Obs De Panda

Trumanlaan 60 a 3527 BR Utrecht

Schoolfoto van Obs De Panda

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten van onze leerlingen zijn goed te noemen. Ze zijn passend bij wat we van onze leerlingen op basis van hun cognitieve capaciteiten mogen verwachten. 
De gemiddelde scores van de afgelopen 3 jaar laten zien dat we boven het gemiddelde van vergelijkbare scholen scoren (zie het overzicht hierna).

We hebben hoge verwachtingen van onze kinderen. Om dit te bereiken bespreken we regelmatig wat elk kind nodig heeft om op het gewenste (dwz tenminste op het bij het kind passende) niveau uit te stromen. Onze ambities zijn als volgt:  

 • Onze ambitie is om 100% van de leerlingen op niveau 1F te laten uitstromen voor technisch lezen, rekenen en spelling. 
 • 50% van de leerlingen behaalt 2F niveau voor technisch lezen 
 • 40% van de leerlingen behaalt 2F niveau voor spelling 
 • 40% van de leerlingen behaalt 1S niveau voor rekenen 

In onderstaande tabel ziet u dat de afgelopen 3 schooljaren ruim 95% van onze leerlingen het fundamentele niveau (1F) behaalt. Dat is net onder onze ambitie (100%). Daarom zetten we blijvend in op lezen (zie onze speerpunten en doelen voor dit schooljaar). 

Onze ambitie op het streefniveau hebben we meer dan ruimschoots gehaald: ruim 59% van de leerlingen van de afgelopen 3 schooljaren heeft 2F of 1S gehaald.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De resultaten van het onderwijs

Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet en houden de observatiegegevens en toetsresultaten bij in ons leerlingvolgsysteem (ParnasSys). De leerlingen worden regelmatig getoetst met methodegebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks op het gebied van rekenen/wiskunde, technisch en begrijpend lezen en spelling, landelijk genormeerde toetsen, namelijk de toetsen van Leerling in Beeld. Op basis van de gegevens uit toetsen en observaties wordt de planning van het onderwijs in de groep (het leerstofaanbod en de aanpak van de groepen, kleine groepjes of individuele leerlingen) op- of bijgesteld.    

Zie meer informatie over hoe de school omgaat met de privacy/persoonsgegevens van uw kind in hoofdstuk 4, onder privacy. 

Tussentijdse resultaten

Om een goed beeld te krijgen van de tussentijdse resultaten op de verschillende vakgebieden, zoals taal, rekenen/wiskunde en lezen, worden in alle leerjaren genormeerde methodeonafhankelijke toetsen (van Leerling in Beeld) afgenomen. We gebruiken deze gegevens om het vervolgaanbod en de vervolgaanpak te bepalen op kind-, groeps- en schoolniveau. Hieronder staat een overzicht van de resultaten van een deel van deze toetsen. Het zijn de volgende toetsen die informatie geven op belangrijke momenten in de schoolloopbaan van de leerlingen:

 • in de groepen drie en vier dienen de leerlingen op een zodanig niveau technisch te leren lezen dat zij met succes kunnen meedoen aan alle andere onderdelen van het onderwijs;
 • in groep 4 staan de basisvaardigheden in het rekenonderwijs centraal;
 • in groep 6 wordt de overstap gemaakt naar complexere, wiskundige vraagstukken;
 • verder moet in groep 6 het niveau van begrijpend lezen voldoende hoog zijn met het oog op het onderwijs in de zaakvakken.  

In de kleutergroepen wordt twee keer per jaar de signaleringslijst (KIJK) afgenomen om te observeren of een kind zich in voldoende mate ontwikkelt.

We werken met het dyslexieprotocol.

Op de toetskalender staan alle niet-methode gebonden toetsen voor het gehele jaar ingepland. De methodegebonden toetsen worden volgens de methoden ingepland en verwerkt. Voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt gebruik gemaakt van het volgsysteem Kindbegrip.

Verslaglegging

De school gebruikt, evenals alle andere scholen binnen de SPO Utrecht, het leerlingvolg- en administratiesysteem Parnassys om gegevens die van belang zijn voor de ontwikkeling van de leerlingen te volgen. Naast de administratie van de persoonlijke gegevens van leerlingen, worden hierin ook de resultaten op de Leerling-in Beeld-toetsen, Kindbegrip en notities met betrekking tot specifieke zorg vastgelegd.  

Groeps- & kindbesprekingen

In groepsbesprekingen worden de leerlingen per groep besproken. Leerlingen die in het bijzonder opvallen, hetzij op leergebied, hetzij op gedrag worden in kaart gebracht door voorafgaand aan de bespreking het groepsoverzicht in te vullen. Op basis van de groepsbespreking wordt een plan opgesteld. Hierin staat op welke manier afgestemd kan worden op de onderwijsbehoeften van de kinderen in de groep. De leerkracht heeft immers na het maken van het groepsoverzicht en de groepsbespreking helder hoe de instructiegroepen kunnen worden ingedeeld. Hierbij gaan we uit van drie niveaus per groep. De leerdoelen per instructiegroep worden beschreven en de organisatie en middelen zijn bekend. Deze planning wordt overgenomen in het weekrooster. Dagelijks wordt volgens de groepsplannen gewerkt met behulp van het Effectieve Instructiemodel.  

De groepsbesprekingen vinden drie keer per jaar plaats, namelijk in november, januari/februari en in juni.

Overleg met ouders en rapportgesprekken

Op 3 momenten is er een gesprek gepland tussen de leerkracht en de ouders. Het kind mag hierbij aanwezig zijn.

 • Het startgesprek direct na de zomervakantie
 • Rapportgesprek in februari
 • Rapportgesprek in juni/juli

Naar aanleiding van de groepsbesprekingen, worden ouders van kinderen waar extra zorg voor nodig is ingelicht over de ontwikkeling van hun kind. Het is belangrijk dat de zorg wordt gedeeld; dat de ouders weten wat de school aan de leer- c.q. gedragsproblemen doet en dat de school inzicht heeft in de bijdrage die ouders hierin kunnen leveren. Mocht de groepsbespreking niet genoeg informatie opleveren om de onderwijsbehoeften van kinderen te begrijpen, dan wordt er meer informatie verzameld op basis van een leerlingbespreking. Er volgt altijd een oudergesprek en een terugkoppeling naar de intern begeleider.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang naar het voortgezet onderwijs

Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 7 en 8 geïnformeerd over de POVO-procedure. Meer informatie vindt u op de website www.naarhetvo.nl onder het tabblad 'ouders'. 

Aan het eind van groep 7 krijgen kinderen een voorlopig advies. In groep 8 krijgen de leerlingen een eindadvies. Bij het bepalen van de adviezen gebruiken we de volgende gegevens: motivatie, werkhouding en gedrag van het kind; leerling in beeld-toetsscores en methodetoetsen van groep 6- 8 en zo nodig van eerdere jaren.

Alle kinderen in groep 8 maken een verplichte doorstroomtoets. Deze eindtoets moet het gegeven advies bevestigen. Scoort een leerling duidelijk hoger dan het gegeven advies dan kan de school het advies heroverwegen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Vanuit ons pedagogisch concept van de Vreedzame School zien we de school als gemeenschap, waarin iedereen anders is.
We leren de kinderen daarin:
- open te staan en respect te hebben voor verschillen,
- verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en de school als geheel en
- impulsbeheersing en conflicthantering.

Daarnaast vinden we de vaardigheid Samenwerken een belangrijke vaardigheid voor onze kinderen, die past bij onze visie Leren voor het leven. Komend schooljaar besteden we meer aandacht aan het leren samenwerken. Wat vinden we dat een leerling van groep 3 moet kunnen in het samenwerken en wat een leerling van groep 8? We ontwikkelen daarvoor momenteel een doorlopende leerlijn van groep 1 t/m 8, waarbij we zo concreet mogelijk formuleren wat we willen dat de kinderen kunnen in het samenwerken met andere kinderen.  

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Respect voor verschillen
 • Samenwerken
 • Verantwoordelijkheid nemen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In mei 2019 is op ons eigen verzoek een inspectie onderzoek naar "goed" uitgevoerd. We zijn er heel trots op dat de inspectie bevestigd heeft dat de Panda een goede school is en ons de waardering "goed" heeft gegeven. Het rapport van dit kwaliteitsonderzoek is gepubliceerd op Mijn Scholen op de kaart. 

Terug naar boven