Openbare Dalton Basisschool Pieterskerkhof

Pieterskerkhof 10 3512 JR Utrecht

  • Schoolfoto van Openbare Dalton Basisschool Pieterskerkhof
  • lekker en veel lezen!
  • Schoolfoto van Openbare Dalton Basisschool Pieterskerkhof

Het team

Toelichting van de school

In schooljaar 2021-2022 bestaat het team uit de volgende teamleden:

Directeur: Jasper Bunt (interim)

Intern Begeleider: Hilde Langebeeke

Schoolopleider: Marian de Beurs

Administratief medewerker: Helma Blom

Conciërge: Gerard Vriezen

Technisch conciërge: Ed van de Hoek

Groepsleerkrachten:

Brigitte Gerris (groep 1)

Merle van Helden (groep 1)

Annette van Toledo (groep 2)

Feline van Eijsden (groep 3)

Sophie Karayavuz (groep 3 en 4)

Marjolein Smeets (groep 4)

Marjolein Portengen (groep 5)

Marian de Beurs (groep 1 en 5)

Tessa Adriaansz (groep 1 en 6)

Marie-Claire van Busschbach (groep 6)

Jorgen Caris (groep 7)

Nathalie van Heel (groep 7)

Georgette van Rijswijk (groep 8)

Hilde Langebeeke (groep 8)

Leraarondersteuners:

Iris Visser (groep 1-3)

Meryem El Boukhsibi (groep 4-5)

Madelief de Winter (groep 6-8)

Vakdocenten:

Ronald de Koning - bewegingsonderwijs

Raisa Verboom - muziekonderwijs

Kees Ottens - techniekonderwijs

Omvang in werktijdfactoren:

Groepsleerkrachten onderbouw (groep 1 t/m 3): 4

Groepsleerkrachten bovenbouw (groep 4 t/m 8): 5

Vakleerkrachten (bewegingsonderwijs, muziek en techniek): 0,8

Leraarondersteuners: 2,0

Intern begeleider: 0,5

Schoolopleider: 0,4

Directie: 0,8

Conciërge: 0,8

Administratief medewerker: 0,2

TOTAAL 13,45

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het vervangen van zieke of om andere reden afwezige leerkrachten wordt gecoördineerd door het bureau Werving en Selectie van de Stichting Primair Onderwijs (SPO Utrecht). Ondanks de bovenschoolse vervangingspools SPO PRO en SPO FLEX merken we dat het niet altijd lukt om, met name in de bovenbouw, vervangingen of vacatures in te vullen.

Mocht dit op onze school spelen, dan hanteren we voor kortdurende vervanging de volgende aanpak: Ambulante leerkrachten vervangen een zieke leerkracht of LIO stagiaires worden ingezet (onder verantwoordelijkheid van een aanwezige groepsleerkracht).

Wanneer bovenstaande oplossingen niet mogelijk zijn, zullen we het zogenaamde circuit model inzetten. Een leerkracht en een leraarondersteuner draaien samen twee groepen. Bij afwezigheid van de vaste leerkracht wordt op die manier zoveel als mogelijk het reguliere programma afgewerkt. 

Het model vervangt het verdelen en naar huis sturen van kinderen. Dit zijn twee maatregelen, die wij alleen als uiterste noodmaatregel toepassen. Op die momenten rekenen we op het begrip en de medewerking van ouders/verzorgers.

Als het een langdurige vervanging in groep 3 of groep 8 betreft, zullen we intern zodanig schuiven dat een ervaren leerkracht deze groep overneemt. Ook onderzoeken we mogelijkheden om de onderwijsorganisatie zodanig in te richten dat we een langdurige vervanging zelf kunnen opvangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Inzet personeel

In de meeste groepen is sprake van deeltijdfuncties. De leerkracht die minimaal drie dagen in de groep aanwezig is, is verantwoordelijk voor het programma, het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen en de rapportage naar ouders/verzorgers.

We werken op school met diverse specialisten en coördinatoren. Zo is er op de school een Intern Begeleider, een Schoolopleider, een Jonge Kind specialist, een Daltoncoördinator, een rekencoördinator, een schrijfcoördinator, een cultuur coördinator, een coördinator sociale veiligheid (anti-pest coördinator) en een ICT coördinator.

Scholing

Dit schooljaar jaar ligt de nadruk wat betreft teamscholing op het bestendigen van verschillende trajecten, die wij in de afgelopen paar jaar hebben ingezet als team. Scholing van het team zal gedurende het jaar plaatsvinden op de volgende gebieden: de werkwijze van Stichting LeerKRACHT (samenwerken aan schoolontwikkeling), Leeruniek (dashboard t.b.v. monitoring en analyse van toetsresultaten voor een beredeneerd aanbod), Leader in Me (pedagogische leerlijn), rekenen (nieuwe methode: Pluspunt 4), spelling (methode: Staal), Digikeuzebord (volgen van leerlingen in de onderbouw t.b.v. een beredeneerd aanbod vanuit de leerlijnen). 

Schoolontwikkeling

Sinds 2016 werken wij volgens de 'LeerKRACHT' methodiek. Hierin werken leerkrachten en schoolleiding intensief samen om het onderwijs op school te verbeteren. Drie processen staan centraal: Lesbezoek en feedback, gezamenlijk lesontwerp, en gestructureerd, kort overleg (bordsessies) om leerlingdoelen en verbeteracties te bespreken. Leerkrachten leren zo van en met elkaar, en innoveren samen het onderwijs.

De leerlinggerichte doelen van komend schooljaar zullen zich richten op actuele kwesties waar het team schoolbreed mee aan de slag wil en onderwerpen vanuit het jaarplan. Door wekelijkse bord- en tweewekelijkse teamsessies gaat het team praktisch vorm geven aan deze onderwerpen in de dagelijkse lespraktijk.

De studiedagen zullen ingezet worden t.b.v. teamscholing, gezamenlijke lesvoorbereiding, schoolbezoeken en het bijwonen van een landelijke Daltondag.

Begeleiding en inzet van stagiaires van hogescholen

Alle scholen van de SPO Utrecht begeleiden stagiaires van de PABO/ALPO. We hebben afgesproken dat elke ervaren leerkracht ieder jaar stagiaires begeleidt. Hierbij kijken we wel of dit gunstig is voor de desbetreffende groep. We zien de meerwaarde in de assistentie die de stagiaire verleent in de groep naast onze inspanningsverplichting naar de maatschappij om goede nieuwe leerkrachten op te leiden.

Vanuit de PABO wordt er ook steeds meer vanuit gegaan dat een stagiaire als een junior-leerkracht meedraait als volwaardig teamlid. We willen het liefst niet meer dan 1 stagiaire tegelijk in een groep, om het voor leerlingen overzichtelijk te houden. Met het Instituut Theo Thijssen (een pedagogische academie in Utrecht) hebben we afgesproken dat we vooral plaatsen bieden aan studenten die de Daltonvariant hebben gekozen.

Ook bieden we plaats aan LIO-stagiaires, die onder verantwoordelijkheid van een van onze leerkrachten, zelfstandig lesgeven aan een groep.

Naast de pabo-stagiaires bieden we ook onderwijsassistenten in opleiding een stageplaats. Dit zijn leerlingen van het ROC die twee of drie dagen per week gedurende een heel schooljaar stage lopen binnen onze school. De groepsleerkrachten fungeren steeds als mentor van de bij hen geplaatste stagiair(e) en blijven altijd eindverantwoordelijk voor de groep.

De coördinatie en procesbegeleiding liggen in handen van onze schoolopleider, Marian de Beurs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In onze visie op het jonge kind (kinderen van 4-7 jaar: groep 1 tot en met 3) vindt de overgang van groep 1-2-3 plaats in een vloeiende lijn met de ontwikkeling van het kind. 

Ontdekkend en ervarend leren

In de eerste schooljaren van groep 1 tot en met 3 krijgen leerlingen volop de ruimte om op een speelse en ontdekkende wijze zichzelf te kunnen ontplooien. De nadruk ligt op de sociale en emotionele ontwikkeling, de persoonlijkheidsontwikkeling en het speelgedrag van de kinderen.

We begeleiden kinderen vooral vanuit spel en hebben onze omgeving hierop aangepast (een rijke leeromgeving). In de groepen 1 tot en met 3 wordt thematisch gewerkt, passend bij de werkwijze van “VierKeerWijzer”, de wereldoriëntatie methode voor de midden- en bovenbouw.

Leerlingen starten en eindigen de dag in hun basisgroep met hun eigen groepsleerkracht. Hier is met name aandacht voor groeps- en gewoontevorming en sociaal-emotionele vaardigheden. We werken groepsoverstijgend met thema’s en leerdoelen, die aan de thema's gekoppeld worden, passend bij de belevingswereld van kinderen.  

Afhankelijk van hun zone van naaste ontwikkeling op de verschillende ontwikkelingsdomeinen (o.a. taal, rekenen en motoriek), zullen kinderen aanbod op niveau krijgen, aangeboden door de verschillende leerkrachten in de onderbouw, thematisch en middels spel. Daarnaast wordt er voldoende tijd en ruimte geboden aan de kinderen om samen te spelen met kinderen uit de andere groepen, in de hoeken van de lokalen, de middenruimte en buiten op het schoolplein.

In groep 2 wordt langzamerhand ook meer aandacht besteed aan het werkgedrag, onder andere taakgerichtheid, concentratie en werktempo. Door te werken aan vaardigheden die voorbereiden op rekenen, lezen en schrijven worden leerlingen voorbereid op de overstap naar groep 3.

De ontwikkeling van leerlingen wordt gevolgd middels het volgsysteem Digikeuzebord, zodat leerlingen steeds kunnen werken en spelen met materiaal op hun eigen niveau.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De activiteiten in groep 3 t/m 8

Rekenen

In de groepen 3 t/m 8 wordt er vanaf schooljaar 2021-2022 gewerkt met een nieuwe rekenmethode: Pluspunt 4. Groep 3 en 4 zullen geheel op papier werken. Wij zullen een combinatie van papier en digitaal gaan toepassen vanaf groep 5. Alle instructies gaan, met behulp van digibord software, op papier. De verwerking van de les en de weektaak is digitaal. De digitale verwerking is adaptief en geeft de leerkracht en leerling goed overzicht op de ontwikkeling.  

Taal

Groep 3 en 4

Voor het leren lezen in groep 3 gebruiken wij de methode “Actief leren lezen”. Dit wordt vervolgd in groep 4. De kracht van de methode is eenvoud. De methode richt zich alleen op het leren lezen (technisch, begrijpend), spellen en woordenschat. De prachtige woordplaten vormen met de bijbehorende voorleesverhalen een goed hulpmiddel voor het uitbreiden van de woordenschat.

Groep 4 t/m 8

Uitgangspunt voor het taalprogramma vanaf groep 4 is de methode “Taal in Beeld”. In elke groep wordt gewerkt aan: woordenschat, spreken / luisteren, schrijven (stellen) en taalbeschouwing (woordbouw, zinsbouw en taalgebruik). De methode wordt hierbij als bron gebruikt. 

Spelling

Voor ons spellingonderwijs gebruiken we de methode "STAAL". Staal is de eerste methode die spelling en grammatica combineert. De bewezen spellingaanpak van José Schraven is hierbij het uitgangspunt.

Begrijpend en technisch lezen

Voor begrijpend lezen wordt in de groepen 5 t/m 8 de methode “Nieuwsbegrip” gebruikt. Nieuwsbegrip is een complete methode voor het begrijpend lezen in het basisonderwijs. Iedere week zijn er lessen rondom verschillende tekstsoorten, zoals verhalende teksten, brieven, stripverhalen, een betoog, reclameteksten of een interview. Leerlingen krijgen instructies voor het werken met de stappenplannen, strategieën en sleutelschema’s om de teksten te begrijpen.

Voor begrijpend en technisch lezen wordt in groep 3 en 4 gebruik gemaakt van de methode Actief Leren Lezen. Voor groep 5 en 6 wordt in schooljaar 2021-2022 naar een nieuwe methode gekeken om de huidige methode Estafette te vervangen. Daarnaast maken de leerlingen hun “leeskilometers” met de boeken uit de schoolbibliotheek.

Schrijven

Als uitgangspunt voor het schrijven wordt gewerkt met de schrijfmethode "Schrift". Met Schrift beginnen de kinderen in groep 1 met voorbereidende motorische oefeningen. Kijken naar de vorm, de leesbaarheid, pengreep en -druk plus de schrijfhouding lopen als een rode draad door de methode. Deze schrijfmethode leert leerlingen tot en met groep 8 hoe ze hun handschrift goed kunnen beoordelen en onderhouden.

Engels

We geven Engels vanaf groep 1/2. Hiervoor gebruiken we de methode “Take it easy”. Deze methode heeft een doorgaande leerlijn vanaf groep 1. De lessen van Take it easy hebben een vaste structuur. De leerlingen maken kennis met een thema via een filmpje of lied. Take it easy biedt luister- en spreekopdrachten aan in de vorm van een dialoog, strip of spelactiviteit.

Studievaardigheden

Studievaardigheden zoals werken met kaarten, registers en woordenboeken oefenen we vanaf groep 5, zowel binnen de andere vakgebieden als een apart vak.

Wereldoriëntatie: 'VierKeerWijzer'

Bij wereldoriëntatie wordt gebruik gemaakt van het model VierKeerWijzer. De wereldoriëntatie vakken - aardrijkskunde, geschiedenis en natuur - worden in thema's aangeboden. VierKeerWijzer gaat uit van zelfstandigheid en eigenaarschap bij leerlingen, waarbij de leerkracht, naast de rol van kennisoverdrager, steeds meer de rol van coach aanneemt.

Vakken als techniek, tekenen, handvaardigheid, muziek, dramatische expressie, beweging, omgevingseducatie en mediawijsheid worden zoveel mogelijk verbonden met de geschiedenis, aardrijkskunde en natuurthema's. 

Gedurende een aantal momenten per week hebben de leerlingen de gelegenheid om op hun eigen manier en vanuit hun eigen talenten (intelligenties) het thema verder  te verkennen, te onderzoeken en te ervaren. Onderzoekend en ontwerpend leren vormen hierbij uitgangspunt om leerlingen te blijven uitdagen. Er zijn diverse materialen en middelen in de klas om leerlingen te prikkelen, uit te dagen en te motiveren om in het thema te duiken. De werkwijze is zo opgezet, dat het recht doet aan verschillen tussen leerlingen.

Kunst- en cultuureducatie

Culturele activiteiten buitenshuis, zoals museum- en theaterbezoeken, worden zoveel mogelijk gekoppeld aan de thema’s van VierKeerWijzer. Ook in de muziek en bewegingslessen wordt de link gemaakt met de thema’s. Op deze manier versterken de diverse vakken en activiteiten elkaar. De betrokkenheid van leerlingen wordt vergroot en daarmee het leerrendement.

Techniek

De leerlingen van groep 5 t/m 8 krijgen techniekonderwijs. Onder begeleiding van de vakleerkracht techniek voeren zij tweewekelijks techniekopdrachten uit. Zowel het vakinhoudelijke aspect als het ontwerpend leren staan in deze lessen centraal. Er wordt zoveel mogelijk een koppeling gemaakt met de thema's van VierKeerWijzer.

Muziek

Muziek wordt gegeven door een vakdocent aan de groepen 1 t/m 8. Er wordt les gegeven vanuit de kerndoelen die voor muziekonderwijs op de basisschool gelden. Ook tijdens de muzieklessen wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de thema’s van VierKeerWijzer.

Bewegingsonderwijs

Tweemaal per week krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 8 gymles van een vakleerkracht. Voor alle groepen wordt eenmaal per jaar een sportdag georganiseerd.

Verkeer

De school werkt volgens de uitgangspunten van het Utrechts Verkeersveiligheidslabel. De school stelt ieder schooljaar een activiteitenkalender verkeersonderwijs op, met daarin diverse verkeersactiviteiten, zoals het praktisch en theoretisch verkeersexamen in de bovenbouw en activiteiten in en om de school op het gebied van verkeer. Dit schooljaar worden twee verkeersweken voor alle groepen gehouden. Met leerlingen wordt er gekeken naar veilige school-thuisroutes en naar routes die leiden naar vaste bezoekadressen, zoals musea, theaters en voortgezet onderwijs scholen (voor groep 8).

Buitenschoolse activiteiten

De school onderneemt veel initiatieven om leerlingen de mogelijkheid te geven experimenterend en ervarend te leren. Er worden regelmatig activiteiten buiten school georganiseerd.

De leerlingen van groep 1/2 gaan naar het Vogelnest (groene speeltuin in Amelisweerd), de Kleine Dom, en gaan op diverse excursies in de stad.

Groep 3 t/m 7 gaat ieder jaar met de groep op schoolreisje, gekoppeld aan een thema van VierKeerWijzer. Groep 8 gaat aan het einde van het jaar op schoolkamp.

De school organiseert voor alle groepen één keer per jaar een sportdag. Daarnaast organiseert de ouderraad samen met de school diverse activiteiten, zoals Vossenjacht, het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, het Zomerfeest enz.

Er worden ook regelmatig educatieve, maatschappelijke en culturele activiteiten en uitstapjes gepland, door team en ouders/verzorgers; o.a. Pannenkoekdag, Voedselbank, Kinderpostzegels etc.

Voor het schoolkamp van groep 8 wordt een aparte bijdrage van ouders/verzorgers van groep 8 gevraagd. De andere activiteiten worden betaald uit de ouderbijdrage of het extra schoolfonds (het Twijnfonds).  

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onder ondersteuning verstaan wij de aandacht voor sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen.

De ondersteuning is gericht op alle leerlingen. Voor de meeste leerlingen is de basisondersteuning afdoende.

Voor enkele zorgleerlingen zal de school extra ondersteuning bieden. Op onze school is het uitgangspunt dat vooral de leerkrachten zelf de (extra) ondersteuning bieden en dat hulp zoveel mogelijk binnen de groep wordt geboden. De leerkracht is immers de professional die dagelijks met het kind werkt, en zodoende goed weet wat een kind nodig heeft. De leerkracht kan ook zelf inplannen wanneer de extra hulp wordt geboden. Daarnaast is het voor kinderen goed dat de instructies en hulp eenduidig aangeboden worden.

Afhankelijk van de aard van de zorg zijn er uitzonderingen voor leerlingen met een arrangement en/of andere specifieke situaties. 

Het schoolondersteuningsplan is te vinden op de website van scholen op de kaart. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven