Basisschool Dr. Bosschool

Nolenslaan 33 3515 VB Utrecht

 • Schoolfoto van Basisschool Dr. Bosschool
 • Schoolfoto van Basisschool Dr. Bosschool
 • Schoolfoto van Basisschool Dr. Bosschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom!  

Samen met uw kind bent u van harte welkom op de Dr. Bosschool. Onze school zet zich in voor goed onderwijs voor alle leerlingen. Het welbevinden van de kinderen en de kwaliteit van het onderwijs staan centraal in onze missie en visie.  Ons doel is om kinderen optimaal voorbereiden op de wereld na, en buiten, de basisschool

In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en manieren waarop we u informeren.

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR).

Wilt u nadere informatie, neem dan contact op met de directeur (directie.bosschool@spoutrecht.nl) .

We wensen u veel leesplezier!

Namens het team van Basisschool Dr. Bossschool

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • School met een hart
 • Vernieuwend, Eigenzinnig,
 • Creatief
 • SAMEN leven en leren
 • Sterk pedagogisch klimaat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Dr. Bosschool ligt op de grens van Tuinwijk en de Staatsliedenbuurt. In 2015 is de school na een grote renovatie flink gegroeid van 403 naar 442 leerlingen. Op 1 oktober 2019 telde onze school 449 leerlingen en de verwachting is dat dit aantal komend jaar gelijk zal blijven.

Eind schooljaar 2020-2021 zitten er, met de instroom van nieuwe kleuters. circa 200 kinderen in de groepen 1-3, circa 125 in de groepen 4-5 en circa 155 in de groepen 6-8.  

Bij het samenstellen van de groepen zijn we net als vorig jaar uitgegaan van gemiddeld 25 kinderen voor de groepen 3-8 en gemiddeld 28 kinderen voor de groepen 1-2 (einde schooljaar). Omdat er tussentijds kinderen uitstromen als gevolg van verhuizingen en niet alle groepen de norm van 25 halen, kunnen er per groep kinderen geplaatst worden tot we circa 28-32 leerlingen hebben.

Nieuwe leerlingen en informatie ochtenden

Jolanda de Groot, adjunct-directeur en algemeen coördinator, is onze contactpersoon voor nieuwe (kleuter)aanmeldingen. Voor andere, specifieke aanmeldingen kunt u terecht bij de directeur.

Zes keer per jaar wordt er van 9.00 – 10.30 uur een informatieochtend georganiseerd.  Op onze website staan de data vermeld. Ouders/verzorgers die belangstelling hebben voor onze school kunnen zonder afspraak langskomen. Er wordt informatie over het onderwijs en de Dr. Bosschool gegeven. Ook kunnen de ouders een kijkje nemen in de klassen, ze worden door leerlingen van onze school rondgeleid 

Interesse

Wanneer u belangstelling heeft voor ons school, kunt u uw interesse kenbaar maken door het invullen en terugsturen van het belangstellingsformulier dat u op onze website aantreft. Een belangstellingsregistratie wordt niet automatisch omgezet in een aanmelding, dat moet u apart doen (zie aanmelding)   

Aanmelding

We verzoeken ouders om hun kind vanaf de derde verjaardag aan te melden. Eerder is wettelijk niet mogelijk. Zodra uw kind 3 jaar is, sturen wij u het aanmeldingsformulier toe. Pas als we dit aanmeldingsformulier ingevuld retour hebben gekregen, staat uw kind bij ons aangemeld. Als er sprake is van aanmelding van een kind waarvan vermoed wordt dat extra ondersteuning nodig is, gaan we daarover met u in gesprek. Er kan mogelijk een nader onderzoek nodig zijn, en er kunnen gegevens worden opgevraagd bij de voorschool of het kinderdagverblijf.  Op grond van deze bevindingen besluit de directeur over de toelating.  Binnen 6 weken na ontvangst van het aanmeldingsformulier wordt u per e-mail geïnformeerd over de toelaatbaarheid van uw kind. Deze termijn kan met ten hoogste 4 weken worden verlengd.

Aanmelden van een kind van een andere school gaat in overleg met de directie en intern begeleider van de andere school. Als er een plekje is in de betreffende groep, wordt onderzocht of aan de onderwijsbehoeften van de leerling voldaan kan worden. Binnen 6 weken en uiterlijk 10 weken na aanmelding wordt de definitieve beslissing genomen of een leerling al dan niet kan worden toegelaten.

Een uitgebreidere versie van ons aannamebeleid is te vinden op Mijn scholen op de kaart en op de website van onze school www.drbos.nl. 

Wennen op school

Kinderen mogen naar school vanaf de dag dat ze 4 jaar worden. Als ze in een hogere groep instromen wordt het startmoment in overleg met de ouders bepaald. Vóór die tijd bestaat de mogelijkheid voor het kind om te komen wennen. Kleuters kunnen tot vier weken voor de zomervakantie starten in groep 1. De algemeen coördinator en de groepsleerkracht maken afspraken met de ouders om de start zo goed mogelijk te laten verlopen. Alle ouders van nieuwe kleuters krijgen de flyer: Welkom op de Dr. Bosschool. De groepsleerkracht maakt een afspraak voor een startgesprek.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
459
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De schooltijden

We hanteren op onze school een continu rooster, waarbij alle kinderen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen de middag overblijven. Op woensdag hebben alle kinderen een vrije middag en op vrijdagmiddag zijn de jongste kleuters(groep 1) vrij.

Pauzes

Alle kinderen blijven vier dagen over. De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben tussen 11.45 en 12.45 uur pauze, ze eten 20 minuten met de leerkracht en spelen 20 minuten buiten (of omgekeerd). De kleuters eten met hun leerkracht tussen 12.00 en 12.45 uur en gaan daarna apart buiten spelen. Het buitenspelen gaat in beurten, zodat het aantal kinderen op het plein wat kleiner is. Het buitenspelen wordt begeleid door professionals; leerkrachten en vakkrachten van de BSO.  

Deur open

De deur gaat iedere dag om 8.10 uur open. Uw kind heeft na opening van de school 10 minuten de tijd om naar het lokaal te gaan. Op het moment dat de schoolbel klinkt, starten we met de les.  Aanwezige ouders worden vriendelijk, doch dringend verzocht het lokaal en de school te verlaten.

We geven kinderen geleidelijk steeds meer zelfstandigheid in het naar binnen gaan van de school en de groep. Kinderen vanaf groep 4 (en groep 3 na de kerstvakantie) komen alleen naar binnen en ouders nemen voor de school afscheid. 

Voor de kinderen van groep 1-2 (en groep 3 tot de kerstvakantie) geldt dat u met uw kind mee naar binnen kunt lopen. Houdt u het contact met de leerkracht ’s ochtends kort. De leerkracht wil graag op tijd met de les beginnen. Zodra de leerkracht dit aangeeft en de bel gaat, verlaten alle ouders het lokaal en begint de les. 

Na schooltijd komen de kinderen onder begeleiding van hun leerkracht naar buiten, de ouders wachten voor de school of op het schoolplein op de plek die voor de groep is afgesproken.   

Veiligheid van onze kinderen

De veiligheid van onze kinderen tijdens en na schooltijd is voor u en ons van groot belang.  We hebben daarom specifieke maatregelen getroffen om te zorgen dat kinderen niet zomaar naar buiten kunnen (en ouders en bezoekers niet zomaar naar binnen). Hieronder de afspraken op een rijtje:  

Toegangsdeuren en – hekken: In ons gebouw zijn meerdere ingangen, welke ingang gebruikt wordt hangt af van de groep waarin uw kind zit. De toegangsdeuren en -hekken zijn alleen tijdens halen en brengen van de kinderen open, op alle andere momenten zijn deze dicht. Ook na school tijdens de BSO zijn de deuren en hekken gesloten.     

Wilt u onder schooltijd of tijdens de BSO naar binnen, gebruik dan uitsluitend de hoofdingang en meldt u door middel van de bel. Het kan even duren voordat we open kunnen doen. Hiervoor vragen we uw begrip.   

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen, kan het voorkomen dat de toegangshekken of buitendeuren open staan. Het is daarom van belang dat leerkrachten en ouders de kinderen duidelijk maken dat ze niet zonder toestemming van de leerkracht het schoolplein of het schoolgebouw mogen verlaten. Mocht uw kind een ‘flinke wandelaar’ zijn met veel eigen initiatief, meldt u dit dan uitdrukkelijk bij de leerkracht. Die kan uw kind dan extra in het oog houden.  

Ophalen van kinderen groep 1-4

De afspraak is dat alle kinderen bij hun juf of meester blijven en als ze hun ouder zien even dag zeggen. Als u zelf uw kind niet kunt ophalen en er komt iemand anders dan dient u dit altijd te melden aan de juf/meester. Neem nooit zonder kennisgeving een kind van een ander mee naar huis. Als u een kind van een ander meeneemt om te spelen, dan is dit altijd in overleg met de ouders. Zij melden bij de juf/meester bij wie hun kind gaat spelen en u checkt of het kind zich afmeldt. Mocht u een kind alleen zien lopen, brengt u het dan alstublieft bij de juf of meester terug. Het is van groot belang dat u deze afspraken volgt. Bij het uitgaan van  de school zijn er erg veel kinderen en ouders en dit vraagt om zorgvuldigheid bij het ophalen.    

Fietsen

Er is voldoende ruimte voor fietsen bij de rekken voor de school. In verband met de doorgang en de brandveiligheid verzoeken we u fietsen alleen bij de rekken te plaatsen. Als het kan, kom dan met uw kind(eren) te voet.   

Buurtbewoners en verkeersveiligheid

We hebben als school in de wijk ook rekening te houden met buurtbewoners. Dat gaat over het algemeen prima. Toch hier ook een paar aandachtspunten.

 • Het hek zachtjes dicht doen, zodat de buren er weinig geluidsoverlast van hebben.
 • Als u met de auto de kinderen wegbrengt, parkeert u dan eerst uw auto op een daarvoor bestemde plaats. Kinderen voor school uit laten stappen is in verband met de verkeersveiligheid voor de ouders en kinderen die lopend of op de fiets komen niet gewenst.
 • Kinderen en ouders fietsen niet op de stoep.

Brede School StaatsLieden

Met basisschool De Fakkel, BSO Blos en BSO Ludens werken we samen in de Brede School Staatslieden. De Brede School coördinator zet zich met alle partners in de wijk in voor een zo goed mogelijk aanbod voor kinderen tijdens en na schooltijd. Zie voor meer informatie www.bredeschoolstaatslieden.nl. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven