Obs De Panda

Trumanlaan 60 a 3527 BR Utrecht

Schoolfoto van Obs De Panda

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van een van de leerkrachten wordt indien mogelijk vervanging geregeld via de vervangingspool van ons bestuur.
Indien mogelijk kunnen we onze eigen leerkrachten vragen om als vervanger in te vallen. Als vervanging structureel nodig is, zoals bijvoorbeeld bij zwangerschapsverlof of langdurige ziekte, dan zoeken we naar een vervanger die structureel in kan vallen en die hierin ook begeleid wordt door de schoolopleider. Ouders worden hierover geïnformeerd.

In deze tijd van lerarentekort komt het vaak voor dat er vanuit ons bestuur geen vervanger beschikbaar is. In dat geval kunnen leerlingen vanaf groep 3 worden ‘verdeeld’ over de andere groepen. Dit betekent dat zij in een andere groep zelfstandig werk maken en/of meedoen met het programma van de groep. De leerkracht van die groep heeft dan de verantwoordelijkheid. In elke groep is een plan aanwezig, zodat voor alle kinderen duidelijk is wat ze kunnen doen. Voor leerlingen van groep 1-2 geldt, dat zij in zo’n geval ook thuis mogen blijven. In het uiterste geval kan het nodig zijn (bij ziekte van meerdere leerkrachten en geen vervanging beschikbaar) dat een groep kinderen terug naar huis moet. In dat geval wordt u via de School App geïnformeerd of gevraagd uw kind weer mee naar huis te nemen. 

Begeleiding en inzet van stagiair(e)s en collega's in opleiding

Alle scholen van SPO Utrecht begeleiden stagiair(e)s van de PABO/ALPO van de HU Pabo. Studenten werken altijd onder eindverantwoordelijkheid van een bevoegd leerkracht. De Panda is een gecertificeerde opleidingsschool en leidt daarom meerdere stagiair(e)s op, zowel van de PABO/ALPO als vanuit het ROC en het MBO Utrecht. Op de Panda worden deze begeleid door onze schoolopleider Fatima Bohaloua (mailadres: Fatima.Bohaloua@spoutrecht.nl).

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op De Panda zitten ongeveer 120 leerlingen, verdeeld over 7 groepen. Ieder jaar kiezen we op grond van groepsomvang en groepssamenstelling voor de indeling die de beste resultaten oplevert. Dit schooljaar kiezen we voor 2 combinatiegroepen 1/2 en een combinatiegroep 3/4. De groepen 5 t/m 8 zijn homogeen. 

De Panda heeft een onderbouw (kinderen uit groep 1-4) en een bovenbouw (kinderen uit groep 5-8). Daarnaast zijn alle groepen onderverdeeld in een cluster van twee of drie jaargroepen. De leerkrachten in dit cluster werken nauw met elkaar samen en werken waar zinvol en mogelijk leerjaar-overstijgend om de kinderen zo veel mogelijk onderwijs op maat te geven. De clusters waarin wij in 2023-2024 zullen werken zijn: cluster 1-2, cluster 3-4-5 en cluster 6-7-8.

De groepsindeling in 2023-2024 is als volgt:

Groep 1/2A
Groep 1/2B
Groep 3
Groep 4/5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De leerjaren 1 en 2 hebben 26 lesuren per week. 

Tijdens de speelwerklessen wordt er zo veel mogelijk spelenderwijs gewerkt aan de taal- en rekendoelen zoals opgesteld door het SLO. Ook wordt er tijdens deze lessen gewerkt aan de motorische vaardigheden en aan de kunstzinnige en creatieve vorming.

De kleuters krijgen één maal per week les van de vakleerkracht gym. Daarnaast spelen ze regelmatig onder begeleiding van de eigen leerkracht in het speellokaal en spelen ze iedere dag twee keer buiten. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De doelen voor Levensbeschouwing zijn opgenomen in de leerstof van Vreedzame school lessen, WO-lessen en projectweek Iedereen is Anders.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op onderwijs dat hen uitdaagt en rekening houdt met hun behoeften. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Soms is er speciaal onderwijs nodig voor leerlingen die dáár het best op hun plek zijn. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Voor leerlingen die dat nodig hebben, werkt de school samen met organisaties die in en rond de thuissituatie jeugdhulp bieden.  Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft de visie op ondersteuning van de school, de ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt om passend onderwijs te verzorgen en de ontwikkeldoelen die de school zichzelf stelt. 
Een samenvatting van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is te vinden op onze website. Wij bieden ondersteuning volgens de richtlijnen van de Standaard Basisondersteuning PO Utrecht. Veel van onze kinderen zijn zogenoemde 'doelgroepleerlingen', anderstalige en meertalige kinderen met ouders met een migratie achtergrond. In de praktijk betekent dit dat onze school veel ondersteuning biedt op gebied van taal, lezen en woordenschat en brede ontwikkeling. Voor kinderen die meer kunnen hebben we onder meer een plusklas rekenen.  

Speciale ondersteuning binnen het Samenwerkingsverband Utrecht PO

SPO Utrecht biedt zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs op de basisschool in de buurt. Het Samenwerkingsverband Utrecht PO (SWV) zet expertise en middelen in voor kinderen die iets extra’s nodig hebben om zo optimaal mogelijk tot ontwikkeling te komen. De consulenten van het Samenwerkingsverband denken mee met school, ouders en eventueel kernpartners (buurtteam, leerplicht, jeugdgezondheidszorg) om gezamenlijk te komen tot de juiste ondersteuning. Vormen van ondersteuning zijn bijvoorbeeld een Advies & Ondersteuning traject (kortdurende en preventieve ondersteuning) of een arrangement voor interne of externe ondersteuning.
Wanneer de school niet kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling, en ook een ondersteuningsarrangement geen passende oplossing is, doen ouders en school samen een aanvraag bij het SWV voor plaatsing in een school of voorziening die beter past bij wat het kind nodig heeft, bijvoorbeeld in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Een aanvraag voor toelating wordt gedaan bij de Toelatingscommissie van het SWV Utrecht PO. Voor meer informatie over het SWV en haar werkwijze verwijzen we naar de website www.swvutrechtpo.nl. Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht 030 303 6420 (info)  info@swvutrecht.nl 

Buurtteam 
Het buurtteam is een belangrijke instantie die school en ouders/verzorgers ondersteunt en kan begeleiden in de opvoeding. In samenspraak met ouders/verzorgers kan de school het buurtteam inschakelen. Ouders/verzorgers kunnen dit ook zelf doen. De buurtteam medewerkers zijn iedere donderdag op de Panda. Op de website van het buurtteam vindt u meer informatie: https://www.buurtteamsutrecht.nl/kanaleneiland/

Meldcode huiselijk geweld 
De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Meer informatie over deze meldcode is te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode Onze school hanteert deze wettelijk verplichte meldcode, deze is op school aanwezig. 

Medisch handelen

Het kan voorkomen dat uw kind extra, medische zorg nodig heeft. Als uw kind ziek wordt op school, is het uitgangspunt dat het kind naar huis moet. Dat gebeurt uiteraard altijd na overleg met ouders. Ook wanneer het toedienen van medicijnen daaraan voorafgaand nodig is, zal dat in overleg met ouders (of bij afwezigheid van de ouders in overleg met de huisarts) gebeuren. Als uw kind regelmatig, bijvoorbeeld dagelijks, medicijnen nodig heeft, overlegt u dat met de leerkracht en/of directeur. Onze medewerkers mogen uitwendig en oraal medicijnen toedienen, ouders blijven verantwoordelijk voor de aanwezigheid en opgave van dosering van de medicijnen. U legt dat samen vast, zodat er geen misverstanden kunnen bestaan. Als uw kind andere medische zorg nodig heeft, zoals injecties of bloedafname, dan kunnen en mogen wij deze zorg niet bieden. Uiteraard verlenen wij wel onze medewerking als u dat zelf, of anderen door u aangewezen, tijdens schooltijden bij ons op school komt doen. Meer informatie hierover staat beschreven in het Protocol medische handelingen op scholen SPO Utrecht, welke op school ter inzage ligt.    

Leerplicht gemeente Utrecht. www.utrecht.nl/zorg-en-onderwijs/onderwijs/leerplicht. 030-2862660, leerplicht@utrecht.nl.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Als er sprake is van sociaal-emotionele of gedragsproblemen kunnen we gebruik gaan maken van de aanpak "Bakken met Marthe", waarbij een specialist met de kinderen in gesprek gaat tijdens het bakken van bijvoorbeeld koekjes. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met het peutercentrum van Kind & Co Ludens dat in ons gebouw gevestigd is. Op het peutercentrum ontwikkelen kinderen spelenderwijs hun taalvaardigheid en andere belangrijke vaardigheden. Er wordt gewerkt met een VVE programma dat aansluit op het onderwijs in groep 1/2. Daarnaast werkt het peutercentrum ook met de methodes Vreedzame school en LOGO3000 (woordenschatprogramma). De kinderen die van het peutercentrum naar de Panda komen zullen dan ook veel dingen al herkennen in de groep, dit bevordert het wenproces. Het peutercentrum is dus een goede voorbereiding op het onderwijs bij ons op de Panda.

Als een kindje van het peutercentrum naar de Panda komt zorgen wij voor een warme overdracht; de pedagogisch medewerker van het peutercentrum komt samen met het kind een kijkje nemen in zijn of haar nieuwe groep. Daarnaast zal de pedagogisch medewerker de nieuwe leerkracht op de hoogte brengen van de onderwijsbehoeften van het kind.

Als uw kind een jonger broertje of zusje heeft dan adviseren wij u om hem/haar aan te melden voor het peutercentrum. Voor meer informatie over het peutercentrum kunt u terecht op de website van het peutercentrum: https://www.kmnkindenco.nl/pg/peutergroep-utrecht-hart-van-noord/

Verder kunt u met vragen over het peutercentrum ook terecht bij onze onderbouwcoördinator, Sarina Vergunst, 030-2933376, Sarina.Vergunst@spoutrecht.nl 

Terug naar boven