Openbare Dalton Basisschool Pieterskerkhof

Pieterskerkhof 10 3512 JR Utrecht

 • Schoolfoto van Openbare Dalton Basisschool Pieterskerkhof
 • lekker en veel lezen!
 • Schoolfoto van Openbare Dalton Basisschool Pieterskerkhof

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op onze school!

ODBS Pieterskerkhof is een kleine Daltonschool in de binnenstad van Utrecht, in een prachtig monumentaal pand achter de Dom.

Wij bieden eigentijds Daltononderwijs en vinden het belangrijk voortdurend kritisch na te denken over wat kinderen van deze tijd nodig hebben.

Samen met ouders en leerlingen streven we naar een school waar:

… de sfeer rustig, ontspannen en bruisend is

… iedereen met plezier naar toe gaat

… iedereen gemotiveerd is en het beste uit zichzelf haalt

… iedereen een constructief kritische blik heeft naar zichzelf en elkaar.

De Dalton kernwaarden (zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken, effectiviteit en reflectie) vormen hierbij het uitgangspunt.

Wij bieden leerlingen een rijke leeromgeving die zich richt op de brede vorming van kinderen, waar leerlingen hun kwaliteiten en talenten kunnen ontdekken en ontplooien. We leggen de verbinding met de wereld door onze leerlingen te laten leren in, met en van hun omgeving. Er is een geïntegreerd onderwijsaanbod dat de basisvakken verbindt met de zaakvakken en vakken als techniek en muziek.

Graag tot ziens!

Endry van den Berg, directeur ODBS Pieterskerkhof.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • eigenaarschap
 • plezier
 • eigenheid
 • verbondenheid en vertrouwen
 • rust en regelmaat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school heeft zo'n 200-220 leerlingen verdeeld over negen homogene groepen. Vier groepen in de onderbouw (1 tot en met 3), twee groepen in de middenbouw (groep 4 en 5), en drie groepen in de bovenbouw (groep 6 tot en met 8). De groepsgrootte ligt over het algemeen rond de 25-30 leerlingen. We streven ernaar om een maximum van 30 leerlingen per groep aan te houden.

Omdat wij jaarlijks meer aanmeldingen hebben dan kindplekken, werken we met wachtlijsten. Broertjes, zusjes en kinderen uit de nabije omgeving hebben voorrang.

Vanwege onze ligging in de binnenstad hebben we regelmatig te maken met verhuizingen. Hierdoor zijn de groepen in de onderbouw voller dan in de bovenbouw.

Nieuwe leerlingen

Zes keer per jaar wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd op school, voor ouders/verzorgers die belangstelling hebben voor onze school. We informeren uitvoerig over de gang van zaken op school en over ons Daltononderwijs. Ouders/verzorgers kunnen een kijkje nemen in de klassen, en leerlingen leiden ouders rond en vertellen hen over de school. 

In schooljaar 2020-2021 zijn deze informatie bijeenkomsten op de volgende data:

 • dinsdag 15 september 2020
 • maandag 2 november 2020
 • maandag 25 januari 2021
 • dinsdag 16 maart 2021
 • donderdag 20 mei 2021
 • donderdag 22 juni 2021

Aanmelden voor een informatie bijeenkomst kan via het formulier op de website: aanmelden informatie bijeenkomst

Op de website worden ook de tijden vermeld van de bijeenkomsten. 

Aanmelding

Als uw kind 3 jaar is, kunt u uw zoon of dochter aanmelden op onze school. Daarvoor kunt u gebruik maken van het aanmeldingsformulier dat u kunt opvragen bij admin@pieterskerkhof.com.

Als er sprake is van aanmelding van een kind waarvan vermoed wordt dat extra ondersteuning nodig is, gaan we daarover met u in gesprek. Er kan mogelijk een nader onderzoek nodig zijn, en er kunnen gegevens worden opgevraagd bij de voorschool of het kinderdagverblijf.  Op grond van deze bevindingen besluit de directeur over de toelating.  Binnen 6 weken na ontvangst van het aanmeldingsformulier wordt u schriftelijk/per mail geïnformeerd over de toelating van uw kind. Deze termijn kan met ten hoogste 4 weken worden verlengd. 

Voordat uw kind 3 jaar is, kunt u laten weten dat u belangstelling heeft voor onze school. Dit kan via het belangstellingsformulier op de website. De belangstellingsregistratie wordt niet automatisch omgezet naar een aanmelding. Als een kind op de belangstellingsregistratielijst staat, krijgen ouders/verzorgers een aanmeldingsformulier toegestuurd rond de derde verjaardag van het kind. 

Volgorde van plaatsing

 • Broertjes en zusjes van kinderen die al op school zitten
 • Kinderen die binnen de Singels wonen
 • Kinderen die niet onder bovengenoemde categorieën vallen, worden op een wachtlijst geplaatst.

Kinderen die van een andere school komen

Aanmelden van een kind van een andere school gaat in overleg met de directie en intern begeleider van de andere school. Als er een plekje is in de betreffende groep, wordt onderzocht of aan de onderwijsbehoeften van de leerling voldaan kan worden. Binnen 6 weken en uiterlijk 10 weken na aanmelding wordt de definitieve beslissing genomen of een leerling al dan niet kan worden toegelaten.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
209
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Bij ons op school werken we met het 5-gelijke dagen model. Alle leerlingen gaan van maandag tot en met vrijdag naar school van 8.30 uur - 14.00 uur.

De deuren gaan om 8.15 uur open. Kleuters (eventueel met broertjes/zusjes) komen via het schoolplein. Leerlingen van groep 3 tot en met 8 komen via het Pieterskerkhof.  Ouders gaan niet mee naar binnen, maar zetten hun kinderen op het schoolplein respectievelijk Pieterskerkhof af. Medewerkers vangen de kinderen buiten op. De groepsleerkrachten staan elke ochtend bij hun klasdeur en heten alle leerlingen welkom. 

Om 8.30 uur gaat de bel en start de les. Wij verwachten dat alle kinderen dan in de klas klaarzitten. Het werkt erg storend als leerlingen later binnenkomen.

Mocht u iets willen bespreken met de leerkracht dan kunt u een afspraak maken door een mail te sturen. 

Om 14.00 uur zijn de leerlingen vrij. Kleuters (en hun broers/zussen) en leerlingen die naar de BSO gaan, gaan via het schoolplein. Leerlingen van groep 3-8 vertrekken via het Pieterskerkhof. Ouders/verzorgers wachten aan het begin van het schoolplein of aan de rand van het Pieterskerkhof op hun kinderen. 

Vanaf 13:45 uur is de poort naar het schoolplein geopend. Gedurende de schooldag en na schooltijd kan de school alleen bereikt worden via de hoofdingang aan het Pieterskerkhof. Wij houden de poort en achterdeur dicht i.v.m. de veiligheid van de kinderen en medewerkers.

Fietsen

De fietsen kunnen in de rekken op het schoolplein of aan het Pieterskerkhof gestald worden. Het stallen van fietsen is voor eigen risico, de school is hiervoor niet aansprakelijk. Op het schoolplein mag niet worden gefietst. Ouders plaatsen hun fietsen niet op het schoolplein of Pieterskerkhof. De fietsenrekken/plaatsen zijn bedoeld voor de kinderen.

Met de auto

Wij adviseren in verband met de veiligheid van de kinderen, om zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school te komen. Kom je toch met de auto, parkeer deze dan even op het Lepelenburg. Auto’s mogen, bij het brengen en halen van kinderen, niet op de brug aan de Kromme Nieuwe Gracht of op/voor het Pieterskerkhof geparkeerd worden. Het Pieterskerkhof is een autovrijplein.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven