Basisschool Dr. Bosschool

Nolenslaan 33 3515 VB Utrecht

  • Schoolfoto van Basisschool Dr. Bosschool
  • Schoolfoto van Basisschool Dr. Bosschool
  • Schoolfoto van Basisschool Dr. Bosschool

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school

Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet door het observeren van hun dagelijks werk en houden de gegevens van resultaten bij in ons leerlingvolgsysteem (ParnasSys). De leerlingen worden vanaf groep 3 regelmatig getoetst met methodegebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks op het gebied van bijvoorbeeld rekenen/wiskunde, technisch en begrijpend lezen en spelling, landelijk genormeerde toetsen. Op basis van de gegevens uit de toetsen worden de planning van het onderwijs in de groep (het leerstofaanbod en de aanpak van de groepen, kleine groepjes of individuele leerlingen) op- of bijgesteld. Zie meer informatie over hoe de school omgaat met de privacy/persoonsgegevens van uw kind in hoofdstuk 4, onder privacy.

Voortgang en Rapporten 

Op verschillende momenten in het jaar wordt u als ouder geïnformeerd over de voortgang van uw kind. Dit gebeurt tijdens informatieavonden en individuele gesprekken. Bij deze gesprekken is ook uw kind van harte welkom.   

  • In september vinden er in de groepen 1 t/m 7 informatieavonden plaats. Voor groep 8 is deze avond in oktober. In september vinden er ook startgesprekken plaats. Ouders (en kind) praten met leerkrachten over de verwachtingen voor het komende schooljaar. Voor nieuwe 4-jarige kleuters die later in het jaar instromen, krijgen ouders binnen 4 weken een uitnodiging voor het startgesprek. 
  • Rond november kunnen ouders en kind van groep 3 t/m 8 worden uitgenodigd om de voortgang van het kind te bespreken met de groepsleerkracht of ouders kunnen zelf een gesprek aanvragen (dit is natuurlijk ook iets wat het hele schooljaar kan). Op dat moment krijgen de ouders nog geen schriftelijk rapport.  Aandachtspunt voor groep 3: in het kader van leren lezen, vinden de leerkrachten het wenselijk dat met alle ouders een voortgangsgesprek gevoerd wordt.   
  • In februari krijgen alle leerlingen van de groepen 1-8 het 1e rapport mee naar huis. De leerlingen van groep 8 krijgen tevens hun advies voor de middelbare school op basis van het leerlingvolgsysteem en de observaties in de klas. Ouders en leerlingen van groep 8 ontvangen ook het onderwijskundig rapport en het aanmeldingsformulier voor de middelbare scholen
  • In maart worden de kinderen uit groep 8 ingeschreven voor een middelbare school.   
  • Aan het einde van het schooljaar krijgen alle leerlingen het laatste rapport mee naar huis en kunnen ouders en hun kinderen van de groepen 1-7 uitgenodigd worden voor een gesprek met de groepsleerkracht of kunnen ouders het initiatief nemen voor een gesprek. De ouders en leerlingen van de groepen 2, 6 en 7 worden allemaal uitgenodigd voor een gesprek. In de groepen 6 wordt het kijkadvies en in de groepen 7 het voorlopig advies onder andere op basis van het leerlingvolgsysteem met ouders besproken (en kinderen worden uitgenodigd). De leerlingen van groep 8 krijgen op de afscheidsavond een volledig ingevuld schoolrapport mee.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang naar het voortgezet onderwijs  

Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 8 geïnformeerd over de POVO-procedure. Meer informatie vindt u op de website www.naarhetvo.nl onder het tabblad ‘ouders’. Alle kinderen in groep 8 maken een verplichte eindtoets. Op onze school is dat: (D)CET (De Centrale Eindtoets).   

Hoe wordt een advies opgebouwd?

Omdat er zoveel VO-scholen in Utrecht en omgeving zijn, vinden we het belangrijk dat kinderen zich in groep 7 alvast kunnen gaan oriënteren. Om die reden geven we een kijkadvies eind groep 6. Aan het eind van groep 7 wordt er een voorlopig advies gegeven en in groep 8 krijgen de leerlingen een eindadvies. Bij het bepalen van de adviezen gebruiken we de volgende gegevens: motivatie, werkhouding en gedrag van het kind; cito-scores en methodetoetsen van groep 6-8 en zo nodig van eerdere jaren. In april wordt in groep 8 de Cito eindtoets afgenomen. Deze eindtoets moet het gegeven advies bevestigen. Scoort een leerling duidelijk hoger dan het gegeven advies dan mag de school het advies heroverwegen. Meer informatie vindt u op de website van de POVO-commissie: www.sterkvo.nl/povo

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven