KBS Hof ter Weide

Musicallaan 108 3543 BT Utrecht

  • Op Hof ter Weide houden wij rekening met de onderwijsbehoefte van onze leerlingen. Kinderen mogen zelf keuzes maken in de planning van hun onderwijs. Instructies geven wij op het niveau van het kind.
  • Ieder kind is uniek en leert op zijn /haar eigen manier. De leerkracht heeft daar een begeleidende en richtinggevende rol in.
  • Spelend ervaringen op doen om zo samen te leren vinden wij belangrijk op Hof ter Weide. Wij bieden de kinderen een uitdagende leeromgeving met veel ruimte voor eigen keuze.
  • 's Morgens werken wij aan de vier hoofdvakken: rekenen; begrijpend lezen; taal/spelling en technisch lezen.
In de middag werken wij, met behulp van IPC, projectmatig en groepsdoorbroken aan de overige vakken. Ongeveer zes weken werken de kinderen rond één thema aan diverse vakgebieden. Middels picto's en displays maken wij de doelen, vakken en de planning zichtbaar voor de kinderen.
  • Het doel is: Ik kan een clownsgezicht maken.
Op Hof ter Weide reageren onze kinderen zo:

Juf mag ik schilderen. Mag ik kleien, juf ik weet een mooi gedicht, mag ik schminken.

Wij laten kinderen eigenaar zijn van hun leerproces. Het maken van eigen keuzes is hiervan een onderdeel.

In het kort

Toelichting van de school

Ouders die hun kind willen aanmelden op een basisschool staan vaak voor een lastige opgave. Welke school is geschikt? Wat verwachten wij van een school? Waar zal ons kind zich het meest thuis voelen? Is het een veilige en kindvriendelijke school? Hoe staat het met de ideeën over het onderwijs? Welke uitstraling hebben de leerkrachten? Hoe werkt het team samen en hoe met de ouders?   Waarom een schoolgids voor ouders? Als ouder maakt u regelmatig keuzes voor uw kind(eren). De keuze van een basisschool is een heel belangrijke. De school moet passen bij uw kind én bij u. Uw kind moet zich ten volle kunnen ontplooien.

Alle scholen in Nederland werken aan taal, rekenen, lezen schrijven, etc, maar verschillen steeds meer in werkwijzen, sfeer en resultaten. Dat maakt het voor u als ouder steeds moeilijker om een school te kiezen. Wij proberen u middels deze schoolgids alle informatie te geven die nodig is om een goede keuze te maken en we hopen dat u onze schoolgids met plezier zal lezen. Natuurlijk bent u altijd welkom voor een toelichting. Tevens is deze schoolgids een naslagwerk voor de ouders die al hebben gekozen voor onze school. Deze schoolgids is tot stand gekomen met medewerking van het team en de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad heeft haar instemming gegeven.  

Na het lezen van deze gids komen er wellicht vragen bij u op of misschien suggesties ter aanvulling.
U kunt hierover contact opnemen met de directeur.

Wij wensen u veel leesplezier!   

Namens het team van KBS Hof ter Weide

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfbewust
  • Samen
  • Deskundigheid
  • Vernieuwend
  • (Eigen)zinnig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Hof ter Weide is een basisschool met momenteel 421 leerlingen die leren in 17 groepen.

Binnen onze grote organisatie zorgen wij voor een veilig klimaat door onze school te verdelen in vier kleine scholen, Vogelweides genaamd. Wij hebben een weide 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. Een vogelweide werkt met elkaar samen.

De groepsgrootte varieert tussen 18-30 leerlingen.

In de groepen 1/2 zitten kinderen van verschillende leeftijden (vier, vijf en zes jaar) bij elkaar, de zogehete combinatiegroep. De groepen 3 t/m 8 zijn bij voorkeur geformeerd als homogene leeftijdsgroepen. Hierin zitten kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar. In beide samenstellingen wordt onderwijs gegeven dat aansluit bij de ontwikkeling van de kinderen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
422
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven