Openbare Dalton Basisschool Pieterskerkhof

Pieterskerkhof 10 3512 JR Utrecht

  • Schoolfoto van Openbare Dalton Basisschool Pieterskerkhof
  • lekker en veel lezen!
  • Schoolfoto van Openbare Dalton Basisschool Pieterskerkhof

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De inspectie hanteert verschillende normen voor verschillende scholen. Onze school valt in de hoogste categorie. D.w.z. dat de inspectie haar normen voor onze school hoger stelt dan gemiddeld. De resultaten op de eindtoets liggen al jaren boven de inspectienorm.

Schooljaar 2018-2019 hebben wij voor het eerst deelgenomen aan de adaptieve digitale eindtoets van Route 8.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet en houden de gegevens van resultaten bij in Parnassys, ons digitale leerlingvolgsysteem. Het centrale dashboard van Leeruniek zorgt ervoor dat we een goed overzicht hebben en gemakkelijk analyses kunnen maken van de ontwikkeling van de leerlingen individueel en als groep, om hierop passend aanbod voor de leerlingen af te stemmen.

De leerlingen worden regelmatig getoetst a.h.v. methodegebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks op het gebied van rekenen, technisch en begrijpend lezen en spelling, landelijk genormeerde Cito toetsen. Op basis van de gegevens uit de toetsen wordt het leerstofaanbod en de aanpak van de groepen, kleine groepjes of individuele leerlingen op- of bijgesteld. 

Zie meer informatie over hoe de school omgaat met de privacy/persoonsgegevens van uw kind binnen Parnassys in het privacy reglement dat te vinden is op de website. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Alle kinderen in groep 8 maken een verplichte eindtoets. Op onze school is dat de digitale adaptieve eindtoets van Route 8. Meer informatie vindt u op de website www.naarhetvo.nl onder het tabblad ‘ouders’.

Om de overgang van leerlingen van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Voordat we tot een definitief advies komen midden groep 8, nemen we kinderen en ouders vanaf eind groep 6 mee in dit proces richting het VO. De POVO procedure bij ons op school ziet er als volgt uit: 

  • Eind groep 6: eerste duiding uitstroom (drievoudig) - in het rapport
  • Eind groep 7: voorlopig advies (tweevoudig advies) - adviesgesprek
  • Midden groep 8: definitief advies (enkelvoudig advies) - adviesgesprek

Een eerste duiding of (voorlopig) advies komt bij ons op school altijd tot stand na overleg met alle bovenbouwleerkrachten, intern begeleider en directeur. 

Eerste duiding uitstroom - eind groep 6

De leerlingen krijgen eind groep 6 een eerste duiding voor uitstroom naar het VO in hun rapport. Dit geeft kinderen en hun ouders de gelegenheid zich alvast te gaan oriënteren op middelbare scholen tijdens de open dagen in januari/februari. Het is belangrijk om te weten dat dit geen (voorlopig) advies is. 

Eerste voorlopige advies - eind groep 7

Het eerste voorlopige advies wordt gegeven eind groep 7 tijdens een adviesgesprek door de leerkracht met de leerling en de ouders/verzorgers. Dit gesprek wordt gevoerd aan de hand van de POVO advieskaart. Het voorlopige advies is tweevoudig en is gebaseerd op de ontwikkeling en potentie van de leerling op het gebied van belangrijke kindkenmerken en de resultaten van sinds eind groep 6 op methode en niet-methode gebonden toetsen.

Definitief advies - midden groep 8

In februari krijgen de leerlingen een definitief advies tijdens een adviesgesprek door de leerkracht met de leerling en de ouders/verzorgers. Dit gesprek wordt gevoerd aan de hand van de POVO advieskaart. Het definitieve advies is over het algemeen enkelvoudig en is gebaseerd op de ontwikkeling en potentie van de leerling op het gebied van belangrijke kindkenmerken en de resultaten sinds eind groep 6 op methode en niet-methode gebonden toetsen.

Begin groep 8 ontvangen ouders en leerlingen uitgebreid informatie van de leerkracht over de aanmeld- en toelatingsprocedure op VO scholen in Utrecht. 

POVO advieskaart

Sinds schooljaar 2020-2021 hebben wij een nieuw POVO formulier (de POVO advieskaart) in gebruik genomen. Dit is een formulier dat door onze stichting SPO Utrecht is ontwikkeld, en breed gebruikt zal gaan worden in de stad Utrecht.

Het VO advies komt tot stand op basis van een aantal kindkenmerken en de toetsresultaten. Wij kijken hierbij zowel naar de methodetoetsen als de niet-methodegebonden toetsen van Cito. Kindkenmerken zijn onderverdeeld in: inzicht en begrip, concentratie en zelfstandigheid, werkhouding (inzet, reflectie en interesse). Er wordt gebruik gemaakt van rubrics voor de verschillende kindkenmerken. Deze geven de leerkracht de mogelijkheid om de ontwikkeling van de leerling door de jaren heen op heldere wijze inzichtelijk te maken. In de rubrics zijn ook de VO niveaus opgenomen, om een beeld te geven welke kenmerken - gedrag, houding en vaardigheden - passen bij en nodig zijn op de verschillende VO niveaus

Onder de tabel met kindkenmerken staat een tabel waar de leerkracht een letter waardering invult passend bij de resultaten op methodetoetsen begrijpend lezen en rekenen, tot dan toe in het betreffende leerjaar. Deze vakken zijn de belangrijkste voorspellers voor het VO niveau. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 19 januari 2017 heeft de onderwijsinspectie het kwaliteitsonderzoek uitgevoerd en geconcludeeerd dat de kwaliteit op ODBS Pieterskerkhof op orde is en het basisarrangement gehandhaafd wordt. 

"Daltonbasisschool Pieterskerkhof heeft een duidelijke visie op wat zij haar leerlingen wil leren en dit is goed terug te zien in het aanbod. De uitleg die de leraren geven is helder en doelgericht. Bovendien biedt de school leerlingen die structureel een onderwijsaanbod nodig hebben op een ander niveau dan de leeftijdsgroep passende ondersteuning en een passend onderwijsaanbod. Ook behaalt de school met haar leerlingen hoge eindresultaten. Het pedagogisch klimaat op de school is prettig en ondersteunend. Het team van de Daltonschool Pieterskerkhof heeft goed zicht op de eigen kwaliteit en voert verbeteringen door waar dat nodig is. Bovendien ligt de focus van het team op leren en verbeteren en de leraren voelen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs."

In de bijlage het hele rapport van de onderwijsinspectie. 

Terug naar boven