odbs Puntenburg

Laan van Puntenburg 2 A 3511 ER Utrecht

 • Schoolfoto van odbs Puntenburg
 • Schoolfoto van odbs Puntenburg
 • Schoolfoto van odbs Puntenburg
 • Tijdens kunstprojecten maken de kinderen hun eigen kunst
 • Uitdagende lessen in samenwerking met het Cultuurknooppunt

Het team

Toelichting van de school

In onze school werkt een gemotiveerd team. Het team werkt nauw samen. Zij delen wat goed gaat, maar geven elkaar ook feedback op wat beter kan. Ook zijn collega's bereid om zaken voor elkaar op te pakken.

Groepsbezetting schooljaar 2023 - 2024

Groep 1/2: Vacature (ma t/m woe) en Nienke Sombroek (do en vrij)

Groep 3/4: Carry Temming (ma t/m vrij) 

Groep 5/6 :Vacature (ma) en Anja Verspeek (di t/m vrij) 

Groep 8: Janine Oosterhuis (ma t/m vrij) 

Extra ondersteuning: 

Gymnastiek: Maaike Luth 

Leerkachtondersteuner: Manouk Locher (....)

Intern begeleider - Cindy te Ronde (ma + woe)

Conciërges - Ed van der Hoek (woe en vrij ochtend) en Soeka Basdewsing (ma t/m do) 

Administratie - Esther Van Dongen (woe) 

TSO, Invallen en Rots en Water - Maaike Luth (ma, di) 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als één van de leerkrachten afwezig is wegens ziekte, zorgt de school waar mogelijk voor een vervangende oplossing. Uiteraard willen we zo veel en zo vaak mogelijk onderwijs bieden, ook bij ziekte van een collega.                                

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Combinatiegroepen                                                                                                                                                                                         

Op Puntenburg werken we vanwege de grootte van onze school met combinatiegroepen. De combinatiegroepen zijn samengesteld met leerlingen uit twee leerjaren. Op deze manier kunnen we de extra zorg, zowel op cognitief zwak als op excellent gebied, goed verdelen en begeleiden. We vinden het werken met combinatiegroepen een mooi middel om onze Daltonprincipes uit te werken. Doordat leerlingen van twee leerjaren samen in een groep zitten, leren kinderen hun verantwoordelijkheid nemen en ervaren vrijheid en zelfstandigheid als een noodzaak voor het leerproces. Doordat de leerling het ene jaar in het lage leerjaar en het andere jaar in de het hoge leerjaar zit, bekleden zij verschillende posities wat betreft hun prestatieniveau. Zij zijn niet altijd de zwakste of de sterkste leerling van de groep en ervaren daardoor dat zij van betekenis kunnen zijn voor anderen en dat er altijd iets te leren valt. Dit bevordert het sociale welbevinden van de kinderen, wat een positief effect heeft op het kind en op de groep. Bij groei van de school verwachten we steeds vaker enkele groepen te kunnen formeren, de samenwerking met kinderen uit andere leerjaren blijft binnen de werkwijze met enkele groepen bestaan.                                                                                                     

Maximale groepsgrootte                                                                                                                                                                     

Om een fysiek en sociaal veilige en prettige klassenomgeving voor de kinderen te kunnen garanderen, hanteren wij een streefaantal van maximaal 29 leerlingen per groep, met een absoluut maximum van 33 leerlingen.

De inzet van personeel                                                                                                                                                          

Op Puntenburg kennen we de kracht van samenwerking, niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor ons als team. Voor ons staat onderling vertrouwen en constructieve communicatie hierbij op plek 1. We kunnen van elkaar op aan en we maken gebruik van elkaars kwaliteiten. We houden ons aan de gemaakte afspraken en stemmen met elkaar onze omgangsnormen en ons onderwijsaanbod af. Elke collega is aan het werk vanuit het belang van het kind, de groep en de school. De groepsleerkrachten worden ondersteund door de Intern Begeleider (IB). De IB'er heeft een coördinerende taak ten aanzien van de leerlingenzorg op onze school en een coachende en begeleidende taak voor de leerkrachten. Extra hulp wordt zo veel mogelijk door de groepsleerkracht zelf gegeven. Extra hulp (RT) voor leerlingen met een arrangement wordt meestal buiten de groep verzorgd. Voor kinderen die extra ondersteuning nodig zullen hebben nu het passend onderwijs is ingevoerd, wordt advies en ondersteuning, dan wel een arrangement aangevraagd waarin wordt aangegeven welke specifieke begeleiding het kind nodig zal hebben. Naast de groepsleerkrachten en de intern begeleider, hebben we ook nog de beschikking over een aantal leerkrachten met een specifiek specialisme.

Daaronder vallen:

 • Rekenspecialist
 • Schoolopleider
 • Daltoncoördinator
 • Interne cultuurcoördinator (ICC'er)
 • Rots en Water trainer

Verder hebben we nog een vakleerkracht gymnastiek (die voor alle kinderen in de groepen 3 t/m 8 minimaal eenmaal per week gymnastiekles verzorgt),  een vakleerkracht muziek, vanuit die minimaal 30 weken per jaar een half uur per week lesgeeft in alle groepen. En een docente vanuit Stichting HVO die aan groepjes kinderen uit de groepen 5 t/m 8 filosofielessen geeft. Als onderwijsondersteunend personeel zetten we daarnaast nog een administratief medewerker en een conciërge en technisch conciërge in.

Scholing van het team                                                                                                                                                                               

Om kwalitatief goed onderwijs te kunnen geven, dat aan de eisen van deze tijd voldoet, zijn er ieder schooljaar studie- en scholingsbijeenkomsten voor alle medewerkers. Inmiddels hebben alle leerkrachten hun Daltoncertificaat behaald.                                                                           

Ieder schooljaar is er een aantal studiedagen gepland. Op deze studiedagen, maar ook op de diverse vergadermomenten, geven we vorm aan alle ingezette vernieuwingen die we dit jaar verder uitwerken. We brengen daarin meer focus aan. De invulling van de studiedagen zal dit schooljaar volledig in verbinding staan met onze doelstellingen.  

Begeleiding en inzet van stagiaires van hogescholen                                                                                                                                   

Alle scholen van SPO Utrecht begeleiden stagiair(e)s van de PABO/ALPO. Komend schooljaar zijn er in onze school in alle groepen stagiair(e)s. De stagiaires worden begeleid door de groepsleerkracht en de Schoolopleider. Door het werken met stagiair(e)s dragen we niet alleen bij aan het opleiden van de leerkrachten van de toekomst, het geeft ons ook het voordeel om extra handen in de klas te hebben. Zeker omdat wij een kleine school zijn is dat erg prettig. We richten ons daarbij zoveel mogelijk op het aantrekken van 3e, of 4e jaars (ALPO) studenten.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de onderbouw zijn de les- en ontwikkeldoelen verweven in het totaalaanbod.

Onderwijs in groep 1 en 2
Kinderen gaan naar school als ze vier jaar zijn. In het begin van hun schooltijd hebben ze vaak al hun aandacht en energie nodig om te wennen. Wennen aan de nieuwe groep kinderen, de leerkrachten, het lokaal, het gebouw en de materialen. In het begin is kijken soms al genoeg. Langzamerhand gaan ze spelen, meespelen en zelf werk kiezen. 

In 2020 hebben we al het kleutermateriaal en het meubilair in de klassen volledig gemoderniseerd. 

Rekenen
In de kleuterbouw (groep 1 en 2) werken wij thematisch. De rekenactiviteiten worden op een betekenisvolle manier, binnen het thema dat centraal staat, aangeboden. Doel is om op een speelse manier, dus ook letterlijk tijdens het spelen in hoeken die hiertoe uitnodigen, kinderen in aanraking te brengen met rekenen. We werken tijdens de kleuterperiode aan het bereiken doelen als:

 • Ik kan voorwerpen ordenen van veel naar weinig;
 • Als je mij een getal onder de 10 laat zien, leg ik daar evenveel blokjes bij neer;
 • Ik weet dat vaste gebeurtenissen in een vaste volgorde plaatsvinden;
 • Als je mij een voorwerp aanwijst, kan ik vertellen waar het zich in de ruimte bevindt (het kopje staat onder de stoel). Ik kan iets opmeten met behulp van mijn lichaam (deze tafel is 2 armen lang, deze stoel is 4 voeten hoog).

Taal
In de periodes tussen de vakanties in staat een thema centraal. Deze thema’s sluiten aan bij de belevingswereld en leermogelijkheden van de kinderen, waardoor de kinderen met taal bezig zijn binnen voor hen betekenisvolle contexten. De leerkracht leest vaak voor. Bij het lezen gaat het om het kunnen begrijpen van teksten en/of het genieten daarvan en het kunnen verwoorden van een mening. In de kring wordt aandacht besteed aan het onderwerp. Ook in de werkjes komt het thema terug. Bij taal leer je:

 • Woordenschat: Je leert steeds meer worden kennen;
 • Begrijpend luisteren: Je leert informatie te ordenen;
 • Inbreng in de kring: Je leert ervaringen te vertellen een mening te geven of een vraag te beantwoorden;
 • Vrij spreken: Je leert gevoelens te uiten, te discussiëren en argumenteren grapjes of anekdotes te vertellen;
 • Luisterhouding & Navertellen: Je leert informatie te interpreteren, ordenen en beoordelen en een verhaal na te vertellen.

Voorbereidend lezen
Ook de voorbereiding op het lezen bieden we op een speelse en betekenisvolle manier aan. In de kleutergroep werken we met de kinderen aan doelen als:

 • Ik herken mijn eigen naam en die van mijn gezinsleden;
 • Ik kan een woord klank voor klank uitspreken. Dat noemen we op school: 'woorden hakken'. Als je een woord klank voor klank uitspreekt, kan ik er één woord van maken. Dat noemen we op school: 'woorden plakken';
 • Ik kan rijmen. Als je mij een letter aanwijst, kan ik zeggen welke letter het is;
 • Ik kan op mijn manier zelf een prentenboek lezen.

Voorbereidend schrijven
Eind groep 2 oefenen de kinderen met voorbereidend schrijven. Ze oefenen met het produceren van arcades, guirlandes, strepen en punten. En hoe houd je de pen goed vast ? Deze vormen zijn de basis voor het schrift zoals dat in groep 3 aangeboden wordt. Dit gebeurt aan de hand van de methode Pennenstreken, die vanaf groep 3 wordt gebruikt. 

Feedback
We besteden bij de kleutergroep veel aandacht aan het samenwerken, het feedback geven en ontvangen en het stevig in je schoenen staan. Elk kind heeft elke week een ander maatje. De foto's van de maatjes hangen duidelijk zichtbaar op het bord, zodat de kinderen altijd kunnen zien wie hun maatje is. Met dit maatje zit je in de kring, loop je samen in de rij en je doet opdrachten met elkaar. Je kan elkaar helpen als iets niet lukt. Hierdoor leren de kinderen om met iedereen samen te werken en om te gaan, ook met kinderen die ze uit zichzelf niet zouden kiezen. In de dagelijkse ochtendkring is er ruimte voor de leerlingen om hun verhaal te doen. De leerlingen kunnen dan vragen aan elkaar stellen en geven eventueel feedback op een verhaal of de structuur ervan. Meer gestructureerd wordt er feedback gegeven via de dagelijkse check-in en check-out die plaatsvindt. De leerlingen gebruiken hierbij een groene, oranje of rode smiley. Hiermee geven de kinderen aan hoe zij zich voelen, hoe zij hebben gewerkt en wat er een volgende keer beter of anders kan. Iedere dag staat deze vorm van feedback even centraal. Aan het eind van de dag wordt er op dezelfde manier teruggekeken en aan de leerlingen gevraagd hoe zij de dag hebben beleefd.  

Observaties
In het dagelijkse ritme van de kleuters wordt er veel aandacht besteed aan het spelend leren, rekenen en het hakken en plakken van woordjes, het aanvankelijk en voorbereidend schrijven en lezen. Op deze wijze is de leerkracht in staat de vorderingen op deze gebieden te observeren en waar nodig kinderen extra aandacht te bieden op de ontwikkelingsgebieden. Ook het spel van de kinderen en hun samenwerking hierin wordt door de leerkracht geobserveerd en eventueel bijgestuurd d.m.v. lessen in sociale vaardigheid.  

Plan, registratie en digi-keuzebord

In de kleuterbouw werken we met het digi-keuzebord. Een modern alternatief voor het oude arbeid-naar-keuze bord. Dit bord registreert de keuzes van het kind en is een ondersteuning voor de leerkracht bij het plannen van nieuw aanbod.

Het gebruik is ontstaan uit de Daltonvisie. Kinderen maken hun eigen keuze voor een dagelijks werkje, maar zijn ook gebonden aan een aantal weektaakjes. De kinderen plannen zelf wanneer zij deze taakjes uitvoeren.  

Weektaak
Eind groep 1 krijgen de kinderen één weektaakje om al vast te wennen aan meer verantwoordelijkheid. In groep 2 wordt dit langzaam uitgebreid naar 3 weektaakjes aan het eind van het jaar. Weektaakjes bestaan vaak uit één rekenwerkje of motorische activiteit, één  weektaakje dat gaat over letterkennis over voorbereidend lezen of schrijven en één weektaakje die de kinderen de gelegenheid biedt te werken uit de kieskast. 

Voorbeeld van een dagindeling:
08.30: kring; de grote kring, maatjes kring, of kleinere kringen waarin een voorzitter de kring leidt;
08.50: taalkring met aandacht voor één bepaalde letter van de week, kinderen leren hierdoor hakken en plakken;  
09.00: rekenkring, een les van wereld in getallen wordt ingeleid, of er wordt geoefend met tellen of getalbegrip;
09.15: buitenspelen;  
10.00: het kleine hapje, bestaan uit fruit (eventueel wat brood) en wat te drinken;  
10.25: plannen op het planbord; 
10.30: aan de slag met de keuzewerkjes of de taakjes; 
11.10: opruimen en het 'aftekenen' op het planbord;
11.15: spelend rekenen; 
11.40: een liedje wordt geoefend; 
11.45: de lunch, wederom fruit, brood en drinken;  
12.10: buitenspelen met de overblijfkracht;
13.00: er wordt voorgelezen en het boek wordt nabesproken;  
13.20: in de middag gaan we meestal naar het speellokaal. Daar wordt er gegymd, aan spel gedaan of bewogen op muziek;
14.15: als er tijd over is wordt er eventueel nog even buiten gespeeld;  
14.30: het afronden/evalueren van de dag, het verzamelen van de spullen en naar huis.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De vermelde urenverdeling is geen exact gegeven, maar geeft een richtlijn voor het maken van de lesroosters en de verdeling van de aandachtsgebieden over de beschikbare tijd. Voor een aantal vakgebieden (spelling, begrijpend lezen, technisch lezen en rekenen) hebben we in onderwijsplannen minimum onderwijstijden benoemd. Veel van de uren zitten versleuteld in de weektaken van de kinderen. Afhankelijk van specifieke onderwijsbehoeften in de groep kunnen er ook beredeneerd afwijkingen worden gemaakt van de urenverdeling. Levensbeschouwing zien wij als onderdeel van wereldoriëntatie.

Onderwijsaanbod algemeen (voor alle groepen)

Toekomstgericht daltononderwijs

De kinderen van nu zijn allemaal geboren in de 21e eeuw. Deze tijd en samenleving is heel dynamisch en dat vraagt veel van de kennis en vaardigheden die de kinderen nodig hebben. Dat vraagt ook wat van hoe wij ons onderwijsaanbod inrichten. Naast de kernvakken taal, rekenen en lezen besteden we daarom ook veel aandacht aan de vaardigheden die nu en in hun verdere leven van groot belang zijn. Daarbij bedoelen we vaardigheden als: samenwerken, communicatie, kritisch denken, probleemoplossend vermogen, creativiteit, ICT-geletterdheid en sociale- en culturele vaardigheden. Deze vaardigheden zijn natuurlijk niet allemaal nieuw, maar worden wel steeds belangrijker. We zien wel dat de mogelijkheden van digitale leermiddelen voor kinderen kansrijk is. Deze maken daarom ook deel uit van ons onderwijsaanbod. De inzet van digitale hulpmiddelen zien we niet als doel op zich, maar als een onderdeel in ons aanbod dat kinderen ondersteunt bij het verwerven en verwerken van kennis. We zijn een Daltonschool, wat betekent dat we vanuit de kernwaarden van het daltononderwijs invulling geven aan het werken aan de vaardigheden die voor de kinderen van nu zo van belang zijn.

Deze kernwaarden zijn:

1.    Vrijheid/verantwoordelijkheid

2.    Zelfstandigheid

3.    Samenwerken

4.    Effectiviteit

5.    Reflectie  

Je leert vrijheid vormgeven en verantwoordelijkheid te nemen                     

Dit doen we, omdat we er van overtuigd zijn, dat kinderen die keuzes mogen maken en zich verantwoordelijk voelen, meer betrokken zijn bij hun leerproces en meer plezier in school beleven.

We richten ons op twee belangrijke zaken:

 • Het creëren van keuzevrijheid voor leerlingen;
 • Het delegeren van verantwoordelijkheid voor het leren aan leerlingen.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Kinderen krijgen gelegenheid om te kiezen, bijvoorbeeld met behulp van de keuzekast;
 • Kinderen worden belangrijk gemaakt door zelf te mogen plannen en door te werken met een weektaak;
 • Kinderen mogen hulp bieden tijdens de weekdienst;
 • Op onze school leveren kinderen regelmatig een actief aandeel in het geven van gymlessen;
 • Op onze school werken we met maatjes en leren we kinderen om verantwoordelijk te zijn voor het kind waar ze mee samenwerken;
 • Kinderen formuleren wat ze graag willen leren en welke doelen ze willen bereiken;
 • Kinderen participeren door middel van de Leerlingenraad die 6 wekelijks vergadert met juf Charlotte (over bijvoorbeeld de aankleding van de school, een nieuwe speeltoestel, de pauzes).

We geven kinderen hierdoor mee dat ze in staat zijn om verschil te maken, dat hun inzet er toe doet. Op onze school geven we leerlingen een stem en leren we hen deze stem op een verantwoordelijke manier te gebruiken, zodat ze dit, als mensen met lef, toe kunnen passen in groep en school en uiteindelijk in het nog grotere geheel waar ze deel van uitmaken: de maatschappij.

2. Je leert goed zelfstandig werken

Zelfstandig werken komt duidelijk tegemoet aan de motivatie van leerlingen. Leerlingen willen graag zelf actief bezig zijn. Daarnaast helpt zelfstandigheid ook, om op je eigen niveau te kunnen werken. Als leerlingen goed in staat zijn om zelfstandig te werken, heeft de leerkracht meer tijd om zoveel mogelijk kinderen de nodige hulp te bieden. Op onze school stimuleren we zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de leerling door middel van het werken met weektaken. Leerlingen hebben een vorm van vrijheid bij het werken aan deze taak.

Deze vrijheid komt voort uit de volgende punten: 

 • Je bepaalt zelf het tempo en de volgorde waarin je wilt werken;
 • Je bepaalt zelf of en welke hulpbronnen je inschakelt;
 • Je bepaalt zelf of je alleen werkt of samen met andere leerlingen;
 • Je bepaalt zelf hoeveel tijd je aan de taak besteedt.

Het werken met taken en het opbouwen van zelfstandigheid begint in groep 1.

De voordelen hiervan zijn: 

 • Kinderen krijgen veel gelegenheid om zelf te leren door ontdekkend bezig te zijn of door zelfstandig te oefenen;
 • Door te werken met weektaken begeleidt de leerkracht de kinderen stap voor stap in de richting van geheel zelfstandig werken (voortgezet onderwijs);
 • Kinderen kunnen hun kennis verbreden door extra taken te maken;
 • Voor kinderen die meer instructie nodig hebben, volgt een andere uitleg of wordt gebruik gemaakt van ander oefenmateriaal.

3. Je leert samenwerken 

Wij zien onze school als een plek voor ontmoeting: 'de school waar jezelf, elkaar en de wereld ontmoet'. De omgeving waar de school staat nodigt ons daar ook toe uit; onder ons raam snelt de wereld aan ons voorbij. Op enkele meters afstand zoeft de trein voorbij die mensen van de ene naar de andere wereld brengt. Goed kunnen samenwerken is een belangrijke vaardigheid die de ontmoeting verrijkt. Op onze school scheppen we daarom contexten die kinderen de mogelijkheid geven om elkaar en de wereld te ontmoeten. Kinderen werken veel samen met klasgenootjes en met kinderen uit andere groepen. Leerlingen uit groep 7 en 8 zijn mentoren voor hun pupil (uit groep 1, 2 en 3). Zij spelen en lezen samen. Dit is voor ons een belangrijk middel voor ontmoeting en voor met en van elkaar leren. Op onze school zien we cultuureducatie als een essentieel middel om samen te werken en om elkaar te ontmoeten. Sinds 2016 werken we intensief samen met het Centraal Museum. We vinden de brede ontwikkeling van onze leerlingen heel belangrijk. Per jaar hebben we twee talentweken, waarin het volledige aanbod in het teken staat van talentontwikkeling. Cultuureducatie heeft hierin een prominente plek. De tweede talentweek wordt afgesloten met een ware Puntenburgparade, waar iedereen naar de resultaten kan komen kijken (indien mogelijk i.v.m. de geldende coronamaatregelen).  

4. Je leert hoe je effectief kunt leren

We vinden het belangrijk dat kinderen de doelen van het leerproces weten en begrijpen. Daarom worden daar waar mogelijk vakken met elkaar verbonden, zodat de doelen op verschillende manieren behaald kunnen worden. Dit doen we door kinderen werken vanuit een weektaak te laten werken waarin ze zelf keuzes maken, waarvoor ze zelf verantwoordelijkheid dragen en die ze zelf plannen en uitvoeren. En door wereldoriëntatie steeds meer thematisch en in relatie met andere vakken aan te bieden. We werken met de aanpak van IPC (International Primary Curriculum) om hier vorm aan te geven en bij kinderen een onderzoekende leerhouding te stimuleren. Tenslotte vergroten we de effectiviteit van onze leerlingen door hen eigen verantwoordelijkheid te geven voor het behalen van leerdoelen en zelf te laten vaststellen welke instructies zij nodig hebben.

5. Je leert hoe je op jezelf kunt reflecteren en hoe je goed feedback geeft

We vinden het belangrijk dat leerlingen zicht hebben op hun eigen vaardigheden/mogelijkheden. Dit doen we door:

 • Zelf positieve feedback te geven op het werk van kinderen;
 • Kinderen dagelijks te laten reflecteren op allerlei onderwerpen (gedrag, werkhouding, gevoel etc.) via check-in en de reflectiemeter;
 • Kinderen te leren hoe ze elkaar goede feedback kunnen geven;
 • Hen hun eigen werk te leren evalueren en het werk van een ander na te kijken en van feedback te voorzien.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

De sociaal-emotionele ontwikkeling vormt een belangrijke basis in de ontwikkeling van een kind. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen worden toegerust op de uitdagende maatschappij waarin wij leven. En dat omvangt meer dan rekenen en taal alleen.. 

Iedere ochtend starten we met de check-in. Tijdens de check-in geven de leerlingen aan hoe zij zich voelen. Voel je je happy (groen), neutraal (oranje) of niet blij (rood)? Hoe komt dat? Iedere dag leidt een andere leerling de check-in en bespreken de leerlingen hun gevoelens met elkaar. Ook geven zij elkaar tips: hoe zou je je (eventueel) (nog) beter kunnen voelen? Aan het einde van de dag vindt op dezelfde manier de check-out plaats. Vaak zien we dat leerlingen die de schooldag 'oranje' of 'rood' begonnen, de dag groen eindigen. Ook blikken we met de groep terug op de dag. Wat ging er goed en wat kan beter? Dit geeft weer nieuwe energie voor de volgende dag. Ieder kind hoort erbij en mag er zijn! 

We werken doorlopend en teambreed aan de sociale ontwikkeling van onze leerlingen. 'De Vreedzame School' ondersteunt ons hierbij. Dit is een compleet programma voor de ontwikkeling van sociale competenties en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als één leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich bij ons op school verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen. Iedere week vinden er lessen plaats en het gebruik van de principes van de Vreedzame School is aan de orde van de dag in de school. 

De methode sluit goed aan bij de werkwijze op Puntenburg en geeft een antwoord op onze behoefte om in een doorgaande lijn, vanuit één visie en één aanpak met leerlingen en ouders te werken aan de sociale ontwikkeling van onze leerlingen. Thema's die jaarlijks aan de orde komen zijn: 'We horen bij elkaar' (over groepsvorming omgaan met elkaar), 'We lossen conflicten zelf op' (leren omgaan met conflicten), 'We hebben oor voor elkaar' (over communicatie), 'We hebben hart voor elkaar' (over gevoelens), 'We dragen allemaal een steentje bij' (verantwoordelijkheid) en 'We zijn allemaal anders' (over verschillen en overeenkomsten).

Komend schooljaar starten we met het tweede implementatiejaar van 'de Vreedzame School'. Tijdens het tweejarige invoeringstraject staat in de teamtrainingen het bijbehorende leerkrachtgedrag centraal. In het eerste jaar lag het accent op het invoeren van de lessenserie en in het tweede jaar krijgt leerlingmediatie vorm. Daarnaast komen thema’s aan de orde als: sociale veiligheid, omgaan met (ongewenst) gedrag, ouderbetrokkenheid en de groepsvergadering; het democratisch hart in klas en school waar leerlingen een stem hebben, en mogen meepraten over zaken die hen aangaan. 

Via de nieuwsbrief worden ouders op de hoogte gehouden over wat er in de groepen aan de orde komt tijdens de blokperiodes van de Vreedzame School. 

Rots & Water                                                                                                          

Sinds juni 2017 mogen wij ons de eerste Rots & Water basisschool van de stad Utrecht noemen en zelfs de eerste Rots & Water Daltonbasisschool van héél Nederland! Onze coördinator TSO geeft les aan groepjes leerlingen van onze school, van groep 1 tot en met 8. Zij besteedt bij kinderen die deze ondersteuning kunnen gebruiken, intensief aandacht aan Rots & Water oefeningen.

Wat is Rots & Water?
Rots en Water is een psychofysieke training. Dit betekent dat tijdens de lessen steeds gestart wordt vanuit een fysieke invalshoek waarmee mentale en sociale vaardigheden worden geoefend.  

 • Rots staat o.a. voor stevigheid, weten wat je wilt, maar kan ook zijn: starheid en te heftige reacties.
 • Water is meer communicatief, inleven, onderhandelen, maar kan ook zijn: te meegaand, geen grenzen kunnen stellen.

Iedereen heeft Rots & Water kwaliteiten in zich. Door middel van lichamelijke oefeningen ontdekken de kinderen hun eigen vaardigheden. De bedoeling is om van beide het goede te gebruiken. Dus: wel zeggen wat je niet goed vindt en wat je wilt, maar ook luisteren en open staan voor anderen en compromissen kunnen maken. Sommige kinderen kunnen dus iets meer Rots ontwikkelen en anderen meer Water. Tijdens de Rots & Water trainingen wisselt Maaike actie (spelletjes, simpele zelfverdedigingsoefeningen en creatieve oefeningen) af met momenten van (zelf)reflectie en kringgesprekken. Maar vooral veel doen! (verhouding is zo’n 75/25%) De trainingen zijn soms individueel, soms in tweetallen, oplopend tot max 6 leerlingen. 

Kunst en cultuur/ Cultureel Partnerschap met het Cultuurknooppunt                                                                                                   

Naast het feit dat we ons inzetten voor de cognitieve ontwikkeling van kinderen, streven wij met ons onderwijs doelen na die verbonden zijn aan onze missie: jezelf, elkaar en de wereld ontmoeten. Dit doen wij in nauwe samenwerking met het Cultuurknooppunt (o.l.v Claire Paulich), waarmee we medio schooljaar 2021 - 2022, een cultureel partnerschap zijn aangegaan. Claire verbindt ons onderwijs aan culturele partners uit de stad, op het gebied van dans, kunst, cultuur, muziek en theater. De volgende doelen voor deze samenwerking zijn in samenspraak met ouders en leerkrachten van Puntenburg tot stand gekomen:

 • Ik ken en ben mezelf;
 • Ik heb vertrouwen in mezelf en in anderen;
 • Ik kan omgaan met verschillen tussen mensen;
 • Ik handel autonoom en verantwoordelijk;
 • Ik werk samen;
 • Mijn creativiteit krijgt alle ruimte;
 • Ik verplaats me in anderen;
 • Ik ontwikkel kritisch vermogen;
 • Ik ontplooi mijn talenten.Ik zet door;
 • Ik ga respectvol om met mensen, dieren en dingen;
 • Ik verwonder me;
 • Ik ontwikkel mijn verbeelding;
 • Ik ben flexibel;
 • Ik benut mijn fysieke kracht;
 • Ik ben een vrije denker. 

Op onze school leiden we kinderen op voor een toekomst die veel onbekendheid met zich meedraagt. Dit probleem van complexiteit en onzekerheid van de toekomst is natuurlijk al heel oud. Sinds de Oudheid zoekt men daarom al manieren om kinderen te leren om met die onzekerheid om te gaan. Op onze school willen we kinderen de ruimte geven om hun persoonlijkheid, hun denken en hun karakter te ontwikkelen, zodat ze in staat zijn om open en met vertrouwen in de wereld te participeren. 

Ons doel is, om in nauwe samenwerking met het Cultuurknooppunt, de kinderen regelmatig in contact te brengen met cultuureducatie. Zodat de kinderen zichzelf, elkaar en de wereld daadwerkelijk kunnen ontmoeten. Op deze manier geven we heel concreet handen en voeten aan onze missie. Dit resulteert in een doorlopende leerlijn die we verweven in ons onderwijsaanbod. Tijdens twee talentweken per jaar is er ruimte voor onze leerlingen om de verdieping op te zoeken. In deze weken volgen zij workshops die aansluiten bij hun talentontwikkeling.

Verdere activiteiten op het gebied van kunst en cultuur:

 • Per groep wordt voor een heel schooljaar een keuze gemaakt uit het beschikbare culturele aanbod. Dit aanbod varieert enorm vanwege de vele verschillende activiteiten (passief en actief) en de vele disciplines van de kunsten.
 • Iedere groep zal tijdens de twee talentenweken een voorstelling voorbereiden voor de ouders en de school. De tweede talentweek wordt afgesloten met de Puntenburgparade. 
 • De onderbouwgroepen verzorgen voor het Sinterklaasfeest een speciaal optreden voor Sinterklaas. Hierbij ondersteunt de vakleerkracht muziek.
 • Elk jaar maakt groep 8 een (afscheids-)musical. 

ICT en mediavaardigheden 

In de corona-periode heeft ons onderwijs op ICT-gebied aan stroomversnelling doorgemaakt. In no time heeft het team in samenwerking met ouders digitaal afstandsonderwijs op poten gezet. ICT zetten we in op twee manieren. We willen kinderen vaardigheden aanleren voor goed computergebruik van programma's als Word, PowerPoint en internet. Daarnaast zetten we educatieve software in om inoefening en verwerking van lesstof te verwezenlijken. Dit doen we al standaard bij methodes voor rekenen en begrijpend lezen (nieuwsbegrip). De 21st century skills, die de komende jaren steeds meer aandacht zullen krijgen, vragen bovendien ICT-geletterdheid. Dat zijn vaardigheden voor het effectief en efficiënt gebruik van technologie. Het vraagt van kinderen dat ze gepaste media- en ICT-bronnen kunnen selecteren en analyseren. Ze leren begrijpen hoe in de maatschappij door middel van huidige technologie gecommuniceerd wordt. Deze ICT-geletterdheid krijgt de komende jaren steeds meer nadruk in ons onderwijs.

Muziek
Ieder jaar zetten wij een gedeelte van de gemeentelijke cultuursubsidie in voor de muzieklessen. Deze worden verzorgd in samenwerking met De Utrechtse Muziekschool (DUMS). In 30 weken per jaar krijgen alle groepen in een doorlopende leerlijn muzikale vorming aangeboden en werken zij toe naar het zelfstandig bespelen van een instrument. Ook leren zij samen muziek maken, zingen en muziek schrijven.

Gymnastiek                                                                                                                    

In de kleutergroepen verzorgen de leerkrachten zelf het bewegingsonderwijs. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen les van een vakleerkracht. De kinderen gymmen twee keer per week. Eén les van de vakleerkracht en de andere les van de eigen leerkracht. Ook doet onze school mee aan sporttoernooien in de gemeente Utrecht, zoals schoolvoetbal (vanaf groep 5), de gemeentelijke atletiekwedstrijd (groep 6/7) en de Avondvierdaagse. We organiseren voor alle groepen één keer per jaar een sportdag.    

Huiswerk

We leren kinderen vanaf groep 4 omgaan met af en toe huiswerk maken. In de groepen 6, 7 en 8 wordt dat langzaam iets meer. Het gaat bijvoorbeeld om het leren van topografie, het oefenen met spelling, het voorbereiden van een spreekbeurt of nieuwskring. Het doel is vooral om kinderen hiermee te leren omgaan en zo de overgang naar het voorgezet onderwijs niet te groot te maken. We houden de hoeveelheid huiswerk wel bewust beperkt, omdat we vinden dat kinderen in hun basistijd vooral ook gewoon kind moeten kunnen zijn en genoeg tijd moeten hebben om lekker te kunnen spelen. Met ouders kunnen er afspraken worden gemaakt om waar nodig wat extra werk mee te geven om aan individuele doelen te kunnen werken.

Buitenschoolse activiteiten  

Onze school onderneemt nogal wat initiatieven die 'het ervaringsgericht leren' stimuleren. Dit betekent dat er regelmatig activiteiten buiten school worden gedaan. De kinderen van groep 1/2 gaan naar de kinder- en natuurspeeltuin 'Het Vogelnest' en doen, net als de andere groepen, diverse excursies in de stad. Groep 3 tot en met 7 gaan ieder jaar op schoolreis. Groep 8 gaat op schoolkamp. De locaties voor het schoolreisje en het schoolkamp kunnen jaarlijks verschillen.

Onderwijs in de groepen 3 t/m 8

Nederlandse Taal
In groep 3 werken we met de methode Veilig leren lezen. In de vervolgklassen leggen we met de methode Estafette een goede basis voor voortgezet technisch lezen. Deze methode is een goed vervolg op Veilig leren lezen. In groep 4 tot en met 8 gaan kinderen aan de slag met de de methode Taal Actief. Dit is een compleet pakket voor taal, spelling en woordenschat.Naast het technisch lezen heeft begrijpend (en studerend) lezen ook een vaste plek in ons onderwijsaanbod. Vanaf groep 4 tot en met 8 werken wij met de methode Nieuwsbegrip XL. Deze methode sluit aan op het actuele nieuws.

Rekenen en wiskunde
Vanaf groep 3 tot en met 8 werken we met Snappet met de methodiek van De Wereld in Getallen. Deze versie leent zich er goed voor les te geven op drie niveaus en past dus bij uitstek binnen opbrengstgericht werken. Voor kinderen die baat hebben bij herhaling is er voldoende herhalingsmateriaal, maar er is ook genoeg verrijkingsstof voor kinderen die meer uitdaging kunnen gebruiken. In aanvulling op Snappet gebruiken we ook andere materialen om kinderen op niveau te laten werken, zoals de methode Rekentijger en oefeningen uit wizKID en wizSMART. 

Wereldoriëntatie                                                                                                         

Twee (groep 1 t/m 3) tot drie (groep 4 t/m 8) middagen per week werken we thematisch. Onze thema's geven we vorm middels IPC, wat staat voor International Primary Curriculum. IPC biedt een rijk aanbod voor de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en topografie, maar dekt daarnaast ook het aanbod op het gebied van tekenen, handvaardigheid, dans, theater, techniek en ICT. We bieden wereldoriënterende en creatieve vakken ineen! 

IPC is een digitaal curriculum dat werkt met duidelijk omschreven leerdoelen en thema’s. Van Missie naar Mars tot Circus en van Red de wereld tot Voortrekkers van verandering. Het zijn stuk voor stuk onderwerpen om onze leerlingen enthousiast en betrokken te maken. Elk thema sluit aan op de emotionele en geestelijke ontwikkeling van het kind en is zo opgebouwd dat de focus op het leerproces ligt. Het IPC-curriculum wordt met regelmaat geüpdatet met oog voor actualiteit en de laatste stand van zaken in de wetenschap.

Elke unit, wat een ander woord is voor thema, wordt op een inspirerende manier geopend. De opening is bedoeld om kinderen betrokken en enthousiast te maken. Dan volgt de ‘kennisoogst’. Welke kennis en vaardigheden zijn al aanwezig bij de kinderen? Er wordt onder meer gewerkt met mindmaps (visuele schema’s) die helpen kinderen in te zien wat ze al weten van een onderwerp. Aan het einde van het thema presenteren de kinderen wat zij geleerd hebben. 

Verkeer

We vinden het belangrijk dat kinderen uitgroeien tot bewuste en verantwoordelijke verkeers­deelnemers. Voor de kleutergroepen ligt de nadruk op de individuele redzaamheid. Voor de groepen 3 t/m 8 komen daar zaken bij als gedrag in het verkeer, regels en borden, rekening houden met elkaar en verkeer en milieu. Voor het ontwikkelen van redzaamheid van de leerlingen in het verkeer gebruiken we de Verkeerskranten van VVN voor de groepen 4 tot en met 8. De kinderen leren de verkeersregels en de betekenis van de verkeersborden. Op deze manier bieden we ze een basis waarop ze op een veilige manier deel kunnen nemen aan het verkeer als voetganger, fietser en als zelfstandig gebruiker van het openbaar vervoer. In groep 8 leggen de kinderen zowel een theoretisch als een praktisch (als fietser) verkeersexamen af. Bovendien zijn er ook praktische verkeerslessen. De kinderen gaan dan bijvoorbeeld naar buiten voor een les in veilig oversteken. Onze school heeft ook nog een team van actieve verkeersouders. Zij organiseren regelmatig acties gericht op veilige verkeersdeelname.

Engels

In onze school geven we vanaf groep 5 Engels volgens de online methode 'Take it Easy'. Dit is een interactieve methode, waarbij de leerkracht wordt ondersteund door een native speaker. Leerlingen verwerken de leerstof zowel online als offline, op hun eigen niveau. De methode richt zich op het snel uitbreiden van de woordenschat en biedt volop variatie, differentiatie en verdieping. 


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

We zijn een kleine school die als Daltonschool goed om kan gaan met verschillen van leerlingen, hun ondersteunings- en onderwijsbehoeften. We zijn in staat passend leeraanbod te geven aan onze leerlingen, als het gaat om de basisondersteuning. Voor individuele leerlingen die - buiten de basisondersteuning - extra ondersteuning nodig hebben, stellen wij een ontwikkelperspectief op. Hierin beschrijven we welke onderwijsdoelen passend zijn en welk niveau wordt nagestreefd, welke didactiek daarbij nodig is, welk materiaal en hoeveel tijd. Wanneer wij na de uitvoering van onze eigen ondersteuningsstructuur nog vragen hebben over de juiste aanpak rond een leerling of extra kennis (en inzicht) over leerproblemen etc nodig hebben, dan schakelen we de consulenten van het samenwerkingsverband in. Komend schooljaar richten wij onze aandacht vooral op het borgen van onze ondersteuningsstructuur door de onderwijsbehoeften van alle leerlingen in kaart te blijven brengen en onze aanpak daarop aan te sluiten en het door de leerkracht, zoveel mogelijk zelfstandig opstellen van ontwikkelperspectieven. 

Wekelijks is Anja Verspeek één dagdeel in de week beschikbaar voor extra ondersteuning. Zij werkt met leerlingen die op of uitvallen; zowel met hoog- en meerbegaafde kinderen als leerlingen die bijv. een taalachterstand hebben of bij bepaalde vakgebieden op het niveau van een ander leerjaar werken. 

Onze Intern Begeleider, Cindy te Ronde, is belast met de coördinatie van de ondersteuningsstructuur. Zij is geregeld in de klassen te vinden, om te observeren en leerkrachten te adviseren en te ondersteunen met het ontwikkelen en uitvoeren van een passend lesaanbod of aanpak. Zij zorgt ervoor dat teamleden middels datavergaderingen en groeps- en leerlingenbesprekingen sterke ambities stellen voor de groep en leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en daarop intensief evalueren en vanuit reflectie (indien nodig) het onderwijs aanpassen. Ook reikt zij kennis, kunde en coaching aan, zodat teamleden blijven groeien en de juiste stappen blijven zetten. Tenslotte onderhoudt zij contacten met ouders van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en treedt zij vaak op als schakel tussen school en externe instanties. 

Onze rekenspecialist, Carry Temming, biedt het team expertise en ondersteuning op het gebied van effectief rekenonderwijs. 

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school 

Kinderen ontwikkelen zich op verschillende manieren en op hun eigen niveau. De resultaten die kinderen behalen kunnen heel divers zijn. We vinden het belangrijk om uit te gaan van deze verschillen en hierop aan te sluiten bij het aanbieden van de leerstof.  

Observeren en toetsen van de ontwikkeling van de leerling
Om kinderen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling houden alle leerkrachten de vorderingen van de kinderen systematisch bij. Dat gebeurt door observatie, registratie van de resultaten van het dagelijkse werk van kinderen, en het afnemen van methode gebonden en onafhankelijke landelijke toetsen. De resultaten van de toetsen worden door de leerkracht geanalyseerd en gebruikt om het onderwijs voor de volgende periode te plannen. Ook de sociaal/emotionele ontwikkeling van de leerlingen wordt systematisch geobserveerd door middel van sociaal-emotioneel volgsysteem ZIEN.  

Drie keer per jaar wordt er een groepsbespreking gehouden aan de hand van de resultaten van de toetsen. De leerkracht en de IB'er bekijken samen of kinderen naar vermogen en verwachting presteren. Vanuit de onderwijsbehoeften van de kinderen wordt er gekeken wat kinderen van de leerkracht nodig hebben. Voor alle kinderen worden de onderwijsbehoeften in kaart gebracht. Soms is die onderwijsbehoefte niet duidelijk. Dan kan een kind besproken worden in een intervisie met collega’s, of met de schoolarts, het buurtteam of met de schoolbegeleider van Zien in de klas. Natuurlijk wordt u als ouder betrokken en op de hoogte gehouden door de leerkracht wanneer uw kind besproken wordt. Een goede samenwerking tussen ouders en school vinden wij van wezenlijk belang. Ouders en school zijn samen verantwoordelijk wanneer het gaat om de ontwikkeling van de leerlingen. Bovendien zijn ouders voor de school een onmisbare informatiebron. Zij worden vanaf het begin bij de leerontwikkeling van hun kinderen betrokken. Het zo vroeg mogelijk betrekken van de ouders biedt het beste perspectief op een succesvolle samenwerking. Op Puntenburg zijn er de volgende contactmomenten:

 • Het intakegesprek aan de start van de schoolloopbaan;
 • Korte contactmomenten bij het brengen of ophalen van de kinderen;
 • Het startgesprek aan het begin van ieder schooljaar; 
 • Een voortgangsgesprek in november en maart en een facultatief gesprek in juni/juli. 

Rol van de schoolarts; periodieke onderzoeken
In groep 2 en groep 7 worden de leerlingen opgeroepen door de jeugdarts van de G.G. & G.D. voor een algemeen onderzoek. Op verzoek van ouders en/of leerkrachten is het ook mogelijk kinderen tussentijds op te laten roepen. Via de G.G. & G.D. worden alle kinderen van groep 2 gecontroleerd op eventuele spraak-, taal- of stemstoornissen door een logopedist(e). Op verzoek van ouders kunnen ook andere leerlingen worden onderzocht. Deze screening valt onder de zorg van de G.G. & G.D., maar onderzoek en behandeling is in dat geval voor rekening van de (ziektekostenverzekering van de) ouders.

Leerlingen die onze school verlaten wegens verhuizing of overplaatsing
Als kinderen gedurende de basisschoolperiode van school veranderen, bijvoorbeeld door verhuizing, is het voor ons noodzakelijk dit tijdig te weten. Er is een verplichte procedure die scholen moeten uitvoeren bij schoolovergang. Om de voortgang van het onderwijs aan uw kind zo goed mogelijk te garanderen wordt door ons een onderwijskundig verslag ingevuld en opgestuurd naar de nieuwe school. U hebt het recht dit verslag in te zien.


Speciale ondersteuning binnen het Samenwerkingsverband Utrecht PO     

SPO Utrecht biedt zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs op de basisschool in de buurt. Het Samenwerkingsverband Utrecht PO (SWV) zet expertise en middelen in voor kinderen die iets extra’s nodig hebben om zo optimaal mogelijk tot ontwikkeling te komen. De consulenten van het Samenwerkingsverband denken mee met school, ouders en eventueel kernpartners (buurtteam, leerplicht, jeugdgezondheidszorg) om gezamenlijk te komen tot de juiste ondersteuning. Vormen van ondersteuning zijn bijvoorbeeld een Advies & Ondersteuning traject (kortdurende en preventieve ondersteuning) of een arrangement voor interne of externe ondersteuning.  Wanneer de school niet kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling, en ook een ondersteuningsarrangement geen passende oplossing is, doen ouders en school samen een aanvraag bij het SWV voor plaatsing in een school of voorziening die beter past bij wat het kind nodig heeft, bijvoorbeeld in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Een aanvraag voor toelating wordt gedaan bij de Toelatingscommissie van het SWV Utrecht PO. Voor meer informatie over het SWV en haar werkwijze verwijzen we naar de website www.swvutrechtpo.nl of naar Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht 030 303 6420 (info)  info@swvutrecht.nl 

Buurtteam 

Het buurtteam is een belangrijke instantie die school en ouders/verzorgers ondersteunt en kan begeleiden in de opvoeding. In samenspraak met ouders/verzorgers kan de school het buurtteam inschakelen. Ouders/verzorgers kunnen dit ook zelf doen. Onze buurtteammedewerkers zijn bereikbaar via Cindy te Ronde. 

Meldcode huiselijk geweld 

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Meer informatie over deze meldcode is te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode Onze school hanteert deze wettelijk verplichte meldcode, deze is op school aanwezig. 

Medisch handelen
Het kan voorkomen dat uw kind extra, medische zorg nodig heeft. Als uw kind ziek wordt op school, is het uitgangspunt dat het kind naar huis moet. Dat gebeurt uiteraard altijd na overleg met ouders. Ook wanneer het toedienen van medicijnen daaraan voorafgaand nodig is, zal dat in overleg met ouders (of bij afwezigheid van de ouders in overleg met de huisarts) gebeuren. Als uw kind regelmatig, bijvoorbeeld dagelijks, medicijnen nodig heeft, overlegt u dat met de leerkracht en/of directeur. Onze medewerkers mogen uitwendig en oraal medicijnen toedienen, ouders blijven verantwoordelijk voor de aanwezigheid en opgave van dosering van de medicijnen. U legt dat samen vast, zodat er geen misverstanden kunnen bestaan. Als uw kind andere medische zorg nodig heeft, zoals injecties of bloedafname, dan kunnen en mogen wij deze zorg niet bieden. Uiteraard verlenen wij wel onze medewerking als u dat zelf, of anderen door u aangewezen, tijdens schooltijden bij ons op school komt doen. Meer informatie hierover staat beschreven in het Protocol medische handelingen op scholen SPO Utrecht, welke op school ter inzage ligt.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In de komende jaren willen we nog deskundiger worden als het gaat om diversiteit van het gedrag van leerlingen. Hierbij gaat het ook om gedrag waarbij leerproblemen de oorzaak zijn. Daarnaast willen we ons verder verdiepen in leren in meertalige contexten, opdat meertalige leerlingen bij ons een vloeiende start ervaren en op het juiste niveau onderwijs krijgen, waarin extra aandacht is voor hun taalontwikkeling en een eventuele achterstand planmatig wordt weggewerkt. De aanpak van leerlingen met autisme en ADHD willen we borgen. Tenslotte willen we leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte een passende leerlijn bieden in de groep en deze mooi laten aansluiten op de leerlingen per leerjaar. Los van aanbod, gaat het ook om didactiek, het (schriftelijk) evalueren van het aanbod, de samenwerking met ouders in dit traject optimaliseren en het effectief bijstellen van het plan van aanpak voor de leerling in een OntwikkelPersPectief (OPP). 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven