegelijkertijd biedt het voor de ‘horende’ leerlingen een kans, aangezien ook zij dan een extra verlengde instructie kunnen ontvangen. Voor alle leerlingen is het belangrijk om met en van elkaar te leren. Wij vinden het, ook redenerend vanuit de Vreedzame school gedachte, fijn als kinderen in een vroeg stadium leren dat iedereen erbij hoort en we ‘allemaal anders zijn.’  

Meldcode huiselijk geweld

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Meer informatie over deze meldcode is te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode Onze school hanteert deze wettelijk verplichte meldcode, deze is op school aanwezig.  

Medisch handelen

Het kan voorkomen dat uw kind extra, medische zorg nodig heeft. Als uw kind ziek wordt op school, is het uitgangspunt dat het kind naar huis moet. Dat gebeurt uiteraard altijd na overleg met ouders. Ook wanneer het toedienen van medicijnen daaraan voorafgaand nodig is, zal dat in overleg met ouders (of bij afwezigheid van de ouders in overleg met de huisarts) gebeuren. Als uw kind regelmatig, bijvoorbeeld dagelijks, medicijnen nodig heeft, overlegt u dat met de leerkracht en/of directeur. Onze medewerkers mogen uitwendig en oraal medicijnen toedienen, ouders blijven verantwoordelijk voor de aanwezigheid en opgave van dosering van de medicijnen. U legt dat samen vast, zodat er geen misverstanden kunnen bestaan. Als uw kind andere medische zorg nodig heeft, zoals injecties of bloedafname, dan kunnen en mogen wij deze zorg niet bieden. Uiteraard verlenen wij wel onze medewerking als u dat zelf, of anderen door u aangewezen, tijdens schooltijden bij ons op school komt doen. Meer informatie hierover staat beschreven in het Protocol medische handelingen op scholen SPO Utrecht, welke op school ter inzage ligt.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Begeleiding en inzet van stagiaires en collega's in opleiding.

In onze school begeleiden we regelmatig stagiaires van de PABO/ALPO en de HU Pabo. Studenten werken altijd onder eindverantwoordelijkheid van een bevoegd leerkracht. Daarnaast leiden we ook zij-instromend leerkrachten op. Zij staan enkele dagen alleen voor de groep maar worden intensief begeleidt door interne schoolopleiders en ervaren collega's.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Per augustus 2007 zijn scholen wettelijk verplicht om voor- en naschoolse opvang voor kinderen te laten organiseren.

De Utrechtse schoolbesturen streven er daarbij naar, om samen te werken op wijkniveau met instellingen voor kinderopvang, welzijn, kunst en cultuur en sport.

De Kleine Dichter heeft met KMN Kind & Co (www.kmnkindenco.nl) afspraken gemaakt over de voor- en naschoolse opvang van kinderen op De Kleine Dichter. Uiteraard vinden wij het wenselijk dat de leerlingen van De Kleine Dichter gehuisvest kunnen worden bij BSO De Troubadour, aangezien deze BSO gehuisvest is in onze school. Echter moeten ouders zich wel zelf aanmelden bij KMN Kind & Co.  Op moment van schrijven is er een zeer beperkte vraag naar voorschoolse opvang en bieden wij dit niet aan. Meer info hierover vindt u bij KMN Kind & Co. Uiteraard werken we ook samen met de overige aanbieders in de wijk. Het blijft aan u als ouder, om de juiste plek voor uw kind te kiezen en hierover informatie in te winnen.

De samenwerking met KMN Kind & Co heeft ertoe geresulteerd dat we binnen de school een aantal lokalen zodanig ingericht hebben, dat ze onder schooltijd dienst kunnen doen als leslokaal en na schooltijd worden omgebouwd tot BSO lokaal. De BSO in ons schoolgebouw van KMN Kind & Co heet “Troubadour”. Zowel op de beneden- als bovenverdieping van de school zijn lokalen voor de BSO beschikbaar.

Terug naar boven