Kindcentrum Rijnvliet

Pecanlaan 50 3545 CJ Utrecht

Schoolfoto van Kindcentrum Rijnvliet

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien de leerkracht afwezig is vanwege ziekte of verlof, wordt er in eerste instantie een invalleerkracht aangevraagd. Dit zijn invalleerkrachten in dienst bij SPO Utrecht. Indien er geen invalleerkracht beschikbaar is, wordt gekeken of de onderwijsassistent onder verantwoordelijkheid van de directeur (tevens onderwijsbevoegd) de klas kan opvangen. Ook kan het gebeuren dat we mentoren vragen onderwijs te geven aan een andere groep, als we daardoor wel een invalleerkracht kunnen krijgen. Alleen in uiterste noodgevallen kan een klas naar huis gestuurd worden. Dit wordt uiteraard vooraf gecommuniceerd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepering van de kinderen

Kindcentrum Rijnvliet is een startend kindcentrum dat zich in een opbouwfase bevindt. Dit betekent dat we jaarlijks maar ook gedurende het schooljaar goed onze aanmeldingen monitoren. Afhankelijk van het aantal leerlingen en de leeftijdsverdeling worden de kinderen over groepen verdeeld.

In schooljaar 2021-2022 werken we vooralsnog met zes mentorgroepen:

 • Groep 1-2 A
 • Groep 1-2 B
 • Groep 3
 • Groep 4-5
 • Groep 5-6
 • Groep 7-8

Team

Het team van KC Rijnvliet is op dit moment als volgt samengesteld:

Managementteam Kindcentrum Rijnvliet

Ingvild Krikke-Besselink, Directeur (SPO Utrecht)

Robin Nijssen, Adjunct-directeur

Renske Wildeman, Clustermanager (KMN Kind&Co)

Managementteam Onderwijs

Ingvild Krikke-Besselink, Directeur (SPO Utrecht)

Robin Nijssen, Adjunct-directeur

Floor IJzerman, Internbegeleider

Miranda Lormans, Schoolopleider


Werken met de groep

Zie onze website "Ons IKC -> team".

Begeleiding en inzet van stagiaires van hogescholen

In onze school begeleiden we regelmatig stagiaires van de PABO/ALPO van de HU Pabo, het MBO en studenten van het Sportcollege Utrecht (bewegingsonderwijslessen/sport en spel begeleiding tijdens de pauze). Studenten werken altijd onder eindverantwoordelijkheid van een bevoegd leerkracht.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Spelenderwijs leren in de kleutergroepen (groep 1-2)

In deze groep zijn de kinderen 4 tot ongeveer 6 jaar oud. Kleuters leren vooral op een spelende manier en tijdens de activiteiten in de kring.

Het onderwijs aan kleuters heeft een eigen karakter. Voor een goede ontwikkeling zijn in die periode drie basisvoorwaarden noodzakelijk: nieuwsgierigheid, emotionele vrijheid en zelfvertrouwen.

Kleuters leren voornamelijk op een spelgerichte manier. In hun spel leren ze bijvoorbeeld de kleuren, de dagen van de week en de seizoenen. Ook het tellen, hoeveelheden, de cijfers en begrippen als meer/ minder/ evenveel hebben een belangrijke plek in het onderwijsaanbod. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan de letters. Dit komt zowel terug in de kringactiviteiten als tijdens het spel. Spel is dan ook een typische kleuteractiviteit.

De leerkrachten spelen een actieve rol bij het aanbieden en de begeleiding van de spelactiviteiten, waarbij veel ruimte gegeven wordt aan het eigen initiatief van de kinderen. Vanuit het spel wordt de wereld verkend, het voorstellingsvermogen en de creativiteit bevorderd en leren ze samen spelen en werken. Dit alles wordt aangeboden vanuit thema’s en projecten. Deze liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen.

Het onderwijsaanbod in groep 1-2 wordt onderverdeeld in de volgende onderdelen:

 • well-being
 • spel in de hoeken maar ook buitenwerken met ontwikkelingsmateriaal, zoals puzzels en constructiemateriaal
 • motorische ontwikkeling, zowel grove motoriek als fijne motoriek
 • kringactiviteiten, denk aan taal, rekenen, muziek, voorlezen, sociaal-emotionele ontwikkeling, etc.
 • onderzoekend leren
 • beginnende geletterdheid (oudste kleuters)Voorbereidend rekenen (oudste kleuters)Voorbereidend schrijven (oudste kleuters)

(Oudste) kleuters die al verder zijn in hun ontwikkeling, kunnen meedoen met de reken- of leesinstructie van groep 3.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Curriculum Wellbeing (alle kinderen/ alle leeftijden)

Het pedagogisch klimaat en veiligheid binnen het kindcentrum vormen de basis voor de ontwikkeling van kinderen en medewerkers. Het is niet voor niks dat het curricullum Well being de eerste pijler is van onze aanpak en ons aanbod. We zijn ervan overtuigd dat als kinderen zich fysiek en mentaal welbevinden, als ze zich kunnen inspannen én ontspannen, als ze onderdeel zijn van een positieve groep en zich emotioneel vrij (en goed) voelen, dat kinderen alleen dan tot optimale ontwikkeling komen. Kortom, dit is een voorwaarde om tot leren te komen.

Het curriculum Well being kent vier onderdelen: ‘Mijn brein', ‘De ander en ik', ‘Mijn lichaam’ en ‘Mijn passie'. Binnen ‘Mijn brein’ leren kinderen zoveel mogelijk een growth mindset aan (zie bijvoorbeeld: https://wij-leren.nl/mindset-talent.php), krijgen ze inzicht in de werking van hun brein en wordt er actief gewerkt aan de executieve functies (zoals zelfsturing). Binnen ‘De ander en ik’ wordt onder andere gewerkt aan burgerschap en het oordeelvrij samenwerken/ leven/ spelen met anderen. Hierbij is ook het onderdeel ‘groepsvorming’ essentieel en het wortelen in de nieuwe omgeving. We spelen hierbij intensief in op het gegeven dat elk kind op Kindcentrum Rijnvliet recent een grote verandering heeft meegemaakt (nieuw in de wijk, een nieuw huis, nieuwe buren, nieuwe vrienden en een nieuw kindcentrum). Ook 'Vreedzaam’ (Vreedzame Wijk) komt hierin terug. Binnen ‘Mijn lichaam’ wordt gewerkt aan bewustwording, beweging, gezonde voeding en seksuele en relationele ontwikkeling. Binnen ‘Mijn passie en ik’ tenslotte wordt gewerkt aan het ontdekken/ ontwikkelen van de eigen identiteit, persoonlijke drive en talentontwikkeling. Wat inspireert jou om een volgende stap te zetten in jouw ontwikkeling?

Elke dag is er bij de start van de dag ruimte gereserveerd om te werken aan Well being. Er wordt dan actief gewerkt aan de (kern)doelen die binnen de verschillende domeinen van Well being vallen. Er worden bijvoorbeeld oefeningen gedaan met betrekking tot de Growth Mindset of lessen vanuit Vreedzaam gegeven. Wekelijks voeren de medewerkers daarnaast mentorgesprekken met kinderen. Maar misschien wel het belangrijkste is de voorbeeldrol van medewerkers. Well being is namelijk meer dan een curriculum, het is een werkwijze én houding die we continu willen uitdragen.

We denken dat we door het curriculum Well being preventief werken aan de veiligheid binnen ons kindcentrum. In schooljaar 2019/2020 hebben we voor het eerst een veiligheidsmonitor afgenomen. We hebben nog geen definitieve keuze gemaakt voor het instrument waarmee we de sociale veiligheid gaan monitoren. De uitkomsten evalueren we met het team. We kijken daarbij of er aanpassingen nodig zijn in ons handelen, in onze aanpak en/ of aanbod.

Van spelenderwijs leren naar meer instructiegericht leren (groep 3)

In groep 3 zitten kinderen van circa zes jaar oud. Het aanvankelijk (technisch) leesproces staat centraal. Daarnaast beginnen de kinderen met het leren rekenen en schrijven. Naast een focus op het aanleren van deze basisvaardigheden is er volop ruimte voor projecten (onderzoekend leren), creatieve vakken, beweging en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Omdat het binnenplein van groep 3 dicht bij het binnenplein van groep 1-2 komt te liggen in het nieuwe gebouw, is er ook voor groep 3 kinderen nog volop mogelijkheid om te spelen. Zo zorgen we voor een zachte overgang van groep 2 naar groep 3.

We gebruiken voor het domein taal en rekenen een methode; de medewerker gebruikt de methode als hulpmiddel zodat de juiste opbouw en aanpak wordt geboden én alle medewerkers binnen het taaldomein dezelfde taal spreken. Dit zorgt voor een heldere doorgaande lijn.

Leren in de midden- en bovenbouw

Taal

Binnen het domein taal wordt er aandacht besteed aan technisch en begrijpend lezen, mondelinge taalvaardigheid, schriftelijke taalvaardigheid, taalbegrip, woordenschat, grammatica en spelling. We gebruiken voor het domein taal een methode; de medewerker gebruikt de methode als hulpmiddel zodat de juiste opbouw en aanpak wordt geboden én alle medewerkers binnen het taaldomein dezelfde taal spreken. Dit zorgt voor een heldere doorgaande lijn. Instructies worden gevolgd op het niveau van het kind (dus buiten de stamgroep). Verwerking van de les vindt plaats op de leerpleinen of wordt door de stamgroepmedewerker gekoppeld aan het project, zodat opgedane kennis direct toegepast kan worden.

Rekenen

Binnen het domein rekenen streven we ernaar dat alle kinderen de minimumdoelen van het basisonderwijs behalen en bij voorkeur het referentieniveau S1. We gebruiken voor rekenen een methode; de medewerker gebruikt de methode als hulpmiddel zodat de juiste opbouw en aanpak wordt geboden én alle medewerkers binnen het rekendomein dezelfde taal spreken. Dit zorgt voor een heldere doorgaande lijn. Instructies worden gevolgd op het niveau van het kind (dus buiten de stamgroep). Verwerking van de les vindt plaats op de leerpleinen of wordt door de stamgroepmedewerker gekoppeld aan het project, zodat opgedane kennis direct toegepast kan worden.

Schrijven

Op Kindcentrum Rijnvliet leren we kinderen hoe je moet schrijven. We streven niet naar dat elk kind leert schoonschrijven, maar wel dat elk kind een leesbaar handschrift ontwikkelt dat hij/zij snel kan inzetten. Hoewel de digitale wereld een steeds groter beroep op ons doet en we daar graag gebruik van maken op ons Kindcentrum, vinden we het toch belangrijk dat kinderen schrijfvaardigheid opdoen. Bovendien draagt een goede schrijfvaardigheid in positieve zin bij aan de algemene ontwikkeling.

Wereldoriëntatie:geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek

De wereldoriëntatievakken worden aangeboden binnen de projecten. We zorgen ervoor dat kinderen, vaak door middel van onderzoekend leren, vaardigheden en kennis opdoen binnen een bepaalde context. Binnen de projecten worden ook instructies gegeven op deze vakgebieden. Het zelf nadenken over een onderzoeksvraag, experimenteren, onderzoeken en presenteren vinden we belangrijke vaardigheden. Hier komen ook de zogenaamde 21st century skills bij om de hoek kijken.

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op onderwijs dat hen uitdaagt en rekening houdt met hun behoeften. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Soms is er speciaal onderwijs nodig voor leerlingen die dáár het best op hun plek zijn. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Voor leerlingen die dat nodig hebben, werkt de school samen met organisaties die in en rond de thuissituatie jeugdhulp bieden. Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft de visie op ondersteuning van de school, de ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt om passend onderwijs te verzorgen en de ontwikkeldoelen die de school zichzelf stelt. Een samenvatting van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is te vinden op onze website.  

De ondersteuning van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften

De school werkt cyclisch en handelingsgericht om haar kinderen zo optimaal mogelijk te begeleiden tijdens hun schoolloopbaan. U kunt het schoolondersteuningsprofiel raadplegen voor meer informatie.

Speciale ondersteuning binnen het Samenwerkingsverband

Utrecht PO SPO Utrecht biedt zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs op de basisschool in de buurt. De school ontvangt van het samenwerkingsverband (SWV) een budget om zorg te dragen voor een sterke basis in de school die passend onderwijs mogelijk maakt. Als de hulp van de school niet tot de gewenste  resultaten leidt, dan kunnen school en ouders advies of ondersteuning aanvragen bij het SWV Utrecht PO. Dit kan in sommige gevallen leiden tot de afgifte van een arrangement, dit is een budget waarmee extra ondersteuning geboden kan worden. Wanneer de school niet kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling, en ook een ondersteuningsarrangement geen passende oplossing is, doen ouders en school samen een aanvraag bij het SWV voor plaatsing in een school of voorziening die beter past bij wat het kind nodig heeft, bijv.in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Een aanvraag voor toelating wordt gedaan bij de Toelatingscommissie van het SWV Utrecht PO. www.swvutrechtpo.nl Perudreef 90, 3563  VE Utrecht. 030-3036410 (info), info@swvutrecht.nl  

Buurtteam

Het buurtteam is een belangrijke instantie die school en ouders/verzorgers ondersteunt en kan begeleiden in de opvoeding. In samenspraak met ouders/verzorgers kan de school het buurtteam inschakelen. Ouders/verzorgers kunnen dit ook zelf doen. Geef hier aan hoe en wanneer de buurtteammedewerkers voor ouders te bereiken zijn (in je school). 

Kindcentrum Rijnvliet valt onder buurtteam Leidsche Rijn, 

030 7400 515 maandag tot vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.

leidscherijn@buurtteamsutrecht.nl.

Meldcode huiselijk geweld

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Meer informatie over deze meldcode is te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode.  Onze school hanteert deze wettelijk verplichte meldcode, deze is op school aanwezig.  

Medisch handelen

Het kan voorkomen dat uw kind extra, medische zorg nodig heeft. Als uw kind ziek wordt op school, is het uitgangspunt dat het kind naar huis moet. Dat gebeurt uiteraard altijd na overleg met ouders. Ook wanneer het toedienen van medicijnen daaraan voorafgaand nodig is, zal dat in overleg met ouders (of bij afwezigheid van de ouders in overleg met de huisarts) gebeuren. Als uw kind regelmatig, bijvoorbeeld dagelijks, medicijnen nodig heeft, overlegt u dat met de leerkracht en/of directeur.

Onze medewerkers mogen uitwendig en oraal medicijnen toedienen, ouders blijven verantwoordelijk voor de aanwezigheid en opgave van dosering van de medicijnen. U legt dat samen vast, zodat er geen misverstanden kunnen bestaan.

Als uw kind andere medische zorg nodig heeft, zoals injecties of bloedafname, dan kunnen en mogen wij deze zorg niet bieden. Uiteraard verlenen wij wel onze medewerking als u dat zelf, of anderen door u aangewezen, tijdens schooltijden bij ons op school komt doen. Meer informatie hierover staat beschreven in het Protocol medische handelingen op scholen SPO Utrecht, welke op school ter inzage ligt.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De school werkt samen met Kind & Co. Medio 2021 is gestart met het kinderdagverblijf 0-4 jaar.

Aanmelden kan via de website van Kindcentrum Rijnvliet of de website van Kind & Co. 

Meer informatie:

Renske Wildeman, clustermanager Kind en Co,

r.wildman@kmnkindenco.nl / 06-4321537

Meer informatie op:

https://www.kmnkindenco.nl/bso/buitenschoolse-opvang-utrecht-kindcentrum-rijnvliet/

Terug naar boven