Basisschool Dr. Bosschool

Nolenslaan 33 3515 VB Utrecht

  • Schoolfoto van Basisschool Dr. Bosschool
  • Schoolfoto van Basisschool Dr. Bosschool
  • Schoolfoto van Basisschool Dr. Bosschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom! 

Samen met uw kind bent u van harte welkom op de Dr. Bosschool. Onze school zet zich in voor goed onderwijs voor alle leerlingen omdat alle kinderen in Nederland de kans op een goede toekomst en volwaardig onderwijs verdienen. Het welbevinden van de kinderen en de kwaliteit van het onderwijs staan centraal in onze missie en visie. Ons doel is om kinderen optimaal voorbereiden op de wereld na en buiten de basisschool. Omdat niet elk kind even kansrijk aan het onderwijs begint, doen wij er alles aan binnen de school om kansengelijkheid te vergroten.

In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en manieren waarop we u informeren.

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR).

Wilt u nadere informatie, neem dan contact op met de directeur (directie.bosschool@spoutrecht.nl).

We wensen u veel leesplezier!

Namens het team van basisschool Dr. Bossschool

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • School met een hart
  • Vernieuwend en eigenzinnig
  • Creatief
  • SAMEN leven en leren
  • Sterk pedagogisch klimaat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Dr. Bosschool ligt op de grens van Tuinwijk en de Staatsliedenbuurt. Op dit moment gaan er circa 450 kinderen bij ons naar school. De grootte van de groepen fluctueert in aantal door tussentijdse in- en uitstroom door bijvoorbeeld verhuizingen. 


Nieuwe leerlingen en informatieochtenden

Jolanda de Groot, adjunct-directeur en algemeen coördinator, is onze contactpersoon voor nieuwe (kleuter)aanmeldingen. Voor andere, specifieke aanmeldingen kunt u terecht bij de directeur.

Zes keer per jaar wordt er van 9.00 – 10.30 uur een informatieochtend georganiseerd.  Op onze website staan de data vermeld. Ouders/verzorgers die belangstelling hebben voor onze school kunnen zonder afspraak langskomen. Er wordt informatie over het onderwijs en de Dr. Bosschool gegeven. Ook kunnen de ouders een kijkje nemen in de klassen, ze worden door leerlingen van onze school rondgeleid.

Interesse

Wanneer u belangstelling heeft voor ons school, kunt u uw interesse kenbaar maken door het invullen en terugsturen van het belangstellingsformulier dat u op onze website aantreft. Een belangstellingsregistratie wordt niet automatisch omgezet in een aanmelding, dat moet u apart doen (zie aanmelding)   

Aanmelding

Tot 1 oktober 2021

Wij verzoeken ouders om hun kind vanaf de derde verjaardag aan te melden. Eerder is wettelijk niet mogelijk. Zodra uw kind 3 jaar is, sturen wij u het aanmeldingsformulier toe. Pas als we dit aanmeldingsformulier ingevuld retour hebben gekregen, staat uw kind bij ons aangemeld. 

Vanaf 1 oktober 2021

Als een kind 4 jaar oud is, kan het in Nederland naar de basisschool. Het aanmelden op onze basisschool kan in het kwartaal dat uw kind 3 jaar wordt. Dit aanmelden verloopt op een centrale manier. Voor meer informatie kunt u terecht op: www.naardebasisschool.utrecht.nl Vrijwel alle basisscholen in Utrecht en de gemeente Utrecht hebben afspraken gemaakt over de manier van aanmelden. Ouders kunnen voor hun kind elke school in Utrecht kiezen. De beschikbare plaatsen worden op dezelfde manier verdeeld. Zo hebben alle kinderen in Utrecht evenveel kans om op een school naar keuze te komen. Ouders weten snel op welke school er plaats is. Scholen weten op tijd welk kind er bij hen naar school komt. Alle kinderen maken, in een gelijke situatie, evenveel kans om op de school van hun keuze te komen. Aanmelden In het kwartaal dat uw kind drie jaar wordt kunt u uw kind aanmelden op onze school via het formulier op: naardebasisschool.utrecht.nl. De plaatsen worden ieder kwartaal tegelijk verdeeld voor alle kinderen die geboren zijn in datzelfde kwartaal. Het moment van aanmelden binnen het kwartaal maakt dus niet uit.

We verwachten dat er voldoende plaats is op onze school om alle kinderen een plek aan te bieden. Na afloop van het kwartaal krijgt u via de gemeente een aanbod voor een plaats. Het is belangrijk dat u die plaats bevestigt aan ons binnen de opgegeven termijn.

Als er sprake is van aanmelding van een kind waarvan vermoed wordt dat extra ondersteuning nodig is, gaan we daarover met u in gesprek. Er kan mogelijk een nader onderzoek nodig zijn en er kunnen gegevens worden opgevraagd bij de voorschool of het kinderdagverblijf.  Op grond van deze bevindingen besluit de directeur over de toelating. Binnen 6 weken na ontvangst van het aanmeldingsformulier wordt u per e-mail geïnformeerd over de toelaatbaarheid van uw kind. Deze termijn kan met ten hoogste 4 weken worden verlengd. 

Aanmelden van een kind van een andere school gaat in overleg met de directie en intern begeleider van de andere school. Als er plek is in de betreffende groep, wordt onderzocht of aan de onderwijsbehoeften van de leerling voldaan kan worden. Binnen 6 weken en uiterlijk 10 weken na aanmelding wordt de definitieve beslissing genomen of een leerling al dan niet kan worden toegelaten.

Een uitgebreidere versie van ons aannamebeleid is te vinden op Mijn scholen op de kaart en op de website van onze school www.drbos.nl. 

Wennen op school

Kinderen mogen naar school vanaf de dag dat ze 4 jaar worden. Als ze in een hogere groep instromen wordt het startmoment in overleg met de ouders bepaald. Vóór die tijd bestaat de mogelijkheid voor het kind om te komen wennen. Kleuters kunnen tot vier weken voor de zomervakantie starten in groep 1. De algemeen coördinator en de groepsleerkracht maken afspraken met de ouders om de start zo goed mogelijk te laten verlopen. Alle ouders van nieuwe kleuters krijgen de flyer: Welkom op de Dr. Bosschool. De groepsleerkracht maakt een afspraak voor een startgesprek.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
434
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De schooltijden

We hanteren op onze school een continurooster, waarbij alle kinderen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen de middag overblijven. Op woensdag hebben alle kinderen een vrije middag en op vrijdagmiddag zijn de jongste kleuters (groep 1) vrij.

Pauzes

Alle kinderen blijven vier dagen over. De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben tussen 11.45 en 12.45 uur pauze, ze eten 20 minuten met de leerkracht en spelen 20 minuten buiten (of omgekeerd). De kleuters eten met hun leerkracht tussen 12.00 en 12.45 uur en gaan daarna apart buiten spelen. Het buitenspelen gaat in beurten, zodat het aantal kinderen op het plein wat kleiner is. Het buitenspelen wordt begeleid door professionals: leerkrachten en vakkrachten van de BSO.  

Deur open

De deur gaat iedere dag om 8.10 uur open. Uw kind heeft na opening van de school 10 minuten de tijd om naar het lokaal te gaan. Op het moment dat de schoolbel klinkt, starten we met de les. Aanwezige ouders worden vriendelijk, doch dringend verzocht het lokaal en de school te verlaten.

We geven kinderen geleidelijk steeds meer zelfstandigheid in het naar binnen gaan van de school en de groep. Kinderen vanaf groep 4 (en groep 3 na de kerstvakantie) komen alleen naar binnen en ouders nemen voor de school afscheid.Voor de kinderen van groep 1-2 (en groep 3 tot de kerstvakantie) geldt dat u met uw kind mee naar binnen kunt lopen. Houdt u het contact met de leerkracht ’s ochtends kort. De leerkracht wil graag op tijd met de les beginnen. Zodra de leerkracht dit aangeeft en de bel gaat, verlaten alle ouders het lokaal en begint de les.

Na schooltijd komen de kinderen onder begeleiding van hun leerkracht naar buiten, de ouders wachten voor de school of op het schoolplein op de plek die voor de groep is afgesproken.

Veiligheid van onze kinderen

De veiligheid van onze kinderen tijdens en na schooltijd is voor u en ons van groot belang.  We hebben daarom specifieke maatregelen getroffen om te zorgen dat kinderen niet zomaar naar buiten kunnen (en ouders en bezoekers niet zomaar naar binnen). Hieronder de afspraken op een rijtje:   

In ons gebouw zijn meerdere ingangen, welke ingang gebruikt wordt hangt af van de groep waarin uw kind zit. De toegangsdeuren en -hekken zijn alleen tijdens halen en brengen van de kinderen open, op alle andere momenten zijn deze dicht. Ook na school tijdens de BSO zijn de deuren en hekken gesloten.     

Wilt u onder schooltijd of tijdens de BSO naar binnen, gebruik dan uitsluitend de hoofdingang en meldt u door middel van de bel. Het kan even duren voordat we open kunnen doen. Hiervoor vragen we uw begrip.   

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen, kan het voorkomen dat de toegangshekken of buitendeuren open staan. Het is daarom van belang dat leerkrachten en ouders de kinderen duidelijk maken dat ze niet zonder toestemming van de leerkracht het schoolplein of het schoolgebouw mogen verlaten. Mocht uw kind een ‘flinke wandelaar’ zijn met veel eigen initiatief, meldt u dit dan uitdrukkelijk bij de leerkracht. Die kan uw kind dan extra in het oog houden.  

Ophalen van kinderen groep 1-4

De afspraak is dat alle kinderen bij hun juf of meester blijven en als ze hun ouder zien even dag zeggen. Als u zelf uw kind niet kunt ophalen en er komt iemand anders dan dient u dit altijd te melden aan de juf/meester. Neem nooit zonder kennisgeving een kind van een ander mee naar huis. Als u een kind van een ander meeneemt om te spelen, dan is dit altijd in overleg met de ouders. Zij melden bij de juf/meester bij wie hun kind gaat spelen en u checkt of het kind zich afmeldt. Mocht u een kind alleen zien lopen, brengt u het dan alstublieft bij de juf of meester terug. Het is van groot belang dat u deze afspraken volgt. Bij het uitgaan van de school zijn er erg veel kinderen en ouders en dit vraagt om zorgvuldigheid bij het ophalen.    

Fietsen

Er is voldoende ruimte voor fietsen bij de rekken voor de school. In verband met de doorgang en de brandveiligheid verzoeken we u fietsen alleen bij de rekken te plaatsen. Als het kan, kom dan met uw kind(eren) te voet. Kinderen en ouders fietsen niet op de stoep.

Buurtbewoners en verkeersveiligheid

We hebben als school in de wijk ook rekening te houden met buurtbewoners. Dat gaat over het algemeen prima. Toch hier ook een paar aandachtspunten.

  • Het hek zachtjes dicht doen, zodat de buren er weinig geluidsoverlast van hebben.
  • Als u met de auto de kinderen wegbrengt, parkeert u dan eerst uw auto op een daarvoor bestemde plaats. Kinderen voor school uit laten stappen is in verband met de verkeersveiligheid voor de ouders en kinderen die lopend of op de fiets komen niet gewenst.

Schoolstraat

De omgeving van de school willen wij graag verkeersveilig houden om zo meer ruimte geven aan kinderen om lopend of fietsend naar school te komen. De Nolenslaan is daarom, in samenwerking met de gemeente, sinds september 2021 een schoolstraat. Dat betekent dat het stuk voor de school tijdens de breng- en haalmomenten van de school is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Mocht u toch een keer met de auto komen, parkeer de auto dan tijdig en loop het laatste stukje naar school.? 

Wilt u meer lezen over het onderzoek dat is uitgevoerd kan op de site van gemeente Utrecht: https://www.utrecht.nl/wonen-enleven/verkeer/verkeersveiligheid/proef-metschoolstraten/   

Brede School Staatslieden

Met basisschool De Fakkel, BSO Blos en BSO Ludens werken we samen in de Brede School Staatslieden. De Brede School coördinator zet zich met alle partners in de wijk in voor een zo goed mogelijk aanbod voor kinderen tijdens en na schooltijd. Zie voor meer informatie www.bredeschoolstaatslieden.nl. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven