Obs Overvecht

Eufraatdreef 1 (directiekantoor op locatie de Klopvaart) 3564 XZ Utrecht

 • Ibisdreef 401, 3564 RS Utrecht
telnr: 030-2617118
 • Eufraatdreef 1, 3564 XZ Utrecht
telnr: 030-8889661
 • Teun de Jagerdreef 1B, 3561 JK Utrecht
telnr: 030-2618816
 • Wezerdreef 3, 3562 BC Utrecht
telnr: 030-8782828

Het team

Toelichting van de school

Op elke locatie is een locatiedirecteur die dagelijks leiding geeft aan een vakbekwaam team bestaande uit groepsleerkrachten, vakleerkrachten, ondersteuners en intern begeleiders. Locatie-overstijgend is er een orthopedagoog en een coördinator talentontwikkeling. Ter ondersteuning van het primaire proces zijn er ook conciërges, administratief medewerkers en een ict-facilitaire beheerder in dienst. De namen van de personeelsleden zijn te vinden op de school-app.

Begeleiding in inzet van stagiair(e)s en collega's in opleiding.

In onze school begeleiden we regelmatig stagiair(e)s van de Pabo/Alpo van de HU Pabo en onderwijsassistenten-stagiaires van het ROC. Ook leiden we zij-instromers op. Studenten werken altijd onder de eindverantwoordelijkheid van een leerkracht.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof of ziekte van een groepsleerkracht neemt een ondersteunende leerkracht of de locatiedirecteur de groep over. Ook kan de vaste onderwijsassistent of lerarenondersteuner de groep opvangen. Incidenteel kan er een vervanger ingezet worden, mits die beschikbaar is. Mochten er meerdere leerkrachten tegelijk ziek zijn, dan is op iedere locatie een noodplan aanwezig wat onder meer inhoudt dat er groepen worden verdeeld over andere klassen. We proberen hierbij zoveel mogelijk de normale gang van zaken te bewaken door bij voorbeeld steeds dezelfde kinderen naar dezelfde leerkrachten te laten gaan. Slechts in uiterste gevallen, als het echt niet anders kan wordt er een groep naar huis gestuurd. In zulke gevallen nemen wij contact op met de ouders of opvang thuis mogelijk is en of er wel iemand thuis is. Is dat niet zo, dan kan een kind op school opgevangen worden. Wij voegen hem of haar dan toe aan een andere groep.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Ondersteuning van leerlingen  

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op onderwijs dat hen uitdaagt en rekening houdt met hun behoeften. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Soms is er speciaal onderwijs nodig voor leerlingen die dáár het best op hun plek zijn. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Voor leerlingen die dat nodig hebben, werkt de school samen met organisaties die in en rond de thuissituatie jeugdhulp bieden. Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft de visie op ondersteuning van de school, de ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt om passend onderwijs te verzorgen en de ontwikkeldoelen die de school zichzelf stelt.

De school streeft ernaar om voor alle leerlingen zoveel mogelijk een passend onderwijsaanbod te realiseren. Indien er op een bepaald terrein specifieke zorg is omtrent uw kind (leerproblemen, lichamelijke of sociaal-emotionele problemen), is het streven om extra ondersteuning binnen de eigen groep en tijdens de normale schooluren te laten plaatsvinden. Dit is bijvoorbeeld verlengde of extra instructie en extra aanmoediging. Dit wordt gegeven door de leerkracht zelf of door een leraarondersteuner.   

In uitzonderlijke gevallen kan het wenselijk zijn dat een kind een groep herhaalt. Ouders worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht. Doubleren is niet wenselijk, en wordt alleen gedaan als het kind door een extra leerjaar de streefdoelen van leerjaar 8 wel zal halen. In geval van doubleren wordt in het herhalingsjaar altijd een specifiek handelingsplan gemaakt.  

Als kinderen niet voldoende mee kunnen komen, en de verwachting dat een extra jaar verhoudingsgewijs onvoldoende leeropbrengsten op zal leveren, wordt voor de leerling een ontwikkelingsperspectief (OPP) gemaakt. Daarbij zal de leerling op zijn eigen tempo met aangepaste leerstof (vaak afwijkend van de rest van de groep) aan het werk zijn. De doelen van een OPP zijn bijvoorbeeld dat een leerling aan het einde van zijn/haar schoolloopbaan op een aantal vakken de doelen van leerjaar 6 behaald heeft. Daarbij wordt er naar gestreefd om bij zoveel mogelijk vakken wel de doelen van leerjaar 8 te halen.  

In een aantal gevallen, als de begeleidingsbehoefte van de leerling buiten de basisondersteuning valt en er begeleiding van een expert nodig is om de leerling en de school te begeleiden, kan er een arrangement worden aangevraagd. Dit is een uitgebreide procedure die alleen plaats kan vinden als de zorg voor een leerling al goed in beeld is gebracht en de leerkracht handelingsverlegen is.  

Binnen de basisondersteuning van onze school valt:   

 • Extra-, basis en intensief leerstofaanbod. Instructie op 3 niveaus. Instructie bij een andere groep.
 • Pluswerk, extra uitdaging en verdieping/verbreding
 • Pré teaching

Buiten de basisondersteuning valt:

 • Begeleiding van leerlingen die extreem internaliserend of externaliserend gedrag vertonen.
 • Begeleiding van leerlingen waarbij de ondersteuningsbehoefte zo anders is dan het basisaanbod, dat het voor de leerkracht (of in een andere groep) niet mogelijk is om deze leerling naar behoefte te begeleiden.

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school

De ontwikkeling van uw kind wordt door de leerkrachten dagelijks goed in de gaten gehouden. Alle informatie, bijvoorbeeld toetsgegevens, gespreksverslagen, onderzoeksverslagen en begeleiding door deskundigen, die rondom een leerling of groep van belang is wordt opgeslagen in ons digitaal leerlingvolgsysteem: ParnasSys. Vanaf leerjaar 2 worden bij de leerlingen de leerlingvolgsysteem (LVS) toetsen van het Cito afgenomen. Daarnaast nemen we methodegebonden toetsen af. De leerkrachten bij de kleuters maken tevens gebruik van het leerlingvolgsysteem DORR. Hiermee worden observaties en doelen geregistreerd. Hierdoor is het mogelijk de didactische ontwikkeling van de leerlingen tijdens hun schoolloopbaan op school-, groeps- en individueel niveau goed in beeld te brengen en te volgen.  

Rapport

De kinderen van leerjaar 1 t/m 7 krijgen in januari en in juni een rapport mee naar huis. Er wordt niet alleen aandacht besteed aan de leerprestaties van uw kind, ook de werkhouding, het gedrag, de inzet en de sociaal-emotionele ontwikkelingen worden door de leerkracht toegelicht. Naar aanleiding van het rapport worden alle ouders uitgenodigd voor een 10 minutengesprek waarin het rapport besproken wordt. Alle ouders worden verwacht op de 10 minutengesprekken. Tussendoor kan er natuurlijk altijd een afspraak voor een gesprek met de leerkracht gemaakt worden als u dit wenst. Minimaal twee keer per jaar voert de leerkracht, vanaf groep 3,  ook leergesprekken met de leerlingen. In leerjaar 8 ontvangen de kinderen alleen een rapport aan het eind van het schooljaar. Halverwege het schooljaar krijgen de leerlingen een definitief adviesgesprek. Hiervoor wordt een rapportage geschreven volgens het model dat nodig is voor de overstap van primair onderwijs (PO) naar het voortgezet onderwijs (VO). Deze ‘rapportage’ wordt besproken en gedeeld met ouders en de leerling. Kinderen die korter dan 5 maanden op school zitten krijgen nog geen rapport. 

Opbrengstgericht passend onderwijs (OPO)

We werken vanuit de zes uitgangspunten van Opbrengstgericht passend onderwijs (OPO):

 1. De kern van ons onderwijs wordt gevormd door de gedachte dat elke leerling uniek is, maar dat betekent niet dat elke leerling ook een eigen leerprogramma krijgt. We groeperen leerlingen op basis van overeenkomstige kenmerken in (onderwijs) behoeften Dat doen we om twee redenen: enerzijds is leren een sociaal proces, anderzijds weten we dat te geïndividualiseerd onderwijs een negatieve invloed heeft op de leer- en sociale opbrengsten.
 2. We redeneren vanuit het einde terug naar het begin. Dit wil zeggen dat we voor onze schoolpopulatie hebben bepaald wat we daarmee willen bereiken (schoolambitie). Het eindpunt is dan ook het startpunt voor de inrichting van ons onderwijsprogramma. Dit denken geldt ook op groepsniveau: we kijken eerst naar wat we willen bereiken en bepalen dan de passende aanpak om dat te gaan bereiken.
 3. De middenmoot is het vertrekpunt van de inrichting van ons onderwijsprogramma. Dat is dan ook de kern van ons onderwijs continuüm. We noemen dit een continuüm omdat het bestaat uit tenminste drie zorgvuldig samengestelde onderwijsaanpakken die op elkaar aansluiten: basis, verrijkt en intensief. Soms is er nog een zeer intensieve aanpak. De drieslag in het aanbod komt tegemoet aan de kenmerken en onderwijsbehoeften van het merendeel van de leerlingen in onze school. Omdat er op de OBO veel kinderen thuis (ook) een andere thuistaal spreken en met taalachterstanden binnen komen is bij ons op school het basisaanbod al geïntensiveerd.
 4. We werken zoveel mogelijk vanuit het model van convergente differentiatie. Dit betekent dat we met de hele groep leerlingen telkens aan een set doelen werken. Om die te bereiken is er variatie in de aanpak. Convergente differentiatie biedt de meeste kansen op hoge opbrengsten. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om de groep als totaliteit aan te spreken, zodat leerlingen ook van elkaar kunnen leren; sociaal en inhoudelijk. Alleen als het echt niet anders kan, gaan we over op divergente differentiatie: kinderen werken dan aan specifieke en afgestemde doelen aan hun ontwikkeling.
 5. We redeneren van school naar groep naar leerling. Het onderwijs continuüm is passend voor onze schoolpopulatie. Daarnaast passen we het onderwijs continuüm nog verder aan op de groep. En tenslotte kijken we naar de leerling: moet het onderwijs voor hem/haar nog verder aangepast worden? Dit uitgangspunt betekent dat we telkens uitgaan van de grootste onderwijskundige gehelen. Er zijn ook kinderen die een eigen leerlijn volgen. Voor deze kinderen is een handelingsplan en een ontwikkelperspectief opgesteld.
 6. We gaan uit van het principe van de respons op instructie. Dit doen we op drie niveaus: school, groep en leerling. De respons bestaat uit drie delen: vaardigheidsgroei, leerstofbeheersing en betrokkenheid (gedijen) van de leerlingen. Is de respons van de schoolpopulatie, de groep of de leerling voldoende, dan gaan we door met wat we doen. We hebben dan aan de onderwijsbehoeften voldaan. Is de respons onvoldoende, dan gaan we op onderzoek uit. We gaan na of we het onderwijs aan de schoolpopulatie, de groep of de individuele leerling moeten aanpassen.  

Om het uiterste uit onze leerlingen te halen en hen op een goede structurele manier te kunnen ondersteunen werken we vanuit de zojuist omschreven uitgangspunten van OPO. Dit doen we binnen de cyclus van handelingsgericht werken (waarnemen, begrijpen, plannen, realiseren en evalueren) De toetsen van CITO LVS worden 2x per jaar school breed besproken in een school-bespreking met MT leden, directie, specialisten en Intern begeleiders. Op de locaties volgt een locatiebespreking en daaropvolgend zijn er groepsbesprekingen. Bij beide besprekingen wordt er gezamenlijk naar de resultaten gekeken in het programma Focus PO. Er wordt er een verbeterpunt gekozen, geanalyseerd en er vloeit een concreet actiepunt uit voort. Voor de groepsbesprekingen vullen de leerkrachten het groepsoverzicht uit focus PO in met daarbij de responsen op instructie. De groepsbesprekingen worden met de leerkrachten in clusterverband gehouden. Tussentijds houden de leerkrachten per vakgebied bij in welke instructiegroepen de leerlingen onderwijs krijgen. Hoe dit onderwijs per vakgebied en instructiegroep vormgegeven moet worden staat omschreven in de OBO onderwijsplannen en kwaliteitskaarten. Het sociaal en emotioneel functioneren van de kinderen wordt twee keer per jaar in kaart gebracht met ZIEN!  

Leerlingenzorg          

 • Er is een vastgestelde procedure voor school- en groepsbesprekingen. Hierin worden de groepsoverzichten en eventuele vervolgstappen besproken om nieuwe plannen te maken, kijkend naar de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
 • Er is een vastgestelde procedure voor leerlingenbesprekingen. Een afspraak om een specifieke leerling beter te bespreken volgt uit de groepsbespreking. In dit gesprek staat de onderwijsbehoefte van de leerling centraal.
 • De leerkrachten voeren gesprekken met ouders (minimaal 3 keer per jaar: in september een startgesprek en in januari/februari en juni rapportgesprekken) Vanaf leerjaar 3 worden de kinderen ook bij deze gesprekken verwacht.
 • De intern begeleider coördineert de leerlingenzorg.
 • Ouders worden op de hoogte gebracht en betrokken bij specifieke zorgtrajecten.                                                                   

Leerlingen die onze school verlaten wegens verhuizing of overplaatsing

Als kinderen gedurende de basisschoolperiode van school veranderen, bijvoorbeeld door verhuizing, is het voor ons noodzakelijk dit tijdig te weten. Er is een verplichte procedure die scholen moeten uitvoeren bij schoolovergang. Om de voortgang van het onderwijs aan uw kind zo goed mogelijk te garanderen wordt door ons een onderwijskundig verslag ingevuld en opgestuurd naar de nieuwe school. U hebt het recht dit verslag in te zien.  

Rol van de schoolarts; periodieke onderzoeken

In leerjaar 2 en 7 worden de leerlingen opgeroepen door de jeugdarts van de G.G. & G.D. voor een algemeen onderzoek. Op verzoek van ouders en/of leerkrachten is het ook mogelijk kinderen tussentijds op te laten roepen. Via de G.G. & G.D. worden alle kinderen van groep 2 gecontroleerd op eventuele spraak-, taal- of stemstoornissen door een logopedist(e). Op verzoek van ouders kunnen ook andere leerlingen worden onderzocht. Deze screening valt onder de zorg van de G.G. & G.D., maar onderzoek en behandeling is in dat geval voor rekening van de (ziektekostenverzekering van de) de  ouders. De gemeente Utrecht heeft een protocol voor de aanpak van kindermishandeling in de gemeente Utrecht. Dit protocol geeft richtlijnen aan voor scholen wat ze moeten doen bij een vermoeden van kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Het protocol staat op: http://onderwijsutrecht.handelingsprotocol.nl/  

De ondersteuning van kinderen met specifieke behoeften

De school streeft ernaar voor zoveel mogelijk leerlingen een passend onderwijsaanbod te realiseren. Indien er specifieke zorg is met een kind (leerproblemen, lichamelijke of sociaal-emotionele problemen), is het streven om extra ondersteuning binnen de eigen groep tijdens de normale schooluren te laten plaatsvinden. In uitzonderlijke gevallen kan het wenselijk zijn dat een kind een groep herhaalt. Ouders worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht. Doubleren is niet wenselijk, en wordt alleen gedaan als het kind door een extra leerjaar de streefdoelen van leerjaar 8 wel zal halen. In geval van doubleren wordt in het herhalingsjaar altijd een specifiek handelingsplan gemaakt. Als kinderen niet voldoende mee kunnen komen, en de verwachting dat een extra jaar verhoudingsgewijs onvoldoende leeropbrengsten op zal leveren, wordt voor de leerling een ontwikkelingsperspectief (OPP) gemaakt. Daarbij zal de leerling op zijn eigen tempo met aangepaste leerstof (vaak afwijkend van de rest van de groep) aan het werk zijn. De doelen van een OPP zijn bijvoorbeeld dat een leerling aan het einde van zijn/haar schoolloopbaan op een aantal vakken de doelen van leerjaar 6 behaald heeft. Daarbij wordt er naar gestreefd om bij zoveel mogelijk vakken wel de doelen van leerjaar 8 te halen.  

Plaatsing van een leerling met specifieke behoeften

Ieder kind is in principe welkom binnen het openbaar onderwijs vanuit de gedachte dat integratie met de kinderen op een ‘gewone’ school een positief effect heeft op de ontwikkeling van het kind. Hoewel er voor leerlingen met specifieke behoeften pas vanaf 01-08-2014 plaatsingsplicht is, hanteren we de SPO missie: "Dichtbij de basis, speciaal als het moet". Bij de aanmelding van een kind met specifieke behoeften wordt in een gesprek met de ouders de mogelijkheden van toelating besproken. Aangezien er allerlei factoren meespelen, zal de school voor ieder verzoek tot plaatsing een afweging maken.

Uitgangspunten zijn:

 • Het belang van het kind;
 • Onze mogelijkheden om het ontwikkelingsproces van het kind te ondersteunen;
 • De zorgbehoefte en groepsgrootte van de groep waarin het kind komt.

De aanname vindt plaats op basis van een overleg met de IB en bij bijzondere omstandigheden het team. De directeur besluit tot toelating. Bij afwijzing geeft de directeur uitleg waarom we van mening zijn dat het kind niet geplaatst kan worden. N.B. Als niet duidelijk is of een plaatsing succesvol kan zijn, kan gekozen worden voor een voorlopige plaatsing. Deze voorlopige plaatsing is een observatieperiode.  

Speciale leerlingenzorg binnen het Samenwerkingsverband Utrecht PO

SPO Utrecht biedt zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs op de basisschool in de buurt. Het Samenwerkingsverband Utrecht PO (SWV) zet expertise en middelen in voor kinderen die iets extra’s nodig hebben om zo optimaal mogelijk tot ontwikkeling te komen. De consulenten van het Samenwerkingsverband denken mee met school, ouders en eventueel kernpartners (buurtteam, leerplicht, jeugdgezondheidszorg) om gezamenlijk te komen tot de juiste ondersteuning. Vormen van ondersteuning zijn bijvoorbeeld een Advies & Ondersteuning traject (kortdurende en preventieve ondersteuning) of een arrangement voor interne of externe ondersteuning.  Wanneer de school niet kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling, en ook een ondersteuningsarrangement geen passende oplossing is, doen ouders en school samen een aanvraag bij het SWV voor plaatsing in een school of voorziening die beter past bij wat het kind nodig heeft, bijvoorbeeld in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Een aanvraag voor toelating wordt gedaan bij de Toelatingscommissie van het SWV Utrecht PO. Voor meer informatie over het SWV en haar werkwijze verwijzen we naar de website www.swvutrechtpo.nl. 

www.swvutrechtpo.nl Churchillaan 11, 3527 GV Utrecht 030-3036420(info) info@swvutrecht.nl

Buurtteam

Het buurtteam is een belangrijke instantie die school en ouders/verzorgers ondersteunt en kan begeleiden in de opvoeding. In samenspraak met ouders/verzorgers kan de school het buurtteam inschakelen. Ouders/verzorgers kunnen dat ook zelf doen. (Informatie over hoe het buurtteam te bereiken bij de locatiedirecteur.

Meldcode huiselijk geweld

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Meer informatie over deze meldcode is te vinden op https://www/rijlsoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode                                      Onze school hanteert deze wettelijke verplichte meldcode.

Medisch handelen

Het kan voorkomen dat uw kind extra, medische zorg nodig heeft. Als uw kind ziek wordt op school, is het uitgangspunt dat het kind naar huis moet. Dat gebeurt uiteraard altijd na overleg met ouders. Ook wanneer het toedienen van medicijnen daaraan voorafgaand nodig is, zal dat in overleg met ouders (of bij afwezigheid van de ouders in overleg met de huisarts) gebeuren. Als uw kind regelmatig, bijvoorbeeld dagelijks, medicijnen nodig heeft, overlegt u dat met de leerkracht en/of directeur. Onze medewerkers mogen uitwendig en oraal medicijnen toedienen, ouders blijven verantwoordelijk voor de aanwezigheid en opgave van dosering van de medicijnen. U legt dat samen vast, zodat er geen misverstanden kunnen bestaan. Als uw kind andere medische zorg nodig heeft, zoals injecties of bloedafname, dan kunnen en mogen wij deze zorg niet bieden. Uiteraard verlenen wij wel onze medewerking als u dat zelf, of een ander door u aangewezen persoon, tijdens schooltijden bij ons op school komt doen. Meer informatie hierover staat beschreven in het Protocol medische handelingen op scholen SPO Utrecht, welke op school ter inzage ligt.   

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Aankomend schooljaar werken wij toe naar een nieuw schoolplan.

Samen met het team en de ouders wordt gekeken wat de nieuwe speerpunten worden voor de school op langer termijn, hierdoor is het mogelijk dat de inzet van specialisten zal wijzigen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma's extra aandacht voor hun ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Bij zowel de voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.

Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de voorscholen in het gebouw van de school. We gebruiken daarbij Kaleidoscoop.

Sinds 2 jaar heeft Obs Overvecht 2 verbindingsgroepen om kinderen die dat nodig hebben een extra boost te geven. Deze leerlingen hebben allemaal de potentie voor regulier onderwijs. Door plaatsing in de verbindingsgroep is het mogelijk om de startkansen van een aantal kinderen te vergroten. Op deze groep werken een pedagogisch medewerker en een leerkracht intensief samen.

Terug naar boven