KBS De Catharijnepoort loc. Schimmelplein

Staringstraat 1 3532 VM Utrecht

 • Schoolfoto van KBS De Catharijnepoort loc. Schimmelplein
 • Schoolfoto van KBS De Catharijnepoort loc. Schimmelplein
 • Schoolfoto van KBS De Catharijnepoort loc. Schimmelplein

In het kort

Toelichting van de school

De Catharijnepoort is een school waar veel aandacht is voor wie je bent, wat je vindt en wat je wilt leren. Plezier hebben in leren, binnen een vertrouwde en veilige omgeving, is voorwaarde om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen. Kinderen worden nieuwsgierig gemaakt en krijgen ruimte om zelf oplossingen te bedenken en doelen te stellen. Door kinderen mede verantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces, creëren we eigenaarschap en lef , waardoor de motivatie om te leren groter wordt. We geven kinderen hiermee het vertrouwen dat zij verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen leren.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Aandacht
 • Nieuwsgierig
 • Lef
 • Verantwoordelijkheid
 • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

KBS De Catharijnepoort is een school met twee locaties, aan het Schimmelplein en aan het Majellapark. Op beide locaties beschikken wij over een eigen gymzaal. Op de Catharijnepoort krijgen 230 leerlingen onderwijs, verdeeld over 10 groepen. Aan het Schimmelplein zijn de groepen 1 t/m 8 gehuisvest en op de locatie Majellapark de groepen 6 t/m 8. Alle 4-jarigen worden geplaatst op de locatie Schimmelplein in één van onze kleutergroepen. Op deze locatie is ook het peutercentrum gehuisvest. Het leerkrachtenteam telt 19 leerkrachten en 4 onderwijsassistenten. De directie bestaat uit drie bouwcoördinatoren en de directeur. Daarnaast beschikt de school over 2 vakleerkrachten voor de gymlessen.

Kennismaken met onze school

Bij het zoeken naar een goede school voor uw kind is het belangrijk dat u weet waar uw kind terechtkomt. Wij houden meermalen per jaar informatiebijeenkomsten waar u, naast een rondleiding, informatie kunt krijgen over ons onderwijs. U kunt dit het beste doen in de periode voordat uw kind 3 jaar wordt. In augustus staan de data van de informatiebijeenkomsten op onze website.

Aanmelden

Het aanmelden kan in het kwartaal dat uw kind 3 jaar wordt. Dit aanmelden verloopt op een centrale manier via de Gemeente Utrecht. Meer informatie en het aanmeldformulier vindt u op:  https://naardebasisschool.utrecht.nl

Ouders kunnen voor hun kind elke school in Utrecht kiezen. De beschikbare plaatsen worden ieder kwartaal tegelijk verdeeld voor alle kinderen die geboren zijn in datzelfde kwartaal. Het moment van aanmelden binnen het kwartaal maakt dus niet uit. Zo hebben alle kinderen in Utrecht evenveel kans om op een school naar keuze te komen. Ouders weten snel op welke school er plaats is en de scholen weten op tijd welk kind er bij hen naar school komt. Alle kinderen maken, in een gelijke situatie, evenveel kans om op de school van hun keuze te komen. Na afloop van het kwartaal krijgt u via de gemeente een aanbod voor een plaats. Het is belangrijk dat u die plaats bevestigt aan ons binnen de opgegeven termijn. Broertjes en zusjes worden automatisch op onze school geplaatst.

Voor meer informatie en het aanmelden van zij-instromers of leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte verwijzen we naar onze website.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
170
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op onze school zijn onderwijs en opvang goed op elkaar afgestemd. De groepen 1 en 2 gaan naar de buitenschoolse opvang (BSO) binnen ons gebouw aan het Schimmelplein en de bovenbouw gaat naar de opvang in ons gebouw aan het Majellapark. De kinderen van de middenbouw lopen samen met de begeleiders naar de Cremertuin. 

Tussen de middag lunchen de kinderen in hun eigen klas met de groepsleerkracht, een andere leerkracht of een overblijfmoeder.

Op woensdagmiddag zijn de kinderen om 12.30 uur vrij.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheid

We hebben een Integraal Veiligheidsbeleid waarin de volgende onderdelen opgenomen zijn:

- Schoolveiligheidsbeleid

- Ontruimingsplan

- Protocol medisch handelen

- Pestprotocol

- Stappenplan pedagogische maatregel

- Gebruik internet en e-mail voor de leerkracht

- Gebruik internet voor de leerlingen

Op beide locaties staat de map Integraal Veiligheidsbeleid in de koffiekamer (zie bijlage)

We beschikken over een registratiesysteem: de leerkracht registreert incidenten en ongevallen. De coördinator BHV (of de IB-er) en de BHV-ers analyseren jaarlijks de gegevens en stellen, in overleg met de directie, verbeterpunten vast. We voorkomen incidenten en ongevallen middels school- en klassenregels (er zijn pleinregels en gedragsregels). Deze regels worden ook daadwerkelijk gehanteerd. We beschikken daarnaast over de methode Kanjertraining voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. De lessen sociaal-emotionele ontwikkeling staan in het teken van de ontwikkeling van goed (passend) gedrag. Ouders worden één keer per jaar uitgenodigd om een Kanjerles bij te wonen.

Incidenten en ongevallen worden in eerste instantie afgehandeld door de leerkracht. Als zaken niet opgelost kunnen worden, wordt de bouwcoördinator of de directeur betrokken bij de afhandeling. Ook ouders worden betrokken bij de aanpak van incidenten en ongevallen. .We beschikken over een protocol ongewenst gedrag (zie bijlage voor onze regels m.b.t. schorsing en verwijdering). De ouders (compacte vragenlijst) en de leerkrachten (compacte vragenlijst en (RI&E) worden bevraagd op veiligheidsaspecten. 

De veiligheid van de leerlingen wordt jaarlijks gemonitord met het gevalideerd instrument: Kanvas. De gegevens worden aangeleverd bij de Inspectie van het Onderwijs. We beschikken over een klachtenregeling (zie bijlage), externe en interne vertrouwenspersonen. We beschikken nog niet over een veiligheidscoördinator. De school beschikt over 7 BHV'ers.

Terug naar boven