OBS Tuindorp

Prof. van Bemmelenlaan 34 3571 EN Utrecht

  • Schoolfoto van OBS Tuindorp
  • Schoolfoto van OBS Tuindorp
  • Schoolfoto van OBS Tuindorp
  • Schoolfoto van OBS Tuindorp
  • Schoolfoto van OBS Tuindorp

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onze visie op toetsen en meten
Toetsen is voor ons een middel en zeker niet een doel. Wij toetsen niet om te kijken hoe goed kinderen zijn, maar wij toetsen om te meten hoe de kinderen zich ontwikkelen en of het onderwijsaanbod dat wij bieden goed aansluit op de kinderen.

Op OBS Tuindorp maken we gebruik van het IEP Leerlingvolgsysteem (LVS). Het IEP LVS bevat toetsen en meetinstrumenten die naast taal en rekenen ook kijken naar leeraanpak, sociaal-emotionele ontwikkeling en creatief vermogen. IEP noemt dat hoofd, hart én handen: we krijgen een beeld van wat het kind weet, maakt, hoe het kind zich voelt, oftewel een compleet kindbeeld. Dit complete beeld past heel mooi bij de drie onderwijsdomeinen waarop we ons onderwijs afstemmen: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming.

Op basis van de gegevens uit de toetsen worden de planning van het onderwijs in de groep (het leerstofaanbod en de aanpak van de groepen, kleine groepjes of individuele leerlingen) op- of bijgesteld.

Zie meer informatie over hoe de school omgaat met de privacy/persoonsgegevens van uw kind in hoofdstuk 4, onder privacy. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang naar het voortgezet onderwijs
Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 7 en 8 geïnformeerd over de POVO-procedure. Meer informatie vindt u op de website www.naarhetvo.nl onder het tabblad ‘ouders’.

In de bovenbouw nemen we u mee in het verwachte eindadvies voor uw kind. Wij geven in januari en mei een 1e en 2e advies in leerjaar 7. Dat groep 7 advies is gebaseerd op het beeld wat de school van uw kind heeft van de afgelopen schooljaren. We nemen daarin de IEP- en de methode gebonden resultaten van rekenen lezen mee, maar bovenal onze observaties van de leerlingen.

Alle kinderen in leerjaar 8 maken een verplichte doorstroomtoets. Op onze school is dat 'IEP doorstroomtoets'.

De uitstroom naar het voortgezet onderwijs
De rapportage van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) geeft jaarlijkse informatie over de positie van onze leerlingen gedurende de tijd op onze school en in het vervolgonderwijs. Van onze school zit 16% van de oud-leerlingen na drie jaar boven het gegeven basisschooladvies. Dit is ongeveer even hoog als de voorspelde referentiewaarde en tevens ongeveer even hoog als het landelijk gemiddelde. 74% van de oud-leerlingen volgt een opleiding op het gegeven basisschooladvies. Dit percentage is hoger de voorspelde referentiewaarde en tevens hoger dan het landelijk gemiddelde. 10% van de oud-leerlingen zit na drie jaar onder het gegeven basisschooladvies. Dit is ongeveer even hoog als de voorspelde referentiewaarde en lager dan het landelijk gemiddelde.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij willen een school zijn waarin het kind ervaart dat hij kan en mag zeggen wat hij vindt en voelt, terwijl hij ook respectvol en nieuwsgierig leert omgaan met andere meningen en gevoelens.

Vanuit die hele veilige omgeving die Tuindorp is, willen wij ook samen met de leerlingen de wereld daaromheen ontdekken. Grenzen verleggen en omgevingen verkennen. Door succeservaringen, door zelf te ontdekken, plannetjes te maken en die uit te werken groeit het zelfvertrouwen, dat nodig is om open en onbevangen de wijde wereld in te gaan.

Wij willen dat kinderen ervaren dat ze mogen zijn wie ze zijn, dus we willen hen de ruimte geven om ook zichzelf te leren kennen. Om vanuit zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld verder te ontwikkelen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Ik kan mezelf zijn
  • Ik kan het samen
  • Ik doe mee

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het voorjaar van 2017 en in het najaar van 2017 heeft de Onderwijsinspectie OBS Tuindorp bezocht voor een uitvoerig kwaliteitsonderzoek. Onze school heeft het predicaat 'goed' gekregen. Voor dat predicaat komt een school in aanmerking als alle onderzochte standaarden minimaal voldoende zijn, als alle wettelijke vereisten worden nageleefd en de onderwijsinspectie vindt dat een aantal belangrijke standaarden een 'goed' verdienen. 

OBS Tuindorp voldoet ruimschoots aan al deze voorwaarden, daar zijn we zeer trots op. 

Terug naar boven