Openbare Basisschool Voordorp

Che Guevarastraat 15 3573 BK Utrecht

Schoolfoto van Openbare Basisschool Voordorp

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten van de IEP Eindtoets zijn op OBS Voordorp al jaren boven de norm van de inspectie en rond het landelijk gemiddelde van vergelijkbare scholen. Ook in het schooljaar 2022-2023 is dit het geval. Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De resultaten van het onderwijs

Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet door het observeren van hun dagelijks werk en houden de gegevens van resultaten bij in ons leerlingvolgsysteem (ParnasSys). De leerlingen worden regelmatig getoetst met methodegebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks op het gebied van rekenen/wiskunde, technisch en begrijpend lezen en spelling, landelijk genormeerde toetsen. Op basis van de gegevens uit de toetsen worden de planning van het onderwijs in de groep (het leerstofaanbod en de aanpak van de groepen, kleine groepjes of individuele leerlingen) op- of bijgesteld. Zie meer informatie over hoe de school omgaat met de privacy/persoonsgegevens van uw kind in hoofdstuk 4, onder privacy.

Kleuters hebben geen toetsen. Hun ontwikkeling wordt op een andere manier gevolgd. Er wordt werkt met indicatoren in een leerlingvolgsysteem. 

Tussentijdse resultaten

Om een goed beeld te krijgen van de tussentijdse resultaten op de verschillende vakgebieden, zoals taal, rekenen/wiskunde en lezen, worden in alle leerjaren genormeerde methodeonafhankelijke toetsen (van het SVT volgsysteem primair onderwijs) afgenomen. We gebruiken deze gegevens om het vervolgaanbod en de vervolgaanpak te bepalen op kind-, groeps- en schoolniveau. Hieronder staat een overzicht van de resultaten van een deel van deze toetsen. Het zijn de volgende toetsen die informatie geven op belangrijke momenten in de schoolloopbaan van de leerlingen:

  • in de groepen 3 en 4 dienen de leerlingen op een zodanig niveau technisch te leren lezen dat zij met succes kunnen meedoen aan alle andere onderdelen van het onderwijs;
  • in groep 4 staan de basisvaardigheden in het rekenonderwijs centraal;
  • in groep 6 wordt de overstap gemaakt naar complexere, wiskundige vraagstukken;
  • verder moet in groep 6 het niveau van begrijpend lezen voldoende hoog zijn met het oog op het onderwijs in de zaakvakken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang naar het voortgezet onderwijs

Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 7 en 8 geïnformeerd over de POVO-procedure. Meer informatie vindt u op de website www.naarhetvo.nl onder het tabblad ‘ouders’.


Alle kinderen in groep 8 maken een verplichte eindtoets. Op onze school is dat de IEP toets.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het heeft niet onze voorkeur om voor elk deelgebied van ons onderwijs een specifieke visie op te stellen. In de visie van de school is de sociale omgang opgenomen en hiernaar wordt verwezen.

Hieronder het deel van onze visie dat betrekking heeft op sociale opbrengsten.

Wij willen een warm welkom heten aan al onze leerlingen, waarbij elke leerling gehoord en gezien wordt en een eigen stem heeft. Daarbij hoort ook dat leerlingen rekening houden met de ander en verantwoordelijkheid dragen voor elkaar en de omgeving.

Op onze school is er een fijne, prettige en open sfeer. Dat vinden we zelf én dat krijgen we terug van ouders, kinderen en bezoekers. We zijn met elkaar verantwoordelijk voor de onderlinge omgang. Leerkrachten spreken niet alleen hun eigen leerlingen aan op gedrag maar ook van andere groepen. Leerlingen spreken met elkaar af hoe ze met elkaar om willen gaan in de klas. Tijdens het buitenspelen worden leerlingen van groep 7 en 8 ingezet als mediator om te bemiddelen bij kleine conflicten.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Jezelf leren kennen
  • Respect hebben voor de ander
  • Met zorg omgaan met materialen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Reactie op inspectierapport Obs Voordorp  

Obs Voordorp is voor het laatst als school bezocht door de inspectie in 2017. De school werd positief beoordeeld. Sindsdien is er geen inspectie meer geweest op onze school maar wordt de school wel gemonitord door de inspectie die de volgende werkwijze hanteert: 

Uit: De werkwijze van de inspectie | Onderwerp | Inspectie van het onderwijs (onderwijsinspectie.nl): 

In ons toezicht onderzoeken we of alle leerlingen onderwijs krijgen van voldoende kwaliteit. En of scholen en opleidingen voldoen aan de wet- en regelgeving en of ze hun financiën op orde hebben. De onderwijsbesturen zijn hiervoor verantwoordelijk en daarom begint en eindigt ons toezicht bij hen. We doen dit door eens in de vier jaar een uitgebreid onderzoek te doen bij ieder bestuur en zijn scholen. Dit noemen we het vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen. Daarnaast analyseren we jaarlijks alle scholen op basis van de gegevens die wij al hebben. Zien we risico’s? Dan onderzoeken we door middel van een expertanalyse de ernst en omvang van de risico’s. De uitkomst van de expertanalyse bepaalt of we in gesprek gaan met het bestuur.

Terug naar boven