Basisschool Jules Verne

Mariëndaalstraat 21 3551 XH Utrecht

  • Schoolfoto van Basisschool Jules Verne
  • Schoolfoto van Basisschool Jules Verne
  • Schoolfoto van Basisschool Jules Verne
  • Schoolfoto van Basisschool Jules Verne

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Omdat de niveaus van de kinderen zo uiteenlopend zijn, is een resultaat boven of onder het gemiddelde niet toepasbaar als meetinstrument voor onze onderwijskwaliteit. De uitstroom laat altijd een uiteenlopend beeld zien, van praktijkonderwijs tot het gymnasium.  Desalniettemin behalen we als school meestal een gemiddeld resultaat op of boven het landelijke gemiddelde.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet door het observeren van hun dagelijks werk en houden de gegevens van resultaten bij in ons leerlingvolgsysteem (ParnasSys).  De leerlingen worden regelmatig getoetst met methodegebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks op het gebied van bijvoorbeeld rekenen/wiskunde, technisch en begrijpend lezen en spelling, landelijk genormeerde toetsen. Op basis van de gegevens uit de toetsen worden de planning van het onderwijs in de groep (het leerstofaanbod en de aanpak van de groepen, kleine groepjes of individuele leerlingen) op- of bijgesteld.  Zie meer informatie over hoe de school omgaat met de privacy/persoonsgegevens van uw kind in hoofdstuk 4, onder privacy. 

Het afgelopen 1,5 jaar hebben we te maken gehad met de Corona-pandemie. Dit heeft effect gehad op de resultaten. We hebben gezien dat een deel van de leerlingen de resultaten behaald zoals we van hen verwachten. Bij een aantal kinderen is een daling in de resultaten zichtbaar, waar een ander deel van de leerlingen juist een bovengemiddelde groei laat zien. 

 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang naar het voortgezet onderwijs

Vanaf groep 6 nemen we u mee in het verwachte eindadvies voor uw kind. Wij geven in mei een voorlopige advies in groep 6 en in groep 7. Dat voorlopig advies is gebaseerd op het beeld wat de school van uw kind heeft van de afgelopen 3 schooljaren. We nemen daarin de Cito- en de methode gebonden resultaten van rekenen en begrijpend lezen mee, maar uiteraard ook onze observaties van de leerlingen. 

Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 8 geïnformeerd over de POVO-procedure. Meer informatie vindt u op de website www.naarhetvo.nl onder het tabblad ‘ouders’.  Alle kinderen in groep 8 maken een verplichte eindtoets. Op onze school is dat 'Route8'.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In schooljaar 2017-2018 bezocht de onderwijsinspectie onze school voor een vierjaarlijks verificatie onderzoek. We zijn trots op de uitkomst!

 Op het gebied van onderwijsproces hebben wij een mooie 'voldoende' gekregen en voor kwaliteitszorg en ambitie zelfs een 'goed'! 

De inspectie omschrijft het volgende: 

Team zet mooie stappen in het 21e eeuwse leren. Het aanbod is breed en eigentijds. Het is dekkend voor de kerndoelen en sluit aan bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. De school besteedt veel aandacht, in tijd en in aanbod, aan actief burgerschap. Daarnaast is het team enthousiast aan het werk om het 21e eeuwse leren op de school vorm te geven in onderzoekend en ontdekkend leren, vooral in de zaakvakken. Zij noemt daarin de kernwaarden samenwerken, verantwoordelijkheid en eigenaarschap. Een doorgaande lijn in deze waarden wil de school nog gaan beschrijven.

In deze fase waarin de school het zaakvakonderwijs op een andere manier gaat invullen is het van belang dat zij aandacht blijft houden voor twee aspecten. Ten eerste of deze manier van werken voldoende is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. En ten tweede voor de doorgaande lijn in haar invulling van het 21e eeuwse leren.

De school kan het didactisch handelen meer op één lijn brengen Het didactisch handelen op de school is van voldoende niveau.

Over INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 19/59 het algemeen realiseren de leraren een heel positieve werksfeer met actief betrokken leerlingen. We zien in de geobserveerde lessen wel veel verschillen tussen de leraren in klassenmanagement en in het geven van een duidelijke uitleg. Ook varieert de kwaliteit van de verwerkingsopdrachten, met name in de mate waarin deze passend zijn bij de lesdoelen en/of bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. We zien hier veel mogelijkheden van de leraren om te leren van elkaar, iets waar het team ook al mee bezig is.

Een ander punt waarop de school in ontwikkeling is, is hoe zij haar didactisch handelen aan kan passen aan haar zeer gevarieerde leerlingpopulatie, die zwakke en heel sterke leerlingen kent.

Het team werkt enthousiast samen vanuit een gedeelde visie. Op de school is duidelijk sprake van een professionele kwaliteitscultuur, die uitstijgt boven de basiskwaliteit. Opleidingen die leraren volgen passen bij de schoolontwikkeling. Het team heeft een heldere gedeelde visie en werkt vanuit deze visie aan voortdurende verbetering van het onderwijs. De leraren werken hier op zeer enthousiaste manier aan in de werkgroepen en vertonen in hoge mate eigenaarschap voor de verbeteractiviteiten. Leren van en met elkaar wordt steeds meer een normale werkwijze op de school.


Terug naar boven