odbs Puntenburg

Laan van Puntenburg 2 A 3511 ER Utrecht

 • Schoolfoto van odbs Puntenburg
 • Schoolfoto van odbs Puntenburg
 • Schoolfoto van odbs Puntenburg
 • Tijdens kunstprojecten maken de kinderen hun eigen kunst
 • Schoolfoto van odbs Puntenburg

Het team

Toelichting van de school

In onze school werkt een gemêleerd team, bestaande uit overwegend dames. De conciërge en de techniekdocent zijn mannen. Het team is gemotiveerd, ontwikkelt en experimenteert graag. Het team werkt nauw samen. Zij delen wat goed gaat, maar geven elkaar ook feedback op wat beter kan. Ook zijn collega's bereid om zaken voor elkaar op te pakken. Ondanks dat er nieuwe collega's in de school zijn gekomen in de afgelopen jaren, is het een hecht team.

Groepsbezetting schooljaar 2020 - 2021 

Groep 1: Astrid Zimmerman (ma t/m woe) en Monique van der Werf (do en vrij)

Groep 2/3: Carry Temming (ma t/m vrij) 

Groep 4/5: Wendy van Beusekom (ma t/m woe) en Anja Verspeek (do en vrij) 

Groep 6/7: Kelly Lutteke (ma t/m vrij) 

Groep 8: Janine Oosterhuis (ma t/m woe) en Marije Romijn (do en vrij)

Extra ondersteuning: 

Gymnastiek: Maaike van 't End 

Techniek: Tim Schuit (do) 

Plusklas en RT - Marije Romijn (ma)

Intern begeleider - Marieke Das (ma + 0,5 dag)

Conciërges - Ed van der Hoek (woe en vrij ochtend) en Soeka Basdewsing (ma t/m do) 

Administratie - Esther Van Dongen (ma) 

TSO - Maaike Luth (ma, di, do, vrij) 

Filosofie - Line de Bruijn (in samenwerking met Stichting HVO)

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als één van de leerkrachten afwezig is wegens ziekte, zorgt de school waar mogelijk voor een vervangende oplossing. Uiteraard willen we zo veel en zo vaak mogelijk onderwijs bieden, ook bij ziekte van een collega. Per scenario wordt beschreven hoe we handelen.                                       

                               

Scenario 1: De juf of meester heeft corona-gerelateerde klachten en/of is in afwachting van een testresultaat.                              Als school volgen we de adviezen van het RIVM. Als een leerkracht lichte klachten heeft, blijft zij/hij thuis en laat zij/hij een test verrichten. In eerste instantie proberen we een voor een invaller te zorgen. Indien deze niet beschikbaar is én de leerkracht vanwege lichte corona-gerelateerde klachten wel in staat is om te werken, krijgt de groep (vanaf groep 4), vanaf huis afstandsonderwijs via Google Hangouts. Indien beide oplossingen niet mogelijk zijn, wordt de klas verdeeld volgens een verdeelschema. Een andere groep wordt dan verdeeld (dit is per dag bepaald) en de leerkracht die vrijkomt draait de groep van de leerkracht die thuis is. Dit schema gebruiken we, zodat de werkdruk voor het team en de belasting van andere leerlingen, verdeeld wordt. Indien verdelen niet mogelijk is, bijvoorbeeld vanwege meerdere afwezige leerkrachten, wordt de ouders gevraagd hun kind thuis te houden. We vinden het van groot belang dat het team niet overmatig belast wordt bij ziekte van collega's, opdat zij hun werk goed kunnen blijven doen. 

Scenario 2: De juf of meester meldt zich ziek.                                                                                                                                         Door de coronaperiode is het aantal beschikbare invallers in Nederland dun gezaaid. SPO heeft een stevige pool invallers in dienst. Indien de leerkracht zich ziekmeldt en niet kan werken, proberen we altijd een invalleerkracht via de SPO-pool te regelen. Als er geen invaller beschikbaar is, wordt de groep verdeeld volgens het hierboven beschreven verdeelschema. Indien dit niet lukt, wordt de ouders verzocht hun kind thuis te houden. 

Heeft u een vitaal beroep en in zo'n geval geen opvang voor uw kind, dan zorgen wij voor opvang in één van onze groepen. Informatie over ziekte en vervanging wordt altijd, zo tijdig mogelijk, via Social Schools gecommuniceerd, houdt u dit medium daarom extra goed in de gaten, ook voordat de schooldag start. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Combinatiegroepen                                                                                                                                                                                         

Op Puntenburg werken we vanwege de grootte van onze school met enkele combinatiegroepen. De combinatiegroepen zijn samengesteld met leerlingen uit twee leerjaren. Op deze manier kunnen we de extra zorg, zowel op cognitief zwak als op excellent gebied, goed verdelen en begeleiden. We vinden het werken met combinatiegroepen een mooi middel om onze Dalton principes uit te werken. Doordat leerlingen van twee leerjaren samen in een groep zitten, leren kinderen hun verantwoordelijkheid nemen en ervaren vrijheid en zelfstandigheid als een noodzaak voor het leerproces. Doordat de leerling het ene jaar in het lage leerjaar en het andere jaar in de het hoge leerjaar zit, bekleden zij verschillende posities wat betreft hun prestatieniveau. Zij zijn niet altijd de zwakste of de sterkste leerling van de groep en ervaren daardoor dat zij van betekenis kunnen zijn voor anderen en dat er altijd iets te leren valt. Dit bevordert het sociale welbevinden van de kinderen, wat een positief effect heeft op het kind en op de groep. Bij groei van de school verwachten we steeds vaker enkele groepen te kunnen formeren, de samenwerking met kinderen uit andere leerjaren blijft binnen de werkwijze met enkele groepen bestaan.                                                                                                                                                                                                                                                             

Maximale groepsgrootte                                                                                                                                                                     

Om een fysiek en sociaal veilige en prettige klassenomgeving voor de kinderen te kunnen garanderen, hanteren wij een streefaantal van maximaal 28 leerlingen per groep, met een absoluut maximum van 32 leerlingen.

De inzet van personeel                                                                                                                                                          

Op Puntenburg kennen we de kracht van samenwerking, niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor ons als team. Voor ons staat onderling vertrouwen en constructieve communicatie hierbij op plek 1. We kunnen van elkaar op aan en we maken gebruik van elkaars kwaliteiten. We houden ons aan de gemaakte afspraken en stemmen met elkaar onze omgangsnormen en ons onderwijsaanbod af. Elke collega is aan het werk vanuit het belang van het kind, de groep en de school.De groepsleerkrachten worden ondersteund door de Intern Begeleider (IB). De IB'er heeft een coördinerende taak ten aanzien van de leerlingenzorg op onze school en een coachende en begeleidende taak voor de leerkrachten. Extra hulp wordt zo veel mogelijk door de groepsleerkracht zelf gegeven. Extra hulp (RT) voor leerlingen met een arrangement wordt meestal buiten de groep verzorgd. Voor kinderen die extra ondersteuning nodig zullen hebben nu het passend onderwijs is ingevoerd, wordt advies en ondersteuning, dan wel een arrangement aangevraagd waarin wordt aangegeven welke specifieke begeleiding het kind nodig zal hebben.Naast de groepsleerkrachten en de intern begeleider, hebben we ook nog de beschikking over een aantal leerkrachten met een specifiek specialisme.

Daaronder valt:

 • Rekenspecialist
 • Schoolopleider
 • Daltoncoördinator
 • Interne cultuurcoördinator (ICC'er)
 • Rots en Water trainer

Verder hebben we nog een vakleerkracht gymnastiek (die voor alle kinderen in de groepen 3 t/m 8 minimaal eenmaal per week gymnastiekles verzorgt), in ieder geval nog voor 1 schooljaar een vakleerkracht techniek (vanaf groep 4, 1 les per week), een vakleerkracht muziek, vanuit die minimaal 30 weken per jaar een half uur per week lesgeeft in alle groepen. En een docente vanuit Stichting HVO die aan groepjes kinderen uit de groepen 5 t/m 8 filosofielessen geeft. Als onderwijsondersteunend personeel zetten we daarnaast nog een administratief medewerker en een conciërge en technisch conciërge in.

Scholing van het team                                                                                                                                                                               

Om kwalitatief goed onderwijs te kunnen geven, dat aan de eisen van deze tijd voldoet, zijn er ieder schooljaar studie- en scholingsbijeenkomsten voor alle medewerkers. Inmiddels hebben alle leerkrachten hun Daltoncertificaat behaald.                                                                           

Ieder schooljaar is er een aantal studiedagen gepland. Op deze studiedagen, maar ook op de diverse vergadermomenten, geven we vorm aan alle ingezette vernieuwingen die we dit jaar verder uitwerken. We brengen daarin meer focus aan. De invulling van de studiedagen zal dit schooljaar volledig in verbinding staan met onze doelstellingen.  

Begeleiding en inzet van stagiaires van hogescholen                                                                                                                                   

Alle scholen van SPO Utrecht begeleiden stagiair(e)s van de PABO/ALPO. Komend schooljaar zijn er in onze school in alle groepen stagiair(e)s. De stagiaires worden begeleid door de groepsleerkracht en de Schoolopleider. Door het werken met stagiair(e)s dragen we niet alleen bij aan het opleiden van de leerkrachten van de toekomst, het geeft ons ook het voordeel om extra handen in de klas te hebben. Zeker omdat wij een kleine school zijn is dat erg prettig. We richten ons daarbij zoveel mogelijk op het aantrekken van 3e, of 4e jaars (ALPO) studenten.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de onderbouw zijn de les- en ontwikkeldoelen verweven in het totaalaanbod.

Onderwijs in groep 1 en 2
Kinderen gaan naar school als ze vier jaar zijn geworden. In het begin van hun schooltijd hebben  ze vaak al hun aandacht en energie nodig om te wennen. Wennen aan de nieuwe groep kinderen, de leerkrachten, het lokaal, het gebouw en de materialen. In het begin is kijken soms al genoeg. Langzamerhand gaan ze spelen, meespelen en zelf werk kiezen. 

Rekenen
In de kleuterbouw (groep 1 en 2) werken wij thematisch. De rekenactiviteiten worden op een betekenisvolle manier, binnen het thema dat centraal staat, aangeboden. Doel is om op een speelse manier, dus ook letterlijk tijdens het spelen in hoeken die hiertoe uitnodigen, kinderen in aanraking te brengen met rekenen. We werken tijdens de kleuterperiode aan het bereiken doelen als:

 • Ik kan voorwerpen ordenen van veel naar weinig;
 • Als je mij een getal onder de 10 laat zien, leg ik daar evenveel blokjes bij neer;
 • Ik weet dat vaste gebeurtenissen in een vaste volgorde plaatsvinden;
 • Als je mij een voorwerp aanwijst, kan ik vertellen waar het zich in de ruimte bevindt (het kopje staat onder de stoel). Ik kan iets opmeten met behulp van mijn lichaam (deze tafel is 2 armen lang, deze stoel is 4 voeten hoog).

Taal
In de periodes tussen vakanties staat een thema centraal. Deze thema’s sluiten aan bij de belevingswereld en leermogelijkheden van de kinderen, waardoor de kinderen met taal bezig zijn binnen voor hen betekenisvolle contexten. De leerkracht lees vaak voor. Bij het lezen gaat het om het kunnen begrijpen van teksten en/of het genieten daarvan en het kunnen verwoorden van een mening. In de kring wordt aandacht besteed aan het onderwerp. Ook in de werkjes komt het thema terug. Bij taal leer je:

 • Woordenschat: Je leert steeds meer worden kennen;
 • Begrijpend luisteren: Je leert informatie te ordenen;
 • Inbreng in de kring: Je leert ervaringen te vertellen een mening te geven of een vraag te beantwoorden;
 • Vrij spreken: Je leert gevoelens te uiten, te discussiëren en argumenteren grapjes of anekdotes te vertellen;
 • Luisterhouding & Navertellen: Je leert informatie te interpreteren, ordenen en beoordelen en een verhaal na te vertellen.

Voorbereidend lezen
Ook de voorbereiding op het lezen bieden we op een speelse en betekenisvolle manier aan. In de kleutergroep werken we met de kinderen aan doelen als:

 • Ik herken mijn eigen naam en die van mijn gezinsleden;
 • Ik kan een woord klank voor klank uitspreken. Dat noemen ze op school woorden hakken. Als je een woord klank voor klank uitspreekt, kan ik er één woord van maken. Dat noemen ze op school woorden plakken;
 • Ik kan rijmen.Als je mij een letter aanwijst, kan ik zeggen welke letter het is;
 • Ik kan op mijn manier zelf een prentenboek lezen.

Voorbereidend schrijven
Eind groep 2 oefenen de kinderen met voorbereidend schrijven. Ze oefenen met het produceren van arcades, guirlandes, strepen en punten. En hoe houd je de pen goed vast ? Deze vormen zijn de basis voor het schrift zoals dat in groep 3 aangeboden wordt. Dit gebeurt aan de hand van de methode Pennenstreken, die vanaf groep 3 wordt gebruikt. 

Feedback
We besteden bij de kleutergroep veel aandacht aan het samenwerken, het feedback geven en ontvangen en het stevig in je schoenen staan. Elk kind heeft elke week een ander maatje. De foto's van de maatjes hangen duidelijk zichtbaar op het bord, zodat de kinderen altijd kunnen zien wie hun maatje is. Met dit maatje zit je in de kring, loop je samen in de rij en je doet opdrachten met elkaar. Je kan elkaar helpen als iets niet lukt. Hierdoor leren de kinderen om met iedereen samen te werken en om te gaan, ook met kinderen die ze uit zichzelf niet zouden kiezen. In de dagelijkse ochtendkring is er ruimte voor de leerlingen om hun verhaal te doen. De leerlingen kunnen dan vragen aan elkaar stellen en geven eventueel feedback op een verhaal of de structuur ervan. Meer gestructureerd wordt er feedback gegeven via de dagelijkse check-in en check-out die plaatsvindt. De leerlingen gebruiken hierbij een groene, oranje of rode smiley. Hiermee geven de kinderen aan hoe zij zich voelen, hoe zij hebben gewerkt en wat er een volgende keer beter of anders kan. Iedere dag staat deze vorm van feedback even centraal. Aan het eind van de dag wordt er op dezelfde manier teruggekeken en aan de leerlingen gevraagd hoe zij de dag hebben beleefd.  

Observaties
In het dagelijkse ritme van de kleuters wordt er veel aandacht besteed aan het spelend leren, rekenen en het hakken en plakken van woordjes, het aanvankelijk en voorbereidend schrijven en lezen. Op deze wijze is de leerkracht in staat de vorderingen op deze gebieden te observeren en waar nodig kinderen extra aandacht te bieden op de ontwikkelingsgebieden. Ook het spel van de kinderen en hun samenwerking hierin wordt door de leerkracht geobserveerd en eventueel bijgestuurd d.m.v. lessen in sociale vaardigheid.  

Plan, registratie en digi-keuzebord.

In de kleuterbouw werken we met het digi-keuzebord. Een vernieuwend alternatief voor het oude arbeid-naar-keuze bord. Dit bord registreert de keuzes van het kind en is een ondersteuning voor de leerkracht bij het plannen van nieuw aanbod.

Het gebruik is ontstaan uit de Daltonvisie. Kinderen maken hun eigen keuze voor een dagelijks werkje, maar zijn ook gebonden aan een aantal weektaakjes. De kinderen plannen zelf wanneer zij deze taakjes uitvoeren.  

Weektaak
Eind groep 1 krijgen de kinderen één weektaakje om al vast te wennen aan meer verantwoordelijkheid. In groep 2 wordt dit langzaam uitgebreid naar 3 weektaakjes aan het eind van het jaar. Weektaakjes bestaan vaak uit één rekenwerkje of motorische activiteit, één  weektaakje dat gaat over letterkennis over voorbereidend lezen of schrijven en één weektaakje die de kinderen de gelegenheid biedt te werken uit de kieskast. 

Voorbeeld van een dagindeling:
08.30: kring; de grote kring, maatjes kring, of kleinere kringen waarin een voorzitter de kring leidt;
08.50: taalkring met aandacht voor één bepaalde letter van de week, kinderen leren hierdoor hakken en plakken;  
09.00: rekenkring, een les van wereld in getallen wordt ingeleid, of er wordt geoefend met tellen of getalbegrip;
09.15: buitenspelen;  
10.00: het kleine hapje, bestaan uit fruit (eventueel wat brood) en wat te drinken;  
10.25: plannen op het planbord; 
10.30: aan de slag met de keuzewerkjes of de taakjes; 
11.10: opruimen en het “aftekenen” op het planbord;
11.15: spelend rekenen; 
11.40: een liedje wordt geoefend; 
11.45: de lunch, wederom fruit, brood en drinken;  
12.10: buitenspelen met de overblijfkracht;
13.00: er wordt voorgelezen en het boek wordt nabesproken;  
13.20: in de middag gaan we meestal naar het speellokaal. Daar wordt er gegymd, aan spel gedaan of bewogen op muziek;
14.15: als er tijd over is wordt er eventueel nog even buiten gespeeld;  
14.30: het afronden/evalueren van de dag, het verzamelen van de spullen en naar huis.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De vermelde urenverdeling is geen exact gegeven, maar geeft een richtlijn voor het maken van de lesroosters en de verdeling van de aandachtsgebieden over de beschikbare tijd. Voor een aantal vakgebieden (spelling, begrijpend lezen, technisch lezen en rekenen) hebben we in onderwijsplannen minimum onderwijstijden benoemd. Veel van de uren zitten versleuteld in de weektaken van de kinderen. Afhankelijk van specifieke onderwijsbehoeften in de groep kunnen er ook beredeneerd afwijkingen worden gemaakt van de urenverdeling. Levensbeschouwing zien wij als onderdeel van wereldoriëntatie.

Onderwijsaanbod algemeen (voor alle groepen)

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Omdat onze school staat voor het ontmoeten van jezelf, de ander en de wereld, hechten we veel waarde aan de begeleiding van de leerlingen op sociaal-emotioneel gebied. De thema’s uit de methode ‘Kinderen en sociale talenten’, vormen de kapstok voor ons aanbod. Het gaat om de volgende thema’s:
Ervaringen delen, aardig doen, samen spelen en werken, een taak uitvoeren, jezelf presenteren, een keuze maken, opkomen voor jezelf, omgaan met ruzie.

Er wordt op hetzelfde moment door de hele school aan een thema gewerkt. Omdat we er van uitgaan dat een school een soort “samenleving in het klein” is, hebben we op onze school een grondwet opgesteld. Deze grondwet noemen we ook wel De Gouden Regels. Elke maand staat er een regel centraal en maken we samen met de kinderen afspraken over wat deze regel voor hun groep betekent. Door de hele school heen zijn De Gouden Regels zichtbaar.

Rots & Water
Sinds juni 2017 mogen wij ons de eerste Rots & Water basisschool van de stad Utrecht noemen en zelfs de eerste Rots & Water Daltonbasisschool van héél Nederland! Onze coördinator TSO geeft les aan alle kinderen van onze school, van groep 1 tot en met 8. Zij besteedt  intensief aandacht aan Rots & Water oefeningen met de kinderen. Daarnaast geeft zij op maandag en woensdag speciale Rots &Water trainingen voor kinderen die wat extra hulp kunnen gebruiken

Wat is Rots & Water?
Rots en Water is een psychofysieke training. Dit betekent dat tijdens de lessen steeds gestart wordt vanuit een fysieke invalshoek waarmee mentale en sociale vaardigheden worden geoefend.  

 • Rots staat o.a. voor stevigheid, weten wat je wilt, maar kan ook zijn: starheid en te heftige reacties.
 • Water is meer communicatief, inleven, onderhandelen, maar kan ook zijn: te meegaand, geen grenzen kunnen stellen.

Iedereen heeft Rots & Water kwaliteiten in zich. Door middel van lichamelijke oefeningen ontdekken en leren kinderen dit over zichzelf. Maar beiden hebben dus hun sterke en zwakke kanten. De bedoeling is om van beide het goede te gebruiken. Dus: wel zeggen wat je niet goed vindt en wat je wilt, maar ook luisteren en open staan voor anderen, en compromissen kunnen maken. Sommige kinderen kunnen dus iets meer Rots ontwikkelen en anderen meer Water. Tijdens de Rots & Water trainingen wisselt Maaike actie (spelletjes, simpele zelfverdedigingsoefeningen en creatieve oefeningen) af met momenten van (zelf)reflectie en kringgesprekken. Maar vooral veel doen! (verhouding is zo’n 75/25%) De trainingen zijn soms individueel, soms in tweetallen, oplopend tot max 6 leerlingen.
De fundamenten van een Rots en Watertraining zijn:

 • zelfvertrouwen
 • zelfreflectie
 • zelfbeheersing  

De onderwerpen die aan bod komen, zijn:

 • Voor jezelf opkomen, op tijd en op een rustige, stevige manier laten merken dat je iets niet of juist wel wilt;
 • Kunnen merken wanneer een ander niet (meer) leuk vindt wat jij doet of zegt; en dan kunnen stoppen;
 • Goed samenwerken: je eigen ideeën ook los kunnen laten, meegaan met de ander (water). Of juist: zelf met ideeën komen, van je laten horen (rots);
 • Meer zelfvertrouwen hebben, maar ook vertrouwen hebben in een ander;
 • Rustig blijven als je boos bent, op tijd merken dat je boos wordt en eventueel een time out nemen;
 • Ruzies voorkomen of oplossen;
 • Zeggen wat je voelt of denkt;
 • Iets voor een groep durven zeggen of doen.

Kunst en cultuur/ Cultureel Partnerschap met Centraal Museum
Naast het feit dat we ons inzetten voor de cognitieve ontwikkeling van kinderen, streven wij met ons onderwijs doelen na die verbonden zijn aan onze missie: jezelf, elkaar en de wereld ontmoeten. Dit doen wij in nauwe samenwerking met het Centraal Museum waarmee we vanaf de start van schooljaar 2016/2017 een cultureel partnerschap zijn aangegaan. De volgende doelen voor deze samenwerking zijn in samenspraak met ouders en leerkrachten van Puntenburg tot stand gekomen:

 • Ik ken en ben mezelf;
 • Ik heb vertrouwen in mezelf en in anderen;
 • Ik kan omgaan met verschillen tussen mensen;
 • Ik handel autonoom en verantwoordelijk;
 • Ik werk samen;
 • Mijn creativiteit krijgt alle ruimte;
 • Ik verplaats me in anderen;
 • Ik ontwikkel kritisch vermogen;
 • Ik ontplooi mijn talenten.Ik zet door;
 • Ik ga respectvol om met mensen, dieren en dingen;
 • Ik verwonder me;
 • Ik ontwikkel mijn verbeelding;
 • Ik ben flexibel;
 • Ik benut mijn fysieke kracht;
 • Ik ben een vrije denker. 

Op onze school leiden we kinderen op voor een toekomst die veel onbekendheid met zich meedraagt. Dit probleem van complexiteit en onzekerheid van de toekomst is natuurlijk al heel oud. Sinds de Oudheid zoekt men daarom al manieren om kinderen te leren om met die onzekerheid om te gaan. Op onze school willen we kinderen de ruimte geven om hun persoonlijkheid, hun denken en hun karakter te ontwikkelen, zodat ze in staat zijn om open en met vertrouwen in de wereld te participeren. 

We zien cultuureducatie als een belangrijk middel om kinderen te helpen bij de ontwikkeling van hun persoonlijkheid, denken en karakter. En we zien het museum hierin als een belangrijke plek waar geoefend kan worden. Daarom is de samenwerking met het Centraal Museum voor ons van cruciaal belang. Het museum als verlengstuk van het klaslokaal. 

Ons doel is, om in nauwe samenwerking met het Centraal Museum, de kinderen regelmatig in contact te brengen met cultuureducatie. Zodat de kinderen zichzelf, elkaar en de wereld daadwerkelijk kunnen ontmoeten. Op deze manier geven we heel concreet handen en voeten aan onze missie. Dit resulteert in een doorlopende leerlijn die we verweven in ons onderwijsaanbod. Tijdens twee talentweken per jaar is er ruimte voor onze leerlingen om de verdieping op te zoeken. In deze weken volgen zij workshops die aansluiten bij hun talentontwikkeling.

Verdere activiteiten op het gebied van kunst en cultuur:

 • Per groep wordt voor een heel schooljaar een keuze gemaakt uit het beschikbare culturele aanbod. Dit aanbod varieert enorm vanwege de vele verschillende activiteiten (passief en actief) en de vele disciplines van de kunsten.
 • Iedere groep zal tijdens de twee talentenweken een voorstelling voorbereiden voor de ouders en de school. De tweede talentweek wordt afgesloten met de Puntenburgparade. 
 • De onderbouwgroepen verzorgen voor het Sinterklaasfeest een speciaal optreden voor Sinterklaas. Hierbij ondersteunt de vakleerkracht muziek.
 • Elk jaar maakt groep 8 een (afscheids-)musical. Hierbij krijgen de leerkracht en kinderen begeleiding van de vakleerkracht muziek

ICT en mediavaardigheden                                                                                                                                                                    In de corona-periode heeft ons onderwijs op ICT-gebied aan stroomversnelling doorgemaakt. In no time heeft het team in samenwerking met ouders digitaal afstandsonderwijs op poten gezet. ICT zetten we in op twee manieren. We willen kinderen vaardigheden aanleren voor goed computergebruik van programma's als Word, PowerPoint en internet. Daarnaast zetten we educatieve software in om inoefening en verwerking van lesstof te verwezenlijken. Dit doen we al standaard bij methodes voor rekenen en begrijpend lezen (nieuwsbegrip). De 21st century skills, die de komende jaren steeds meer aandacht zullen krijgen, vragen bovendien ICT-geletterdheid. Dat zijn vaardigheden voor het effectief en efficiënt gebruik van technologie. Het vraagt van kinderen dat ze gepaste media- en ICT-bronnen kunnen selecteren en analyseren. Ze leren begrijpen hoe in de maatschappij door middel van huidige technologie gecommuniceerd wordt. Deze ICT-geletterdheid krijgt de komende jaren steeds meer nadruk in ons onderwijs.

Muziek
Middels de gemeentelijke cultuursubsidie en de vrijwillige ouderbijdrage wordt een muziekdocent betaald. Deze vakleerkracht verzorgt voor iedere groep, 30 minuten muziekles in de week, gedurende 30 weken per jaar.

Gymnastiek                                                                                                                                                                                        In de kleutergroepen verzorgen de leerkrachten zelf het bewegingsonderwijs. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen les van een vakleerkracht. De kinderen gymmen twee keer per week. Eén les van de vakleerkracht en de andere les van de eigen leerkracht. Ook doet onze school mee aan sporttoernooien in de gemeente Utrecht, zoals schoolvoetbal (vanaf groep 5), de gemeentelijke atletiekwedstrijd (groep 6/7) en de Avondvierdaagse. We organiseren voor alle groepen één keer per jaar een sportdag.    

Huiswerk
We leren kinderen vanaf groep 4 omgaan met af en toe huiswerk maken. In de groepen 6, 7 en 8 wordt dat langzaam iets meer. Het gaat bijvoorbeeld om het leren van topografie, het oefenen met spelling, het voorbereiden van een spreekbeurt of nieuwskring. Het doel is vooral om kinderen hiermee te leren omgaan en zo de overgang naar het voorgezet onderwijs niet te groot te maken. We houden de hoeveelheid huiswerk wel bewust beperkt, omdat we vinden dat kinderen in hun basistijd vooral ook gewoon kind moeten kunnen zijn en genoeg tijd moeten hebben om lekker te kunnen spelen. Met ouders kunnen er afspraken worden gemaakt om waar nodig wat extra werk mee te geven om aan individuele doelen te kunnen werken.

Buitenschoolse activiteiten
Onze school onderneemt nogal wat initiatieven om ervarend te leren. Dit betekent dat er regelmatig activiteiten buiten school worden gedaan. De kinderen van groep 1/2 gaan naar de kinder- en natuurspeeltuin 'Het Vogelnest' en doen, net als de andere groepen, diverse excursies in de stad. Groep 3 tot en met 7 gaan ieder jaar op schoolreis. Groep 8 gaat op schoolkamp. De locaties voor het schoolreisje en het schoolkamp kunnen jaarlijks verschillen.

Onderwijs in de groepen 3 t/m 8

Nederlandse Taal
In groep 3 werken we met de methode Veilig leren lezen. In de vervolgklassen leggen we met de methode Estafette een goede basis voor voortgezet technisch lezen. Deze methode is een goed vervolg op Veilig leren lezen.In groep 4 tot en met 8 gaan kinderen aan de slag met de de methode Taal Actief. Dit is een compleet pakket voor taal, spelling en woordenschat.Naast het technisch lezen heeft begrijpend (en studerend) lezen ook een vaste plek in ons onderwijsaanbod. Vanaf groep 4 tot en met 8 werken wij met de methode Nieuwsbegrip XL. Deze methode sluit aan op het actuele nieuws.

Rekenen en wiskunde
Vanaf groep 3 tot en met 8 werken we met Snappet met de methodiek van De Wereld in Getallen. Deze versie leent zich er goed voor les te geven op drie niveaus en past dus bij uitstek binnen opbrengstgericht werken. Voor kinderen die baat hebben bij herhaling is er voldoende herhalingsmateriaal, maar er is ook genoeg verrijkingsstof voor kinderen die meer uitdaging kunnen gebruiken. In aanvulling op Snappet gebruiken we ook andere materialen om kinderen op niveau te laten werken, zoals de methode Rekentijger en oefeningen uit wizKID en wizSMART. 

Wereldoriëntatie                                                                                                                                                                                 We werken met een nieuwe aanpak/methode (4x Wijzer) voor het aanbod op de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en topografie . Dit is een methode die meer tegemoetkomt aan onderzoekend en ontdekkend leren en daarnaast uitgaat van het werken vanuit meervoudige intelligentie. De methode biedt ons ook een mooie kapstok om ons aanbod Kunst & Cultuur, Wetenschap & Techniek en specifieke 21e eeuw vaardigheden, zoals programmeren, de komende jaren verder te integreren.

Verkeer
We vinden het belangrijk dat kinderen uitgroeien tot bewuste en verantwoordelijke verkeers­deelnemers. Voor de kleutergroepen ligt de nadruk op de individuele redzaamheid. Voor de groepen 3 t/m 8 komen daar zaken bij als gedrag in het verkeer, regels en borden, rekening houden met elkaar en verkeer en milieu. Voor het ontwikkelen van redzaamheid van de leerlingen in het verkeer gebruiken we de Verkeerskranten van VVN voor de groepen 4 tot en met 8. De kinderen leren de verkeersregels en de betekenis van de verkeersborden. Op deze manier bieden we ze een basis waarop ze op een veilige manier deel kunnen nemen aan het verkeer als voetganger, fietser en als zelfstandig gebruiker van het openbaar vervoer. In groep 8 leggen de kinderen zowel een theoretisch als een praktisch (als fietser) verkeersexamen af. Bovendien zijn er ook praktische verkeerslessen. De kinderen gaan dan bijvoorbeeld naar buiten voor een les in veilig oversteken. Onze school heeft ook nog een team van actieve verkeersouders. Zij organiseren regelmatig acties gericht op veilige verkeersdeelname.

Engels
In onze school geven we vanaf groep 5 Engels volgens de online methode Take it Easy. Dit is een interactieve methode, waarbij de leerkracht wordt ondersteund door een native speaker. Leerlingen verwerken de leerstof zowel online als offline, op hun eigen niveau. De methode richt zich op het snel uitbreiden van de woordenschat en biedt volop variatie, differentiatie en verdieping. 


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

We zijn een kleine school die als Daltonschool goed om kan gaan met verschillen van leerlingen, hun ondersteunings- en onderwijsbehoeften. We zijn in staat passend leeraanbod te geven aan onze leerlingen, als het gaat om de basisondersteuning. Voor individuele leerlingen die - buiten de basisondersteuning - extra ondersteuning nodig hebben, stellen wij een ontwikkelperspectief op. Hierin beschrijven we welke onderwijsdoelen passend zijn en welk niveau wordt nagestreefd, welke didactiek daarbij nodig is, welk materiaal en hoeveel tijd. Wanneer wij na de uitvoering van onze eigen ondersteuningsstructuur nog vragen hebben over de juiste aanpak rond een leerling of extra kennis (en inzicht) over leerproblemen etc nodig hebben, dan schakelen we de consulenten van het samenwerkingsverband in. Komend schooljaar richten wij onze aandacht vooral op het verstevigen van onze ondersteuningsstructuur door de onderwijsbehoeften van alle leerlingen in kaart te brengen en onze aanpak daarop aan te sluiten en het door de leerkracht, zoveel mogelijk zelfstandig opstellen van ontwikkelperspectieven. 

Wekelijks is Marije Romijn één dag in de week beschikbaar voor extra ondersteuning. Zij werkt met leerlingen die op of uitvallen; zowel met hoog- en meerbegaafde kinderen als leerlingen die bijv. een taalachterstand hebben of bij bepaalde vakgebieden op het niveau van een ander leerjaar werken. 

Onze Intern Begeleider, Marieke Das, is belast met de coördinatie van de ondersteuningsstructuur. Zij is geregeld in de klassen te vinden, om te observeren en leerkrachten te adviseren en te ondersteunen met het ontwikkelen en uitvoeren van een passend lesaanbod of aanpak. Zij zorgt ervoor dat het team middels datavergaderingen en groeps- en leerlingenbesprekingen sterke ambities stellen voor de groep en leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en daarop intensief evalueren en vanuit reflectie (indien nodig) het onderwijs aanpassen. Ook reikt zij kennis, kunde en coaching aan, zodat teamleden blijven groeien en de juiste stappen blijven zetten. Tenslotte onderhoudt zij contacten met ouders van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en treedt zij vaak op als schakel tussen school en externe instanties. 

Onze rekenspecialist, Carry Temming, biedt het team expertise en ondersteuning op het gebied van effectief rekenonderwijs. 

Aannamebeleid voor kinderen tot 4 jaar                                                                                                                                                      Wanneer u interesse heeft in onze school en wilt bekijken of wij dé school zijn voor uw kind, kunt u via onze website klikken op de knop: aanmelden. U meldt zich dan aan voor een rondleiding. U geeft uw naam op, de geboortedatum van uw kind en uw telefoonnummer. We gebruiken deze gegevens alleen om een afspraak met u in te plannen. Als u na de rondleiding over wilt gaan tot inschrijving kan dit als uw kind 3 jaar is, direct. Als uw kind jonger dan 3 jaar is, kunt u zich opgeven voor onze interesselijst. Uw kind is dan nog niet aangemeld. We noteren uw gegevens op deze lijst en zodra uw kind 3 jaar is, sturen wij u een inschrijfformulier toe. U kunt er dan voor kiezen om uw zoon of dochter bij ons in te schrijven. Als het ingevulde inschrijfformulier aan ons is geretourneerd en u daarvan een bevestiging heeft ontvangen, is uw kind volledig aangemeld bij ons op school en bent u verzekerd van een plek. 

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig?                                                                                                                                                  Als er sprake is van aanmelding van een kind waarvan vermoed wordt dat extra ondersteuning nodig is, gaan we daarover met u in gesprek. Er kan mogelijk een nader onderzoek nodig zijn, en er kunnen gegevens worden opgevraagd bij de voorschool of het kinderdagverblijf. Op grond van deze bevindingen besluit de directeur over de toelating. Binnen 6 weken na ontvangst van het aanmeldingsformulier wordt u schriftelijk/per mail geïnformeerd over de toelating van uw kind. Deze termijn kan met ten hoogste 4 weken worden verlengd.

Wanneer is de eerste schooldag?                                                                                                                                                      Leerlingen die voor het eerst naar de basisschool gaan, starten bij ons de dag nadat ze vier jaar zijn geworden. Is uw kind in juli jarig? Dan start uw kind na de zomervakantie. Voorafgaand aan de start kan u zoon of dochter maximaal 10 dagdelen komen wennen. De groepsleerkracht neemt ruim van tevoren contact met u op om de wenmomenten in te plannen. 

Toelating van leerlingen ouder dan 4 jaar                                                                                                                                          Wanneer uw zoon of dochter al onderwijs volgt op een andere school en ouders willen hun kind overplaatsen naar Puntenburg, dan geldt er een andere procedure. Eerst is er de oriëntatiefase. Op dat moment is er nog geen sprake van een aanmelding. In deze fase leggen de ouders in een gesprek met de directeur uit waarom zij deze stap overwegen. De directeur bespreekt dit met de intern begeleider en er wordt gekeken of er plaats is voor de leerling in de groep (in eerste instantie wat betreft aantallen en zorgbehoefte van de groep). Criteria voor toelating van zij-instromers zijn o.a. de zorg die de leerling nodig zal hebben, het leerlingenaantal in de groep waarvoor het kind wordt aangemeld en het aantal zorgleerlingen dat (al) in een groep zit. Indien er plaats is, neemt de intern begeleider contact op met de school waar het kind tot nu toe onderwijs volgt. Hierbij wordt gekeken naar de specifieke behoeftes die het kind heeft. Tevens kan, indien nodig, een onderzoek worden afgenomen. Op basis van deze gegevens wordt nog eens gekeken of de school met de beschikbare plek de zorg kan bieden die de leerling nodig heeft. De intern begeleider adviseert de directeur op basis van de gegevens verkregen van de huidige school (en eventueel de uitslag van het PDO) over het wel of niet toelaten. De directeur neemt binnen 4 weken een beslissing of de leerling aangemeld kan worden. 

Leerlingen van 5 jaar en ouder die vanaf een andere school instromen op Puntenburg, zijn leerplichtig. Zij gaan zodra zij zijn geplaatst, direct naar school. 

Aantal leerlingen per groep                                                                                                                                                                       Het aannamebeleid is gericht op groepen van rond de 28 leerlingen. Dit is gebaseerd op onze visie op onderwijs, vanuit het heterogeen werken en op praktische overwegingen. Lesgeven aan een groep van ongeveer 28 leerlingen in twee verschillende leerjaren is werkbaar voor een leerkracht. De leerkracht kan zich een beeld vormen van wat de kinderen nodig hebben om ze goed te begeleiden in hun leerproces en ook de voor- en nabereiding van het lesgeven aan 28 leerlingen is haalbaar met goed klassenmanagement. Daarnaast is de groepsgrootte passend voor de lokalen. Dit maximum is geen hard maximum. Door doublures of versnellen kunnen er soms meer of minder dan 28 leerlingen in een groep zitten. Afhankelijk van de zorg die leerlingen nodig hebben kan een groep met 25 leerlingen al ‘vol’ zijn. Vanaf de groepen 3 t/m 8 geldt 32 leerlingen wel als een hard maximum.

Wanneer kan uw zoon of dochter worden afgewezen?                                                                                                                             Indien er sprake is van plaatsgebrek, omdat het aantal leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte met de komst van uw kind te groot wordt of als het maximum van 32 leerlingen voor een periode van langer dan een maand wordt overschreden, zijn wij genoodzaakt de aanmelding af te wijzen. Dit geldt ook voor een tussentijdse plaatsing van een leerling met een onderwijsbehoefte waarop wij als school niet zijn toegerust. 

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school
Kinderen ontwikkelen zich op verschillende manieren en op hun eigen niveau. De resultaten die kinderen behalen kunnen heel divers zijn. We vinden het belangrijk om uit te gaan van deze verschillen en hierop aan te sluiten bij het aanbieden van de leerstof.  

Observeren en toetsen van de ontwikkeling van de leerling
Om kinderen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling houden alle leerkrachten de vorderingen van de kinderen systematisch bij. Dat gebeurt door observatie, registratie van de resultaten van het dagelijkse werk van kinderen, en het afnemen van methode gebonden en onafhankelijke landelijke toetsen. De resultaten van de toetsen worden door de leerkracht geanalyseerd en gebruikt om het onderwijs voor de volgende periode te plannen. Ook de sociaal/emotionele ontwikkeling van de leerlingen wordt systematisch geobserveerd door middel van sociaal-emotioneel volgsysteem ZIEN.  

Drie keer per jaar wordt er een groepsbespreking gehouden aan de hand van de resultaten van de toetsen. De leerkracht en de IB'er bekijken samen of kinderen naar vermogen en verwachting presteren. Vanuit de onderwijsbehoeften van de kinderen wordt er gekeken wat kinderen van de leerkracht nodig hebben. Voor alle kinderen worden de onderwijsbehoeften in kaart gebracht. Soms is die onderwijsbehoefte niet duidelijk. Dan kan een kind besproken worden in een intervisie met collega’s, of met de schoolarts, het buurtteam of met de schoolbegeleider van Zien in de klas. Natuurlijk wordt u als ouder betrokken en op de hoogte gehouden door de leerkracht wanneer uw kind besproken wordt. Een goede samenwerking tussen ouders en school vinden wij van wezenlijk belang. Ouders en school zijn samen verantwoordelijk wanneer het gaat om de ontwikkeling van de leerlingen. Bovendien zijn ouders voor de school een onmisbare informatiebron. Zij worden vanaf het begin bij de leerontwikkeling van hun kinderen betrokken. Het zo vroeg mogelijk betrekken van de ouders biedt het beste perspectief op een succesvolle samenwerking. Op Puntenburg zijn er de volgende contactmomenten:

 • Het intakegesprek aan de start van de schoolloopbaan
 • Korte contactmomenten bij het brengen of ophalen van de kinderen
 • Een voortgangsgesprek in november en februari.

Rol van de schoolarts; periodieke onderzoeken
In groep 2 en groep 7 worden de leerlingen opgeroepen door de jeugdarts van de G.G. & G.D. voor een algemeen onderzoek. Op verzoek van ouders en/of leerkrachten is het ook mogelijk kinderen tussentijds op te laten roepen. Via de G.G. & G.D. worden alle kinderen van groep 2 gecontroleerd op eventuele spraak-, taal- of stemstoornissen door een logopedist(e). Op verzoek van ouders kunnen ook andere leerlingen worden onderzocht. Deze screening valt onder de zorg van de G.G. & G.D., maar onderzoek en behandeling is in dat geval voor rekening van de (ziektekostenverzekering van de) ouders.

Leerlingen die onze school verlaten wegens verhuizing of overplaatsing
Als kinderen gedurende de basisschoolperiode van school veranderen, bijvoorbeeld door verhuizing, is het voor ons noodzakelijk dit tijdig te weten. Er is een verplichte procedure die scholen moeten uitvoeren bij schoolovergang. Om de voortgang van het onderwijs aan uw kind zo goed mogelijk te garanderen wordt door ons een onderwijskundig verslag ingevuld en opgestuurd naar de nieuwe school. U hebt het recht dit verslag in te zien.

Protocol kindermishandeling
De gemeente Utrecht hanteert een protocol voor de aanpak van kindermishandeling in de gemeente Utrecht. Dit protocol geeft richtlijnen voor scholen wat ze moeten doen bij een vermoeden van kindermishandeling en of huiselijk geweld. Het protocol is te vinden op: http://onderwijsutrecht.handelingsprotocol.nl/. Onze school hanteert een wettelijk verplichte meldcode, deze is op school aanwezig.

Speciale ondersteuning binnen het Samenwerkingsverband Utrecht PO
SPO Utrecht biedt zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs op de basisschool in de buurt. De school ontvangt van het SWV ook een budget om extra ondersteuning te bieden aan kinderen die iets meer nodig hebben. Als de hulp van de school niet tot de gewenste resultaten leidt, dan kunnen school en ouders advies of ondersteuning aanvragen bij het SWV Utrecht PO, bijvoorbeeld in de vorm van een arrangement. Wanneer de school niet kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling, en ook een ondersteuningsarrangement geen passende oplossing is, doen ouders en school samen een aanvraag bij het SWV voor plaatsing in een school of voorziening die beter past bij wat het kind nodig heeft, bijv.in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Binnen het bestuur van SPO Utrecht vallen de volgende sbo/so scholen: de Luc Stevensschool voor sbo, de SO Herderschêeschool en SO Fier. Een aanvraag voor toelating wordt gedaan bij de Toelatingscommissie van het SWV Utrecht PO. Meer informatie vindt u op de website van het SWV: www.swvutrechtpo.nl/ouders. 

Medisch handelen
Het kan voorkomen dat uw kind extra, medische zorg nodig heeft. Als uw kind ziek wordt op school, is het uitgangspunt dat het kind naar huis moet. Dat gebeurt uiteraard altijd na overleg met ouders. Ook wanneer het toedienen van medicijnen daaraan voorafgaand nodig is, zal dat in overleg met ouders (of bij afwezigheid van de ouders in overleg met de huisarts) gebeuren. Als uw kind regelmatig, bijvoorbeeld dagelijks, medicijnen nodig heeft, overlegt u dat met de leerkracht en/of directeur. Onze medewerkers mogen uitwendig en oraal medicijnen toedienen, ouders blijven verantwoordelijk voor de aanwezigheid en opgave van dosering van de medicijnen. U legt dat samen vast, zodat er geen misverstanden kunnen bestaan. Als uw kind andere medische zorg nodig heeft, zoals injecties of bloedafname, dan kunnen en mogen wij deze zorg niet bieden. Uiteraard verlenen wij wel onze medewerking als u dat zelf, of anderen door u aangewezen, tijdens schooltijden bij ons op school komt doen. Meer informatie hierover staat beschreven in het Protocol medische handelingen op scholen SPO Utrecht, welke op school ter inzage ligt.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven