odbs Puntenburg

Laan van Puntenburg 2 A 3511 ER Utrecht

  • Schoolfoto van odbs Puntenburg
  • Schoolfoto van odbs Puntenburg
  • Schoolfoto van odbs Puntenburg
  • Tijdens kunstprojecten maken de kinderen hun eigen kunst
  • Schoolfoto van odbs Puntenburg

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Eindopbrengsten                                                                                                                                                                                                                      

Na een periode waarin we matig hebben gescoord op de eindtoets, is vanaf 2017 - 2018 een kentering te zien. Ook het afgelopen schooljaar heeft de werkwijze die we hebben ingezet effect gehad. Het heeft er in geresulteerd dat we boven het landelijk gemiddelde hebben gescoord. Dat betekent dat het harde werken van het schoolteam het gewenste effect heeft!

We werken steeds meer doelgericht. Dit betekent dat de leerkracht met de leerlingen per periode doelen selecteert en de methode als middel inzet om het doel te bereiken. Het zwaartepunt ligt in groep 5 t/m 8 waar we kinderen meer regie en verantwoordelijkheid geven om te werken aan de doelen die ze nog niet beheersen. Door deze doelgerichte werkwijze verwachten wij de ingezette stijgende lijn van de eindopbrengsten te behouden. 

De kinderen die in schooljaar 2018 - 2019 zijn uitgestroomd, hebben nagenoeg allemaal hoger gescoord dan werd verwacht.

In schooljaar 2019 - 2020 is er in verband met de corona-crisis geen eindtoets afgenomen. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussentijdse resultaten
Om een goed beeld te krijgen van de tussentijdse resultaten op de verschillende vakgebieden, zoals taal, rekenen/wiskunde en lezen, worden in alle leerjaren genormeerde methodeonafhankelijke toetsen (van het CITO volgsysteem primair onderwijs) afgenomen. Hieronder staat een overzicht van de resultaten van een deel van deze toetsen. Het zijn de volgende toetsen die informatie geven op belangrijke momenten in de schoolloopbaan van de leerlingen:

  • In de groepen 3 en 4 dienen de leerlingen op een zodanig niveau technisch te leren lezen dat zij met succes kunnen meedoen aan alle andere onderdelen van het onderwijs;
  • In groep 4 staan de basisvaardigheden in het rekenonderwijs centraal;
  • In groep 6 wordt de overstap gemaakt naar complexere, wiskundige vraagstukken;
  • Verder moet in groep 6 het niveau van begrijpend lezen voldoende hoog zijn met het oog op het onderwijs in de zaakvakken.

Twee keer per jaar worden de resultaten op deze toetsen op school-, groeps- en leerlingniveau uitgebreid geanalyseerd en worden er noodzakelijke interventies besproken. De afgelopen schooljaren zijn onze tussenresultaten goed te noemen. De focus zal dus vooral zijn op het borgen van de kwaliteit van ons onderwijsaanbod om de resultaten zo te houden. Veel leerlingen presteren op het gebied van begrijpend lezen rond het gemiddelde. Komend schooljaar richten wij ons schoolbreed op het verhogen van de resultaten van technisch- en begrijpend lezen. We zullen ons focussen op didactische verbeteringen die we schoolbreed door kunnen voeren om de resultaten te doen stijgen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang naar het voortgezet onderwijs
Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 8 geïnformeerd over de POVO-procedure.

Meer informatie vindt u op de website www.naarhetvo.nl onder het tabblad ‘ouders’. 

De kinderen in groep 8 maken op onze school de IEP eindtoets. Deze toets wordt afgenomen nadat wij het schooladvies hebben opgesteld. Het schooladvies is gebaseerd op de kennis die wij door de jaren heen van de kinderen hebben opgedaan op het gebied van cognitieve capaciteiten, maar ook sociale vaardigheden en vaardigheden op het gebied van werkhouding, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Als het resultaat op de eindtoets hoger uitvalt dan het schooladvies dat wij hebben afgegeven, zullen we dit advies met de leerling en ouders heroverwegen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven