Basisschool Dr. Bosschool

Nolenslaan 33 3515 VB Utrecht

 • Schoolfoto van Basisschool Dr. Bosschool
 • Schoolfoto van Basisschool Dr. Bosschool
 • Schoolfoto van Basisschool Dr. Bosschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het zal u niet ontgaan zijn dat er een landelijk tekort aan leerkrachten/invallers is. Ons bestuur SPO Utrecht anticipeert hier proactief op. Zo hebben wij de SPO PRO-pool (talentvolle net afgestudeerden), de SPO FLEX-pool (talentvolle ervaren leerkrachten) en de pool voor freelancers. Op deze wijze binden wij goed personeel aan onze stichting.   

Bij ziekte of afwezigheid van leerkrachten wordt gebruik gemaakt van invalkrachten uit deze vervangingspool van de SPO. Het is in de praktijk niet altijd mogelijk om invallers te krijgen, omdat er soms niet genoeg invalkrachten zijn die in de vervangingspool zitten. Als er geen invalkrachten beschikbaar zijn, wordt eerst intern een oplossing gezocht. Dat kan betekenen dat een groep met hun eigen schoolwerk wordt verdeeld over de andere groepen. Op de eerste dag van ziekte van een leerkracht worden kinderen niet naar huis gestuurd. Wel vragen we soms aan de ouders van kleuters of ze een mogelijkheid zien hun kind weer mee naar huis te nemen.  

Mocht het niet lukken om na de eerste dag een invalleerkracht te vinden, en ook geen andere interne oplossing voor handen te zijn, dan kan het voorkomen dat de kinderen naar huis worden gestuurd. Daarvan wordt u zo mogelijk van tevoren via Social Schools op de hoogte gesteld.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepsindeling en groepsgrootte

Op de Dr. Bosschool werken we, behalve in de groepen 1-2, indien mogelijk met homogene stamgroepen: kinderen van hetzelfde leerjaar zitten bij elkaar in de groep. Om contact met andere groepen en leeftijden te stimuleren werken we groepsdoorbrekend en bij speciale gelegenheden ook leerjaar doorbrekend. We zien dat kinderen en team hier plezier aan beleven en van elkaar leren. Dit gevoegd bij een steeds groter wordend lerarentekort en een fluctuerend leerlingenaantal in onze wijk, vraagt ons om na te denken over eigentijds onderwijs en hoe we dit anders kunnen organiseren.    

Daarom werken we met clustering van groepen. Twee of drie leerjaren zitten naast elkaar, waardoor nauwere samenwerking, groeps- en leerjaar doorbrekende en thematische activiteiten beter gerealiseerd kunnen worden.

Samenstelling van het team  

De leerkrachten hebben allemaal ook nog taken naast het lesgeven. Zo zijn zij betrokken bij onderwijsontwikkelingen en denken mee over vernieuwingen. Senior leerkrachten met een coördinerende taak of specialisme krijgen hiervoor ambulante (= vrij geroosterde) tijd om vanuit hun specialisme schoolontwikkeling aan te sturen. Elke groep heeft een of twee vaste leerkrachten en een vast lokaal. Soms hebben kinderen met meer leerkrachten te maken. Dit kan komen door vakonderwijs (handvaardigheid, gym, workshops), extra ondersteuning in of buiten de groep, vervanging, ziekte of verlof. 

Team

Zie bijlage voor het team en de groepen 2021-2022 op Mijn scholen op de kaart of onze website www.drbos.nl.                   

Expertise binnen de school

Onze school heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op verdere professionalisering. Om de leerkrachtvaardigheden op peil te houden, wordt er regelmatig in de groepen geobserveerd. Er zijn op school schoolopleiders aanwezig die nieuwe leerkrachten coachten en begeleiden. De intern begeleiders coachen de leerkrachten op het gebied van onderwijsondersteuning, de groepsplannen en het maken van plannen als de opbrengsten achterblijven.    

Scholing en begeleiding

Op de Dr. Bosschool voelen we ons verantwoordelijk om antwoord te geven op de vragen die kinderen ons stellen. De directeur, intern begeleiders, schoolopleiders en gedragsspecialisten bezoeken de groepen en brengen de kwaliteit van het pedagogisch en didactisch handelen in kaart 

Na- en bijscholing vormen een belangrijk onderdeel van het professioneel leraarschap. De scholing wordt mede bepaald door de keuzes die zijn gemaakt in het schoolplan en inhoudelijk jaarplan. In schoolverband kan de scholing plaats vinden tijdens teambijeenkomsten en studiedagen. Daarnaast volgen individuele leerkrachten cursussen. In Persoonlijke Ontwikkel Plan-gesprekken wordt de bijscholingsbehoefte besproken. Ter voorbereiding op het POP-gesprek formuleren teamleden hun persoonlijke ontwikkelingspunten en hun scholingsbehoeften. Bijscholing en opleiding kunnen op teamniveau, op bouwniveau of op individueel niveau bepaald worden.

De schoolopleiders begeleiden nieuw personeel bij het inwerken op school. Zij geven vorm aan het inwerken door middel van de gesprekscyclus van SPO Utrecht en coachen op de werkvloer. Ook zittend personeel met een hulpvraag kan begeleid worden door de schoolopleiders. 

Begeleiding en inzet van stagiaires van hogescholen

In 2018 zijn we officieel erkend als opleidingsschool. In onze school begeleiden we regelmatig stagiaires van de PABO/ALPO van de HU Pabo en van de MBO. Studenten werken altijd onder eindverantwoordelijkheid van een bevoegd leerkracht.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Onderwijs aan onze jongste leerlingen, de onderbouw

Wij werken zoveel mogelijk ontwikkelingsgericht, waarbij betekenisvolle activiteiten een belangrijke bijdrage leveren aan het ontwikkelen en leren van kinderen. Ontwikkelingsgericht onderwijs maakt onderscheid tussen 5 kernactiviteiten, die de basis leggen voor verdere leerprocessen. Die activiteiten zijn:

 • Spelactiviteiten
 • Constructieve en beeldende activiteiten
 • Gespreksactiviteiten
 • Lees- en schrijfactiviteiten
 • Reken- en wiskundige activiteiten

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onderwijs in de midden- en bovenbouw  

In leerjaar 3 en 4 wordt de lijn zoals die in de kleutergroepen is opgezet zoveel mogelijk doorgetrokken, waarmee een soepele overgang tussen de groepen 2 en 3 wordt bewerkstelligd. In leerjaar 3 wordt begonnen met leren lezen, spellen, schrijven en rekenen en is er daarnaast ruimte om nog te spelen in de hoeken. Vanaf leerjaar 4 vindt het voortgezet lees-, taal- en rekenonderwijs plaats. Daarbij vinden we coöperatief leren en het leren van en met elkaar belangrijk. We streven ernaar de kinderen goed en effectief de basisvaardigheden te leren zodat ze die kunnen gebruiken bij de toepassingsgebieden zoals wereldoriëntatie. Leren om te leren en zelfstandig werken krijgen nadrukkelijk aandacht. De instructie wordt gelaagd aangeboden: in eerste instantie in de grotere groep, gevolgd door een uitgebreider aanbod in de kleinere groep. Instructies hebben een sterk interactief karakter. Op het whiteboard wordt aangegeven hoe het rooster van de dag eruit ziet zodat de leerlingen weten waar ze aan toe zijn en hier naar kunnen handelen.     

Zelfstandig werken, weektaak, instructie en huiswerk

In het gehele onderwijsprogramma van leerjaar 1 t/m 8 neemt het zelfstandig werken een belangrijke plaats in. Onder zelfstandig werken verstaan wij het werken aan gestelde leerdoelen en het werken aan opdrachten zonder directe aansturing van de leerkracht. Zelfstandig werken leert kinderen zelf te beslissen, zelf het werk in te delen en te plannen en verantwoordelijk te zijn voor een taak. Als kinderen in staat zijn zelfstandig te werken heeft de leerkracht tijd vrij om kinderen individueel of in kleine groepjes informatie/instructie of specifieke hulp te geven. Zelfstandig werken maakt het mogelijk in de klas en in de school gedifferentieerd te werken. In de midden- en bovenbouw werken we met weektaken. Hier zit een opbouw in. In de groepen 3 beginnen de kinderen met kleine taken die ze zelfstandig kunnen uitvoeren en dat wordt in de groepen 4 t/m 8 verder uitgebreid zowel in aantal taken als in tijdsduur. In de weektaak staan ‘moet’-opdrachten (verplicht) en ‘mag’-opdrachten (vrijwillig).  

Instructie wordt gegeven volgens het expliciete directe instructiemodel (EDIM). Dit houdt onder andere in: terugkijken, wat heb je ervan geleerd, doel van de les, wat gaan we leren, uitleg, oefenen, zelfstandig werken, evalueren. Hulpmiddelen die daarbij gebruikt worden zijn onder andere het stoplicht, het vraagblokje, wisbordjes en naamstokjes voor het geven van beurten (i.p.v. vingers opsteken, waarmee de betrokkenheid van de kinderen bevorderd wordt).  

In de bovenbouw krijgen de kinderen van groep 6 t/m 8 huiswerk mee. Hiermee wordt de zelfstandigheid, het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor een taak en het leren plannen gestimuleerd. In het aanbieden van huiswerk zit een logische opbouw, waarbij de hoeveelheid werk per leerjaar steeds toeneemt. Het huiswerk bestaat uit een aantal werkbladen en leeropdrachten, bijvoorbeeld Engelse woordjes en topografie. In de groepen 3 t/m 5 kunnen de kinderen incidenteel opdrachten mee naar huis krijgen. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders. 


 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op onderwijs dat hen uitdaagt en rekening houdt met hun behoeften. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Soms is er speciaal onderwijs nodig voor leerlingen die dáár het best op hun plek zijn. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Voor leerlingen die dat nodig hebben, werkt de school samen met organisaties die in en rond de thuissituatie jeugdhulp bieden. Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft de visie op ondersteuning van de school, de ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt om passend onderwijs te verzorgen en de ontwikkeldoelen die de school zichzelf stelt. Een samenvatting van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is te vinden op onze website.     

De ondersteuning van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften

De Dr. Bosschool biedt goed onderwijs voor alle leerlingen. De kwaliteit van het onderwijs staat dan ook centraal in onze visie. De Dr. Bosschool hanteert een zorgvuldige aanpak om ervoor te zorgen dat kinderen die extra ondersteuning nodig hebben dat ook krijgen. In de eerste plaats signaleert de leerkracht, in overleg met de Intern Begeleider (IB-er) en/of specialist, dat een kind extra ondersteuning nodig heeft. Maar ook kan er signalering plaatsvinden vanuit de ouders of het kind zelf. In het kader van afstemming betrekken wij ouders bij de zorg, de plannen die gemaakt worden en indien nodig de keuze m.b.t. externe hulpverlening. Samenwerking met ouders ervaren wij als een meerwaarde. 

De wijze waarop de interne ondersteuningsstructuur is vormgegeven en functioneert is vastgelegd in het document “Ondersteuningsprofiel”.

De intern begeleiders zijn de zorgcoördinatoren van onze school en sturen samen met de directeur het specialistenteam aan. Zij bewaken o.a. de inzet van de beschikbare ondersteuning en ondersteuningsmiddelen (o.a. arrangementsgelden) en de kwaliteit van de ondersteuning.  

Rol van de schoolarts

Om de kinderen in hun totale ontwikkeling goed te kunnen volgen, werken wij samen met de schoolarts en logopediste vanuit de GGD. Kinderen krijgen vanuit de schoolarts een oproep in leerjaar 2 en 6/7 voor een preventief gezondheidsonderzoek en worden in leerjaar 2 preventief gescreend op de taal- en spraakontwikkeling door de logopediste. 

Het Ontwikkelingsperspectief (OPP) (ondersteuningsniveau 4)

We streven ernaar alle leerlingen zoveel mogelijk minimaal de fundamentele doelen te laten behalen. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zijn erbij gebaat om zo lang mogelijk bij het onderwijsprogramma van de groep gehouden te worden. Ze zullen met het aangeboden basisprogramma, wellicht ondersteund met geïntensiveerde oefening en instructie (convergente differentiatie), de meeste vooruitgang boeken. Soms gebeurt het toch dat een leerling, ondanks uitgebreide ondersteuning door de leerkracht (en soms ook buiten school) didactisch de aansluiting bij de groep niet meer kan maken. In dat geval kan ervoor gekozen worden een ontwikkelingsperspectief (OPP) op te stellen. Dit betekent dat de leerling een eigen leerlijn gaat volgen.  

We hanteren daarbij de volgende uitgangspunten:  

 1. Een OPP wordt in principe niet eerder opgesteld dan begin groep 6, als is vastgesteld dat de leerling de einddoelen van groep 8 (op een bepaald vakgebied) niet zal halen.
 2. Wanneer vóór groep 6 duidelijk is dat aansluiten niet lukt, kan eerder een OPP worden opgesteld (bijvoorbeeld voor een leerling met lage cognitieve mogelijkheden waarbij besloten is de leerling op de basisschool te blijven begeleiden). Hierbij hanteren wij het uitgangspunt dat een psychologisch onderzoek en externe expertise een onderdeel dient te zijn van de besluitvormingsprocedure. Alle leerlingen die een arrangement toegekend hebben gekregen vanuit het SWV of Auris dienen een OPP te krijgen.

Externe ondersteuning onder/buiten schooltijd   

Het kan voorkomen dat een leerling, bij wie sprake is van belemmeringen in het ontwikkelingsproces, extra en individuele begeleiding nodig is. Het behoort tot de taken van de school om adaptief onderwijs te bieden. Het kan zijn dat ze school verwijst naar diverse vormen van hulpverlening die in principe voor iedereen bereikbaar zijn, zoals logopedie, dyslexie behandeling van Zien in de klas, fysiotherapie, buurtteam en ergotherapie. Het kan ook echter voorkomen dat ouders hulp zoeken buiten de school en deze ook zelf willen en kunnen bekostigen of daarvoor op andere wijze een financieringsbron hebben gevonden. Deze ondersteuning dient buiten school te worden verzorgd. Verzoeken van ouders om externe r.t/bijles onder schooltijd te laten plaatsvinden zullen worden afgewezen.

Speciale ondersteuning binnen het Samenwerkingsverband Utrecht PO

SPO Utrecht biedt zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs op de basisschool in de buurt. De school ontvangt van het samenwerkingsverband (SWV) een budget om zorg te dragen voor een sterke basis in de school die passend onderwijs mogelijk maakt. Als de hulp van de school niet tot de gewenste resultaten leidt, dan kunnen school en ouders advies of ondersteuning aanvragen bij het SWV Utrecht PO. Dit kan in sommige gevallen leiden tot de afgifte van een arrangement, dit is een budget waarmee extra ondersteuning geboden kan worden. Wanneer de school niet kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling, en ook een ondersteuningsarrangement geen passende oplossing is, doen ouders en school samen een aanvraag bij het SWV voor plaatsing in een school of voorziening die beter past bij wat het kind nodig heeft, bijv.in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Een aanvraag voor toelating wordt gedaan bij de Toelatingscommissie van het SWV Utrecht PO. www.swvutrechtpo.nl Perudreef 90, 3563  VE Utrecht. 030-3036410 (info), info@swvutrecht.nl  

Buurtteam

Het buurtteam is een belangrijke instantie die school en ouders/verzorgers ondersteunt en kan begeleiden in de opvoeding. In samenspraak met ouders/verzorgers kan de school het buurtteam inschakelen. Ouders/verzorgers kunnen dit ook zelf doen. 

Meldcode huiselijk geweld

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Meer informatie over deze meldcode is te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode Onze school hanteert deze wettelijk verplichte meldcode, deze is op school aanwezig.

Medisch handelen

Het kan voorkomen dat uw kind extra, medische zorg nodig heeft. Als uw kind ziek wordt op school, is het uitgangspunt dat het kind naar huis moet. Dat gebeurt uiteraard altijd na overleg met ouders. Ook wanneer het toedienen van medicijnen daaraan voorafgaand nodig is, zal dat in overleg met ouders (of bij afwezigheid van de ouders in overleg met de huisarts) gebeuren. Als uw kind regelmatig, bijvoorbeeld dagelijks, medicijnen nodig heeft, overlegt u dat met de leerkracht en/of directeur. Onze medewerkers mogen uitwendig en oraal medicijnen toedienen, ouders blijven verantwoordelijk voor de aanwezigheid en opgave van dosering van de medicijnen. U legt dat samen vast, zodat er geen misverstanden kunnen bestaan. Als uw kind andere medische zorg nodig heeft, zoals injecties of bloedafname, dan kunnen en mogen wij deze zorg niet bieden. Uiteraard verlenen wij wel onze medewerking als u dat zelf, of anderen door u aangewezen, tijdens schooltijden bij ons op school komt doen. Meer informatie hierover staat beschreven in het Protocol medische handelingen op scholen SPO Utrecht, welke op school ter inzage ligt.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Voor- en naschoolse opvang

Scholen zijn wettelijk verplicht om voor- en naschoolse opvang voor kinderen te laten organiseren. De Utrechtse schoolbesturen streven er daarbij naar om samen te werken op wijkniveau met instellingen voor kinderopvang, welzijn, kunst en cultuur en sport.

Voor buitenschoolse opvang kunt u terecht bij Blos Kinderopvang die met BSO Nolenslaan in onze school is gevestigd. De Dr. Bosschool en Blos (voorheen De Sterren) werken sinds 2005 samen en hebben met elkaar een convenant afgesloten (samenwerkingsverband). Het samenwerken heeft hierbij altijd hoog in het vaandel gestaan. 

Ook met het Peutercentrum de Klim-Op is de samenwerking intensief, al jarenlang zitten we samen in de school. De Klim-Op is sinds 2020 onderdeel van Blos Kinderopvang en verzorgt zowel VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) als reguliere peuteropvang.  

Terug naar boven