Prinses Margrietschool

Prinses Margrietstraat 20 3554 GE Utrecht

  • Ruime gelegenheid tot buitenspelen voor de deur.
  • ook wij zijn een vreedzame school!

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht verlof opneemt wordt er altijd tijdig een aanvraag gedaan voor een vervanger van onze invalpool. Mocht er geen vervanger beschikbaar zijn dan kijken we hoe we dat intern kunnen oplossen, met leerkrachten uit ons eigen team. Vervanging bij ziekte is meestal nodig op de dag zelf. Dan doen wij ook altijd een aanvraag, maar het is niet zeker dat er een vervanger beschikbaar is. Dan hebben we altijd een plan B achter de hand. Ook dan kijken we intern wie zijn of haar andere taak kan neerleggen en de groep van de zieke leerkracht kan vervangen. Mocht dat intern niet lukken, dan verdelen we de kinderen -met eigen werk- volgens een vast verdeelrooster over de andere groepen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Naast de vaste vakdocenten gym hebben we jaarlijks de beschikking over vakdocenten drama, dans, tekenen, muziek en handvaardigheid. Deze vakdocenten huren wij in om zo vorm te geven aan ons "cultuurtje". Voor ons zijn deze activiteiten erg belangrijk! We willen aandacht geven aan een brede ontwikkeling van kinderen. Dus naast goed werken aan taal, lezen en rekenen willen we graag dat kinderen ook leren wat hun andere talenten zijn. Deze vakdocenten zijn aanbieders in de wijk Zuilen. Want voor ons staat voorop dat dit aanbod niet moet stoppen bij de deuren van de school. Kinderen die zich hier verder in willen ontwikkelen kunnen dan dichtbij huis verder gaan.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij gaan dagelijks van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school. Dat is voor alle groepen gelijk. In de groep lunchen we met de eigen leerkracht. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op de Prinses Margrietschool bieden wij kinderen onderwijs en zorg op maat. Dat doet de groepsleerkracht in eerste instantie binnen de eigen groep. Het interne zorgteam bestaande uit de schoolarts, het buurtteam en de Intern Begeleider komt 5 keer per jaar bij elkaar om kinderen met specifieke vragen met toestemming van ouders door te spreken. Acties kunnen zo snel en efficiënt uitgezet worden. Het buurtteam is vanaf november 2013 op onze school. Ouders met opvoedingsvragen of andere ondersteuningsvragen kunnen bij het buurtteam terecht.   Kinderen met dyslexie krijgen ondersteuning volgens een vaste aanpak. Het dyslexieprotocol is er voor kinderen van groep 1 t/m 8. Sinds 2013/2014 is er een dyslexiebegeleider van Zien in de Klas op school om kinderen met een dyslexieverklaring op school te begeleiden. Er zijn ook kinderen op onze school die een aangepast leerprogramma hebben. Dat kan vanaf groep 5. Zo’n aangepast leerprogramma is vastgelegd in een ontwikkelingsperspectief. De einddoelen worden voor deze leerlingen aangepast. Ouders dienen hun instemming te geven voor zo’n aangepast leerprogramma. Twee keer per jaar wordt er voor alle leerlingen bekeken of de doelen die gesteld zijn nog passend zijn.    

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Meer informatie over deze meldcode is te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode Onze school hanteert deze wettelijk verplichte meldcode, deze is op school aanwezig.

 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven