Openbare Basisschool Voordorp

Che Guevarastraat 15 3573 BK Utrecht

Schoolfoto van Openbare Basisschool Voordorp

Het team

Toelichting van de school

OBS Voordorp heeft een professioneel team: een mix van mannen en vrouwen en zowel startende als ervaren leerkrachten.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een leerkracht zal de school op zoek gaan naar een vervanger. Echter, soms is een vervanger niet voorhanden. In dat geval zijn er andere mogelijkheden om de situatie op te lossen. Deze mogelijkheden heeft de school in een volgorde geplaatst. De meest ideale optie voor leerlingen en leerkrachten staat bovenaan en is de eerste stap. Indien die oplossing niet voorhanden is wordt overgegaan naar de stap erna. In het uiterste geval wordt ouders gevraagd om kind thuis te houden. Stap 5 tot en met 7 hebben we tot op heden nog niet hoeven toepassen.

De stappen

Stap 1 vervanging aanvragen bij SPO invalpool

Stap 2 ambulante mensen voor de groep

o   Per persoon maximum van 3 dagen per jaar         

Stap 3 verdelen van de leerlingen

o  Maximaal 2 dagen achter elkaar, kleutergroepen worden niet verdeeld.

o  Geen kinderen bij een invaller

Stap 4 extra inzet huidige teamleden

Stap 5 inzet van stagiaire

o  Per stagiaire bekijken of die ingezet kan worden

Stap 6 inzet pedagogisch medewerker van de opvangorganisatie waarmee we nauw samenwerken

Stap 7 ouders vragen om kinderen thuis te houden

o   Kinderen die niet thuis terecht kunnen worden op school opgevangen en verdeeld over de groepen.

o   Ouders die willen faciliteren in de opvangplicht.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Obs Voordorp werkt met een onderbouw en een bovenbouw.

De groepen 1, 2, 3 en 4 vormen samen de onderbouw. De groepen 5, 6, 7 en 8 vormen samen de bovenbouw. We streven ernaar om de groepen niet groter dan 30 leerlingen te laten zijn.    

Begeleiding en inzet van stagiaires van hogescholen

In onze school begeleiden we regelmatig stagiaires van de PABO/ALPO van de HU Pabo. Studenten werken altijd onder eindverantwoordelijkheid van een bevoegd leerkracht.

             

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De kleuterbouw werkt niet met een vaste methode maar met bronnenboeken. Je zou kunnen zeggen dat de klasseninrichting fungeert als een opengeslagen methodeboek. Elke hoek, elk spelletje, elk voorwerp is bedoeld om van te leren. De leerkracht richt de hoeken zo uitdagend mogelijk in, verandert de hoeken regelmatig en betrekt kinderen hierbij. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Activiteiten in groep 3

Leesonderwijs

Leren lezen vormt de belangrijkste taak in groep 3. Wij werken met de methode ‘Veilig leren lezen’ Kim versie. Met deze methode starten wij klassikaal: we beginnen met het voorlezen van een prentenboek. Alle kinderen doen aan deze activiteit mee, ongeacht hun leesniveau. De eerste twee tot drie weken zijn klassikaal. Alle kinderen leren zo de manier van werken en beleven hetzelfde verhaal. Ze maken werkbladen van het werkschrift, lezen boekjes, stempelen woordjes en werken met de letterdoos. De methode biedt de mogelijkheid om te werken op verschillende niveaus. De “zonkinderen” volgen een versneld programma; de “maankinderen” volgen de reguliere methode; de “raketkinderen” krijgen extra uitdaging en de “sterkinderen” krijgen extra begeleiding.  

Spellingonderwijs

De tweede helft van het schooljaar, in februari of maart, wordt er in de leesmethode meer aandacht besteed aan spelling. Groep 3 werkt niet met een aparte spellingsmethode.

Rekenonderwijs

We werken met de methode ‘Wereld in getallen’. De leerlijn voor rekenen vormt de leidraad voor de rekenlessen, die op een gelaagde manier worden gegeven. In het begin van het jaar wordt er doorgeborduurd op de leerstof van groep 2 door te werken aan getalbegrip, teloefeningen, splitsen van getallen, eenvoudige optel- en aftreksommetjes enz. Op allerlei manieren worden er oefeningen gedaan, wat uiteindelijk zal leiden tot het automatiseren van sommen tot 20 in groep 4. Met het leren klokkijken wordt een start gemaakt met de hele en halve uren en het begin van geld rekenen, werken met euro’s komt aan bod. Er wordt ook aandacht besteed aan meten en wegen. Door regelmatig te toetsen krijgen we een goed beeld van wat een kind nodig heeft om de leerdoelen voor de groep te kunnen behalen. Dit wordt beschreven in een groepsplan.  

Schrijfonderwijs

Aan het begin van het schooljaar starten we met het leren schrijven van de schrijfletters. Elke aangeboden letter  wordt ook geschreven.

Activiteiten in groep 4 tot en met 8

De methode Alles-in-1

In de groepen 4 t/m 8 wordt gewerkt met de methode “Alles-in-1” . In groep 5 t/m 8 wordt er ook gewerkt met de methode Alles-Apart. Alles-Apart is de instructietaallijn voor groep 5 t/m 8  die aansluit bij de methode Alles-in-1. Dit is een methode waarin thematisch en projectmatig gewerkt wordt. Alle vakgebieden, behalve rekenen, handschriftontwikkeling en gymnastiek zijn geïntegreerd. Het omvat 20 uitgewerkte projecten voor groep 5 t/m 8 en 5 uitgewerkte projecten voor groep 4. Een van de projecten is bijvoorbeeld Europa. De kinderen lezen teksten over de verschillende landen van Europa. Ze leren enerzijds wetenswaardigheden over die landen en tegelijkertijd komt begrijpend lezen aan bod. Liedjes die gezongen worden, Engelse woorden en handvaardigheid staan ook in het teken van Europa. Door een langere periode aan een project te werken krijgt het tijd om te gaan leven bij de kinderen en blijft de stof beter hangen. Ouders zijn enthousiast doordat kinderen thuis meer vertellen.

Alle kinderen van groep 5 tot en met groep 8 werken aan hetzelfde thema, maar wel op hun eigen niveau. Elk project is uitgewerkt op 6 niveaus van net onder groep 5 tot boven groep 8.

Rekenonderwijs

Voor het rekenonderwijs wordt op onze school gewerkt met de methode Wereld in getallen. Deze methode leert kinderen rekenen via een zorgvuldige, stapsgewijze opbouw van de lesstof met veel oefening en herhaling. De methode biedt praktische differentiatie op 3 niveaus.  

Kunstzinnige vorming

Wij hechten veel waarde aan de ontwikkeling van de creativiteit van kinderen. Op onze school hebben we een kunst- en cultuurbegeleider die een doorgaande leerlijn heeft ontwikkeld voor onze school. Ook hebben we voor de groepen 5 t/m 8 Atelierrondes. Dit zijn periodes van drie weken waarin leerlingen in kleine groepjes met de eigen leerkracht of met de vakleerkrachten beeldende vorming aan hun creatie werken. In de alles-in-1 aanpak zijn ook alle kunstzinnige vakken (muziek, drama, dans, beeldende vorming) opgenomen en komen derhalve ook structureel aan bod.

Daarnaast wordt aandacht besteed aan drama, dit is terug te zien tijdens het podium (toneel en dans) en de musical van groep 8. De komende drie jaar zal muziek extra veel aandacht krijgen op school. Wij hebben de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs toegekend gekregen en gaan een samenwerkingsverband aan met het UCK. Zij hebben de muziekexpertise om onze school hierbij te begeleiden.

Bewegingsonderwijs

Op onze school is er veel aandacht voor sport en beweging. Vanaf groep 1 krijgen de leerlingen bewegingsonderwijs van een vakleerkracht. 

In de kleuterbouw hebben leerlingen 2x per week gymles, 1x van de vakleerkracht en 1x van hun eigen leerkracht. In de kleuterbouw werkt de leerkracht tijdens de bewegingslessen met groot materiaal (zoals klimrek, kasten, duikelstang), klein materiaal (zoals ballen en pittenzakken), zang- en dansspelen, tikspelen, dansen en bewegen op muziek. De gymlessen van de kleutergroepen vinden plaats in de speelzaal op obs Voordorp.

De groepen 3 t/m 8 hebben een blokuur (1,5 uur) per week gymles van de vakleerkracht in de gymzaal aan de Wevelaan of de gymzaal aan de Winklerlaan. Op obs Voordorp is geen gymzaal, waardoor we uitwijken naar gymzalen in de buurt. Vanwege tijdsefficientie gymmen de kinderen 1 x per week langer i.p.v. 2x per week wat korter.

Engels

Vanaf groep 1 hebben kinderen 1 keer per week Engels. Hiervoor gebruiken wij de methode 'Groove me’ voor de groepen 1 tot en met 3. Deze methode is gebaseerd op Engelse popliedjes. Vanaf groep 4 is Engels is geïntegreerd in de methode Alles-in-1.  

Schaken

Alle kinderen leren in groep 5 schaken. Na afloop van deze introductielessen is er voor de kinderen die dit interesseert elke vrijdagmiddag een uur schaakles.  

ICT

Het ICT onderwijs is in ontwikkeling. In de media wordt met regelmaat gesproken over de handigheid van kinderen met digitale media. Op school hebben we gemerkt dat computervaardigheden moeten worden aangereikt en geoefend (o.a. Windows, tekstverwerken, powerpoint, e-mailen, internetten). Niet elk kind ontwikkelt deze van zelf. In elke klas hebben we hiervoor Chromebooks beschikbaar. Onderdelen van het taal-, reken- en wereldoriëntatieprogramma worden op de Chromebook verwerkt (deze onderdelen zitten geïntegreerd in de methode).  De Chromebooks worden ook ingezet voor extra oefening van bepaalde vaardigheden (tafels, spelling, topografie). Bepaalde toetsen kunnen digitaal worden afgenomen en verwerkt. De leerlingen leren om informatie via internet te vergaren t.b.v. bijvoorbeeld het maken van werkstukken.


Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op OBS Voordorp hebben we ervaring met leerlingen die een TOS (Taalontwikkelingsstoornis) hebben. Daarnaast kijken we per leerling met extra ondersteuningsbehoefte of we de zorg en de begeleiding kunnen bieden die het kind nodig heeft.  

Effectieve instructie

Nieuwe leerstof wordt stapsgewijs geïntroduceerd, daarbij wordt gebruik gemaakt van voorbeelden en het activeren van voorkennis. Tussendoor wordt regelmatig gecontroleerd of de leerlingen de stof begrijpen. Kinderen die de leerstof snel begrijpen kunnen zelfstandig aan de slag.  Andere kinderen hebben nog meer uitleg nodig en krijgen dit van de leerkracht. Een aantal kinderen kunnen een begeleide instructie krijgen van de leerkracht. De leerlingen verwerken de leerstof verder zelfstandig. Werk wordt zo snel mogelijk gecontroleerd zodat de leerkracht direct feedback kan geven. De feedback is vooral gericht op het proces. Dat zet de leerling aan het denken: hoe komt het dat het goed of minder goed ging.  

Verwerking op eigen niveau

In de methode Alles-in-1 en de instructietaallijn Alles-Apart is zeer goed rekening gehouden met de verschillen tussen leerlingen. Ieder project is uitgewerkt op 6 niveaus. Dat betekent dat er altijd een passend niveau voor een leerling is: van de zwakke leerling in groep 5 tot en met een hoogbegaafde leerling in groep 8. Voor sommige leerlingen is bovengenoemde niet voldoende. De extra ondersteuning in de groep is niet toereikend voor deze leerlingen, waardoor we externe mensen inzetten om hen te begeleiden.

Aanbod begaafde leerlingen

Voor kinderen die in aanmerking komen voor een speciaal lesaanbod op grond van geconstateerde vormen van meer en hoogbegaafdheid bieden wij binnen de methode Alles-in-1 en ook wekelijks buiten de groep verdieping aan. 

Aanbod voor leerlingen met extra ondersteuning

Wij bieden extra ondersteuning op het gebied van rekenen en taal voor kinderen die dit nodig hebben om mee te komen door middel van verlengde instructie tijdens de uitleg van de leerkracht.  

Leerlingen met een extra zorgbudget

Sommige leerlingen komen in aanmerking voor een leerlinggebonden financiering. Dit is een budget dat aangevraagd kan worden indien een leerling voldoet aan de criteria die het samenwerkingsverband heeft vastgesteld. Het gaat hier om leerlingen met bijv. een fysieke handicap (visueel of auditief), bepaalde gedrags-, ontwikkel en/of concentratieproblemen etc. Wij hebben een speciale leerkracht in dienst die werkt met individuele leerlingen met een arrangement (nieuwe regeling). Het kan ook zijn dat een externe specialist de begeleiding van het arrangement doet.

Speciale ondersteuning binnen het Samenwerkingsverband Utrecht PO

SPO Utrecht biedt zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs op de basisschool in de buurt. De school ontvangt van het SWV een budget om zorg te dragen voor een sterke basis in de school die passend onderwijs mogelijk maakt. Als de hulp van de school niet tot de gewenste resultaten leidt, dan kunnen school en ouders advies of ondersteuning aanvragen bij het SWV Utrecht PO. Dit kan in sommige gevallen leiden tot de afgifte van een arrangement, dit is een budget waarmee extra ondersteuning geboden kan worden. Wanneer de school niet kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling, en ook een ondersteuningsarrangement geen passende oplossing is, doen ouders en school samen een aanvraag bij het SWV voor plaatsing in een school of voorziening die beter past bij wat het kind nodig heeft, bijv.in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Binnen het bestuur van SPO Utrecht zijn er de volgende SBO/SO scholen: de Luc Stevensschool voor SBO, de Herderschêeschool voor SO Cluster 3 en SO Fier voor SO Cluster 4. Een aanvraag voor toelating wordt gedaan bij de Toelatingscommissie van het SWV Utrecht PO. Meer informatie vindt u op de website van het SWV: www.swvutrechtpo.nl.

Medisch handelen

Het kan voorkomen dat uw kind extra, medische zorg nodig heeft. Als uw kind ziek wordt op school, is het uitgangspunt dat het kind naar huis moet. Dat gebeurt uiteraard altijd na overleg met ouders. Ook wanneer het toedienen van medicijnen daaraan voorafgaand nodig is, zal dat in overleg met ouders (of bij afwezigheid van de ouders in overleg met de huisarts) gebeuren. Als uw kind regelmatig, bijvoorbeeld dagelijks, medicijnen nodig heeft, overlegt u dat met de leerkracht en/of directeur. Onze medewerkers mogen uitwendig en oraal medicijnen toedienen, ouders blijven verantwoordelijk voor de aanwezigheid en opgave van dosering van de medicijnen. U legt dat samen vast, zodat er geen misverstanden kunnen bestaan. Als uw kind andere medische zorg nodig heeft, zoals injecties of bloedafname, dan kunnen en mogen wij deze zorg niet bieden. Uiteraard verlenen wij wel onze medewerking als u dat zelf, of anderen door u aangewezen, tijdens schooltijden bij ons op school komt doen. Meer informatie hierover staat beschreven in het Protocol medische handelingen op scholen SPO Utrecht, welke op school ter inzage ligt.

SWV Utrecht PO

www.swvutrechtpo.nl Perudreef 90, 3563 VE Utrecht. 030-3036410 (info), info@swvutrecht.nl

Leerplicht gemeente Utrecht

www.utrecht.nl/zorg-en-onderwijs/onderwijs/leerplicht 030-2862660, leerplicht@utrecht.nl

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven