odbs Puntenburg

Laan van Puntenburg 2 A 3511 ER Utrecht

  • Schoolfoto van odbs Puntenburg
  • Schoolfoto van odbs Puntenburg
  • Schoolfoto van odbs Puntenburg
  • Tijdens kunstprojecten maken de kinderen hun eigen kunst
  • Schoolfoto van odbs Puntenburg

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Eindopbrengsten                                                                                                                                                                                   

Sinds schooljaar 2017 - 2018 zijn de eindopbrengsten van Puntenburg weer op orde. In 2019 - 2020 is er geen eindtoets gemaakt i.v.m. de corona-periode. In 2020 - 2021 is de IEP-toets bij alle leerlingen afgenomen. 

In het afgelopen schooljaar is er hard gewerkt aan de achterstanden die door de corona-periode zijn ontstaan. We hebben in het aanbod vooraf gefocust op de basisvakken en onze doelgerichte werkwijze ingezet om achterstanden in te halen. Leerlingen hebben geleerd om zelf goed te reflecteren op de te behalen doelen. Hierdoor konden zij beter inschatten wat zij nodig hadden om te groeien. De leraren hebben middels intensieve instructies gezorgd dat de leerlingen de leerstof die zij moeilijk vonden uiteindelijk beheersten, maar leerlingen ook uitgedaagd met extra (moeilijkere) leerstof.

De inspanning van de leerlingen en van het team hebben erin geresulteerd dat we wederom boven het landelijk gemiddelde hebben gescoord. We zijn trots dat we - ondanks de complexe corona-periode, die veel van leerlingen en teamleden heeft gevergd - de vruchten kunnen plukken van onze werkwijze!  

Alle leerlingen van groep 8 (19) zijn in 2021 - 2022 op minimaal het verwachte niveau en soms zelfs hoger, uitgestroomd.

De eindopbrengsten van met name rekenen willen we een impuls geven. Deze bleven iets achter ten opzichte van onze verwachtingen. In de periode van thuisonderwijs tijdens de lockdowns, was het voor leerkrachten (en ouders) moeilijk om de context van sommen te gebruiken bij het vergroten van de rekenvaardigheden van de leerlingen. Na de tweede lockdown werden deze effecten zichtbaar. Deze context willen we als school in een ontwikkeltraject, waarin we extra uren besteden aan rekenonderwijs, benutten, zodat onze eindopbrengsten stijgen. Instructie zullen we komend schooljaar vooral geven in kleine groepen van 5 - 16 leerlingen, daarnaast is er veel aandacht voor reflectie en het geven van feedback. 

We blijven doelgericht werken. Dit betekent dat de leerkracht met de leerlingen per periode doelen selecteert en de methode, naast de leerlijn van cruciale doelen, als middel inzet om de doelstellingen te bereiken. We intensiveren de differentiatie in de groepen, die in lockdowntijd deels uitbleef. Dit doen we door echt te kijken naar wat kinderen - buiten de basis om - nodig hebben en daar het aanbod en de (frequentie van) instructies op te baseren. 

Het zwaartepunt ligt in groep 5 t/m 8 waar we kinderen meer regie en verantwoordelijkheid geven om te werken aan de doelen die ze nog niet beheersen. Door deze doelgerichte werkwijze verwachten wij de ingezette stijgende lijn van de eindopbrengsten te behouden. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussentijdse resultaten
Om een goed beeld te krijgen van de tussentijdse resultaten op de verschillende vakgebieden, zoals taal, rekenen/wiskunde en lezen, worden in alle leerjaren genormeerde methodeonafhankelijke toetsen (van het CITO volgsysteem primair onderwijs) afgenomen. Hieronder staat een overzicht van de resultaten van een deel van deze toetsen. Het zijn de volgende toetsen die informatie geven op belangrijke momenten in de schoolloopbaan van de leerlingen:

  • In de groepen 3 en 4 dienen de leerlingen op een zodanig niveau technisch te leren lezen dat zij met succes kunnen meedoen aan alle andere onderdelen van het onderwijs;
  • In groep 4 staan de basisvaardigheden in het rekenonderwijs centraal;
  • In groep 6 wordt de overstap gemaakt naar complexere, wiskundige vraagstukken;
  • Verder moet in groep 6 het niveau van begrijpend lezen voldoende hoog zijn met het oog op het onderwijs in de zaakvakken.

Twee keer per jaar worden de resultaten op deze toetsen op school-, groeps- en leerlingniveau uitgebreid geanalyseerd en worden er noodzakelijke interventies besproken. De afgelopen schooljaren zijn onze tussenresultaten over het algemeen voldoende te noemen.               

De lockdowns hebben zeker impact gehad op de opbrengsten. Na de eerste lockdown hebben we in 2020 ingezet op technisch- en begrijpend lezen. De leerlingen hebben intensieve extra lessen in kleine groepen gehad op dit gebied, in kleine groepen. Bijna alle leerlingen die hebben deelgenomen hebben een exponentiële groei doorgemaakt en daarom kunnen we concluderen dat onze aanpak in samenhang met het aanbod zeker heeft gewerkt. Deze zelfde werkwijze zetten we in het komende jaar in op het gebied van rekenen. Uit de tweede lockdown bleek namelijk dat rekenen schoolbreed extra aandacht behoeft. Tijdens de periode van thuisonderwijs heeft de context van het rekenen minder aandacht gehad, daarop wordt nu gefocust. Onze onderwijsactiviteiten zijn vooral gericht op het borgen van de kwaliteit van ons onderwijsaanbod uitstekend te houden. We zullen ons focussen op didactische verbeteringen op het gebied van rekenen die we schoolbreed door kunnen voeren om de resultaten te doen stijgen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang naar het voortgezet onderwijs
Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 8 geïnformeerd over de POVO-procedure.

Meer informatie vindt u op de website www.naarhetvo.nl onder het tabblad ‘ouders’. 

De kinderen in groep 8 maken op onze school de IEP eindtoets. Deze toets wordt afgenomen nadat wij het schooladvies hebben opgesteld. Het schooladvies is gebaseerd op de kennis die wij door de jaren heen van de kinderen hebben opgedaan op het gebied van cognitieve capaciteiten, maar ook sociale vaardigheden en vaardigheden op het gebied van werkhouding, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Als het resultaat op de eindtoets hoger uitvalt dan het schooladvies dat wij hebben afgegeven, zullen we dit advies met de leerling en ouders heroverwegen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven