KBS St. Dominicus

Händelstraat 51 3533 GH Utrecht

  • Onze groepen 7 en 8 krijgen les in deze voormalige Sojafabriek die prachtig gerestaureerd is, voor multifunctioneel gebruik.
  • Hier zitten de meeste groepen van de Dominicus

In het kort

Toelichting van de school

Geachte ouders/verzorgers,

Welkom op de St. Dominicusschool!

De St. Dominicusschool is een grote school in de wijk Oog in Al met in schooljaar 2023-2024 24 groepen en ongeveer 625 kinderen. De St. Dominicusschool staat in de wijk goed bekend vanwege de prettige sfeer en de grote leerwinst. Al jaren is er een grote vraag om op de school geplaatst te worden. Het was de reden om een aantal jaar geleden geleidelijk aan uit te breiden en een tweede locatie te openen: Cereol. In deze oude omgebouwde fabriek zijn 6 klaslokalen voor onze school ingericht, waar de groepen 7 en 8 gehuisvest zijn.

Dit is de schoolgids van de St. Dominicusschool. Een uitgebreid document met allerlei informatie over onze school. Handig om te lezen voor de start van uw kind op school en ook als uw kind al op school zit.

We wensen uw kind een fijne schooltijd bij ons op school!    

Tilly Melissen

Directeur 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Werken vanuit doelen
  • Inzetten talent van kinderen
  • Stimuleren zelfsturend leren
  • Proces en resultaat in balans

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
578
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Samenwerkingsovereenkomst BSO

Op 18 december 2018 hebben de St. Dominicusschool en BSO Oog in Al een samenwerkingsovereenkomst getekend om te komen tot een intensieve, structurele, inhoudelijke en pedagogische samenwerking. De afspraken in de samenwerkingsovereenkomst hebben betrekking op het ontwikkelen van een samenhangend aanbod voor de leerlingen van 4-13 jaar. Met een samenhangend aanbod bedoelen we: een samenhangende speel- en leeromgeving waarin verschillende ontwikkelingsgebieden van kinderen worden gestimuleerd: lichamelijk/motorisch, cognitief, sociaal/emotioneel, creatief/expressief en moreel (waarden en normen). 

De St. Dominicusschool,?de tussenschoolse opvang?en BSO Oog in Al werken hierbij op basis van een gezamenlijk geformuleerde pedagogische visie. Jaarlijks werken we met beide teams de samenwerking verder uit, waardoor er inmiddels een heus thuisgevoel is gecreëerd. Er vindt structureel afstemming plaats tussen de medewerkers van de St. Dominicusschool en BSO Oog in Al. Wij zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen ten goede komt. Gezamenlijk stimuleren we elk kind optimaal in zijn/haar brede ontwikkeling.?We hebben de overtuiging daar samen sterker in te zijn dan afzonderlijk.

De professionals?hebben een voorbeeldfunctie en verzorgen een inspirerend en uitdagend aanbod, ieder op zijn/haar eigen vakgebied. We maken daarbij gebruik van elkaars kennis?en ervaring?en van partners uit de wijk.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven