odbs Puntenburg

Laan van Puntenburg 2 A 3511 ER Utrecht

 • Schoolfoto van odbs Puntenburg
 • Schoolfoto van odbs Puntenburg
 • Schoolfoto van odbs Puntenburg
 • Tijdens kunstprojecten maken de kinderen hun eigen kunst
 • Uitdagende lessen in samenwerking met het Cultuurknooppunt

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Eindopbrengsten                                                                                                                                                                                   

Sinds schooljaar 2017 - 2018 zijn de eindopbrengsten van Puntenburg weer op orde. In 2019 - 2020 is er geen eindtoets gemaakt i.v.m. de corona-periode. In 2020 - 2021 en in schooljaar 2021 - 2022 is de IEP-toets bij alle leerlingen afgenomen. 

In het afgelopen schooljaar is er nog een jaar hard gewerkt aan de achterstanden die door de corona-periode zijn ontstaan. We hebben in het aanbod vooraf gefocust op de basisvakken en onze doelgerichte werkwijze ingezet om achterstanden in te halen. Leerlingen hebben geleerd om zelf goed te reflecteren op de te behalen doelen. Hierdoor konden zij beter inschatten wat zij nodig hadden om te groeien. De leraren hebben middels intensieve instructies gezorgd dat de leerlingen de leerstof die zij moeilijk vonden uiteindelijk beheersten, maar leerlingen ook uitgedaagd met extra (moeilijkere) leerstof.

De inspanning van de leerlingen en van het team hebben erin geresulteerd dat we wederom boven het landelijk gemiddelde hebben gescoord. We zijn trots dat we - ondanks de complexe corona-periode, die veel van leerlingen en teamleden heeft gevergd - de vruchten kunnen plukken van onze werkwijze!  

Alle leerlingen van groep 8 (10 leerlingen) zijn in 2021 - 2022 op minimaal het verwachte niveau en soms zelfs hoger, uitgestroomd. Bij vier keer was er sprake van een heroverweging. De heroverweging leidde bij twee kinderen tot aanpassing van het advies.

Rekenen: We zien dat het percentage dat het 1S niveau haalt 80% is, dit is een mooie toename ten opzichte van vorig jaar. Het aantal kinderen dat lager scoort dan 1F, neemt af. Het groepsdoorbroken werken (in kleine groepen) lijkt daar de oorzaak van. We gaan volgend jaar door met sterk differentiëren en onderwijs op maat bieden. 

Lezen: Het percentage dat 2F behaalt, kan wat ons betreft omhoog. Dit betekent focus op individuele leerlingen en hun voortgang. Dit zal gebeuren in kleine groepjes waarin het lezen extra geoefend wordt, maar ook door de focus te blijven leggen op leesmotivatie. 

Taal: Het percentage dat 2F behaalt, groeide flink, namelijk van 55,6 naar 80. We stijgen ver boven onze eigen schoolnorm uit van 55%. 

De eindopbrengsten willen we een impuls geven door helder te krijgen waar eventuele hiaten in ons leerstofaanbod, onderwijs en kennis zich bevinden, opdat we als team tijdig kunnen bijsturen en deze een positieve bijdrage leveren aan de resultaten. 

We blijven doelgericht werken. Dit betekent dat de leerkracht met de leerlingen per periode doelen selecteert en de methode, naast de leerlijn van cruciale doelen, als middel inzet om de doelstellingen te bereiken. We intensiveren de differentiatie in de groepen, die in lockdowntijd deels uitbleef. Dit doen we door echt te kijken naar wat kinderen - buiten de basis om - nodig hebben en daar het aanbod en de (frequentie van) instructies op te baseren. 

Het zwaartepunt ligt in groep 5 t/m 8 waar we kinderen meer regie en verantwoordelijkheid geven om te werken aan de doelen die ze nog niet beheersen. Door deze doelgerichte werkwijze verwachten wij de ingezette stijgende lijn van de eindopbrengsten te behouden. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussentijdse resultaten

Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet door het observeren van hun dagelijks werk en houden de gegevens van resultaten bij in ons leerlingvolgsysteem (ParnasSys).  De leerlingen worden regelmatig getoetst met methodegebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks op het gebied van bijvoorbeeld rekenen/wiskunde, technisch en begrijpend lezen en spelling, landelijk genormeerde toetsen. Op basis van de gegevens uit de toetsen worden de planning van het onderwijs in de groep (het leerstofaanbod en de aanpak van de groepen, kleine groepjes of individuele leerlingen) op- of bijgesteld.  Zie meer informatie over hoe de school omgaat met de privacy/persoonsgegevens van uw kind in hoofdstuk 4, onder privacy. 

Hieronder staat een overzicht van de resultaten van een deel van deze toetsen. Het zijn de volgende toetsen die informatie geven op belangrijke momenten in de schoolloopbaan van de leerlingen:

 • In de groepen 3 en 4 dienen de leerlingen op een zodanig niveau technisch te leren lezen dat zij met succes kunnen meedoen aan alle andere onderdelen van het onderwijs;
 • In groep 4 staan de basisvaardigheden in het rekenonderwijs centraal;
 • In groep 6 wordt de overstap gemaakt naar complexere, wiskundige vraagstukken;
 • Verder moet in groep 6 het niveau van begrijpend lezen voldoende hoog zijn met het oog op het onderwijs in de zaakvakken.

Twee keer per jaar worden de resultaten op deze toetsen op school-, groeps- en leerlingniveau uitgebreid geanalyseerd en worden er noodzakelijke interventies besproken. De afgelopen schooljaren zijn onze tussenresultaten over het algemeen voldoende te noemen.               

De lockdowns hebben zeker impact gehad op de opbrengsten. Na de derde lockdown hebben we in 2022 ingezet op begrijpend lezen. De leerlingen hebben intensieve extra lessen in kleine groepen gehad op dit gebied, in kleine groepen. Veel leerlingen die hebben deelgenomen hebben een exponentiële groei doorgemaakt en daarom kunnen we concluderen dat onze aanpak in samenhang met het aanbod zeker heeft gewerkt. Deze zelfde werkwijze zetten we in het komende jaar in op het gebied van rekenen en technisch lezen. Rekenen behoeft schoolbreed extra aandacht. Tijdens de perioden van thuisonderwijs heeft de context van het rekenen minder aandacht gehad, daarop wordt nu gefocust. Onze onderwijsactiviteiten zijn vooral gericht op het borgen van de kwaliteit van ons onderwijsaanbod uitstekend te houden. We zullen ons focussen op didactische verbeteringen op het gebied van rekenen en technisch lezen die we schoolbreed door kunnen voeren om de resultaten te doen stijgen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang naar het voortgezet onderwijs
Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 8 geïnformeerd over de POVO-procedure.

Meer informatie vindt u op de website www.naarhetvo.nl onder het tabblad ‘ouders’. 

Eind groep 7 wordt door onze adviescommissie een voorlopig schooladvies opgesteld. Dit gebeurt door de groepsleerkrachten van groep 7, groep 8, de intern begeleider en de directeur. Het voorlopige advies wordt in juni aan het kind en de ouders medegedeeld tijdens het voorlopig adviesgesprek dat plaatsvindt op school. 

Het definitieve advies ontvangt het kind en de ouders tijdens het definitieve adviesgesprek dat plaatsvindt in januari. 

Het schooladvies is gebaseerd op de kennis die wij door de jaren heen van de kinderen hebben opgedaan op het gebied van cognitieve capaciteiten, maar ook sociale vaardigheden en vaardigheden op het gebied van werkhouding, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Als het resultaat op de eindtoets hoger uitvalt dan het schooladvies dat wij hebben afgegeven, zullen we dit advies met de leerling en ouders heroverwegen.

De kinderen in groep 8 maken een verplichte eindtoets. Op onze school is dat de IEP eindtoets. Deze toets wordt afgenomen nadat wij het schooladvies hebben opgesteld. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We vinden het belangrijk dat kinderen zich goed leren ontwikkelen op de sociale competenties. Het gaat daarbij om sociaal-emotionele ontwikkeling (welbevinden, zelfbeeld, zelfstandigheid, regulering van emoties, etc), sociale vaardigheden (samenwerken, zelfredzaamheid, omgaan met conflicten, etc) en houdingen/vaardigheden om in uiteenlopende situaties succesvol te functioneren (betrokkenheid, zelfsturing, omgaan met verschillen, democratisch handelen, sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid, moreel kunnen oordelen).

Via de wijze waarop wij invulling geven aan ons Daltononderwijs, werken wij al impliciet aan de sociale competenties van kinderen. Verderop beschrijven we nog welke andere middelen we inzetten om aan sociale competenties te werken en op welke manier we sociale opbrengsten volgen.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • welbevinden
 • betrokkenheid
 • leeftijdsadequaat gedrag

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven