Basisschool Dr. Bosschool

Nolenslaan 33 3515 VB Utrecht

 • Schoolfoto van Basisschool Dr. Bosschool
 • Schoolfoto van Basisschool Dr. Bosschool
 • Schoolfoto van Basisschool Dr. Bosschool
 • Schoolfoto van Basisschool Dr. Bosschool

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school

Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet door het observeren van hun dagelijks werk en houden de gegevens van resultaten bij in ons leerlingvolgsysteem (ParnasSys). De leerlingen worden vanaf groep 3 regelmatig getoetst met methodegebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks op het gebied van bijvoorbeeld rekenen/wiskunde, technisch en begrijpend lezen en spelling, landelijk genormeerde toetsen. Op basis van de gegevens uit de toetsen worden de planning van het onderwijs in de groep (het leerstofaanbod en de aanpak van de groepen, kleine groepjes of individuele leerlingen) op- of bijgesteld. Zie meer informatie over hoe de school omgaat met de privacy/persoonsgegevens van uw kind in hoofdstuk 4, onder privacy.

Voortgang en Rapporten

Op verschillende momenten in het jaar wordt u als ouder geïnformeerd over de voortgang van uw kind. Dit gebeurt tijdens informatieavonden en individuele gesprekken. Bij deze gesprekken is uw kind ook van harte welkom.

In schooljaar 2023-2024 is de POVO-procedure anders dan voorgaande jaren voor de leerlingen in groep 8. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders en leerlingen van 8 hierover geïnformeerd.

Voortgang en rapporten 1 t/m 7

 • In september vinden er in de groepen 1 t/m 7 zowel de informatieavond als de startgesprekken plaats. Tijdens het startgesprek praten ouders (en kind) met leerkrachten over de verwachtingen voor het komende schooljaar. Voor nieuwe 4-jarige kleuters die later in het jaar instromen, krijgen ouders binnen 4 weken een uitnodiging voor het startgesprek.   
 • Rond november krijgen de leerlingen nog geen schriftelijk rapport. Wel kunnen ouders en kinderen van groep 3 t/m 7 worden uitgenodigd om de voortgang van het kind te bespreken met de groepsleerkracht. Ouders kunnen zelf ook een gesprek aanvragen (dit is natuurlijk ook iets wat het hele schooljaar kan). Aandachtspunt voor groep 3: in het kader van leren lezen, vinden de leerkrachten het wenselijk dat met alle ouders een voortgangsgesprek gevoerd wordt.    
 • In februari krijgen alle leerlingen van de groepen 1-7 het het 1e rapport mee naar huis.
 • Aan het einde van het schooljaar krijgen alle leerlingen het laatste rapport mee naar huis en kunnen ouders en kinderen van de groepen 1-7 uitgenodigd worden voor een gesprek met de groepsleerkracht. Ook ouders kunnen hierin het initiatief nemen voor een gesprek.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang naar het voortgezet onderwijs   

Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. In schooljaar 2023-2024 is de procedure anders dan voorgaande jaren. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders en leerlingen van 8 geïnformeerd over de POVO-procedure. Meer informatie vindt u op de website www.naarhetvo.nl onder het tabblad ‘ouders’. Alle kinderen in groep 8 maken een verplichte doorstroomtoets. Op onze school is dat de IEP doorstroomstoets. 

Hoe wordt een advies opgebouwd

Aan het eind van groep 7 wordt er een voorlopig advies gegeven en in groep 8 krijgen de leerlingen een eindadvies. Bij het bepalen van de adviezen gebruiken we de volgende gegevens: motivatie, werkhouding en gedrag van het kind; referentieniveaus uit de IEP-meting en methodetoetsen van groep 6-8. Vanwege de wet doorstroomtoets wordt in maart het definitieve schooladvies gegeven na de uitslag van de doorstroomtoets. Meer informatie vindt u op de website van de POVO-commissie: www.sterkvo.nl/povo  

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Vanuit onze missie en visie willen we dat kinderen en teamleden zich welkom voelen op onze school, een goed pedagogisch klimaat staat bij ons op nummer 1. Daarbij zijn kernwaarden als je betrokken voelen (betrokkenheid), het naar je zin hebben (welbevinden) van het allergrootst belang.   

Om deze kernwaarden te monitoren voeren we zowel met kinderen als teamleden gesprekken en worden er methodes ingezet en vragenlijsten ingevuld (zie hoofdstuk 3.2. het kopje Sociale en Fysieke veiligheid). Aan deze vragenlijsten wordt een kindgesprek gekoppeld als enerzijds de leerkracht inschat dat dit wenselijk is en anderzijds als de ingevulde vragenlijst hiertoe aanleiding geeft. Tijdens het kindgesprek kijken leerkracht en kind samen hoe we zijn of haar betrokkenheid en welbevinden kunnen verbeteren. Kinderen worden vanaf groep 1 bij oudergesprekken uitgenodigd en kunnen aangeven hoe ze zich voelen en waar we hen kunnen helpen.   

Bij de overgang naar een volgende groep, vindt er een warme overdracht plaats. Leerkrachten en kinderen gaan al voor de zomervakantie een kijkje nemen in hun nieuwe groep / bij hun nieuwe leerkracht(en). Tussentijds wordt in de groepsbesprekingen gekeken hoe het met de leerling gaat.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • goed pedagogisch klimaat
 • betrokkenheid
 • welbevinden

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven