OBS Rietendakschool

Laan van Chartroise 160 3552 EZ Utrecht

 • Schoolfoto van OBS Rietendakschool
 • Schoolfoto van OBS Rietendakschool
 • Schoolfoto van OBS Rietendakschool
 • Schoolfoto van OBS Rietendakschool
 • Schoolfoto van OBS Rietendakschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het afgelopen jaar hebben we met de leerlingen uit groep 8 weer hard gewerkt aan alle ontwikkeldoelen en mede hierdoor een mooi resultaat hebben laten zien op de Eindtoets. .

De meeste leerlingen stromen uit op het niveau HAVO/VWO, een kleinere groep gaat naar het VMBO.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet en houden de gegevens van resultaten bij in ons leerlingvolgsysteem (ParnasSys). De leerlingen worden regelmatig getoetst met methodegebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks op het gebied van bijvoorbeeld rekenen/wiskunde, technisch en begrijpend lezen en spelling, landelijk genormeerde toetsen. Op basis van de gegevens uit de toetsen worden de planning van het onderwijs in de groep (het leerstofaanbod en de aanpak van de groepen, kleine groepjes of individuele leerlingen) op- of bijgesteld.

Om een goed beeld te krijgen van de tussentijdse resultaten op de verschillende vakgebieden, zoals taal, rekenen/wiskunde en lezen, worden in alle leerjaren genormeerde methodeonafhankelijke toetsen (van het CITO volgsysteem primair onderwijs) afgenomen. We gebruiken deze gegevens om het vervolgaanbod en de vervolgaanpak te bepalen op kind-, groeps- en schoolniveau.

Hieronder staat een overzicht van de resultaten van een deel van deze toetsen. Het zijn de volgende toetsen die informatie geven op belangrijke momenten in de schoolloopbaan van de leerlingen:

 • in de groepen drie en vier dienen de leerlingen op een zodanig niveau technisch te leren lezen dat zij met succes kunnen meedoen aan alle andere onderdelen van het onderwijs;
 • in groep 4 staan de basisvaardigheden in het rekenonderwijs centraal;
 • in groep 6 wordt de overstap gemaakt naar complexere, wiskundige vraagstukken;
 • verder moet in groep 6 het niveau van begrijpend lezen voldoende hoog zijn met het oog op het onderwijs in de zaakvakken.             


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang naar het voortgezet onderwijs

Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 8 geïnformeerd over de POVO-procedure. Alle kinderen in groep 8 maken een verplichte eindtoets. Op onze school is dat IEP.

Eind groep 6 kijkt de school naar de referentieniveaus die de leerlingen op dat moment laten zien. Eind groep 7 worden deze referentieniveaus meegenomen in een "voorlopig schooladvies". Leerlingen van groep 8 ontvangen in februari het officiële schooladvies. Mocht de Eindtoets aanmerkelijk hoger gemaakt zijn dan het gegeven schooladvies dan hebben ouders het recht een heroverweging van het advies aan de school te vragen. Mocht een Eindtoets minder zijn gemaakt dan het gegeven schooladvies dan blijft dit schooladvies staan. Meer informatie vindt u op de website www.naarhetvo.nl onder het tabblad ‘ouders’.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Rietendakschool werkt met meerdere methodes om de sociale redzaamheid van onze leerlingen te vergroten. De eerste methode is de Vreedzame School. De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap voor het basisonderwijs. Op de inmiddels ruim 1000 ‘vreedzame’ scholen in Nederland is de school een leefgemeenschap, waar kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waar kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Deze sociale en emotionele vaardigheden hebben leerlingen nodig om samen de school tot een plezierige plek te maken.

Onze leerlingen leren zelf conflicten op te lossen en worden daarbij geholpen door mediatoren uit de hoogste leerjaren. Ook hebben we een leerlingenraad en groepsvergaderingen die bijdragen aan het democratisch burgerschap. 


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Welbevinden van de leerlingen
 • Veiligheid van de leerlingen
 • Sociale redzaamheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Ruim voldoende.

Het resultaat van het laatste inspectiebezoek van juni 2020 is dat een "ruim voldoende" aan de school is toegekend. De inspectie heeft bij de beoordeling de school twee kwaliteitsstandaarden een "goed" en de overige vier kwaliteitsstandaarden een "voldoende" gegeven. 

De school borgt de kwaliteit door het inzetten van de kwaliteitskaarten en mede hierdoor de opbrengsten te verhogen.

Een stabiel, enthousiast en zeer professioneel team zorgt dagelijks dat de leerlingen gehoord en gezien worden en onderwijs zoveel mogelijk op maat aangeboden krijgen.

Wij werken in kleine groepen om goed aandacht aan iedere leerling te kunnen geven. 

Wij hebben geen wachtlijst bij de kleuters omdat wij werken met een instroomgroep. Zodra de kleutergroepen "vol" zitten (wij vinden dat dit zo is bij 25 kleuters) dan starten wij een nieuwe kleutergroep op. 

Terug naar boven