De Kaleidoskoop

Columbuslaan 40 3526 EP Utrecht

  • In de zomervakantie van 2018-2019 heeft de school een grote verandering ondergaan. Resultaat: een licht, en open schoolgebouw!
  • Wat geniet iedereen elke dag van ons vernieuwde, grote, groene speelplein! De pauzes worden begeleid door onze sportjuf en dat werkt super!
  • Alle onderbouwkinderen hebben aan dit kunstwerk meegewerkt! Wat kunnen we veel bereiken samen!
  • Alle bovenbouwkinderen hebben aan dit kunstwerk meegewerkt. Wat een prachtig resultaat!

Het team

Toelichting van de school

Begeleiding en inzet van stagiair(e)s van hogescholen
In onze school begeleiden we regelmatig stagiair(e)s van de PABO/ALPO van de HU Pabo. Studenten werken altijd onder eindverantwoordelijkheid van een bevoegd leerkracht.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het team op de Kaleidoskoop is een enthousiast en professioneel team, met hart voor het onderwijs en betrokkenheid bij de school. We werken samen aan het bieden van goed onderwijs voor uw kind. Hierbij ondersteunen we elkaar, moedigen we elkaar aan open te staan voor nieuwe uitgangspunten en zijn we ‘critical friend’ indien nodig. Ons motto: ‘De Kaleidoskoop, de school waar je leert te durven….en durft te leren’, geldt dus ook voor alle teamleden.

Aan de school zijn zowel fulltimers als parttimers verbonden. De meeste groepen hebben twee groepsleerkrachten. De samenwerking tussen deze duo’s is zo afgestemd dat beide leerkrachten goed op de hoogte zijn van alles wat in de groep gebeurt en zij met elkaar afstemmen wat er nodig is. Het gaat dan om een beredeneerd aanbod; wat heeft de groep nodig?

Iedere groep heeft een keer per week een ‘dubbele bezetting’ van twee leerkrachten.Dit komt ten goede van de kinderen en zorgt voor minder werkdruk voor de leerkrachten.Komend schooljaar hebben alle groepen weer ondersteuning van een leerkrachtondersteuners en/of de duo-leerkracht. De groepen 1-2 hebben dagelijks ondersteuning in de groep en de groepen 3 t/m 8 hebben minimaal 4 dagdelen ondersteuning. Wanneer er een dubbele bezetting is, hebben de duo-leerkrachten de taak om bij verzuim van een collega de betreffende groep op te vangen. Hierdoor hoeven wij geen beroep te doen op de invalpool van het bestuur, tenzij het om langdurend verzuim gaat.

Naast het vaste team bieden we regelmatig stageplekken voor studenten van de Pabo, ook zij spelen een rol wanneer mogelijk en nodig. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Begeleiding en inzet stagiaires van hogescholen

In onze school begeleiden we regelmatig stagiaires van de PABO/ ALPO en de HU Pabo. Studenten werken altijd onder eindverantwoordelijkheid van een bevoegde leerkracht.


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Op onze school is taalonderwijs erg belangrijk en daarom besteden we hier ook veel tijd aan. Donderdag is onze ‘taaldag’, met name gericht op woordenschat, zinsbouw en interne/sociale taalbevorderingen.

In groep 3 ligt de nadruk van het leerproces op het ‘aanvankelijk- en technisch lezen’ en het rekenonderwijs. We bieden het lezen aan met behulp van de KIM versie ‘Veilig Leren Lezen'.

In groep 4 komt steeds meer het accent te liggen op het onderwijs in taal (inclusief woordenschat) begrijpend lezen, rekenen en wereldoriëntatie. Voor ons taal- en leesonderwijs gebruiken we de methode ‘Taal Actief’, voor begrijpend lezen gebruiken we Nieuwsbegrip XL.

Ook in de hogere groepen heeft  technisch lezen aandacht nodig. Iedere dag wordt er gelezen met behulp van een leescircuit. Het Ralfi-lezen is daar een onderdeel van. Daarnaast wordt de methode ‘Estafette’ ingezet. Ook ligt er veel nadruk op woordenschat onderwijs en begrijpend lezen. 

De nieuwste rekenmethode van ‘de Wereld in Getallen’ is schooljaar 20221-2022 geïmplementeerd. Deze hanteren we vanaf groep 3. De methode geeft een nieuwe kijk op het inzichtelijk rekenen. Daarbij ligt de focus op een overzichtelijk aantal leerdoelen per week en automatiseren. Voor de snelle leerling is er de mogelijkheid om d.m.v. ‘compacten’ bepaalde delen van de leerstof over te slaan.

In de groepen 3 t/m 8 wordt, net als in de kleutergroepen, gewerkt met 3 instructie-niveaus. Niet elk kind heeft evenveel instructie nodig. De kinderen die wat meer instructie nodig hebben krijgen een ‘verlengde instructie’ (bij de kleutergroepen heet dit ‘de kleine groep’). In de instructiegroepen wordt planmatig gewerkt en dit is terug te vinden in de groepsplannen. Voor de snellere leerlingen is er een aangepast aanbod.  

De creatieve vakken worden met name op de woensdagmiddag gegeven. Daarnaast hebben alle groepen muziekles vanuit de organisatie 'Muziek voor ieder Kind'. Wij werken samen met SDNS (Samen Doen Na Schooltijd). De kinderen kunnen 3x per jaar kiezen uit een creatief/ sportief aanbod.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op De Kaleidoskoop ligt één van de focussen op taal, vandaar dat er qua uren ook meer tijd besteed wordt aan taalonderwijs. Onder taal valt ook woordenschat, lezen, begrijpend lezen, zinsbouw, sociale taal, etc....

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Alle leerlingen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op onderwijs dat hen uitdaagt en rekening houdt met hun behoeften. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Soms is er speciaal onderwijs nodig voor leerlingen die dáár beter op hun plek zijn. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Voor leerlingen die dat nodig hebben werkt de school samen met organisaties die in en rond de thuissituatie jeugdhulp bieden. Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft de visie op ondersteuning van de school, de ondersteuningsmogelijheden die de school biedt om passend onderwijs te verzorgen en de ontwikkeldoelen die de school zichzelf stelt. Een samenvating van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is te vinden op onze website.

De leerlingenzorg neemt op de Kaleidoskoop een belangrijke plaats in. Leerlingen hebben recht op een zo goed mogelijke onderwijsloopbaan. Om de kinderen goed te kunnen volgen is het voor de school noodzakelijk om over de juiste gegevens van de kinderen te beschikken. Ons doel is zoveel mogelijk aansluiten bij de ontwikkeling van het kind. Wij streven ernaar om de kinderen zoveel mogelijk binnen de groep te helpen. Wanneer een leerkracht een probleem signaleert, biedt deze in eerste instantie zelf hulp. De leerkracht kan de hulpvraag bespreken met een collega of de leerling inbrengen tijdens een ondersteuningsspreekuur of in de groepsbespreking. Er wordt dan goed gekeken naar de onderwijsbehoefte van deze leerling. Dit kan betekenen dat er aanpassingen nodig zijn in de klassenorganisatie of in het leerstof-aanbod. Soms heeft een kind een periode intensievere aandacht nodig.

Kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte zijn kinderen waarbij de ontwikkeling -cognitief en/of sociaal-emotioneel- stagneert, waarbij we zorgen hebben m.b.t. het welbevinden, waarbij we zorgen hebben m.b.t. de betrokkenheid. De intern begeleider en de leerkracht bepalen samen met ouders de aanpak voor deze kinderen. Het evalueren van de ingezette acties gebeurt nauwkeurig; wat heeft de aanpak opgeleverd en hoe gaan we verder.

In het schoolondersteuningsprofiel staat een uitgebreide beschrijving van de organisatie rond de onderwijsondersteuning. Er staat ook beschreven dat onze focus ligt op het verbeteren van de  taalvaardigheid van onze leerlingen en op het ontwikkelen van zelfredzaamheid en gewenst gedrag. We kunnen op die vlakken veel bieden. Er zit ook een grens aan onze mogelijkheden: een kind met complexe ontwikkelingsachterstanden kunnen wij niet de juiste zorg bieden.

Utrecht PO

SPO Utrecht biedt zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs op de basisschool in de buurt. Het Samenwerkingsverband Utrecht PO (SWV) zet expertise en middelen in voor kinderen die iets extra’s nodig hebben om zo optimaal mogelijk tot ontwikkeling te komen. De consulenten van het Samenwerkingsverband denken mee met school, ouders en eventueel kernpartners (buurtteam, leerplicht, jeugdgezondheidszorg) om gezamenlijk te komen tot de juiste ondersteuning. Vormen van ondersteuning zijn bijvoorbeeld een Advies & Ondersteuning traject (kortdurende en preventieve ondersteuning) of een arrangement voor interne of externe ondersteuning.  Wanneer de school niet kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling, en ook een ondersteuningsarrangement geen passende oplossing is, doen ouders en school samen een aanvraag bij het SWV voor plaatsing in een school of voorziening die beter past bij wat het kind nodig heeft, bijvoorbeeld in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Een aanvraag voor toelating wordt gedaan bij de Toelatingscommissie van het SWV Utrecht PO.
Voor meer informatie over het SWV en haar werkwijze verwijzen we naar de website www.swvutrechtpo.nl.

Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht
030 303 6420 (info)
info@swvutrecht.nl

Buurtteam

Het buurtteam is een belangrijke instantie die school en ouders/ verzorgers ondersteunt en kan begeleiden in de opvoeding. In samenspraak met ouders/ verzorgers kan de school het buurtteam inschakelen.

Ouders/ verzorgers kunnen ook zelf contact opnemen met het Buurtteam. Adres: Beneluxlaan 2, 3527HT Utrecht. Telefoonnummer: 030-7400514.

Meldcode huiselijk geweld  

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp wordt ingezet. Meer informatie over deze meldcode is te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijkgeweld/meldcode

Onze school hanteert deze wettelijk verplichte meldcode, deze is op school aanwezig.  

Medisch handelen

Het kan voorkomen dat uw kind extra, medische zorg nodig heeft. Als uw kind ziek wordt op school, is het uitgangspunt dat het kind naar huis moet. Dat gebeurt uiteraard altijd na overleg met ouders. Ook wanneer het toedienen van medicijnen daaraan voorafgaand nodig is, zal dat in overleg met ouders (of bij afwezigheid van de ouders in overleg met de huisarts) gebeuren. Als uw kind regelmatig, bijvoorbeeld dagelijks, medicijnen nodig heeft, overlegt u dat met de leerkracht en/of directeur. Onze medewerkers mogen uitwendig en oraal medicijnen toedienen, ouders blijven verantwoordelijk voor de aanwezigheid en opgave van dosering van de medicijnen. U legt dat samen vast, zodat er geen misverstanden kunnen bestaan. Als uw kind andere medische zorg nodig heeft, zoals injecties of bloedafname, dan kunnen en mogen wij deze zorg niet bieden. Uiteraard verlenen wij wel onze medewerking als u dat zelf, of anderen door u aangewezen, tijdens schooltijden bij ons op school komt doen. Meer informatie hierover staat beschreven in het Protocol medische handelingen op scholen SPO Utrecht, welke op school ter inzage ligt.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op de Kaleidoskoop werken wij met een zgn 'Ondersteuningsteam', dit team bestaat uit leraren in opleiding, leraarondersteuners, onderwijsassistenten, een sport en spel begeleidster en een ouderconsulent.

Dit team wordt aangestuurd door de intern begeleider. De ondersteuners werken nauw samen met de leerkracht. Iedere ondersteuner is gekoppeld aan een stamgroep en begeleidt verschillende groepjes en/of kinderen extra. Dit heeft gezorgd voor nog meer aandacht voor ieder kind en kleinere instructiegroepen. Wij zien dat deze extra aandacht en ondersteuning helpend is in de ontwikkeling van de kinderen.

Daarnaast hebben we het zo geregeld op school dat iedere leerkracht een keer per week 'dubbel' staat met een duo leerkracht. Op deze dag zorgen zij voor een beredeneerd aanbod en werken zij vanuit de vraag; wat is er nodig? We werken planmatig, dus na enkele weken volgt er een tussenevaluatie.

Onze ambitie is om eventuele hiaten weg te werken (mede door Corona) en goed aan te sluiten bij de ontwikkeling van de leerlingen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Kinderen van 2,5 jaar tot 4 jaar krijgen een taalprogramma aangeboden op het peutercentrum. Voor kinderen is het leuk, zij leren samen spelen met andere kinderen en doen allerlei activiteiten in de groep. Kinderen die de peutergroep bezoeken, wennen al aan de basisschool en hebben daarna minder moeite om zich aan te passen in groep 1. Om te zorgen voor een doorgaande lijn in de ontwikkeling van jonge kinderen, sluiten de werkwijzen van het peutercentrum en die van de kleutergroepen op elkaar aan. Zo wordt het programma  ‘Puk en Ko’ bij het peutercentrum in de kleutergroepen  voortgezet met de methode ‘Kleuterplein’, deze wordt als bronnenboek ingezet. Beide methodes zijn VVE gecertificeerd. Voor een goede afstemming tussen het peutercentrum (voorschool) en de kleutergroep (vroegschool) is overdracht van kindgegevens nodig. Het systematisch observeren en registreren van de ontwikkeling van kinderen is hierbij belangrijk. Zowel het peutercentrum als De Kaleidoskoop hanteert het kindvolgsysteem KIJK! 0-7. We gebruiken de gegevens uit KIJK! bij de ‘warme overdracht’, wanneer een kind de stap maakt van het peutercentrum naar onze basisschool. Warme overdracht wil zeggen dat de pedagogisch medewerksters van het peutercentrum in een gezamenlijk gesprek met ouders en onze kleuterleerkrachten de ontwikkeling van een kind bespreken, zodat het kind zo goed mogelijk wordt overgedragen aan de basisschool en u als ouder betrokken bent en blijft bij de ontwikkeling van uw kind.                

U kunt uw kind aanmelden bij het peutercentrum van Spelenderwijs Samen vanaf de leeftijd van twee jaar. Uw kind wordt dan op een wachtlijst geplaatst. Er mogen maximaal 14 kinderen in een groep. Zodra er plaats is krijgt u bericht. Het peutercentrum wordt voor het grootste deel door de gemeente Utrecht betaald. Van de ouders wordt een bijdrage verwacht. De hoogte van die bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. 

Terug naar boven