OBS Tuindorp

Prof. van Bemmelenlaan 34 3571 EN Utrecht

Schoolfoto van OBS Tuindorp

Het team

Toelichting van de school

Op OBS Tuindorp werkt een bruisend team met enthousiaste bevlogen leerkrachten. Tuindorp is een plek waar naast de kinderen ook de leerkrachten worden uitgedaagd hun talenten te ontplooien. Er is de afgelopen jaren gewerkt aan een professionele cultuur waarin het met en van elkaar leren een vanzelfsprekendheid is geworden. Leerkrachten voelen zich samen verantwoordelijk en ontwikkelen met elkaar goed onderwijs. 
In 2021 zijn we zelfs een echte Klassewerkplek geworden en behoren daarmee tot de 25 basisscholen in Nederland met het hoogste werkgeluk.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het vervangen van zieke of om andere reden afwezige leerkrachten wordt gecoördineerd door het bureau Werving en Selectie van de Stichting Primair Onderwijs (SPO Utrecht). Ondanks de bovenschoolse vervangingspools SPO PRO en SPO FLEX merken we dat het niet altijd lukt om, met name in de bovenbouw, vervangingen of vacatures in te vullen.

Mocht dit op onze school spelen, dan hanteren we voor kortdurende vervanging de volgende aanpak: Ambulante leerkrachten vervangen een zieke leerkracht; LIO stagiaires en onderwijsassistenten worden ingezet (onder verantwoordelijkheid van een aanwezige groepsleerkracht); of ander onderwijsondersteunend personeel neemt de groep over (bijv. intern begeleider, schoolopleider).

Leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor alle leerlingen binnen het leerjaar. Ze vormen een team. De kinderen komen gedurende de dag in contact met alle leerkrachten uit het hele leerjaar. Hierdoor is het voor een invaller makkelijk instappen in een team en voor de kinderen geen grote verandering wanneer er iemand afwezig is. 

Wanneer bovenstaande oplossingen niet mogelijk zijn, zullen we de groep verdelen. In uitzonderlijke gevallen zijn we genoodzaakt om een groep naar huis sturen. Dat gebeurt overigens pas als de ouders/verzorgers hiervan op de hoogte zijn gesteld. Deze noodmaatregelen nemen we alleen in het uiterste geval. Op die momenten rekenen we op het begrip en de medewerking van ouders/verzorgers. Bij afwezigheid van de vaste leerkracht wordt zoveel als mogelijk het reguliere programma afgewerkt. Door het werken met een weektaak, kunnen leerlingen ook een gedeelte van de dag zelfstandig aan de slag.


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Schoolorganisatie: werken in clusters en leerjaren.  De school is opgedeeld in drie clusters. In elk cluster zitten twee of drie leerjaren die heel nauw met elkaar samenwerken. 

Cluster 1/2/3
In cluster 1/2/3 zitten leerlingen van 4 tot 7 jaar. Fantasie en werkelijkheid lopen op deze leeftijd nog door elkaar heen. Prinsessen en elfjes, draken en kabouters spreken tot de verbeelding van het kind. Kinderen ontwikkelen zich grotendeels door spel. Daar maken we uiteraard dankbaar gebruik van. De concentratieboog is nog klein, de bewegingsdrang groot. We hebben drie heterogene kleutergroepen waarin leerlingen van groep 1 en 2 door elkaar zitten.
Om de overgang van groep 2 naar groep 3 te versoepelen, stromen de oudste groep-2-leerlingen gedurende het schooljaar door naar groep Groen. Na de zomer-, herfst- en kerstvakantie stroomt er een klein groepje kinderen door naar Groen. Op deze manier kan ieder kind ervaren hoe het is om de een tijdje de jongste te zijn, maar ook hoe het is om de oudste te zijn. Dit komt ten goede aan het zelfvertrouwen van het kind. Net als bij start van de basisschoolschoolperiode stroomt het kind in bij een bestaande groep. Door deze geleidelijke doorstroom kent het groepsvormingsproces minder piekmomenten. De bestaande structuur geeft rust in een groep, dus ook voor instromende kinderen.
In Groen worden de kinderen uitgedaagd om nog verder op ontdekkingstocht te gaan. Een kind van deze leeftijd maakt een denkstap vanuit de magische wereld van de kleuter naar het concreet operationele denken. De interesse voor cijfers en letters neemt toe. De vaardigheden van het kind zullen worden uitgebreid, de motoriek wordt verfijnder en het kind zal in deze periode ontdekken dat het kan leren lezen en schrijven.

In leerjaar 3 borduren we daarop verder door kinderen zoveel mogelijk op hun eigen tempo te laten leren lezen, schrijven en rekenen. Ook op deze leeftijd speelt de fantasie nog een grote rol. Daarnaast ontwikkelen zich ook de vaardigheden om te komen tot het ‘schoolse leren’. Bij de ene leerling wat eerder dan bij de ander. Daarom lopen in dit cluster spel en werken door elkaar heen.

Cluster 4/5
In cluster 4/5 zitten kinderen van ongeveer 7 tot 10 jaar.  Op deze leeftijd gaan de kinderen het verschil tussen fantasie en werkelijkheid steeds duidelijker zien. Ze ontdekken dat het Jeugdjournaal echt is en dat er veel gebeurt in de wereld om ons heen. Hun wereld wordt groter.
De behoefte aan vaste vriendschappen neemt toe. Kinderen willen erbij horen. Het groepsproces is belangrijk en een fijne groep kan hier ontstaan.

Cluster 4/5 bestaat uit twee groepen 4 en twee groepen 5. De groepen zijn gewend om te werken vanuit een grote groep, het leerjaar. In plaats van te werken in twee losse parallelgroepen hebben de leerkrachten de verantwoordelijkheid gedeeld voor een grotere groep kinderen. Leerkrachten ervaren meer ruimte voor onderwijs op maat en hebben meer tijd om hun onderwijs voor te bereiden doordat ze de taken kunnen verdelen. Ze versterken elkaar, werken nauwer samen en dit komt ten goede aan de leerlingen. Doordat er meer handen en ogen zijn in de klas zijn leerkrachten beter in staat te differentiëren (instructie, niveau, aanpak) en kunnen zij beter in gaan op onderwijs en ondersteuningsbehoeften van de leerlingen.

Tijdens de binnenloop starten de kinderen in een basisgroep en nemen we de dag door. Zo weten zij wat er van hen verwacht wordt en waarborgen wij een rustige start van de dag. De kinderen zijn ingedeeld in een basisgroep, maar komen gedurende de week in contact met leerkrachten en leerlingen uit het hele leerjaar. 

De wereld van de kinderen wordt steeds groter en dus is het kind er aan toe om aan de slag te gaan met wereldoriëntatie. Dit is het deel van het onderwijs waarmee de leerlingen de wereld om hen heen leren begrijpen. Wereldoriëntatie wordt thematisch aangeboden, passend bij de kerndoelen. Ieder jaar worden er 4 thema’s behandeld. Bij elk thema krijgen de leerlingen les over aardrijkskunde, topografie, geschiedenis en natuur en techniek. De leerkrachten van het cluster geven hoorcolleges en de lesstof wordt veelal op een creatieve manier verwerkt.

Cluster 6/7/8
In dit cluster zitten kinderen van 9 tot 13 jaar, de oudste leerlingen van de school. De leerlingen in dit cluster hebben een grote behoefte aan autonomie. Ze hebben veel vragen, willen meedenken en zoeken de grenzen op. Leerlingen willen zelf beslissen over hun leerproces. Daarom is het belangrijk dat ze inzicht hebben in hun eigen groei. In groep 8 begint het proces van losmaken. Leerlingen bereiden zich, bewust of onbewust, voor op hun volgende stap waarin ze de wijde wereld in gaan.

Ook in groep 6, 7 en 8 worden de kinderen ingedeeld in een basisgroep waar de leerling elke dag start en eindigt. Ieder leerjaar kent twee basisgroepen. Met de twee basisgroepen van een leerjaar wordt regelmatig groepsdoorbroken gewerkt. De organisatie van het onderwijs aan het leerjaar ligt bij alle medewerkers uit het leerjaar/cluster. Kinderen komen in contact met leerkrachten en leerlingen uit het hele leerjaar. Tijdens het buitenspelen en de creatieve ateliers werken de kinderen met het hele cluster samen aan projecten. Ook wordt wereldoriëntatie weer thematisch aangeboden, waarbij de leerkrachten hoorcolleges geven aan de leerlingen van het cluster. Ook in dit cluster zullen de leerlingen uit de parallelgroepen met regelmaat verdeeld worden over de over leerkrachten, onderwijsondersteuners én vakleerkrachten.
Doordat er meer handen en ogen zijn in de klas zijn leerkrachten beter in staat te differentiëren (instructie, niveau, aanpak) en kunnen beter in gaan op onderwijs en ondersteunings-behoeften van de leerlingen.

Vanaf groep 7 komt de overgang naar de middelbare school in beeld. Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in Utrecht de POVO-procedure (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs-procedure) ontwikkeld. Meer informatie kunt u vinden op: naarhetvo.nl 

Het schoolteam
Het wordt vaak gezegd: “Het is de leerkracht die ertoe doet.” En dat is ook zo. Een goede leerkracht maakt gebruik van de kracht van zijn of haar team. Door samen over onderwijs te praten, het te ontwikkelen en het steeds beter vorm te geven, kunnen we gebruikmaken van elkaars kwaliteiten. Elke leerkracht maakt deel uit van een leerjaar en een cluster. Alle clusters samen vormen het team. Binnen het team is sprake van een lerende cultuur. Deze cultuur kenmerkt zich door de onderzoekende houding van de teamleden. Er wordt geluisterd naar elkaar, kritische vragen gesteld en feedback gegeven. We zijn een organisatie waarin het normaal is om bij een ander te mogen kijken en van een ander te mogen leren.  

Scholing van het team 
Er is continu aandacht voor het geven van goed onderwijs en teamontwikkeling. Om de week is er een woensdagmiddag gepland waarop het team aan de slag gaat met visie-vorming en onderwijsontwikkeling. Tijdens deze middagen zijn alle teamleden aanwezig. Wij scholen ons met het team ieder jaar op een aantal thema's.
In het schooljaar 2021-2022 zal de nadruk liggen op scholing aangaande onze speerpunten teamgericht organiseren, autonomie ondersteunend lesgeven en het onderwijsaanbod voor het Jonge Kind. Ook heeft iedere leerkracht een eigen persoonlijk ontwikkelplan. 
Het team van OBS Tuindorp heeft een hoogopgeleid karakter. Gezien wordt dat een groot deel van het team een post HBO of master heeft afgerond en een aantal teamleden zijn WO opgeleid. We willen kinderen de kans en ruimte geven om creativiteit en talenten te ontwikkelen. Ook binnen het team wordt door de directie en door leerkrachten onderling talentontwikkeling gestimuleerd. Zo zijn er mogelijkheden voor leerkrachten voor nascholing of zich te specialiseren. Wanneer dit een masteropleiding is, voorziet de ‘lerarenbeurs’ in middelen om vervanging voor de groep te regelen.  
Alle leerkrachten hebben ook taken naast het lesgeven. Zo zijn zij betrokken bij onderwijsontwikkelingen en denken mee over vernieuwingen. Leerkrachten met een specialisme krijgen ambulante tijd om vanuit hun specialisme schoolontwikkeling aan te sturen.  

Begeleiding en inzet van stagiaires van hogescholen 
Alle scholen van SPO Utrecht begeleiden stagiaires van de PABO/ALPO. Geregeld plaatsen we ook leerlingen die in opleiding zijn voor onderwijsassistent. Met grote regelmaat doen oud-leerlingen een beroep op ons om een ‘snuffelstage’ te mogen lopen. Indien mogelijk werken we hier graag aan mee. Studenten binnen OBS Tuindorp worden begeleid door de schoolopleider.  Als startende leerkracht of stagiaire sta je er bij ons op school niet alleen voor. Bij de start ben je meteen écht onderdeel van een leerjaarteam. Ze worden overal bij betrokken en zo wordt de overgang van de lerarenopleiding naar een baan als leraar minder groot. Als school waarderen wij de frisse blik van de beginners, en kunnen leren van de meest actuele inzichten van de startende leerkracht. 

Schoolopleiders
Binnen onze school is een belangrijke rol weggelegd voor de schoolopleiders. Een schoolopleider is iemand die de ontwikkeling van zijn/haar collega’s in het oog houdt, of dit nu beginnende of senior leerkrachten zijn. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van opleiden en begeleiden van aanstaande, startende en zittende leraren binnen de organisatie. Ze begeleiden collega’s en stellen inwerktrajecten voor nieuwe aanstaande leerkrachten op. De schoolopleider functioneert als een coach die samen met de teamleden nadenkt over hun ontwikkeling en hen zo nodig een spiegel voorhoudt. In het kader van levenslang leren en blijven ontwikkelen zijn de schoolopleiders  een heel belangrijk onderdeel van onze kwaliteitscultuur. Binnen ons team zijn er 5 leerkrachten opgeleid tot schoolopleider.   

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de eerste schooljaren krijgen de leerlingen volop de ruimte om op een speelse en ontdekkende wijze zichzelf te kunnen ontplooien. De nadruk ligt op de sociale en emotionele ontwikkeling, de persoonlijkheidsontwikkeling en het speelgedrag van de kinderen. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de leerjaren 3 t/m 8 hechten we naast de cognitieve ontwikkeling van kinderen ook veel waarde aan sociale vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. We richten onze onderwijstijd dan ook zo in dat alle ontwikkelingsgebieden voldoende aan bod komen.

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De wijze waarop we leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte begeleiden hebben we beschreven in ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Het SOP is te lezen via onze website of als bijlage bij dit document. 

Indien de begeleidingsvraag van kinderen hiertoe aanleiding geeft werken wij samen met externe specialisten en het samenwerkingsverband van de stad Utrecht. De specialisten zijn aanwezig bij de netwerken georganiseerd door de stad Utrecht, het bestuur en het samenwerkingsverband.

Het volgen van de ontwikkeling van kinderen in de school
Ons onderwijs aanbod bieden we leerlingen in een doorgaande ontwikkelingslijn. Daarbij stemmen we het aanbod en de aanpak zo goed mogelijk af op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. We gebruiken daarvoor de informatie die we over de ontwikkeling van de leerlingen hebben vanuit observaties, methode gebonden toetsen, toetsen uit het leerlingvolgsysteem en gesprekken met leerlingen/ouders. We kijken kritisch naar ons toetsaanbod. Daarbij is de stelregel dat we een toets gebruiken niet om te kunnen praten over de leerling, maar met de leerling. Daarnaast dienen de toetsen vooral als reflectiemiddel voor ons eigen handelen en de kwaliteit van ons onderwijs.

De ondersteuning binnen onze school
De wijze waarop de interne ondersteuningsstructuur is vormgegeven en functioneert is vastgelegd in de Zorgroute OBS Tuindorp. Daarbij hanteren we de volgende stappen: 

Stap 1: De leerkracht in de groep observeert, signaleert, toetst en werkt handelingsgericht tijdens de instructies en de verwerking. Dit betekent onder andere dat hij of zij het aanbod aanpast aan de instructie- en begeleidingsbehoeften van de leerling met behulp van voortoetsen, groepsoverzichten, leerstofplanningen en weektaken. De leerkracht voert het gesprek met ouders over de totale ontwikkeling van de leerling tijdens de (facultatieve) tienminutengesprekken. Leerkracht en ouders overleggen als partners en stemmen af

Stap 2: Hier blijkt dat de leerling ondanks de inzet van de leerkracht specifieke onderwijsbehoeften heeft waaraan in stap 1 niet kan worden voldaan. De leerkracht overlegt met collega’s (collegiale bespreking).

Stap 3: Stap 2 heeft niet het gewenste resultaat gehad. De leerkracht gaat in gesprek met de ouders. De intern begeleider is indien gewenst hierbij aanwezig. De leerkracht voert een gesprek met de intern begeleider: wie of wat is er nodig voor dit kind binnen of buiten de school? Er komt een plan van aanpak dat met de ouders van de leerling wordt gedeeld. Ouders worden hierbij gezien als partners met wie afspraken worden afgestemd. Wanneer ouders dat willen, kunnen zij een externe deskundige inschakelen. Wij stellen het op prijs om van tevoren met de hulpverlener af te stemmen wat er aangepakt wordt. Na afloop van het traject doet de deskundige bij voorkeur verslag aan de intern begeleider. De specialist is in dienst van de ouders, niet van de school.

Stap 4: De school loopt tegen haar grenzen aan om tegemoet te komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van deze leerling. De school gaat extern op zoek naar een nieuw perspectief voor een onderwijszorgtraject. Bij het contact met externen is de intern begeleider altijd betrokken. Hierna kan een extern bureau of persoon worden ingezet voor onderzoek en/of begeleiding. In een aantal gevallen wordt dit onderzoek vergoed. Het Samenwerkingsverband Utrecht PO of het buurtteam kan worden ingeschakeld als de zorgvraag daartoe aanleiding geeft. Dit gebeurt op aansturing van de intern begeleider. Wanneer een leerling vanuit het Samenwerkingsverband Utrecht PO extra ondersteuning krijgt, is het opstellen van een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) verplicht. Dit plan wordt opgesteld door de intern begeleider en de leerkracht. Door het opstellen van het ontwikkelingsperspectiefplan wordt duidelijk welke doelen voor dit kind haalbaar zijn en hoe die doelen het beste bereikt kunnen worden. Dat kan in sommige gevallen met extra hulp van externen, maar het kan ook zijn dat een verwijzing naar een andere, speciale school de beste oplossing lijkt te zijn. Het Samenwerkingsverband Utrecht PO zal altijd een rol spelen in de advisering en begeleiding naar een ander school. De intern begeleider heeft de regie over het proces

Stap 5: Ondanks de inspanningen van de school en eventueel het Samenwerkingsverband Utrecht PO kan niet meer worden tegemoet gekomen aan de specifieke onderwijsbehoeften van het kind. De uiteindelijke beslissing om het kind van school te laten gaan, wordt genomen door de ouders, op dringend advies van het Samenwerkingsverband Utrecht PO. Er wordt verwezen naar een andere school. Dit kan een andere basisschool zijn, een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) of een school voor speciaal onderwijs (SO). De intern begeleider voert overleg met ouders, de leerkracht en eventuele externen. Het Samenwerkingsverband Utrecht PO beslist uiteindelijk of de leerling kan worden toegelaten tot een speciale vorm van onderwijs. Ouders worden intensief begeleid in het vinden van een passende school

De ondersteuning van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften
Voor leerlingen op onze school met extra onderwijs- en ondersteuningsbehoeften kijken wij steeds per individuele leerling wat er nodig is en of wij dat (nog) kunnen bieden. Hierbij werken wij samen met externe partners zoals het Samenwerkingsverband Utrecht PO, het Buurtteam, de Taalschool en Auris (spraak-taalspecialisten). Wij kunnen bij deze ketenpartners samen met ouders extra ondersteuning aanvragen als dat nodig is en als onze aanvraag aan bepaalde voorwaarden voldoet. Als een kind wordt aangemeld bij onze school wordt altijd onderzocht wat zijn/haar extra onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften zijn voordat het kind ingeschreven wordt. Bij leerlingen met extra onderwijsbehoeften vindt warme overdracht plaats met de voorschoolse voorziening of de vorige school. Wanneer de school niet kan voldoen aan de onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte van een kind, wordt samen met ouders, bestuur en samenwerkingsverband gezocht naar een andere oplossing gezocht.

Speciale ondersteuning binnen het Samenwerkingsverband Utrecht PO 
SPO Utrecht biedt zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs op de basisschool in de buurt. De school ontvangt van het SWV een budget om zorg te dragen voor een sterke basis in de school die passend onderwijs mogelijk maakt. Als de hulp van de school niet tot de gewenste resultaten leidt, dan kunnen school en ouders advies of ondersteuning aanvragen bij het SWV Utrecht PO. Dit kan in sommige gevallen leiden tot de afgifte van een arrangement, dit is een budget waarmee extra ondersteuning geboden kan worden. Wanneer de school niet kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling, en ook een ondersteuningsarrangement geen passende oplossing is, doen ouders en school samen een aanvraag bij het SWV voor plaatsing in een school of voorziening die beter past bij wat het kind nodig heeft, bijv.in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Binnen het bestuur van SPO Utrecht zijn er de volgende SBO/SO scholen: de Luc Stevensschool voor SBO, Lux voor SO Cluster 3 en SO Fier voor SO Cluster 4. Een aanvraag voor toelating wordt gedaan bij de Toelatingscommissie van het SWV Utrecht PO. Meer informatie vindt u op de website van het SWV: www.swvutrechtpo.nl. 

Medisch handelen
Het kan voorkomen dat uw kind extra, medische zorg nodig heeft. Als uw kind ziek wordt op school, is het uitgangspunt dat het kind naar huis moet. Dat gebeurt uiteraard altijd na overleg met de ouders. Ook wanneer het toedienen van medicijnen daaraan voorafgaand nodig is, zal dat in overleg met ouders (of bij afwezigheid van de ouders in overleg met de huisarts) gebeuren. Als uw kind regelmatig, bijvoorbeeld dagelijks, medicijnen nodig heeft, overlegt u dat met de leerkracht of de directeur. Onze medewerkers mogen uitwendig en oraal medicijnen toedienen. Ouders blijven verantwoordelijk voor de aanwezigheid en opgave van dosering van de medicijnen. U legt dat samen met de leerkracht vast, zodat er geen misverstanden over kunnen bestaan. Andere medische zorg voor uw kind, zoals injecties of bloedafname, kunnen en mogen wij niet bieden. Uiteraard verlenen wij wel onze medewerking als u dat zelf, of een ander door u aangewezen, tijdens schooltijden bij ons op school komt doen. Meer informatie hierover staat beschreven in het Protocol medische handelingen op scholen SPO Utrecht, dat op school ter inzage ligt.

Meldcode Huiselijk Geweld
De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Meer informatie over deze meldcode is te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode. Onze school hanteert deze wettelijk verplichte meldcode, deze is op school aanwezig. 

Instanties
Samenwerkingsverband Utrecht PO
www.swvutrechtpo.nl
Churchillaan 11, 3527 GV Utrecht
030-3036410
info@swvutrecht.nl

Leerplicht gemeente Utrecht
www.utrecht.nl/zorg-en-onderwijs/onderwijs/leerplicht
030-2862660
leerplicht@utrecht.nl

Specialisten binnen de school
Als school willen wij zo goed mogelijk kunnen inspelen op de onderwijsbehoefte van leerlingen. Wij hebben daarom een aantal leerkrachten in de school die de zich gespecialiseerd hebben in een vakgebied. Naast de specialisten in de school zijn er ook collega’s die nascholing volgen om uiteindelijk hun vakmanschap als leerkracht nog beter te kunnen uitvoeren.
Binnen de schoolorganisatie zijn specialisten die de leerkracht kunnen ondersteunen en coachen bij specifieke hulpvragen zodat dit (via de leerkracht) ten goede komt aan de leerling. Extra hulp vindt zo veel mogelijk binnen de eigen klas plaats. Ondersteuning buiten de klas is zoveel mogelijk van tijdelijke aard. Daartoe zetten we de specialisten zoveel mogelijk flexibel en op aanvraag in. Mocht de leerkracht het belangrijk vinden om de expertise in te roepen van een specialist dan doet hij/zij dit in nauw overleg met ouders en de Intern Begeleider. 

Intern Begeleider
De Intern Begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft een coördinerende en begeleidende taak. Marloes Roos en Judith Trimbach zijn onze Intern Begeleiders. Zij helpen leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen. Als er een hulpvraag is dan gaat de Ib-er onderzoeken en kijken wat een passende oplossing is. De Ib-er kan dus ook het advies en/of opdracht geven aan een leerkracht om de expertise van een specialist in te schakelen. 

Meer- en Hoogbegaafdheidspecialist
De MHB-specialist heeft een initiërende en stimulerende rol binnen de school op het gebied van meerbegaafdheid & differentiatie.  Dit doet zij vanuit  twee invalshoeken. Ten eerste het kind, het onderwijsaanbod en het beleid van de school. Daarnaast de leerkracht die het kind begeleidt en de ondersteuning hierbij. Judith Trimbach is naast intern begeleider ook werkzaam als MHB specialist. 

We streven ernaar om álle kinderen te leren om te leren. De meeste kinderen lopen in hun eigen groep tegen voldoende uitdaging aan zodat ze leren om hulp of feedback te vragen en leren doorzetten. We leren alle kinderen over 'mindset', gewoon in hun eigen groep. Voor een enkeling geldt dat we deze uitdaging een periode wat intensiever moeten vormgeven. 

Specialist Sociaal Emotionele Ontwikkeling (SEO)
Renée Driessen is specialist SEO. Ze begeleidt en coacht leerkrachten in het creëren van een veilige leeromgeving. Ze houdt zich bezig met het klimaat in de groepen, de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen en is anti-pest coördinator. Ook coördineert ze de Vreedzame School, de uitwisselingen met de OBO en leidt de (nieuwe) mediatoren op.

Gedragsspecialist
Sommige kinderen hebben wat extra’s nodig op het gebied van leren én gedrag. Willeke Broersen begeleidt en coacht leerkrachten bij het omgaan met alle mogelijke gedragingen van kinderen. 

Taalspecialist
Als taalspecialist deelt Marieke Strankinga haar brede kennis van het taalonderwijs in de klassen van onderbouw tot bovenbouw. Ze werkt samen met het team aan (onderdelen van) het taalbeleid en verstevigt de taaldidactische aanpak van de leerkrachten. 

Leesspecialist
Naast haar rol als groepsleerkracht in zet Lotte Berkhout zich als leesspecialist in voor het begeleiden van collega-leerkrachten in de verschillende niveaus van leesproblemen en/of dyslexie. 

Jonge Kind specialist
Binnen de onderbouw zijn er verschillende leerkrachten met een specialisatie Jonge Kind. Met elkaar zijn zij aan de slag met de onderwijsontwikkeling van het jonge kind. De overgang van groep 2 naar groep 3 staat hierbij centraal.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij bieden geen voorschoolse opvang aan op onze school.

Terug naar boven