Openbare Dalton Basisschool Pieterskerkhof

Pieterskerkhof 10 3512 JR Utrecht

  • Schoolfoto van Openbare Dalton Basisschool Pieterskerkhof
  • lekker en veel lezen met onze methode De Schoolschrijver.
  • Schoolfoto van Openbare Dalton Basisschool Pieterskerkhof
  • De boom van de 7 gewoonten zelf bedacht en gemaakt door groep 4

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • eigenaarschap
  • plezier
  • eigenheid
  • verbondenheid en vertrouwen
  • rust en regelmaat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school heeft zo'n 200 leerlingen verdeeld over negen homogene groepen. Vier groepen in de onderbouw (1 tot en met 3), twee groepen in de middenbouw (groep 4 en 5), en drie groepen in de bovenbouw (groep 6 tot en met 8). De groepsgrootte ligt over het algemeen rond de 25-30 leerlingen. We streven ernaar om een maximum van 35 leerlingen per groep aan te houden.

Vanwege onze ligging in de binnenstad hebben we regelmatig te maken met verhuizingen van leerlingen en ouders. Hierdoor zijn de groepen in de onderbouw voller dan in de bovenbouw.

Nieuwe leerlingen

Het is natuurlijk belangrijk om onze school te bezoeken en de sfeer te ervaren. U kunt een mail sturen naar directie.pieterskerkhof@spoutrecht.nl om een afspraak te maken voor een verdere kennismaking en rondleiding.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
213
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Bij ons op school werken we met het 5-gelijke dagen model. Alle leerlingen gaan van maandag tot en met vrijdag naar school van 8.30 uur - 14.00 uur.

De deuren gaan om 8.20 uur open. Leerlingen mogen via het Pieterskerkhof of het schoolplein naar school komen. Ouders/verzorgers gaan niet mee naar binnen, maar zetten hun kinderen op het schoolplein of het Pieterskerkhof af. Medewerkers vangen de kinderen buiten op. De groepsleerkrachten staan elke ochtend bij hun klasdeur en heten alle leerlingen welkom. Na schooltijd nodigen we u uit om met uw kind mee naar te lopen als uw kind u iets wil laten zien. 

Om 8.30 uur gaat de bel en start de les. Wij verwachten dat alle kinderen dan in de klas klaar zitten. Het werkt erg storend als leerlingen later binnenkomen. 

Vanaf 13:45 uur is de poort naar het schoolplein geopend. Gedurende de schooldag en na schooltijd kan de school alleen bereikt worden via de hoofdingang aan het Pieterskerkhof. Wij houden de poort en achterdeur dicht i.v.m. de veiligheid van de kinderen en medewerkers.
Om 14.00 uur zijn de leerlingen vrij. Ouders/verzorgers wachten aan het begin van het schoolplein of op het Pieterskerkhof op hun kinderen. De BSO haalt kinderen op een vaste plek op het schoolplein op.

Mocht u iets willen bespreken met de leerkracht dan kunt u een afspraak maken door een bericht via Parro te sturen.

Fietsen

De fietsen kunnen in de rekken op het schoolplein of aan het Pieterskerkhof gestald worden. Het stallen van fietsen is voor eigen risico, de school is hiervoor niet aansprakelijk. Op het schoolplein mag niet worden gefietst. Ouders plaatsen hun fietsen niet op het schoolplein of Pieterskerkhof. De fietsenrekken/plaatsen zijn bedoeld voor de kinderen.

Met de auto

Wij adviseren in verband met de veiligheid van de kinderen, om zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school te komen. Kom je toch met de auto, parkeer deze dan even op het Lepelenburg. Auto’s mogen, bij het brengen en halen van kinderen, niet op de brug aan de Kromme Nieuwe Gracht of op/voor het Pieterskerkhof geparkeerd worden. Het Pieterskerkhof is een autovrijplein.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Medisch handelen

Het kan voorkomen dat uw kind extra, medische zorg nodig heeft. Als uw kind ziek wordt op school, is het uitgangspunt dat het kind naar huis moet. Dat gebeurt uiteraard altijd na overleg met ouders. Ook wanneer het toedienen van medicijnen daaraan voorafgaand nodig is, zal dat in overleg met ouders (of bij afwezigheid van de ouders in overleg met de huisarts) gebeuren.

Als uw kind regelmatig, bijvoorbeeld dagelijks, medicijnen nodig heeft, overlegt u dat met de leerkracht en/of directeur. Onze medewerkers mogen uitwendig en oraal medicijnen toedienen, ouders blijven verantwoordelijk voor de aanwezigheid en opgave van dosering van de medicijnen. U legt dat samen vast, zodat er geen misverstanden kunnen bestaan. Als uw kind andere medische zorg nodig heeft, zoals injecties of bloedafname, dan kunnen en mogen wij deze zorg niet bieden. Uiteraard verlenen wij wel onze medewerking als u dat zelf, of anderen door u aangewezen, tijdens schooltijden bij ons op school komt doen.

Meer informatie hierover staat beschreven in het Protocol medische handelingen op scholen SPO Utrecht, welke op school ter inzage ligt.


Privacy / Omgang met persoonsgegevens    

Binnen SPO Utrecht gaan wij zorgvuldig om met de privacy van uw kind. Hoe wij omgaan met persoonsgegevens, is vastgelegd in ons privacyreglement. Dit privacyreglement kunt u raadplegen op de website van SPO Utrecht: www.spoutrecht.nl en tevens op de website van onze school www.pieterskerkhof.com. Dit privacyreglement is met instemming van de GMR vastgesteld.  

Alle gegevens die over u, uw kind, en over onze medewerkers gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van uw kind, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens.   

De meeste gegevens ontvangen wij van u als ouder/verzorger, zoals bij de inschrijving van uw kind op onze school. Daarnaast registeren leraren en ondersteunend personeel, zoals IB’ers en administratief medewerkers, gegevens over uw kind; zoals cijfers, vorderingen en overige ontwikkelingen.   

Soms worden er ook nog bijzondere persoonsgegevens geregistreerd, wanneer dit nodig is voor de juiste begeleiding van uw kind. Dit kunnen bijvoorbeeld (medische) gegevens zijn, als er sprake is van bijvoorbeeld dyslexie of ADHD.  

Gegevens van de leerlingen worden opgeslagen in ons (digitale) leerlingadministratie- en leerling volgsysteem ParnasSys. Uiteraard worden alle persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld. Dit betekent onder andere dat de persoonsgegevens door ons worden beveiligd, en dat de toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot personeel dat deze gegevens strikt noodzakelijk nodig heeft.   

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal (digitale) leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als hij/zij wordt ingelogd. Wij hebben met de leveranciers van deze (digitale) materialen duidelijke afspraken gemaakt over de omgang met deze persoonsgegevens. De leverancier mag deze persoonsgegevens namelijk alleen gebruiken als daarvoor toestemming is gegeven, zodat misbruik van die informatie door de leveranciers wordt voorkomen.    

In ons privacyreglement kunt u tevens lezen welke rechten u heeft aangaande de omgang  met persoonsgegevens en bij wie u terecht kunt voor verzoeken omtrent het uitoefenen van deze rechten.  Zo heeft u als ouder bijvoorbeeld het recht om de door ons geregistreerde gegevens van en over uw kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet blijken te kloppen, dan mag u daarnaast van ons verwachten dat wij – op uw verzoek- de informatie verbeteren of aanvullen.   

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen, op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, wordt jaarlijks toestemming aan u gevraagd. Wij zullen aan het begin van ieder schooljaar u een formulier hiervoor verstrekken, waarop u kunt aangeven of u toestemming geeft. U mag altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om u eerder gegeven toestemming weer in te trekken. Wij registreren in ParnasSys of en waarvoor u toestemming heeft gegeven. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met het beeldmateriaal omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto of video te plaatsen. Wanneer derden willen filmen of foto’s willen maken voor gebruik buiten school, wordt er altijd vooraf toestemming aan de betreffende ouders/verzorgers gevraagd. Ook zullen wij u vragen of u wel of geen bezwaar heeft tegen het in de klas van uw kind verspreiden van een klassenlijst met de naam van uw kind.

Terug naar boven