De Kaleidoskoop

Columbuslaan 40 3526 EP Utrecht

  • In de zomervakantie van 2018-2019 heeft de school een grote verandering ondergaan. Resultaat: een licht, en open schoolgebouw!
  • Wat geniet iedereen elke dag van ons vernieuwde, grote, groene speelplein! De pauzes worden begeleid door onze sportjuf en dat werkt super!
  • Dit jaar zijn er 2 nieuwe kunstwerken bijgekomen. Alle kinderen hebben eraan meegewerkt! Wat kunnen we veel bereiken samen!
  • Schoolfoto van De Kaleidoskoop

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

N.a.v. de resultaten zijn er acties geformuleerd voor 2021-2022

We nemen in januari de M - toets van Cito af. We analyseren deze toets, zodat we zien welke doelen de leerlingen wel en nog niet beheersen en nog wel kunnen behalen voordat ze naar de middelbare school gaan. We gaan werken aan de doelen die de leerlingen nog niet beheersen. Hiervoor krijgen we extra ondersteuning van een extra leerkracht of onderwijsassistente. 

We gaan werken aan de intrinsieke motivatie van de leerlingen. Leerlingen die uitvallen op een eerdere Cito, toetsen we terug, zodat we weten waar de hiaten liggen. Deze leerlingen werken op eigen niveau aan hun eigen doelen. 

We gaan meer focussen op de referentie niveaus met als doel om te kijken of onze leerlingen met een goed niveau van school gaan. We willen de kinderen hier ook bij betrekken om zo hun intrinsieke motivatie te vergroten. We volgen de leerlingen die een hoger advies hebben gekregen. 

Schooleigen normen referentieniveau

Alle leerlingen behalen 1F niveau op lezen, taal en rekenen

De leerlingen behalen op de onderstaande vakken het 1S/2F niveau:

  • lezen = 50% 
  • taal = 45%
  • rekenen = 45%


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet en houden de gegevens van resultaten bij in ons leerlingvolgsysteem (ParnasSys). De leerlingen worden regelmatig getoetst met methodegebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks op het gebied van bijvoorbeeld rekenen/wiskunde, technisch en begrijpend lezen en spelling, landelijk genormeerde toetsen. Op basis van de gegevens uit de toetsen worden de planning van het onderwijs in de groep (het leerstofaanbod en de aanpak van de groepen, kleine groepjes of individuele leerlingen) op- of bijgesteld.

Zie meer informatie over hoe de school omgaat met de privacy/ persoonsgegevens van uw kind in hoofdstuk 4, onder privacy.

Om een goed beeld te krijgen van de tussentijdse resultaten op de verschillende vakgebieden, zoals taal, rekenen/wiskunde en lezen, worden in alle leerjaren genormeerde methode onafhankelijke toetsen (van het CITO volgsysteem primair onderwijs) afgenomen. We gebruiken deze gegevens om het vervolgaanbod en de vervolgaanpak te bepalen op kind-, groeps- en schoolniveau. In de bijlage staat een overzicht van de resultaten van een deel van deze toetsen. Het zijn de volgende toetsen die informatie geven op belangrijke momenten in de schoolloopbaan van de leerlingen: in de groepen 3 en 4 dienen de leerlingen op een zodanig niveau technisch te leren lezen dat zij met succes kunnen meedoen aan alle andere onderdelen van het onderwijs ; in groep 4 staan de basisvaardigheden in het rekenonderwijs centraal ; in groep 6 wordt de overstap gemaakt naar complexere, wiskundige vraagstukken; verder moet in groep 6 het niveau van begrijpend lezen voldoende hoog zijn met het oog op het onderwijs in de zaakvakken.

Het afgelopen schooljaar zijn vanwege de lock down, de Cito M-toets later afgenomen dan normaal. Daardoor is de leerperiode tussen de Cito M-toets en de Cito E-toets kleiner geworden. Dit betekent dus minder leertijd. Daarom hebben wij de laatste resultaten van de Cito E-toets gebruikt als een 0-meting voor het komende schooljaar.       

Doordat we het afgelopen schooljaar extra ingezet hebben in het leesonderwijs, zijn de resultaten op leesgebied hoog. Daarentegen zijn de resultaten van begrijpend lezen nog steeds een aandachtspunt. We hebben het afgelopen jaar de werkwijze 'Close-Reading' ingezet en 'Met Woorden in de Weer', om tot betere resultaten te komen, maar dit is nog onvoldoende geweest. De leerlingen hebben nog meer onderwijs nodig op dit gebied. Afgelopen jaar is ook veel aandacht geweest voor rekenen. De resultaten blijven wisselend. We hebben een nieuwe methode WIG5 aangeschaft die sterk inzet op automatiseren en rekentaal. Hiermee denken wij een slag te kunnen slaan.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Overgang naar het voortgezet onderwijs

Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin van het schooljaar worden ouders en leerlingen van groep 8 geïnformeerd over de POVO-procedure. Meer informatie vindt u op de website: www.naarhetvo.nl onder het tabblad 'ouders'.

Alle kinderen in groep 8 maken een verplichte eindtoets. Op onze school is dat de IEP-toets. Het advies voor het VO wordt gebaseerd op de resultaten van de Cito-toetsen in groep 6,7 en 8 én op de observaties van de leerkrachten. Dit wordt tijdig gecommuniceerd met ouders.                                                                                                                                                                                                                      Eind groep 6 wordt er een 'kijk-advies' gegeven. Na de M-toets groep 7, in januari, volgt daarop het pré-advies. Dit advies komt tot stand op basis van de Cito-resultaten vanaf groep 6 én de kind-kenmerken. Eind groep 7, na de E-toets, krijgen kinderen en ouders dan een voorlopig advies. In groep 8 wordt in januari de M-toets afgenomen. Daar volgt dan een definitief advies op, op grond van de  Cito-resultaten tot dan toe mét daarbij meegenomen de kind-kenmerken. In het schooljaar 2018-2019 is voor het eerst de IEP-toets afgenomen. De resultaten waren erg goed, zelfs beter dan verwacht. In het schooljaar 20189-2020 is er gezien de ‘Coronatijd’ geen eindtoets afgenomen. Afgelopen schooljaar is opnieuw de IEP-toets afgenomen. 

Het schooladvies komt tot stand in overleg met leerkrachten, intern begeleider en directie. Wanneer ouders niet tevreden zijn met het uiteindelijke schooladvies volgt er een gesprek met leerkracht en IB-er. (wanneer nodig ook directie erbij) Blijven ouders niet tevreden, kunnen ouders dit aangeven in het OKR van hun kind. Het advies van de school is bindend. 

Mocht een leerling bij de IEP toets een hoger resultaat behalen dan overeenkomstig het advies, vindt er een heroverweging plaats. Deze wordt besproken met leerkracht, IB-er en directie. Daarna komt er een overleg met ouders en kind. 

Leerlingen in het derde leerjaar van het VO 

Kijkend naar de resultaten in het VO, derde leerjaar, valt op dat de meeste leerlingen nog steeds op hetzelfde niveau leren als geadviseerd in groep 8. Op kaderniveau zijn er 2 van de 5 leerlingen afgestroomd; op TL niveau zijn er 2 van de 6 leerlingen afgestroomd; op Havo niveau is  1 leerling opgestroomd en 1 leerling is afgestroomd. Op VWO niveau is 1 leerling nog steeds op niveau en 1 leerling afgestroomd. 

Deze resultaten nemen wij mee in het kritisch bekijken van eventuele lesaanbod, begeleiding en advisering. 


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Conclusie uit het kwaliteistonderzoek van de inspectie van 11 juli 2016

De Inspectie van het Onderwijs kent aan basisschool de Kaleidoskoop het basisarrangement toe. Dit betekent dat de inspectie op dit moment geen reden heeft om het toezicht te intensiveren.

Basisschool De Kaleidoskoop heeft haar kwaliteit op orde. De eindopbrengsten zijn voldoende. De school wil de leergroei van leerlingen in beeld brengen en zo meer opbrengstgericht werken. De school heeft voldoende zicht op de ontwikkeling van de leerlingen. Het didactisch handelen van de leraren is voldoende. Verschillen tussen de leraren wil de school gebruiken om meer van elkaar te leren. Het schoolklimaat is veilig. De school heeft goed zicht op haar kwaliteit en het team verbetert de kwaliteit volgens een heldere koers. De visie op onderwijs aan het jonge kind moet verder ontwikkeld worden met daarbij behorend beleid.

De school zal waarschijnlijk in 2022 weer bezocht worden door de inspectie. 

Terug naar boven