Openbare Basisschool Voordorp

Che Guevarastraat 15 3573 BK Utrecht

Schoolfoto van Openbare Basisschool Voordorp

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten van de CITO Eindtoets zijn op OBS Voordorp altijd op of boven het landelijk gemiddelde. Ook afgelopen schooljaar 2020-2021 was dat het geval. We zien dat dit jaar ook de schooldoelen (onze ambitie), die hoger liggen dan het landelijk gemiddelde voor alle gebieden (taal, taalverzorging, lezen en rekenen) behaald worden. 

De resultaten van voorgaande jaren worden hieronder toegelicht.

Landelijk is besloten dat er in schooljaar 2019-2020 vanwege de Coronamaatregelen geen Eindtoets werd afgenomen bij de leerlingen van groep 8. Dit schooljaar hebben de leerlingen dus geen Eindtoets gemaakt en zijn er ook geen resultaten die we kunnen toelichten. 

De resultaten van schooljaar 2018-2019 zijn boven het landelijk gemiddelde en zijn passend bij wat de kinderen in eerdere jaren aan resultaten hebben laten zien.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De resultaten van het onderwijs

Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet en houden de gegevens van resultaten bij in ons leerlingvolgsysteem (ParnasSys). De leerlingen worden regelmatig getoetst met methodegebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we jaarlijks op het gebied van bijvoorbeeld rekenen/wiskunde, technisch en begrijpend lezen en spelling, landelijk genormeerde toetsen. Op basis van de gegevens uit de toetsen worden de planning van het onderwijs in de groep (het leerstofaanbod en de aanpak van de groepen, kleine groepjes of individuele leerlingen) op- of bijgesteld.

Tussentijdse resultaten

Om een goed beeld te krijgen van de tussentijdse resultaten op de verschillende vakgebieden, zoals taal, rekenen/wiskunde en lezen, worden in alle leerjaren genormeerde methodeonafhankelijke toetsen (van het SVT volgsysteem primair onderwijs) afgenomen. We gebruiken deze gegevens om het vervolgaanbod en de vervolgaanpak te bepalen op kind-, groeps- en schoolniveau. Hieronder staat een overzicht van de resultaten van een deel van deze toetsen. Het zijn de volgende toetsen die informatie geven op belangrijke momenten in de schoolloopbaan van de leerlingen:

  • in de groepen drie en vier dienen de leerlingen op een zodanig niveau technisch te leren lezen dat zij met succes kunnen meedoen aan alle andere onderdelen van het onderwijs;
  • in groep 4 staan de basisvaardigheden in het rekenonderwijs centraal;
  • in groep 6 wordt de overstap gemaakt naar complexere, wiskundige vraagstukken;
  • verder moet in groep 6 het niveau van begrijpend lezen voldoende hoog zijn met het oog op het onderwijs in de zaakvakken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang naar het voortgezet onderwijs

Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 8 geïnformeerd over de POVO-procedure. Alle kinderen in groep 8 maken een verplichte eindtoets. Op onze school is dat de IEP toets. Meer informatie vindt u op de website www.naarhetvo.nl onder het tabblad ‘ouders’.


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Reactie op inspectierapport Obs Voordorp  

Obs Voordorp is trots op de positief beoordeelde punten tijdens het inspectiebezoek op 14 maart 2017. De school heeft hard gewerkt om een breed en samenhangend aanbod  te realiseren. Een aanbod dat afgestemd is op onze leerlingen en een gevolg is van het onderwijs dat we voor ogen hebben.

De school vindt het prettig te merken dat de inspecteur de fijne sfeer op school, voortkomend uit het pedagogische kader, heeft ervaren en erkent.  Ook dat is een punt waar de school trots op is. Dit zelfde geldt voor de kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur. Er is sprake van een duidelijke samenhang tussen missie en visie van de school, doelen die gesteld zijn en leerkrachtgedrag. De school realiseert zich dat reflectie hierbij belangrijk is om succesvol te zijn.

De reflectie van de school in de zelfevaluatie en de bevindingen van de inspecteur komen overeen. Dit rapport zorgde niet voor verrassingen. De school heeft goed in beeld wat goed gaat en wat ontwikkelpunten voor de komende jaren zijn. Ten tijde van het inspectiebezoek heeft de school reeds aangegeven op welke wijze en wanneer de ontwikkelpunten aangepakt gaan worden.

Met vertrouwen bouwt Obs Voordorp de komende jaren verder aan goed onderwijs.

Terug naar boven