Prinses Margrietschool

Prinses Margrietstraat 20 3554 GE Utrecht

  • Schoolfoto van Prinses Margrietschool
  • Schoolfoto van Prinses Margrietschool

Het team

Toelichting van de school

Begeleiding en inzet van stagiaires van hogescholen

In onze school begeleiden we regelmatig stagiaires van de PABO/ALPO van de HU Pabo. Studenten werken altijd onder eindverantwoordelijkheid van een bevoegd leerkracht. Dit schooljaar zijn er ook twee zij-instromers werkzaam binnen de school.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht verlof opneemt wordt er altijd tijdig een aanvraag gedaan voor een vervanger van onze invalpool. Mocht er geen vervanger beschikbaar zijn dan kijken we hoe we dat intern kunnen oplossen, met leerkrachten uit ons eigen team. Vervanging bij ziekte is meestal nodig op de dag zelf. Dan doen wij ook altijd een aanvraag, maar het is niet zeker dat er een vervanger beschikbaar is. Dan hebben we altijd een plan B achter de hand. Ook dan kijken we intern wie zijn of haar andere taak kan neerleggen en de groep van de zieke leerkracht kan vervangen. Mocht dat intern niet lukken, dan verdelen we de kinderen -met eigen werk- volgens een vast verdeelrooster over de andere groepen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij werken vanaf dit schooljaar in 4 clusters, om nog beter als collega's met elkaar samen te kunnen werken om zo goed mogelijk onderwijs voor alle kinderen neer te zetten. Ook gaan we dit doen om de kinderen meer met elkaar samen te laten werken en leren. Zo zullen er groepsdoorbrekende activiteiten plaatsvinden, waarbij kinderen uit verschillende groepen met elkaar samen gaan werken. Ook gaan we meer thematisch werken. Er is een cluster 1/2, waar beide groepen 1/2 bij horen, een cluster 3/4, waar de groepen 3 en 4 in zitten, een cluster 5/6, waar de groepen 5 en 6 bij horen en een cluster 7/8, waar de groepen 7 en 8 bij horen. 

In de clusters 1/2 en 3/4 worden leerpleinen gecreëerd waar de kinderen heel doelgericht kunnen leren. Een leerplein is een plek die bijvoorbeeld ingericht is als winkel, waar dan een leerkracht met een klein groepje aan een bepaald rekendoel kan oefenen zoals het betalen met contant geld bij de kassa. 

In groep 6, 7 en 8 wordt rekenen vanaf dit schooljaar op referentieniveau (einddoelen van de basisschool) aangeboden. Alle kinderen van de drie groepen worden op referentieniveau ingedeeld om passende instructie te krijgen. Hierdoor kunnen wij beter inspelen op de onderwijsbehoeften van de kinderen. Wij hopen dit in de toekomst ook voor andere vakgebieden te kunnen realiseren.

Ook merken we dat de kinderen in alle groepen de stof beter tot zich nemen, door heel doelgericht te werken en de doelen per vakgebied per week te beperken.

Naast de vaste vakdocenten gym hebben we jaarlijks de beschikking over vakdocenten drama, dans, tekenen, muziek en handvaardigheid. Deze vakdocenten huren wij in om zo vorm te geven aan ons "cultuurtje". Voor ons zijn deze activiteiten erg belangrijk! We willen aandacht geven aan een brede ontwikkeling van kinderen. Dus naast goed werken aan taal, lezen en rekenen willen we graag dat kinderen ook leren wat hun andere talenten zijn. Deze vakdocenten zijn aanbieders in de wijk Zuilen. Want voor ons staat voorop dat dit aanbod niet moet stoppen bij de deuren van de school. Kinderen die zich hier verder in willen ontwikkelen kunnen dan dichtbij huis verder gaan.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij gaan dagelijks van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school. Dat is voor alle groepen gelijk. In de groep lunchen we met de eigen leerkracht. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op de Prinses Margrietschool bieden wij kinderen onderwijs en zorg op maat. Dat doet de groepsleerkracht in eerste instantie binnen de eigen groep. Het interne zorgteam bestaande uit de schoolarts, het buurtteam en de Intern Begeleider komt 5 keer per jaar bij elkaar om kinderen met specifieke vragen met toestemming van ouders door te spreken. Acties kunnen zo snel en efficiënt uitgezet worden. Ouders met opvoedingsvragen of andere ondersteuningsvragen kunnen bij het buurtteam terecht.
Kinderen met dyslexie krijgen ondersteuning volgens een vaste aanpak. Het dyslexieprotocol is er voor kinderen van groep 1 t/m 8. Er is een dyslexiebegeleider van Zien in de Klas op school om kinderen met een dyslexieverklaring op school te begeleiden. Er zijn ook kinderen op onze school die een aangepast leerprogramma hebben. Dat kan vanaf groep 5. Zo’n aangepast leerprogramma is vastgelegd in een ontwikkelingsperspectief. De einddoelen worden voor deze leerlingen aangepast. Ouders dienen hun instemming te geven voor zo’n aangepast leerprogramma. Twee keer per jaar wordt er voor alle leerlingen bekeken of de doelen die gesteld zijn nog passend zijn.

Speciale ondersteuning binnen het Samenwerkingsverband Utrecht PO

SPO Utrecht biedt zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs op de basisschool in de buurt. De school ontvangt van het samenwerkingsverband (SWV) een budget om zorg te dragen voor een sterke basis in de school die passend onderwijs mogelijk maakt. Als de hulp van de school niet tot de gewenste resultaten leidt, dan kunnen school en ouders advies of ondersteuning aanvragen bij het SWV Utrecht PO. Dit kan in sommige gevallen leiden tot de afgifte van een arrangement, dit is een budget waarmee extra ondersteuning geboden kan worden. Wanneer de school niet kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling, en ook een ondersteuningsarrangement geen passende oplossing is, doen ouders en school samen een aanvraag bij het SWV voor plaatsing in- Gediplomeerde specialisten een school of voorziening die beter past bij wat het kind nodig heeft, bijv.in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Een aanvraag voor toelating wordt gedaan bij de Toelatingscommissie van het SWV Utrecht PO.

www.swvutrechtpo.nl

Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht

030 303 6420 (info)

info@swvutrecht.nl

Buurtteam

Het buurtteam is een belangrijke instantie die school en ouders/verzorgers ondersteunt en kan begeleiden in de opvoeding. In samenspraak met ouders/verzorgers kan de school het buurtteam inschakelen. Ouders/verzorgers kunnen dit ook zelf doen.

Meldcode huiselijk geweld

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Meer informatie over deze meldcode is te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

Onze school hanteert deze wettelijk verplichte meldcode, deze is op school aanwezig. 

Medisch handelen

Het kan voorkomen dat uw kind extra, medische zorg nodig heeft. Als uw kind ziek wordt op school, is het uitgangspunt dat het kind naar huis moet. Dat gebeurt uiteraard altijd na overleg met ouders. Ook wanneer het toedienen van medicijnen daaraan voorafgaand nodig is, zal dat in overleg met ouders (of bij afwezigheid van de ouders in overleg met de huisarts) gebeuren. Als uw kind regelmatig, bijvoorbeeld dagelijks, medicijnen nodig heeft, overlegt u dat met de leerkracht en/of directeur. Onze medewerkers mogen uitwendig en oraal medicijnen toedienen, ouders blijven verantwoordelijk voor de aanwezigheid en opgave van dosering van de medicijnen. U legt dat samen vast, zodat er geen misverstanden kunnen bestaan. Als uw kind andere medische zorg nodig heeft, zoals injecties of bloedafname, dan kunnen en mogen wij deze zorg niet bieden. Uiteraard verlenen wij wel onze medewerking als u dat zelf, of anderen door u aangewezen, tijdens schooltijden bij ons op school komt doen. Meer informatie hierover staat beschreven in het Protocol medische handelingen op scholen SPO Utrecht, welke op school ter inzage ligt.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Doordat wij een peuterspeelzaal / VVE locatie in ons schoolgebouw hebben, zijn er korte lijnen m.b.t. samenwerking.

Fijn is, dat er kinderen doorstromen van de peuterspeelzaal / VVE locatie en vanuit de kinderopvang, of vanuit huis. Zo ontstaan er mooi gemengde kleutergroepen waarin elk kind zijn of haar plek kan vinden.

Daarnaast hebben wij BSO Ludens in ons schoolgebouw. Voor kinderen van 4 t/m 8 jaar is er naschoolse opvang in het gebouw aanwezig. Dit is heel fijn, zo kunnen de jonge kinderen in het vertrouwde gebouw blijven. Voor de oudere kinderen is de opvang op een andere locatie.
Ook vindt er samenwerking plaats tussen de BSO en de school. Zo werken we bijvoorbeeld aan dezelfde thema's.

Terug naar boven