Luc Stevensschool

Marco Pololaan 485 3526 GH Utrecht

Schoolfoto van Luc Stevensschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ziekte of verlof van leerkrachten wordt gemeld bij de SPO. Deze probeert een vervanger te vinden. Wanneer deze niet gevonden wordt, trachten we de problemen zoveel mogelijk intern op te lossen. Dit is niet altijd mogelijk. In die gevallen krijgt uw kind een brief mee naar huis dat het de komende dag(en) niet op school opgevangen kan worden. Wanneer dat onoverkomelijke problemen thuis geeft, kunt u contact opnemen met de directeur, waarna uw kind altijd in een andere groep opgevangen kan worden.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht
De Luc Stevensschool valt onder het bestuur van Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht. Dit is een openbaar schoolbestuur dat verantwoording aflegt aan een Raad van Toezicht waarvan de leden zijn benoemd door de gemeente Utrecht.   De Raad van Toezicht bestaat uit betrokken en deskundige leden, die affiniteit hebben met het openbaar onderwijs in de stad Utrecht. De Raad van Toezicht (RvT)heeft alle bestuurstaken gedelegeerd aan het College van Bestuur (CvB). De Raad van Toezicht houdt intern toezicht op het bestuur en de gang van zaken in de organisatie. Daarnaast verricht de RvT de werkgeversrol voor de leden van het College van Bestuur en is zij adviseur en sparringpartner van het CvB. Het CvB delegeert de taken en verantwoordelijkheden door aan de directie van de school. De directeur legt verantwoording af door middel van een zelfevaluatie en een functionerings- c.q. beoordelingsgesprek en maakt daarbij gebruik van het door het bestuur vastgestelde ijkpunten.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In voorjaar 2019 hebben alle scholen die vallen onder het samenwerkingsverband Utrecht gebruik gemaakt van het instrument POS, zodat er een compleet overzicht is van het dekkend netwerk binnen dit samenwerkingsverband. Zie de bijlage voor het schoolrapport van de Luc Stevensschool. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven