Obs Overvecht

Eufraatdreef 1 (directiekantoor op locatie de Klopvaart) 3564 XZ Utrecht

  • Ibisdreef 401, 3564 RS Utrecht
telnr: 030-2617118
  • Eufraatdreef 1, 3564 XZ Utrecht
telnr: 030-8889661
  • Teun de Jagerdreef 1B, 3561 JK Utrecht
telnr: 030-2618816
  • Wezerdreef 3, 3562 BC Utrecht
telnr: 030-8782828

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Resultaten van onze leerlingen

Zowel uit de veiligheidsanalyses (thermometer School en Veiligheid, afgenomen in opdracht van de gemeente) evenals uit onze schoolscores op de Cito-toetsen blijkt dat de school bijzonder goede resultaten behaalt. In de afgelopen jaren is de veiligheidsbeleving van alle leerlingen op alle locaties aanzienlijk toegenomen.

Verder kan geconcludeerd worden dat de resultaten van de Centrale eindtoets van de OBO, rekening houdend met de inspectienorm voor onze school, dit jaar wisselend zijn. 



Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet en houden de gegevens van de resultaten bij in ons leerlingvolgsysteem (Parnassys). De leerlingen worden regelmatig getoetst met methodegebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks op het gebied van bijvoorbeeld rekenen/wiskunde, technisch en begrijpend lezen en spelling, landelijk genormeerde toetsen. Op basis van de gegevens uit de toetsen worden de planning van het onderwijs in de groep (het leerstof aanbod en de aanpak van de groep(en), kleine groepjes of individuele leerlingen) op- of bijgesteld.

Zie meer informatie over hoe de school omgaat met de privacy/persoonsgegevens van uw kind in hoofdstuk 4, onder privacy.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang naar het voortgezet onderwijs                                                                                                                                                  

Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 7 en 8 geïnformeerd over de POVO-procedure. Meer informatie vindt u op de website www.naarhetvo.nl onder het tabblad Ouders.

Alle kinderen in groep 8 maken een doorstroomtoets. Op onze school is dat IEP. In de jaren ervoor worden de tussentijdse resultaten van methode- en methode-onafhankelijke toetsen gebruikt om de vorderingen te volgen. De school houdt de ouders daarvan op de hoogte.

Alle leerlingen krijgen een advies voor het vervolgonderwijs in groep 8. De leraren van de groepen 6, 7 en 8 en het zorgteam zijn bij de advisering betrokken.

We werken met een mentor project waardoor leerlingen die dat nodig hebben, begeleiding ontvangen in de overstap naar het Voortgezet onderwijs. Dit programma start in groep 7.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Verantwoordelijkheden en gemeenschapsvorming

Binnen de Vreedzame School leren we kinderen om op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan en meer verantwoordelijkheid te nemen voor de gemeenschap in de klas en school. Een van de doelen die we willen bereiken is dat we kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Dat houdt in:

  • dat kinderen leren dat zij deel uitmaken van een gemeenschap en daar een bijdrage aan willen leveren; 
  • dat zij oog hebben voor anderen, dat ze zich verantwoordelijk voelen voor het algemeen belang;
  • dat zij initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken zijn ten aanzien van de gemeenschap waar ze deel van uitmaken. De school is zo’n gemeenschap, maar ook de wijk waarin ze wonen.

We willen de kinderen op school bewust maken, dat ze deel uitmaken van de schoolgemeenschap en dat ze daarnaast ook medeverantwoordelijk zijn voor de wijkgemeenschap. In het zorg dragen voor elkaar en de omgeving is goede samenwerking en communicatie van belang.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Zorg dragen voor elkaar
  • Samenwerken
  • Communicatieve vaardigheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Beoordeling inspectie

De school is in maart 2022 bezocht door de onderwijsinspectie nadat zij de aanvraag voor GOED hadden ontvangen.

In Juni heeft de school het predicaat excellent in ontvangst mogen nemen voor de 5e keer ( 2022-2025)

Twee inspecteurs hebben gekeken of er bij ons op school goed onderwijs wordt gegeven. Zij hebben op alle locaties lessen bekeken en groepen bezocht. Ook zijn er meerdere gesprekken geweest met de leerkrachten, de locatieleiders en de directie. Er is gekeken naar: - het beleid; - de manier waarop lesgegeven wordt; - de inhoud en de opbrengsten van het onderwijs; - de wijze waarop de school inspeelt op de leerbehoefte van elk kind; - het schoolklimaat.

De Inspectie beoordeelt de school over zijn geheel genomen als zeer positief. 

Conclusie uit het rapport:

De kwaliteit van het onderwijs op Openbare basisschool Overvecht waarderen we als Goed. De school maakt haar eigen ambities glansrijk waar. Wat de school in de zelfevaluatie schrijft, zien we overtuigend terug in de praktijk. De standaarden Aanbod, Zicht op ontwikkeling, Pedagogisch-didactisch handelen, Onderwijstijd, Afsluiting, Schoolklimaat, Visie, ambities en doelen, Uitvoering en kwaliteitscultuur en Evaluatie, verantwoording en dialoog krijgen de waardering Goed. De standaarden Veiligheid en Sociale en maatschappelijke competenties beoordelen we als Voldoende. Op de Openbare basisschool Overvecht is al jarenlang sprake van een professionele kwaliteitscultuur. De leraren en andere medewerkers werken met veel gedrevenheid samen aan het ontwikkelen en geven van goed onderwijs. De verwachtingen van het management naar het team en van het team naar de leerlingen zijn duidelijk en hoog. De school weet heel goed wat de leerlingen nodig hebben en realiseert daartoe passend onderwijs. De school is sterk in het aangaan van relaties met externe partijen die ten goede komen aan de leerlingen.

Terug naar boven