Prinses Margrietschool

Prinses Margrietstraat 20 3554 GE Utrecht

  • Ruime gelegenheid tot buitenspelen voor de deur.
  • ook wij zijn een vreedzame school!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In schooljaar 2017/2018 hadden we net onvoldoende gescoord op de eindtoets. Leerlingen hadden echter wel naar vermogen gepresteerd. In deze groep hebben we een deel van de  leerlingen verder gekregen met rekenen dan hun uitstroomperspectief was. Daardoor telden de resultaten van hen wel volledig mee waardoor het gemiddelde van de groep net de norm niet haalde. We zijn ondanks de onvoldoende wel enorm trots op deze toppers die zo hard gewerkt hebben dat ze op een hoger niveau uitstroomden dan was voorzien. 

in 2018 / 2019 hebben we met de oude normering onvoldoende gescoord. Dit jaar hebben onze hoogst scorende leerlingen het onderdeel rekenen op de eindtoets niet naar vermogen gemaakt. In de tussentoetsen van deze leerlingen (groep 6 t/m 8) hebben zij wel naar vermogen gepresteerd. Zij stromen daarom gewoon uit naar het niveau wat bij hen past. Met de nieuwe normering die voor onze school geldt is de beoordeling van 'onvoldoende' naar 'voldoende' verschoven. De scholen zijn door een nieuwe berekening van het CBS anders ingedeeld. Voor onze school betekent dat dat we in een nieuwe categorie vallen met een daarbij behorende andere norm.

In schooljaar 2019/2020 zijn er door de coronacrisis geen eindtoetsen afgenomen en zijn er geen gegevens beschikbaar.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet en houden de gegevens van resultaten bij in ons leerlingvolgsysteem (ParnasSys). De leerlingen worden regelmatig getoetst met methodegebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks op het gebied van bijvoorbeeld rekenen/wiskunde, technisch en begrijpend lezen en spelling, landelijk genormeerde toetsen. Op basis van de gegevens uit de toetsen worden de planning van het onderwijs in de groep (het leerstofaanbod en de aanpak van de groepen, kleine groepjes of individuele leerlingen) op- of bijgesteld.

Zie meer informatie over hoe de school omgaat met de privacy/persoonsgegevens van uw kind in hoofdstuk 4, onder privacy.

Tussentijdse resultaten

Om een goed beeld te krijgen van de tussentijdse resultaten op de verschillende vakgebieden, zoals taal, rekenen/wiskunde en lezen, worden in alle leerjaren genormeerde methodeonafhankelijke toetsen (van het CITO volgsysteem primair onderwijs) afgenomen. We gebruiken deze gegevens om het vervolgaanbod en de vervolgaanpak te bepalen op kind-, groeps- en schoolniveau

We gebruiken de resultaten van de landelijke toetsen ook om schoolbreed te monitoren hoe onze schoolontwikkeling gaat. We zien bijvoorbeeld door het groepsdoorbrekend rekenen dat de resultaten van de leerlingen die extra instructie moeten volgen omhoog gaan. ook zien we bijvoorbeeld door het gebruik van de methode Lijn 3 (sinds 3 jaar in gebruik) zorgt voor betere leesresultaten in groep 3. Afgelopen jaar zijn we begonnen met een nieuwe aanpak bij begrijpend lezen. Voorzichtig zien we hier al verbetering van resultaten in de groepen. Dat is heel snel resultaat, dus we zijn erg nieuwsgierig naar de ontwikkeling hierin de komende jaren.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 8 geïnformeerd over de POVO-procedure. Meer informatie vindt u op de website van de POVO-commissie: www.sterkvo.nl/povo. Het afgelopen schooljaar hebben we wederom een andere eindtoets afgenomen dan andere jaren. Onze leerlingen in groep 8 hebben Route-8 gemaakt. Dat is een digitale toets die in een enkel dagdeel gemaakt kan worden, en achter de computer dus! Deze toets is ook nog adaptief, dat betekent dat kinderen die meer weten, meer vragen krijgen, en dat kinderen die meer foutjes maken ook minder opgaven krijgen. Er wordt in beide gevallen altijd op alle onderdelen getoetst. De uitstroom is divers: afgelopen schooljaar gaan kinderen naar praktijkonderwijs tot en met het VWO.  
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2013 heeft de inspectie de school voor het laatst bezocht en daarna niet meer. Vorig jaar hebben we een bezoek gehad in het kader van een algemeen rapport over de staat van het onderwijs. Hierin ontvingen we het mooie compliment dat het leerklimaat in alle groepen enorm positief was en dat de inspectie lessen met les heeft gezien. 

Terug naar boven