OBS Tuindorp

Prof. van Bemmelenlaan 34 3571 EN Utrecht

  • Schoolfoto van OBS Tuindorp
  • Schoolfoto van OBS Tuindorp
  • Schoolfoto van OBS Tuindorp
  • Schoolfoto van OBS Tuindorp
  • Schoolfoto van OBS Tuindorp

Het team

Toelichting van de school

Op OBS Tuindorp werkt een bruisend team met enthousiaste bevlogen leerkrachten. Tuindorp is een plek waar naast de kinderen ook de leerkrachten worden uitgedaagd hun talenten te ontplooien. Er is de afgelopen jaren gewerkt aan een professionele cultuur waarin het met en van elkaar leren een vanzelfsprekendheid is geworden. Leerkrachten voelen zich samen verantwoordelijk en ontwikkelen met elkaar goed onderwijs. 
In 2021, 2022 en 2023 zijn benoemd tot Klassewerkplek en behoren daarmee tot de 10% basisscholen in Nederland met het hoogste werkgeluk.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor alle leerlingen binnen het leerjaar. Ze vormen een team. De kinderen komen gedurende de dag in contact met alle leerkrachten uit het hele leerjaar. Hierdoor is het voor een invaller makkelijk instappen in een team en voor de kinderen geen grote verandering wanneer er iemand afwezig is. Het reguliere programma kan altijd doordraaien. Door deze wijze van organiseren kunnen we veel continuïteit bieden.

Wanneer er iemand afwezig is in een team hanteren we de volgende aanpak: Ambulante leerkrachten vervangen een zieke leerkracht; LIO stagiaires en onderwijsassistenten worden ingezet (onder verantwoordelijkheid van een aanwezige groepsleerkracht); of ander onderwijsondersteunend personeel draait mee in het clusterteam (bijv. intern begeleider, schoolopleider).

In uiterste gevallen, als al onze mogelijkheden zijn uitgeput, zullen we een groep naar huis moeten sturen. We streven ernaar dit tot een minimum te beperken.


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Schoolorganisatie: werken in clusters en leerjaren.  De school is opgedeeld in drie clusters. In elk cluster zitten twee of drie leerjaren die heel nauw met elkaar samenwerken. 

Cluster 1/2/3
In cluster 1/2/3 zitten leerlingen van 4 tot 7 jaar. Fantasie en werkelijkheid lopen op deze leeftijd nog door elkaar heen. Prinsessen en elfjes, draken en kabouters spreken tot de verbeelding van het kind. Kinderen ontwikkelen zich grotendeels door spel. Daar maken we uiteraard dankbaar gebruik van. De concentratieboog is nog klein, de bewegingsdrang groot. 

Iedere dag starten de kinderen in de startgroep. Deze startgroep is de thuisbasis en er vinden allerlei activiteiten in plaats. Taal en sociale ontwikkeling staan hierbij centraal. In de kleuterbouw begint het rekenonderwijs op een speelse manier. Kleuters krijgen allerlei rekenkundige begrippen aangeboden. Na de dagstart start gaan de leerlingen aan de slag. Kinderen werken individueel of in groepjes in themahoeken of met het ontwikkelingsmateriaal. Ze kunnen op ontdekking door de verschillende kleuterlokalen.

Daarnaast wordt er aan kleine groepjes kinderen instructie gegeven op de basisvakken (taal en rekenen). Binnen onze onderbouw groepen leren de kinderen spelenderwijs zelfstandig te werken en te plannen. De leerkrachten bieden verschillende vaste taken/werkjes aan om de overgang naar de volgende fase vloeiend te laten verlopen.

In groep 2 worden de kinderen uitgedaagd om nog verder op ontdekkingstocht te gaan. Een kind van deze leeftijd maakt een denkstap vanuit de magische wereld van de kleuter naar het concreet operationele denken. De interesse voor cijfers en letters neemt toe. De vaardigheden van het kind zullen worden uitgebreid, de motoriek wordt verfijnder en het kind zal in deze periode ontdekken dat het kan leren lezen en schrijven.

In groep 3 borduren we daarop verder door kinderen zoveel mogelijk op hun eigen tempo te laten leren lezen, schrijven en rekenen. Ook op deze leeftijd speelt de fantasie nog een grote rol. Daarnaast ontwikkelen zich ook de vaardigheden om te komen tot het ‘schoolse leren’. Bij de ene leerling wat eerder dan bij de ander. Daarom lopen in dit cluster spel en werken door elkaar heen.

Cluster 4/5
In cluster 4/5 zitten kinderen van ongeveer 7 tot 10 jaar.  Op deze leeftijd gaan de kinderen het verschil tussen fantasie en werkelijkheid steeds duidelijker zien. Ze ontdekken dat het Jeugdjournaal echt is en dat er veel gebeurt in de wereld om ons heen. Hun wereld wordt groter.
De behoefte aan vaste vriendschappen neemt toe. Kinderen willen erbij horen. Het groepsproces is belangrijk en een fijne groep kan hier ontstaan.

Cluster 4/5 bestaat uit twee groepen 4 en twee groepen 5. De groepen zijn gewend om te werken vanuit een grote groep, het leerjaar. In plaats van te werken in twee losse parallelgroepen hebben de leerkrachten de verantwoordelijkheid gedeeld voor een grotere groep kinderen. Leerkrachten ervaren meer ruimte voor onderwijs op maat en hebben meer tijd om hun onderwijs voor te bereiden doordat ze de taken kunnen verdelen. Ze versterken elkaar, werken nauwer samen en dit komt ten goede aan de leerlingen. Doordat er meer handen en ogen zijn in de klas zijn leerkrachten beter in staat te differentiëren (instructie, niveau, aanpak) en kunnen zij beter in gaan op onderwijs en ondersteuningsbehoeften van de leerlingen.

Tijdens de binnenloop starten de kinderen in een basisgroep en nemen we de dag door. Zo weten zij wat er van hen verwacht wordt en waarborgen wij een rustige start van de dag. De kinderen zijn ingedeeld in een basisgroep, maar komen gedurende de week in contact met leerkrachten en leerlingen uit het hele leerjaar en cluster. 

De wereld van de kinderen wordt steeds groter en dus is het kind er aan toe om aan de slag te gaan met wereldoriëntatie. Dit is het deel van het onderwijs waarmee de leerlingen de wereld om hen heen leren begrijpen. Wereldoriëntatie wordt thematisch aangeboden, passend bij de kerndoelen. Ieder jaar worden er 4 thema’s behandeld. Bij elk thema krijgen de leerlingen les over aardrijkskunde, topografie, geschiedenis en natuur en techniek. De leerkrachten van het cluster geven hoorcolleges en de lesstof wordt veelal op een creatieve manier verwerkt.

Cluster 6/7/8
In dit cluster zitten kinderen van 9 tot 13 jaar, de oudste leerlingen van de school. De leerlingen in dit cluster hebben een grote behoefte aan autonomie. Ze hebben veel vragen, willen meedenken en zoeken de grenzen op. Leerlingen willen zelf beslissen over hun leerproces. Daarom is het belangrijk dat ze inzicht hebben in hun eigen groei. In groep 8 begint het proces van losmaken. Leerlingen bereiden zich, bewust of onbewust, voor op hun volgende stap waarin ze de wijde wereld in gaan.

Ook in groep 6, 7 en 8 worden de kinderen ingedeeld in een basisgroep waar de leerling elke dag start en eindigt. Ieder leerjaar kent twee basisgroepen. Met de twee basisgroepen van een leerjaar wordt regelmatig groepsdoorbroken gewerkt. De organisatie van het onderwijs aan het leerjaar ligt bij alle medewerkers uit het leerjaar/cluster. Kinderen komen in contact met leerkrachten en leerlingen uit het hele leerjaar.

Tijdens het buitenspelen en de creatieve ateliers werken de kinderen met het hele cluster samen aan projecten. Ook wordt wereldoriëntatie weer thematisch aangeboden, waarbij de leerkrachten hoorcolleges geven aan de leerlingen van het cluster. Ook in dit cluster zullen de leerlingen uit de parallelgroepen met regelmaat verdeeld worden over de over leerkrachten, onderwijsondersteuners én vakleerkrachten.
Doordat er meer handen en ogen zijn in de klas zijn leerkrachten beter in staat te differentiëren (instructie, niveau, aanpak) en kunnen beter in gaan op onderwijs en ondersteunings-behoeften van de leerlingen.

Vanaf groep 7 komt de overgang naar de middelbare school in beeld. Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in Utrecht de POVO-procedure (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs-procedure) ontwikkeld. Meer informatie kunt u vinden op: naarhetvo.nl 

Het schoolteam
Het wordt vaak gezegd: “Het is de leerkracht die ertoe doet.” En dat is ook zo. Een goede leerkracht maakt gebruik van de kracht van zijn of haar team. Door samen over onderwijs te praten, het te ontwikkelen en het steeds beter vorm te geven, kunnen we gebruikmaken van elkaars kwaliteiten. Elke leerkracht maakt deel uit van een leerjaar en een cluster. Alle clusters samen vormen het team. Binnen het team is sprake van een lerende cultuur. Deze cultuur kenmerkt zich door de onderzoekende houding van de teamleden. Er wordt geluisterd naar elkaar, kritische vragen gesteld en feedback gegeven. We zijn een organisatie waarin het normaal is om bij een ander te mogen kijken en van een ander te mogen leren.  

Scholing van het team 
Er is continu aandacht voor het geven van goed onderwijs en teamontwikkeling. Iedere woensdagmiddag zijn leerkrachten samen bezig met onderwijsontwikkeling binnen hun leerjaar, cluster of school breed. Tijdens deze middagen zijn alle teamleden aanwezig. Wij scholen ons met het team ieder jaar op een aantal thema's.

In het schooljaar 2023-2024 zal de nadruk liggen op scholing aangaande onze speerpunten teamgericht organiseren, de instructie methodiek doordacht passend lesgeven en verbindend gezag. Ook heeft iedere leerkracht een eigen persoonlijk ontwikkelplan. 

We willen kinderen de kans en ruimte geven om creativiteit en talenten te ontwikkelen. Ook binnen het team wordt door de directie en door leerkrachten onderling talentontwikkeling gestimuleerd. Zo zijn er mogelijkheden voor leerkrachten voor nascholing of zich te specialiseren. Wanneer dit een masteropleiding is, voorziet de ‘lerarenbeurs’ in middelen om vervanging voor de groep te regelen.  
Alle leerkrachten hebben ook taken naast het lesgeven. Zo zijn zij betrokken bij onderwijsontwikkelingen en denken mee over vernieuwingen. 

Begeleiding en inzet van stagiaires van hogescholen 
Alle scholen van SPO Utrecht begeleiden stagiaires van de PABO/ALPO. Geregeld plaatsen we ook studenten die in opleiding zijn voor onderwijsassistent. Met grote regelmaat doen oud-leerlingen een beroep op ons om een ‘snuffelstage’ te mogen lopen. Indien mogelijk werken we hier graag aan mee. Studenten binnen OBS Tuindorp worden begeleid door de schoolopleider.  Als startende leerkracht of stagiaire sta je er bij ons op school niet alleen voor. Bij de start ben je meteen écht onderdeel van een leerjaarteam. Ze worden overal bij betrokken en zo wordt de overgang van de lerarenopleiding naar een baan als leraar minder groot. Als school waarderen wij de frisse blik van de beginners, en kunnen leren van de meest actuele inzichten van de startende leerkracht. 

Schoolopleiders
Binnen onze school is een belangrijke rol weggelegd voor de schoolopleiders. Een schoolopleider is iemand die de ontwikkeling van zijn/haar collega’s in het oog houdt, of dit nu beginnende of senior leerkrachten zijn. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van opleiden en begeleiden van aanstaande, startende en zittende leraren binnen de organisatie. Ze begeleiden collega’s en stellen inwerktrajecten voor nieuwe aanstaande leerkrachten op. De schoolopleider functioneert als een coach die samen met de teamleden nadenkt over hun ontwikkeling en hen zo nodig een spiegel voorhoudt. In het kader van levenslang leren en blijven ontwikkelen zijn de schoolopleiders  een heel belangrijk onderdeel van onze kwaliteitscultuur. Binnen ons team zijn er vier leerkrachten opgeleid tot schoolopleider.   

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de eerste schooljaren krijgen de leerlingen volop de ruimte om op een speelse en ontdekkende wijze zichzelf te kunnen ontplooien. De nadruk ligt op de sociale en emotionele ontwikkeling, de persoonlijkheidsontwikkeling en het spelend leren van de kinderen. 
Kleuters ontwikkelen zich niet conform vastgestelde ontwikkelingslijnen maar sprongsgewijs. Iedere onderbouwleerkracht is gespecialiseerd/geprofessionaliseerd in het goed volgen van kleuters en het daarbij behorende onderwijs.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In alle leerjaren hechten we naast de cognitieve ontwikkeling van kinderen ook veel waarde aan sociale vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. We richten onze onderwijstijd dan ook zo in dat alle ontwikkelingsgebieden voldoende aan bod komen.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Differentiatie als sleutel voor gelijke kansen
Wij willen er met ons onderwijs voor zorgen dat alle leerlingen gelijke kansen krijgen om zich optimaal te ontwikkelen. Dat is best een uitdaging, want leerlingen verschillen van elkaar. Sommigen lijken als vanzelf te leren, terwijl anderen er hard voor moeten werken. Toch willen we de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zo weinig mogelijk apart behandelen. Dat doen we door te differentiëren.

Differentiatie begint tijdens de instructie. We maken daarbij gebruik van een direct instructiemodel: doordacht passend lesmodel (DPL). Tijdens de klassikale instructie van nieuwe leerdoelen doen alle leerlingen mee, in ieder geval tot en met groep 6. Dat werkt heel goed, ook al hebben we een heel diverse groep leerlingen. Klassikale instructie is het meest effectief als alle leerlingen qua niveau kunnen aansluiten. Je wilt dus dat bij de start van deze instructie de verschillen in vaardigheid tussen leerlingen niet al te groot zijn. Een manier om dat doel te bereiken is pre-teaching. De naam zegt het al: pre-teaching vindt plaats vooraf aan de klassikale instructie. De leerlingen die het nodig hebben, worden in een apart groepje voorbereid op de klassikale instructie. Dit komt ten goede aan de betrokkenheid van de leerlingen tijdens de basisinstructie. De instructie houden we kort, maximaal twintig minuten. Interactie is belangrijk tijdens de instructie, omdat hierdoor de leerlingen betrokken blijven. Verder moet de instructie leerzaam zijn voor alle leerlingen, ook voor meer begaafde leerlingen. Alle leerlingen hebben baat bij dat gezamenlijke moment. Als begaafde leerlingen meteen zelfstandig aan de slag gaan, zien we dat ze later toch instructie nodig hebben. Het is beter om dat voor te zijn.

Doordat de leerkracht steeds in interactie is met de leerlingen, zie je snel wie er goed meekomt en wie iets extra’s nodig heeft. Bijvoorbeeld door te kijken naar de antwoorden die leerlingen geven op hun wisbordje. Tijdens de vier fasen ‘ik, wij, jullie, jij’ ziet de leerkracht steeds duidelijker welke leerlingen moeite hebben met de stof. Die leerlingen krijgen vervolgens extra aandacht. Dat zijn zeker niet altijd dezelfde leerlingen. Het verschilt per vak en per onderwerp. Onderscheid in instructiebehoefte is dus flexibel. Een vaste indeling in groepjes met ‘rode’, ‘witte’ en ‘blauwe’ leerlingen is voor ons niet de manier.

Door te werken in flexibele groepen gaan de leerresultaten en de betrokkenheid van leerlingen aantoonbaar omhoog. Leerkrachten kijken steeds samen op welke wijze ze leerlingen binnen het leerjaar groeperen en met welk doel. Bij de ene les wordt een leerling ingedeeld bij groepsgenoten die iets beter presteren, bij de andere les bij groepsgenoten met een iets lager niveau. Dit brengt met zich mee dat de rollen van leerlingen binnen de groep variëren. De ene keer kunnen ze zich optrekken aan groepsgenoten, de volgende keer hebben ze zelf de rol van tutor.

Enkele leerlingen hebben nog meer nodig dan verlengde instructie tijdens de les. Zij krijgen extra leertijd voor het vak waarbij dat het hardste nodig is, die tijd organiseren we met behulp van een gedifferentieerde weektaak. De leerkracht kan voor iedere leerling de weektaak op maat maken. Ook de meerbegaafde kinderen krijgen op deze manier voldoende uitdaging. ‘Verbreden en verdiepen’ noemen we dat. We hebben extra aanbod met gevarieerde thema’s. Daarnaast gaan we voor sommige leerlingen dieper op de stof in, voor net dat beetje extra inzicht.

Schoolondersteuningsprofiel
Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op onderwijs dat hen uitdaagt en rekening houdt met hun behoeften. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Soms is er speciaal onderwijs nodig voor leerlingen die dáár het best op hun plek zijn. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Voor leerlingen die dat nodig hebben, werkt de school samen met organisaties die in en rond de thuissituatie jeugdhulp bieden. Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft de visie op ondersteuning van de school, de ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt om passend onderwijs te verzorgen en de ontwikkeldoelen die de school zichzelf stelt. Een samenvatting van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is te vinden op onze website.

De ondersteuning van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften Voor leerlingen op onze school met extra onderwijs- en ondersteuningsbehoeften kijken wij steeds per individuele leerling wat er nodig is en of wij dat (nog) kunnen bieden. Hierbij werken wij samen met externe partners zoals het Samenwerkingsverband Utrecht PO, het Buurtteam, de Taalschool en Auris (spraak-taalspecialisten). Wij kunnen bij deze ketenpartners samen met ouders extra ondersteuning aanvragen als dat nodig is en als onze aanvraag aan bepaalde voorwaarden voldoet. Als een kind wordt aangemeld bij onze school wordt altijd onderzocht wat zijn/haar extra onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften zijn voordat het kind ingeschreven wordt. Bij leerlingen met extra onderwijsbehoeften vindt warme overdracht plaats met de voorschoolse voorziening of de vorige school. Wanneer de school niet kan voldoen aan de onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte van een kind, wordt samen met ouders, bestuur en samenwerkingsverband gezocht naar een andere oplossing gezocht.

Speciale ondersteuning binnen het Samenwerkingsverband Utrecht PO 
SPO Utrecht biedt zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs op de basisschool in de buurt. Het Samenwerkingsverband Utrecht PO (SWV) zet expertise en middelen in voor kinderen die iets extra’s nodig hebben om zo optimaal mogelijk tot ontwikkeling te komen. De consulenten van het Samenwerkingsverband denken mee met school, ouders en eventueel kernpartners (buurtteam, leerplicht, jeugdgezondheidszorg) om gezamenlijk te komen tot de juiste ondersteuning. Vormen van ondersteuning zijn bijvoorbeeld een Advies & Ondersteuning traject (kortdurende en preventieve ondersteuning) of een arrangement voor interne of externe ondersteuning. 

Wanneer de school niet kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling, en ook een ondersteuningsarrangement geen passende oplossing is, doen ouders en school samen een aanvraag bij het SWV voor plaatsing in een school of voorziening die beter past bij wat het kind nodig heeft, bijvoorbeeld in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Een aanvraag voor toelating wordt gedaan bij de Toelatingscommissie van het SWV Utrecht PO.
Voor meer informatie over het SWV en haar werkwijze verwijzen we naar de website www.swvutrechtpo.nl.
Churchilllaan 11
3527 GV Utrecht
030 303 6420
info@swvutrecht.nl

Buurtteam
Het buurtteam is een belangrijke instantie die school en ouders/verzorgers ondersteunt en kan begeleiden in de opvoeding. In samenspraak met ouders/verzorgers kan de school het buurtteam inschakelen. Ouders/verzorgers kunnen dit ook zelf doen via: Buurtteams Utrecht
Samuel van Houtenstraat 13
515 EA Utrecht
(langsgaan: ma t/m do 09.00 t/m 13.00 uur)
030 7400 508

Medisch handelen
Het kan voorkomen dat uw kind extra, medische zorg nodig heeft. Als uw kind ziek wordt op school, is het uitgangspunt dat het kind naar huis moet. Dat gebeurt uiteraard altijd na overleg met de ouders. Ook wanneer het toedienen van medicijnen daaraan voorafgaand nodig is, zal dat in overleg met ouders (of bij afwezigheid van de ouders in overleg met de huisarts) gebeuren. Als uw kind regelmatig, bijvoorbeeld dagelijks, medicijnen nodig heeft, overlegt u dat met de leerkracht of de directeur. Onze medewerkers mogen uitwendig en oraal medicijnen toedienen. Ouders blijven verantwoordelijk voor de aanwezigheid en opgave van dosering van de medicijnen. U legt dat samen met de leerkracht vast, zodat er geen misverstanden over kunnen bestaan. Andere medische zorg voor uw kind, zoals injecties of bloedafname, kunnen en mogen wij niet bieden. Uiteraard verlenen wij wel onze medewerking als u dat zelf, of een ander door u aangewezen, tijdens schooltijden bij ons op school komt doen. Meer informatie hierover staat beschreven in het Protocol medische handelingen op scholen SPO Utrecht, dat op school ter inzage ligt.

Meldcode Huiselijk Geweld
Meldcode huiselijk geweld De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Meer informatie over deze meldcode is te vinden op rijksoverheid Onze school hanteert deze wettelijk verplichte meldcode, deze is op school aanwezig.

Leerplicht
Leerplicht gemeente Utrecht
www.utrecht.nl/zorg-en-onderwijs/onderwijs/leerplicht
030-2862660
leerplicht@utrecht.nl

Specialisten binnen de school
Als school willen wij zo goed mogelijk kunnen inspelen op de onderwijsbehoefte van leerlingen. Wij hebben daarom een aantal leerkrachten in de school die de zich gespecialiseerd hebben in een vakgebied. Naast de specialisten in de school zijn er ook collega’s die nascholing volgen om uiteindelijk hun vakmanschap als leerkracht nog beter te kunnen uitvoeren.
Binnen de schoolorganisatie zijn specialisten die de leerkracht kunnen ondersteunen en coachen bij specifieke hulpvragen zodat dit (via de leerkracht) ten goede komt aan de leerling. Extra hulp vindt zo veel mogelijk binnen de eigen klas plaats. Ondersteuning buiten de klas is zoveel mogelijk van tijdelijke aard. Daartoe zetten we de specialisten zoveel mogelijk flexibel en op aanvraag in. Mocht de leerkracht het belangrijk vinden om de expertise in te roepen van een specialist dan doet hij/zij dit in nauw overleg met ouders en de Intern Begeleider. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We zullen leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften altijd zo goed mogelijk begeleiden. Wanneer dit niet mogelijk is binnen het regulier aanbod, gaan we op zoek naar een passend alternatief.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij bieden geen voorschoolse opvang aan op onze school.

Terug naar boven