OBS Rietendakschool

Laan van Chartroise 160 3552 EZ Utrecht

Schoolfoto van OBS Rietendakschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het afgelopen jaar hebben we met de leerlingen in de bovenbouw hard gewerkt aan alle ontwikkeldoelen. Door de Coronaperiode is helaas de Eindtoets niet doorgegaan. Was dit wel het geval geweest dan was de score ruim boven het landelijk gemiddelde. Dit is in lijn met de resultaten die de leerlingen dit jaar hebben laten zien.

De meeste kinderen hebben nog een mooie stap in hun ontwikkeling gemaakt en stromen uit op het niveau HAVO/VWO, iets minder dan de helft naar het VMBO. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet en houden de gegevens van resultaten bij in ons leerlingvolgsysteem (ParnasSys). De leerlingen worden regelmatig getoetst met methodegebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks op het gebied van bijvoorbeeld rekenen/wiskunde, technisch en begrijpend lezen en spelling, landelijk genormeerde toetsen. Op basis van de gegevens uit de toetsen worden de planning van het onderwijs in de groep (het leerstofaanbod en de aanpak van de groepen, kleine groepjes of individuele leerlingen) op- of bijgesteld.

Om een goed beeld te krijgen van de tussentijdse resultaten op de verschillende vakgebieden, zoals taal, rekenen/wiskunde en lezen, worden in alle leerjaren genormeerde methodeonafhankelijke toetsen (van het CITO volgsysteem primair onderwijs) afgenomen. We gebruiken deze gegevens om het vervolgaanbod en de vervolgaanpak te bepalen op kind-, groeps- en schoolniveau.

Hieronder staat een overzicht van de resultaten van een deel van deze toetsen. Het zijn de volgende toetsen die informatie geven op belangrijke momenten in de schoolloopbaan van de leerlingen:

  • in de groepen drie en vier dienen de leerlingen op een zodanig niveau technisch te leren lezen dat zij met succes kunnen meedoen aan alle andere onderdelen van het onderwijs;
  • in groep 4 staan de basisvaardigheden in het rekenonderwijs centraal;
  • in groep 6 wordt de overstap gemaakt naar complexere, wiskundige vraagstukken;
  • verder moet in groep 6 het niveau van begrijpend lezen voldoende hoog zijn met het oog op het onderwijs in de zaakvakken.             


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang naar het voortgezet onderwijs Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 8 geïnformeerd over de POVO-procedure. Alle kinderen in groep 8 maken een verplichte eindtoets. Op onze school is dat [vul hier de eindtoets in die je gebruikt: (D)CET, Route8 of IEP]. Beschrijf hier hoe de advisering naar het VO tot stand komt en welke rol de eindtoets speelt in de heroverweging van het advies. Meer informatie vindt u op de website www.naarhetvo.nl onder het tabblad ‘ouders’.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Ruim voldoende.

Het resultaat van het laatste inspectiebezoek van juni 2020 is dat een "ruim voldoende" aan de school is toegekend. De inspectie heeft bij de beoordeling de school op de diverse kwaliteitsstandaarden een "goed" en "voldoende" gegeven. 

De school gaat verder op de ingeslagen weg; de kwaliteit nog meer verhogen en hierdoor eveneens de opbrengsten. Een aantal methoden in de school is vervangen en toegevoegd aan het huidige bestand en er is geïnvesteerd in kleine groepen en ervaren leerkrachten. De zorgstructuur staat en met borging hiervan is de school in een continue proces. Met name het handelings- en opbrengstgericht werken heeft ertoe geleid dat de kwaliteit van het onderwijs omhoog is gegaan. 

Terug naar boven