Basisschool Jules Verne

Mariëndaalstraat 25 3551 XH Utrecht

  • Schoolfoto van Basisschool Jules Verne
  • Schoolfoto van Basisschool Jules Verne
  • Schoolfoto van Basisschool Jules Verne
  • Schoolfoto van Basisschool Jules Verne

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Omdat de niveaus van de kinderen zo uiteenlopend zijn, is een resultaat boven of onder het gemiddelde niet toepasbaar als meetinstrument voor onze onderwijskwaliteit. De uitstroom laat altijd een uiteenlopend beeld zien, van praktijkonderwijs tot het gymnasium.  Desalniettemin behalen we als school meestal een gemiddeld resultaat op of boven het landelijke gemiddelde.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet door het observeren van hun dagelijks werk, hun werkhouding en houden de resultaten bij in ons leerlingvolgsysteem (ParnasSys).  De leerlingen worden regelmatig getoetst met methodegebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks op het gebied van bijvoorbeeld rekenen/wiskunde, technisch en begrijpend lezen en spelling, landelijk genormeerde toetsen. Op basis van de toetsresultaten worden de planning van het onderwijs in de groep (het leerstofaanbod en de aanpak van de groepen, kleine groepjes of individuele leerlingen) op- of bijgesteld.  Zie meer informatie over hoe de school omgaat met de privacy/persoonsgegevens van uw kind in hoofdstuk 4, onder privacy. 

Onderstaand is een overzicht te zien van de resultaten van een deel van deze toetsen. Het betreft de toetsen die de inspectie (jaarlijks) van iedere school betrekt in de eerste beoordeling van de basiskwaliteit. Het zijn de volgende toetsen die informatie geven op belangrijke momenten in de schoolloopbaan van de kinderen:

- In de groepen 3 en 4 dienen de leerlingen op een zodanig niveau technisch te leren lezen dat zij met succes kunnen meedoen aan alle andere onderdelen van het onderwijs.

Groep 3

Schoolresultaten :        januari 2020: 20,9

Landelijk gemiddelde :  23,0 

Groep 4

Schoolresultaten :        januari 2020: 48,1

Landelijk gemiddelde :  53,5

- In groep 4 staan de basisvaardigheden in het rekenonderwijs centraal.

Schoolresultaten :         januari 2020: 113

Landelijk gemiddelde :  161,9

- In groep 6 wordt de overstap gemaakt naar complexere, wiskundige vraagstukken.

Schoolrestulaten :         januari 2020: 232 

Landelijk gemiddelde :   227,4 

- verder moet in groep 6 het niveau van begrijpend lezen vodoende hoog zijn met het oog op het onderwijs in de zaakvakken.

Schoolresultaten :         januari 2020: 168

Landelijk gemiddelde :   173,7  

I.v.m. de Coronacrisis zijn de citotoetsen in juni niet afgenomen. 


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang naar het voortgezet onderwijs

Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 8 geïnformeerd over de POVO-procedure. Meer informatie vindt u op de website www.naarhetvo.nl onder het tabblad ‘ouders’.  Alle kinderen in groep 8 maken een verplichte eindtoets. Op onze school is dat 'Route8'.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven