Kindcentrum Leeuwesteyn

Basisschool: Tweede Muntmeesterslaan 2 3541 GV Utrecht

  • Wij geloven dat de verbinding met de ander en de wereld om ons heen betekenis geeft aan ons leven.
  • In onze procesgerichte aanpak hebben wij aandacht voor reflectie, feedback, samenwerken en het ontwikkelen van eigenaarschap.
  • Kinderen die lekker in hun vel zitten spelen en leren beter. Daarom stimuleren wij gezonde voeding en laten wij kinderen veel bewegen!
  • Wij organiseren onderwijs in samenhang m.b.v. 12 duurzame projecten van Jeelo. De belevingswereld van het kind is het uitgangspunt.
  • Wij willen elk kind laten stralen en hebben aandacht voor de brede ontwikkeling van het kind.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Jaarlijks onderzoeken wij de sociale veiligheidsbeleving van de kinderen vanaf circa negenjarige leeftijd (groep 6 t/m 8). Dit doen wij met behulp van de tevredenheidsmeting van PO Vensters. In het schooljaar 2021-2022 hebben we de vragenlijst afgenomen bij groep 6/7. 

Gemiddeld geven de kinderen ons een 8.5 als eindcijfer. Dat is hoog in vergelijking tot het gemiddelde dat wordt gegeven bij andere scholen. 

Op basis van een analyse van de resultaten gaan we na of er maatregelen ter verbetering nodig zijn. Als verbeterpunt voor 2021-2022 zien wij: het versterken van ons verrijkingsaanbod.

We bespreken de uitkomst in onze Ouder IKC-Raad. Ook rapporteren we hierover naar zowel de kinderen als de ouders, via de nieuwsflits.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk te horen wat ouders/verzorgers vinden van onze school als onderdeel van een kindcentrum. Daarom nemen we elke twee jaar een ouderenquête af. De uitslag bespreken we in het team en in de Ouder IKC-Raad. Samen denken we na over verbeteringen en maken we hierover nieuwe afspraken. Gemiddeld geven ouders onze school in maart 2022 een 8.2. Dit ligt boven het gemiddelde vergeleken met andere scholen. Klik hier om de uitslag te lezen.

Daarnaast hebben we in 2021 een eigen enquête uitgezet om ouders te bevragen over hun tevredenheid over de manier van werken binnen ons kindcentrum. Wij hadden namelijk een aantal kindcentrum-specifieke vragen waar de algemene vragenlijst niet op in gaat. Klik hier om de uitslag te lezen.
Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven