OBS Tuindorp

Prof. van Bemmelenlaan 34 3571 EN Utrecht

Schoolfoto van OBS Tuindorp

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Alle leerlingen van groep 8 moeten een eindtoets maken. Scholen kunnen hiervoor kiezen uit meerdere eindtoetsen. Op OBS Tuindorp maken de leerlingen de Centrale Eindtoets van het CvTE. De eindtoets vindt plaats nadat de basisschool het definitieve schooladvies heeft gegeven en de leerling zich heeft ingeschreven voor een VO-school. De uitkomst van deze toets is een zogenaamd ‘objectief tweede gegeven’ en een aanvulling op het advies van de basisschool. De wet stelt dat de basisschool het schooladvies in overleg met ouders moet heroverwegen als een leerling op de eindtoets tenminste een half niveau hoger scoort dan het schooladvies. Dit betekent niet dat het schooladvies ook altijd naar boven moet worden bijgesteld. De basisschool is immers op grond van een totaalbeeld van een leerling tot dit advies gekomen en is niet verplicht dat bij een hogere toetsuitslag aan te passen. Scoort een leerling op de eindtoets lager dan het eindadvies, dan blijft het schooladvies staan. Hieronder ziet u een overzicht van de eindtoetsresultaten van de laatste drie jaar. In de beoordeling is rekening gehouden met specifieke schoolkenmerken (de leerlingpopulatie).

2016-2017: 535,2
2017-2018: 537,5
2018-2019: 541,5
2020-2021: 536,7

De eindtoets moet het schooladvies bevestigen en is voor de school en de inspectie een indicatie van de schoolopbrengsten. De resultaten van de eindtoets waren volgens verwachtingen (op basis van observaties, methodetoetsen en het leerlingvolgsysteem). De gemiddelde schoolscore is 536,7 ligt boven het landelijk gemiddelde.Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De resultaten van het onderwijs 
Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet en houden de gegevens van resultaten bij in ons leerlingvolgsysteem (ParnasSys). De leerlingen worden regelmatig getoetst met methodegebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks op het gebied van bijvoorbeeld rekenen/wiskunde, technisch en begrijpend lezen en spelling, landelijk genormeerde toetsen. Op basis van de gegevens uit de toetsen worden de planning van het onderwijs in de groep (het leerstofaanbod en de aanpak van de groepen, kleine groepjes of individuele leerlingen) op- of bijgesteld.

Zie meer informatie over hoe de school omgaat met de privacy/persoonsgegevens van uw kind in hoofdstuk 4, onder privacy.

Tussentijdse resultaten
Om een goed beeld te krijgen van de tussentijdse resultaten op de verschillende vakgebieden, zoals taal, rekenen/wiskunde en lezen, worden in alle leerjaren genormeerde methodeonafhankelijke toetsen (van het CITO volgsysteem primair onderwijs) afgenomen. We gebruiken deze gegevens om het vervolgaanbod en de vervolgaanpak te bepalen op kind-, groeps- en schoolniveau. Hieronder staat een overzicht van de resultaten van een deel van deze toetsen. Bij de toetsen van het CITO Leerlingvolgsysteem (LVS) wordt de uitslag omgezet in een Romeins cijfers I t/m V. Daarbij is het hoogste niveau I en het laagste niveau V. Deze verdeling is gelijkmatig, dit betekent dat I de 20% best scorende kinderen is, II de volgende 20% en zo verder. Het gemiddelde ligt precies in het midden van III. 

Het zijn de volgende toetsen die informatie geven op belangrijke momenten in de schoolloopbaan van de leerlingen:

-     in de groepen drie en vier dienen de leerlingen op een zodanig niveau technisch te leren lezen dat zij met succes kunnen meedoen aan alle andere onderdelen van het onderwijs;
-     in groep 4 staan de basisvaardigheden in het rekenonderwijs centraal;
-     in groep 6 wordt de overstap gemaakt naar complexere, wiskundige vraagstukken;
-     verder moet in groep 6 het niveau van begrijpend lezen voldoende hoog zijn met het oog op het onderwijs in de zaakvakken.

Technisch lezen groep 3: Midden: IV Eind: I

Technisch lezen groep 4: Midden: I Eind: I

Rekenen en wiskunde groep 4: Midden: I Eind: I

Rekenen en wiskunde groep 6: Midden: I Eind: I

Begrijpend lezen groep 6: Midden: I Eind: I

Afgelopen schooljaar is gestart met het traject ‘Jonge Kind’. Daarbij staat de overgang van groep 2 naar groep 3 centraal. Daarbij hebben we de ambitie hebben om het onderwijs veel meer op gepersonaliseerd niveau plaats te laten vinden. De rijke leeromgeving speelt een belangrijke rol. We willen de kinderen die gaan leren lezen en rekenen ook nog de ruimte te geven om te spelen. Kinderen kunnen zich nog vrij bewegen, ze hoeven niet de hele dag op een stoel te zitten. Groep Groen speelt hier een belangrijke rol in. Spelenderwijs komen ze al in contact met lezen, daar gaat een stimulerende werking vanuit. De interesse voor cijfers en letters neemt steeds verder toe. De vaardigheden van het kind zullen worden uitgebreid, de motoriek verfijnder en het kind zal in de periode ontdekken dat het kan leren lezen en schrijven.  De verwachting is dat, door in deze groep al veel aandacht te hebben voor het aanvankelijk leesproces, dit zijn vruchten zal afwerpen voor de opbrengsten in leerjaar 3.  

Gegevens kwaliteitsvragenlijsten
Wij vragen ouders, leerlingen en onze teamleden regelmatig naar de kwaliteit van ons onderwijs. Door de uitslagen van leerlingen, ouders en teamleden te vergelijken, krijgen we informatie over de schoolbeleving door de verschillende geledingen. In het najaar van 2018 zijn op alle scholen van het SPO-schoolbestuur de kwaliteitsvragenlijsten afgenomen.

Met trots kunnen we stellen dat leerlingen tevreden zijn over de school. Op de vraag 'Hoe vind je het op school' scoorden we een 8,1. Onder ouders scoorden we gemiddeld een 7,6. 

Beoordeling door de Onderwijsinspectie
In het voorjaar en in het najaar van 2017 heeft de Onderwijsinspectie OBS Tuindorp bezocht voor een uitvoerig kwaliteitsonderzoek. Onze school heeft het predicaat ‘goed’ gekregen. Voor dat predicaat komt een school in aanmerking als alle wettelijke vereisten worden nageleefd en de Onderwijsinspectie vindt dat een aantal belangrijke standaarden een ‘goed’ verdienen. OBS Tuindorp voldoet ruimschoots aan al deze voorwaarden, daar zijn we zeer trots op. 
Het inspectierapport is terug te vinden op de website: https://scholenopdekaart.nl/Basisscholen/10074/60/OBS-Tuindorp/Waardering-Inspectie

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang naar het voortgezet onderwijs
Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen is in Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 8 geïnformeerd over de POVO-procedure.

Alle kinderen in groep 8 maken een verplichte eindtoets. Op onze school maken we gebruik van de adaptieve digitale Centrale eindtoets. Meer informatie vindt u op de website www.naarhetvo.nl onder het tabblad ‘ouders’.

De uitstroom naar het voortgezet onderwijs
In 2020-2021 stroomden er 26 leerlingen uit naar vwo, waarvan 3 naar gymnasium. 17 vervolgden naar HAVO en 12 leerlingen naar vmbo-TL.

De rapportage van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) geeft jaarlijkse informatie over de positie van onze leerlingen gedurende de tijd op onze school en in het vervolgonderwijs. Van onze school zit 19% van de oud-leerlingen na drie jaar boven het gegeven basisschooladvies. Dit is ongeveer even hoog als de voorspelde referentiewaarde en tevens ongeveer even hoog als het landelijk gemiddelde. 70% van de oud-leerlingen volgt een opleiding op het gegeven basisschooladvies. Dit percentage is ongeveer even hoog als de voorspelde referentiewaarde en tevens ongeveer even hoog als het landelijk gemiddelde. 11% van de oud-leerlingen zit na drie jaar onder het gegeven basisschooladvies. Dit is ongeveer even hoog als de voorspelde referentiewaarde en tevens ongeveer even hoog als het landelijk gemiddelde.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het voorjaar van 2017 en in het najaar van 2017 heeft de Onderwijsinspectie OBS Tuindorp bezocht voor een uitvoerig kwaliteitsonderzoek. Onze school heeft het predicaat 'goed' gekregen. Voor dat predicaat komt een school in aanmerking als alle onderzochte standaarden minimaal voldoende zijn, als alle wettelijke vereisten worden nageleefd en de onderwijsinspectie vindt dat een aantal belangrijke standaarden een 'goed' verdienen. 

OBS Tuindorp voldoet ruimschoots aan al deze voorwaarden, daar zijn we zeer trots op. 

Terug naar boven