OBS Rietendakschool

Laan van Chartroise 160 3552 EZ Utrecht

  • Schoolfoto van OBS Rietendakschool
  • Schoolfoto van OBS Rietendakschool
  • Schoolfoto van OBS Rietendakschool
  • Schoolfoto van OBS Rietendakschool
  • Schoolfoto van OBS Rietendakschool

Het team

Toelichting van de school

Begeleiding en inzet van stagiaires en collega's in opleiding 

Wij zijn een gecertificeerde opleidingsschool en ontvangen hier onder andere stagiaires van de PABO/ALPO , ROC, Pouwe college. Zij worden naast hun stagebegeleiders in de groep bijgestaan door de twee schoolopleiders van onze school. Zij begeleiden de stagiaires gedurende de hele stageperiode en onderhouden de contacten met de externen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of afwezigheid van de leerkracht zal steeds gekeken worden wat in de gegeven omstandigheden de beste oplossing is.

Er zijn verschillende mogelijkheden:

- we vragen vervanging aan bij de vervangingspool van ons bestuur SPO Utrecht;

- wanneer er geen vervanging is verdelen we de kinderen met werk over de verschillende groepen. Speciale mappen zijn daarvoor beschikbaar in iedere groep; (max. twee dagen)

- we proberen een ambulante leerkracht vrij te roosteren.  

In ieder geval streven wij erna om de rust zoveel mogelijk te waarborgen en alle speciale onderwijstaken te garanderen. Bij ziekte en vervanging krijgt u altijd bericht via de schoolapp. In geval van overmacht is er altijd opvang op school mogelijk.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het team van de Rietendakschool bestaat uit de volgende personeelsleden.

Een fulltime directeur, adjunct-directeur, twee intern begeleiders , specialisten rekenen, taal, cultuur, verrijkingsklas, een vakleerkracht gymnastiek, twee schoolopleiders, twee onderwijsassistenten,drie leerkrachtondersteuners, twee conciërges en een administratief medewerkster.

In nauwe samenwerking met de Hogeschool van Utrecht bieden wij stageplekken aan voor PABO studenten. Ook ontvangt de school middelbare scholieren van het ROC en MBO. Zij lopen op de Rietendakschool een maatschappelijke of snuffelstage. 

In schooljaar 2023-2024 hebben we ongeveer 330 leerlingen verdeeld over 14 groepen. Er zijn vier groepen 1/2, twee groepen 3. twee groepen 4, twee groepen 5, één groep 6, één groep 6/7, één groep 7/8 en één groep 8.

- Coördinator groepen 1/2 Monique van de Rhee

- Coördinator groep 3 t/m 5 Alma Bouwer

- Coördinator groep 6 t/m 8 Arjen Laferte 

- Coördinator Taal: Naomi Lautoe, Annabel Scholman - van Boggelen

- Coördinator Rekenen: Arjen Laferte

- Coördinator ouderbetrokkenheid: Ineke Dekker

- Coördinator Kunst en Cultuur: Ilse van Bergen

- Onderwijsassistenten: Daan en Amy

- Leerkrachtondersteuner;  Jesse, Roeland en Job

- Schoolopleiders: Lisa Oktaviani en Jessica van Oort

- Coördinator Brede Scholen Ondiep - Pijlsweerd: Carla van der Rijt

- Coördinator administratie: Marylou van den Pasch (woensdagmorgen)

Daarnaast zijn er nog twee conciërges die voor de hand en span diensten zorgen en voor de ondersteuning van het team. Wil Roelofsen en Bert Smit (maandag t/m vrijdag) 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De groepen 1 en 2

In de kleuterbouw gaan we zoveel mogelijk uit van de belevingswereld van het kind. Hierbij staat het thematisch werken centraal. Door het schooljaar heen worden vaste thema’s gepland, die een waarborg zijn voor het aan bod laten komen van alle ontwikkelingsgebieden. In alle kleutergroepen wordt aan hetzelfde thema gewerkt. Het thema waar aan gewerkt wordt is altijd duidelijk zichtbaar in de groep. Er staat een thematafel, werkjes over het thema zijn opgehangen en de hoeken worden ingericht naar het thema. Aan het begin van een nieuw thema wordt er een ouderbijeenkomst georganiseerd. De ouders krijgen uitleg over de inhoud van het nieuwe thema en andere ‘kleuterzaken’ die de komende periode op het programma staan. Na de dagelijkse kringactiviteit gaan de kinderen uiteen voor de verwerking in ‘hoeken’.

Om de zelfstandigheid bij de kleuters te bevorderen, om ze bewust om te leren gaan met keuzemogelijkheden, maken we gebruik van het ‘planbord’. Op het planbord geven de kinderen aan welke activiteit zij kiezen tijdens de werkles. Dat kan in de huishoek, de bouwhoek, het verfbord, de computer of met de ontwikkelingsmaterialen uit de kasten zijn.Soms plant de leerkracht voor de kinderen en hangt de kaartjes bij een activiteit waarvan de leerkracht vindt dat het kind hier nog mee moet werken. Deze werkmomenten bieden de leerkracht de mogelijkheid om instructie te geven aan een groepje kinderen. Deze instructie kan gaan over het actuele thema, fonemisch bewustzijn, de ontwikkelingsmaterialen of de leerkracht werkt met een aantal kinderen aan de ontwikkeling van de fijne motoriek (knippen, plakken e.d.). Tijdens deze momenten wordt er rekening gehouden met het niveau van de kinderen, we sluiten hierbij aan bij de zone van naaste ontwikkeling. Wanneer de leerkracht met een groepje kinderen aan het werk is mogen de andere kinderen niet storen. Dit noemen wij uitgestelde aandacht. Voor de kinderen wordt dit zichtbaar gemaakt met ‘de beer’ die op de stoel van de leerkracht zit.

Ook zijn er momenten waarop de leerkracht doelgericht observeert ten behoeve van het leerlingvolgsysteem ‘KIJK’. Spelenderwijs wordt de woordenschat uitgebreid en geven we vaardigheden mee die de kinderen voorbereiden op groep 3. Naast het leren op eigen niveau besteden we ook veel aandacht aan coöperatief leren, samen leren en samen spelen. We hebben leerlijnen ontwikkeld waar we planmatig mee werken binnen de thema’s. Wanneer kinderen starten in groep 1, krijgen zij de gelegenheid om te wennen aan het naar school gaan. Er is veel aandacht voor gewenning en regelmaat. Het leren gebeurt vooral door spelen. Zodra de kinderen eraan toe zijn krijgen zij af en toe een gerichte opdracht. Het spelend leren wordt in groep 2 voortgezet. De kinderen krijgen steeds vaker gerichte opdrachten. Hierdoor trainen we de werkhouding, de taakgerichtheid en de concentratie. De leerkracht heeft vooral een sturende rol. De kinderen worden voorbereid op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3. Eén van de doelen is hierbij is dat een kind minimaal vijftien letters (her)kent als hij/zij naar groep 3 gaat. We bieden dan ook regelmatig letters aan en besteden aandacht aan rijmen en klankherkenning.In het speellokaal worden de bewegingslessen gegeven met klimtoestellen of er worden oefeningen met ballen, pittenzakken en hoepels gedaan. Ook bewegen de kinderen op muziek en zijn er andere spelactiviteiten. Deze activiteiten zijn met name belangrijk voor de ontwikkeling van het brein bij jonge kinderen: door te bewegen wordt hun creativiteit extra ontwikkeld. 

Voorbereiding op groep 3

Vanaf maart starten de oudste kleuters met een weektaak. Zij kunnen tijdens werkmomenten aan hun weektaak werken. De specifieke voorbereiding op overgang van groep 2 naar groep 3 start ook in maart. De oudste kleuters werken dan één keer per week zo’n drie kwartier samen in een groep, de jongere kleuters vormen een aparte groep. Oudste kleuters die daar eerder nog niet aan toe waren, krijgen nu voorbereidende schrijfoefeningen en leren cijfers schrijven. Tijdens deze voorbereiding wordt er extra aandacht besteedt aan het rekenonderwijs. Het doel van deze voorbereiding is tweeledig: de kinderen wennen alvast aan elkaar en de overstap naar groep 3 wordt vergemakkelijkt. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De groepen 3 t/m 8 

In groep 3 ligt de nadruk van het leerproces op het aanvankelijk en technisch lezen. We bieden de leerstof aan door gebruik te maken van de methode ‘Veilig leren Lezen’. De leesresultaten in deze groep worden systematisch besproken en gevolgd door de IB-er en de groepsleerkracht. In de onderbouw wordt gekeken naar de leesvaardigheid van de kinderen door middel van observaties en toetsen. Daardoor kan de leerkracht van groep 3 al bij de start van het schooljaar de kinderen indelen op het juiste leesniveau. De methode Veilig Leren Lezen speelt daar goed op in, door te differentiëren op drie niveaus. Dus voor zowel de kinderen die al kunnen lezen en de kinderen die extra hulp hierbij nodig hebben is er werk op zijn/haar niveau. In de groepen 3 tot en met 8 werken we met methodes voor de vakken taal, spelling, rekenen, technisch lezen en begrijpend lezen. In het schema hieronder vindt u een overzicht van alle methodes die wij gebruiken. 

Naast de methode gebonden toetsen nemen we twee keer per jaar de Cito-toetsen af. Vanaf groep 6 worden de gegevens meegenomen voor het advies voor het voortgezet onderwijs. Hierbij zijn de vakken begrijpend lezen en rekenen doorslaggevend. Om het hoogst mogelijke niveau voor elke leerling te behalen, wordt er extra aandacht besteed aan deze vakken. Hiervoor gebruiken wij voor rekenen Wereld in Getallen en voor begrijpend lezen Nieuwsbegrip. Om de leerlingen goed voor te bereiden op de middelbare school en het onderzoekend leren wordt in groep 6 gestart met het vak studievaardigheden. Engels wordt gegeven in de bovenbouw. In de groepen 5 tot en met 8 wordt projectmatig gewerkt met de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuuronderwijs, techniek en wetenschap. De kerndoelen van SLO (Stichting Leerplanontwikkeling Nederland) zijn het uitgangspunt van de lessen binnen het project. Ook in de groepen 3 en 4 wordt projectmatig gewerkt met het vak wereldoriëntatie.

Op De Rietendakschool is er een dyslexieprotocol vanaf de kleuterbouw. Observaties en kleine toetsen kunnen dan al wijzen op mogelijke leesproblemen. Door dit protocol te volgen zijn we in staat om vroegtijdig dyslexie te signaleren. Tijdens de leeslessen zullen we altijd adequate hulp bieden aan kinderen met leesproblemen. Heeft uw kind dyslexie, dan heeft het ook recht op een aantal ‘tools’ (bijvoorbeeld extra tijd voor een toets, of het maken van een toets op computer). Hoe wij omgaan met kinderen met dyslexie is terug te vinden in het dyslexieprotocol. We werken voor de vakken rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen met groepsplannen. In deze plannen wordt door de leerkracht de doelen beschreven en in welke periode hier aan wordt gewerkt. Daarnaast wordt gekeken naar het niveau van de groep, subgroepen en individuele leerlingen. Hierbij is het van belang om de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling in kaart te brengen. Gedurende het schooljaar worden een aantal plannen geschreven en geëvalueerd. Op basis daarvan wordt het volgende plan geschreven. Door zo planmatig te werken kunnen de ontwikkelingen van de leerlingen door de leerkracht goed worden gevolgd en eventueel de doelen bijgesteld. In principe bestaat het groepsplan uit een basisgroep, verdiepte groep, intensieve groep en voor een enkele leerling wordt een individuele aanpak gehanteerd. Op die manier krijgen bepaalde leerlingen meer, minder of andere lesstof aangeboden dan de basisstof.

Op De Rietendakschool worden de lessen op maat gegeven. Tijdens de lessen worden coöperatieve werkvormen (samenwerkend leren in duo’s of in groepjes) ingezet. Deze werkvormen hebben een positief effect op de leertijd en zorgen voor meer betrokkenheid van de leerlingen. 

Naast de verrijking in de groep bestaat de mogelijkheid om de leerling naar de verrijkingsgroep te laten gaan om daar met andere leerlingen aan projecten van meer- en hoogbegaafden te werken. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Voor de basisvaardigheden wordt gedifferentieerd op drie niveaus. Eerst wordt er een centrale instructie gegeven. Daaropvolgend krijgen kinderen die dat nodig hebben extra uitleg. Daarna oefent ieder kind zelfstandig in de weektaak met oefeningen op drie niveaus: een minimum-, basis- en plusniveau. Ieder kind kan gemakkelijk doorwerken van het ene naar het volgende niveau. Voor een specifieke beschrijving verwijzen we hierbij naar de groepsplannen per groep, de evaluaties die halverwege de uitvoering van de groepsplannen plaatsvindt en de kwaliteitskaarten per vak die zijn geschreven of in ontwikkeling zijn. Daarnaast werken enkele kinderen op een individueel niveau met een aangepast programma. Daarvoor zijn individuele plannen opgesteld, inclusief passende arrangementen.

We bieden leerlingen het leerstofaanbod in een doorgaande ontwikkelingslijn. Daarbij stemmen we het aanbod en de aanpak zo goed mogelijk af op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. We gebruiken daarvoor de informatie die we over de ontwikkeling van de leerlingen hebben vanuit observaties, methodegebonden toetsen en methode onafhankelijke toetsen en vullen zo het leerlingvolgsysteem.

Enkele malen per jaar na de afname van de toetsen uit het leerlingvolgsysteem (LVS, Cito) reflecteren leerkrachten en intern begeleider (IB) op de tussenresultaten van de leerlingen om het vervolgaanbod en de vervolgaanpak beredeneerd te bepalen. Dit wordt vastgelegd in de evaluatie van de groepsplannen.

Een samenvatting van ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) vindt u op de website van onze school.

Speciale ondersteuning binnen het Samenwerkingsverband Utrecht PO

SPO Utrecht biedt zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs op de basisschool in de buurt. De school ontvangt van het SWV een budget om zorg te dragen voor een sterke basis in de school die passend onderwijs mogelijk maakt. Als de hulp van de school niet tot de gewenste  resultaten leidt, dan kunnen school en ouders advies of ondersteuning aanvragen bij het SWV Utrecht PO. Dit kan in sommige gevallen leiden tot de afgifte van een arrangement, dit is een budget waarmee extra ondersteuning geboden kan worden. Wanneer de school niet kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling, en ook een ondersteuningsarrangement geen passende oplossing is, doen ouders en school samen een aanvraag bij het SWV voor plaatsing in een school of voorziening die beter past bij wat het kind nodig heeft, bijv.in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs.

Binnen het bestuur van SPO Utrecht zijn er de volgende SBO/SO scholen: de Luc Stevensschool voor SBO, Lux voor SO Cluster 3 en SO Fier voor SO Cluster 4. Een aanvraag voor toelating wordt gedaan bij de Toelatingscommissie van het SWV Utrecht PO. Meer informatie vindt u op de website van het samenwerkingsverband.

SWV Utrecht PO

www.swvutrechtpo.nl

Perudreef 90, 3563  VE Utrecht.

030-3036410 (info), info@swvutrecht.nl  

Leerplicht gemeente Utrecht

www.utrecht.nl/zorg-en-onderwijs/onderwijs/leerplicht

030-2862660, leerplicht@utrecht.nl

Buurtteam

Het buurtteam is een belangrijke instantie die school en ouders/verzorgers ondersteunt en kan begeleiden in de opvoeding. In samenspraak met ouders/verzorgers kan de school het buurtteam inschakelen. Ouders/verzorgers kunnen dit ook zelf doen.

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Meer informatie over deze meldcode is te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode Onze school hanteert deze wettelijk verplichte meldcode, deze is op school aanwezig.

Medisch handelen

Het kan voorkomen dat uw kind extra medische zorg nodig heeft. Als uw kind ziek wordt op school, is het uitgangspunt dat het kind naar huis moet. Dat gebeurt uiteraard altijd na overleg met ouders. Ook wanneer het toedienen van medicijnen daaraan voorafgaand nodig is, zal dat in overleg met ouders (of bij afwezigheid van de ouders in overleg met de huisarts) gebeuren. Als uw kind regelmatig, bijvoorbeeld dagelijks, medicijnen nodig heeft, overlegt u dat met de leerkracht en/of directeur. Onze medewerkers mogen uitwendig en oraal medicijnen toedienen, ouders blijven verantwoordelijk voor de aanwezigheid en opgave van dosering van de medicijnen. U legt dat samen vast, zodat er geen misverstanden kunnen bestaan. Als uw kind andere medische zorg nodig heeft, zoals injecties of bloedafname, dan kunnen en mogen wij deze zorg niet bieden. Uiteraard verlenen wij wel onze medewerking als u dat zelf, of anderen door u aangewezen, tijdens schooltijden bij ons op school komt doen. Meer informatie hierover staat beschreven in het Protocol medische handelingen op scholen SPO Utrecht, welke op school ter inzage ligt.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Komend schooljaar werken wij verder met de huidige specialisten. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De kinderopvangorganisaties komen de leerlingen om 14.00u ophalen; de kinderen gaan "van hand tot hand". De leerkracht weet welke kinderen naar welke opvang gaan en de medewerkers nemen de kinderen mee naar de betreffende locatie. 


Terug naar boven