Obs De Panda

Trumanlaan 60 a 3527 BR Utrecht

Schoolfoto van Obs De Panda

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten zijn passend bij wat we van onze leerlingen op basis van hun cognitieve capaciteiten mogen verwachten.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De resultaten van het onderwijs

Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet en houden de gegevens van resultaten bij in ons leerlingvolgsysteem (ParnasSys). De leerlingen worden regelmatig getoetst met methodegebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks op het gebied van bijvoorbeeld rekenen/wiskunde, technisch en begrijpend lezen en spelling, landelijk genormeerde toetsen. Op basis van de gegevens uit de toetsen worden de planning van het onderwijs in de groep (het leerstofaanbod en de aanpak van de groepen, kleine groepjes of individuele leerlingen) op- of bijgesteld.    

Tussentijdse resultaten

Om een goed beeld te krijgen van de tussentijdse resultaten op de verschillende vakgebieden, zoals taal, rekenen/wiskunde en lezen, worden in alle leerjaren genormeerde methodeonafhankelijke toetsen (van het CITO volgsysteem primair onderwijs) afgenomen. We gebruiken deze gegevens om het vervolgaanbod en de vervolgaanpak te bepalen op kind-, groeps- en schoolniveau. Hieronder staat een overzicht van de resultaten van een deel van deze toetsen. Het zijn de volgende toetsen die informatie geven op belangrijke momenten in de schoolloopbaan van de leerlingen:

  • in de groepen drie en vier dienen de leerlingen op een zodanig niveau technisch te leren lezen dat zij met succes kunnen meedoen aan alle andere onderdelen van het onderwijs;
  • in groep 4 staan de basisvaardigheden in het rekenonderwijs centraal;
  • in groep 6 wordt de overstap gemaakt naar complexere, wiskundige vraagstukken;
  • verder moet in groep 6 het niveau van begrijpend lezen voldoende hoog zijn met het oog op het onderwijs in de zaakvakken.  

In de kleutergroepen wordt twee keer per jaar de signaleringslijst (KIJK) afgenomen om te observeren of een kind zich in voldoende mate ontwikkelt.

We werken met het dyslexieprotocol.

Op de toetskalender staan alle niet-methode gebonden toetsen voor het gehele jaar ingepland. De methodegebonden toetsen worden volgens de methoden ingepland en verwerkt. Voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt gebruik gemaakt van het volgsysteem ZIEN.

Verslaglegging

De school gebruikt, evenals alle andere scholen binnen de SPO Utrecht, het leerlingvolg- en administratiesysteem Parnassys om gegevens die van belang zijn voor de ontwikkeling van de leerlingen te volgen. Naast de administratie van de persoonlijke gegevens van leerlingen, worden hierin ook de resultaten op de CITO-toetsen, ZIEN en notities met betrekking tot specifieke zorg vastgelegd.  

Groeps- & kindbesprekingen

In groepsbesprekingen worden de leerlingen per groep besproken. Leerlingen die in het bijzonder opvallen, hetzij op leergebied, hetzij op gedrag worden in kaart gebracht door voorafgaand aan de bespreking het groepsoverzicht in te vullen. Op basis van de groepsbespreking wordt een plan opgesteld. Hierin staat op welke manier afgestemd kan worden op de onderwijsbehoeften van de kinderen in de groep. De leerkracht heeft immers na het maken van het groepsoverzicht en de groepsbespreking helder hoe de instructiegroepen kunnen worden ingedeeld. Hierbij gaan we uit van drie niveaus per groep. De leerdoelen per instructiegroep worden beschreven en de organisatie en middelen zijn bekend. Deze planning wordt overgenomen in het weekrooster. Dagelijks wordt volgens de groepsplannen gewerkt met behulp van het Effectieve Instructiemodel.  

De groepsbesprekingen vinden drie keer per jaar plaats, namelijk in november, januari/februari en in juni.

Overleg met ouders en rapportgesprekken

Op 3 momenten is er een gesprek gepland tussen de leerkracht en de ouders. Het kind mag hierbij aanwezig zijn.

  • Het startgesprek direct na de zomervakantie
  • Rapportgesprek in februari (voor de groepen 1/2 in december)
  • Rapportgesprek in juni/juli (voor de groepen 1/2 in april

Naar aanleiding van de groepsbesprekingen, worden ouders van kinderen waar extra zorg voor nodig is ingelicht over de ontwikkeling van hun kind. Het is belangrijk dat de zorg wordt gedeeld; dat de ouders weten wat de school aan de leer- c.q. gedragsproblemen doet en dat de school inzicht heeft in de bijdrage die ouders hierin kunnen leveren. Mocht de groepsbespreking niet genoeg informatie opleveren om de onderwijsbehoeften van kinderen te begrijpen, dan wordt er meer informatie verzameld op basis van een leerlingbespreking. Er volgt altijd een oudergesprek en een terugkoppeling naar de intern begeleider.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang naar het voortgezet onderwijs

Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 8 geïnformeerd over de POVO-procedure. Alle kinderen in groep 8 maken een verplichte eindtoets. Op onze school is dat de Centrale Eind Toets.

Aan het eind van groep 7 krijgen kinderen een voorlopig advies. In groep 8 krijgen de leerlingen een eindadvies. Bij het bepalen van de adviezen gebruiken we de volgende gegevens: motivatie, werkhouding en gedrag van het kind; cito-scores en methodetoetsen van groep 6- 8 en zo nodig van eerdere jaren. In april wordt in groep 8 de Centrale Eindtoets afgenomen. Deze eindtoets moet het gegeven advies bevestigen. Scoort een leerling duidelijk hoger dan het gegeven advies dan kan de school het advies heroverwegen.

Meer informatie vindt u op de website www.naarhetvo.nl onder het tabblad ‘ouders’.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven