SBO St. Maarten

Neckardreef 20 3562 CP Utrecht

Schoolfoto van SBO St. Maarten

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Sint Maarten. Via scholen op de kaart kunt u scholen vergelijken.

De Sint Maarten is een school voor speciaal basisonderwijs in Utrecht in de wijk Overvecht. De klassen zijn kleiner en er is meer expertise in huis om de kinderen op een juiste manier te begeleiden. Kwaliteit van onderwijs en begeleiding vinden wij erg belangrijk en zetten wij dan ook op in. Onze leerkrachten worden door allerlei verschillende disciplines begeleid. Het kind staat centraal. Wij geven kinderen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen, zowel op didactisch gebeid als sociaal-emotioneel als creatief. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Begeleiding op maat
 • Expertise taal
 • De leerling blinkt uit
 • Kunst en cultuur
 • Muziek

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal verandert gedurende het schooljaar behoorlijk. De 1 februari 2021 telling laat zien dat we 170 leerlingen hebben. Wij zien dat we de afgelopen jaren langzaam gegroeid zijn van 110 leerlingen naar nu 170 leerlingen. De verwachting is dat we als school nog langzaam door zullen groeien.

Binnen het SBO hebben wij een aantal vaste instroommomenten namelijk:

tot aan 1 oktober in overleg

na de herfstvakantie

na de kerstvakantie

1 mei

Voor kinderen die 4 worden of kinderen die doorstromen vanuit een zorgzetting of verhuizen kunnen te allen tijden geplaatst worden. 

Om bij ons op school te komen is er een aanmeldprocedure van kracht. Een leerling heeft een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband. De verwijzende school neemt contact op met het samenwerkingsverband en de procedure wordt in gang gezet. Het samenwerkingsverband verzorgt twee onafhankelijk deskundigheidsadvies. Beide adviezen worden besproken in de vergadering van de toelaatbaarheidscommissie(TLC) en zij mogen een toelaatbaarheidsverklaring toekennen. Tijdens dit proces willen wij graag kennismaken met de ouders. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met de directeur. Tevens willen wij het dossier van het kind ontvangen.

Op het moment dat wij het dossier ontvangen, wordt uw kind besproken in een intern zorgteamoverleg. Dit gebeurt op basis van het dossier dat wij krijgen. Op basis van dit dossier brengen wij de behoeften van uw kind in kaart. Het kan zo zijn dat wij ook een observatie willen doen in de klas van uw kind, zodat wij een goed beeld kunnen krijgen van uw kind en ervoor kunnen zorgen dat wij uw kind in de juiste groep plaatsen. Binnen het zorgteam bepalen wij of uw kind plaatsbaar is voor onze school. Dit betekent dat wij kijken of we plek hebben binnen de groep en of wij uw kind kunnen bieden wat het kind nodig heeft.

Voordat uw kind bij ons start zal er een intakegesprek plaatsvinden met onze intern begeleider in combinatie met de administratie. Tijdens dit gesprek wordt het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) besproken van uw kind. In dit plan staan de doelen beschreven waaraan wij samen met u en uw kind gaan werken. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
150
Landelijk gemiddelde
132

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Ketenpartners zijn van groot belang voor onze school.

Wij werken samen met verschillende partijen o.a.:

 • Samenwerkingsverband PO Utrecht
 • Samenwerkingsverband ZOUT
 • JGZ
 • Spoor030
 • Leerplicht Utrecht
 • Buurtteam
 • andere SBO Scholen in Utrecht
 • SO scholen
 • VO scholen

Samenwerking met deze partijen zorgt ervoor dat wij onze leerlingen de beste zorg kunnen bieden. Zorg die zij vaak hard nodig hebben.

Terug naar boven