Openbare Basisschool Voordorp

Che Guevarastraat 15 3573 BK Utrecht

Schoolfoto van Openbare Basisschool Voordorp

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Jaarlijks monitoren we de uitslag van het onderzoek naar leerling tevredenheid en sociale veiligheid in de groepen 6,7 en 8.  We bespreken en analyseren dit team breed zodat ze we onze sociaal emotionele aanpak kunnen aanpassen aan wat de leerlingen nodig hebben. De resultaten worden ook in de Mr en tijdens een ouderavond toegelicht. 

Ook al ligt de tevredenheid van de leerlingen iets onder het landelijk gemiddelde zijn we toch blij met de score van 7,7. Het afgelopen schooljaar hebben we namelijk te maken gehad met uitval en wisselingen van leerkrachten in de bovenbouw wat de tevredenheid van de leerlingen heeft beïnvloed. Gelukkig zijn we het jaar geëindigd met vast personeel en zijn we in het nieuwe schooljaar 2023-2024 gestart met een stabiele vaste bezetting.

We zijn blij dat de meeste kinderen het leuk vinden op school en in de klas en dat ze vinden dat ze goed leren samenwerken. Ook voelen ze dat iedereen zichzelf mag zijn bij de leerkrachten.

Wat de leerlingen willen verbeteren is een groener en uitdagender schoolplein en dat we meer met hen praten. We hebben dit opgepakt en onder andere  besloten dat we het komend schooljaar de leerlingen aanwezig laten zijn bij de start en voortgangsgesprekken met leerkracht en ouders. Ook gaan we onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het verbeteren van het schoolplein. Dit pakken we op in samenwerking met ook de ouders. 

Tevredenheid
7,8

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

We zijn blij met ouders die heel betrokken zijn bij onze school en waarvan 82% de tevredenheidsenquête heeft ingevuld. Ouders geven aan dat hun kind graag naar school gaat en zich veilig voelt. Verbeterpunten liggen in de communicatie tussen ouders en leerkrachten over hoe het gaat met de leerling op school en nog meer uitdagende lesstof. We hebben deze punten besproken met het team en werken aan een manier om de lijnen tussen leerkracht en ouders kort en effectief te maken. Ook gaan we het komend jaar aan de slag met het verder vormgeven van uitdagende lesstof. We hebben al 1 ochtend in de week speciaal aanbod voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben en gaan het komend jaar het aanbod in de klas verder ontwikkelen.  
Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven