Basisschool Jules Verne

Mariëndaalstraat 21 3551 XH Utrecht

  • Schoolfoto van Basisschool Jules Verne
  • Schoolfoto van Basisschool Jules Verne
  • Schoolfoto van Basisschool Jules Verne
  • Schoolfoto van Basisschool Jules Verne

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Natuurlijk komt het bij ons ook wel eens voor dat een leerkracht afwezig is. We streven dan naar een zo prettig mogelijke opvang voor de groep. In eerste instantie zullen we proberen een invaller te vinden. Helaas is het met het huidige lerarentekort steeds minder makkelijk om een beschikbare invaller te vinden. Soms is er enkel een invaller te vinden die niet geschikt is om de onbemande groep te draaien, maar wel een andere groep. De leerkracht van deze groep zal dan de vervanging van de onbemande groep overnemen en de invaller neemt dan de groep van deze leerkracht voor zijn rekening. 

Als er geen invaller beschikbaar is, kijken we in ons eigen leerkrachtenbestand naar de mogelijkheden. 

In uiterste gevallen, als al onze mogelijkheden zijn uitgeput, zullen we een groep naar huis moeten sturen. We streven ernaar dit tot een minimum te beperken. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Gepersonaliseerd leren

Op OBS Jules Verne werken we met gepersonaliseerd leren. Het idee achter gepersonaliseerd onderwijs is dat er altijd meerdere routes zijn om een leerdoel te behalen. Welke route het beste past, hangt af van de persoonlijkheid en de kwaliteiten van het kind. Daarbij is het belangrijk dat kinderen regie hebben over hun leerproces. Kinderen krijgen in de toekomst mede inspraak in wat de leerdoelen zijn en hoe deze te bereiken zijn.

Het gepersonaliseerd leren op OBS Jules Verne krijgt vorm door het groepsdoorbrekend werken. Ook werken we met weektaken waarbij kinderen de ruimte krijgen om zelf te plannen.

Alle kinderen zitten in heterogene stamgroepen, van verschillende leeftijden. Tijdens instructietijd geven zogenaamde instructieleerkrachten les op basis van de onderwijsbehoefte van de verschillende leerlingen. Kinderen met een vergelijkbare onderwijsbehoefte volgen dezelfde instructie. De verwerking maken kinderen vervolgens óf in de stamgroep bij de groepsleerkracht, óf op het leerplein. Het betekent dat kinderen gedurende de week instructies kunnen krijgen van verschillende leerkrachten (afhankelijk van het vak en hun actuele onderwijsbehoefte). Er is veel tijd om zelfstandig te werken aan de weektaak. De groepsleerkrachten en de instructieleerkracht stemmen samen het onderwijs af en volgen elke leerling gezamenlijk.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Iedere dag starten de kinderen in een kring. Deze kring is de centrale ontmoetingsplek en er vinden allerei activiteiten in plaats. Taal en sociale ontwikkeling staan hierbij centraal. In de kleuterbouw begint het rekenonderwijs op een speelse manier. Kleuters krijgen allerlei rekenkundige begrippen aangeboden.

Na de kring start de speel - werkles. Binnen deze tijd werken kinderen individueel of in groepjes in themahoeken of met het ontwikkelingsmateriaal. Ze begeven zich over het gehele onderbouw plein. 

Binnen onze kleutergroepen leren de kinderen spelenderwijs zelfstandig te werken en te plannen. De leerkrachten bieden verschillende vaste taken/werkjes aan om de overgang naar groep 3 vloeiend te laten verlopen. De opdrachten worden op verschillende ontwikkelniveaus aangeboden, aansluitend bij de manier van werken in groep 3 t/m 8. Om kinderen te helpen bij het kiezen, zijn de activiteiten zichtbaar op het planbord. 

De leerkracht observeert de vorderingen en maakt daarbij gebruik van het OVM (ontwikkelingsvolg model).  

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Alle aspecten van taalonderwijs zoals spreken, luisteren, spellen en grammatica komen aan bod. Er wordt gewerkt met de methode 'Staal'.

In groep 3 wordt gewerkt met de leesmethode, 'Veilig Leren Lezen', deze methode sluit goed aan bij onze visie waarin onderzoekend leren belangrijk is. In de groepen 4 t/m 6 wordt gewerkt met de leesmethode 'Estafette'. 

Vanaf groep 4 wordt naast taal en spelling veel aandacht besteed aan begrijpend lezen. Wij werken met de methode NieuwsbegripXL.

Voor rekenen werken wij met de methode 'Pluspunt'.

Voor alle vakken geldt dat er wordt gewerkt met het zogenaamde directe instructiemodel, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillen tussen de kinderen. Het is voor kinderen mogelijk een extra instructie op een onderwerp te volgen of juist meer de verdieping in te gaan op een onderwerp dat ze al beheersen. 

Bij wereldoriëntatie wordt hoofdzakelijk projectmatig en vakoverstijgend gewerkt. Binnen de kaders die de leerkracht stelt, werken de kinderen vraagstukken in groepen uit. Er wordt dan veel aandacht besteed aan de zogenaamde '21 century skills'. 

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op onderwijs dat hen uitdaagt en rekening houdt met hun behoeften. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Soms is er speciaal onderwijs nodig voor leerlingen die dáár het best op hun plek zijn. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Voor leerlingen die dat nodig hebben, werkt de school samen met organisaties die in en rond de thuissituatie jeugdhulp bieden. Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft de visie op ondersteuning van de school, de ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt om passend onderwijs te verzorgen en de ontwikkeldoelen die de school zichzelf stelt. Een samenvatting van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is te vinden op onze website.  

OBS Jules Verne kent een zeer uiteenlopende leerlingpopulatie. De school beschikt over extra mogelijkheden voor taalondersteuning in de groepen 1 t/m 3. In de klassen wordt gedifferentieerd gewerkt, onderwijs wordt aangeboden op 3 niveaus. (De intensieve aanpak, de basisinstructie, de plusaanpak). Daarnaast bieden wij plek aan leerlingen die een arrangement nodig hebben. Dit arrangement laten wij uitvoeren door externen. Momenteel werken we beleid uit op leerlingen die meer nodig hebben dan de pluslijn. 

Binnen het team van de OBS Jules Verne zijn veel leerkrachten gespecialiseerd en gediplomeerd. Deze functies passen binnen een functiehuis waarvan de school bepaald heeft deze belangrijk te vinden. Specialisten zijn samen met directie verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid.

In het zorgplan staat verder uitgewerkt hoe wij de leerlingen ondersteunen. 

Speciale ondersteuning binnen het Samenwerkingsverband Utrecht PO

SPO Utrecht biedt zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs op de basisschool in de buurt. De school ontvangt van het SWV een budget om zorg te dragen voor een sterke basis in de school die passend onderwijs mogelijk maakt.

Als de hulp van de school niet tot de gewenste resultaten leidt, dan kunnen school en ouders advies of ondersteuning aanvragen bij het SWV Utrecht PO. Dit kan in sommige gevallen leiden tot de afgifte van een arrangement, dit is een budget waarmee extra ondersteuning geboden kan worden. Wanneer de school niet kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling, en ook een ondersteuningsarrangement geen passende oplossing is, doen ouders en school samen een aanvraag bij het SWV voor plaatsing in een school of voorziening die beter past bij wat het kind nodig heeft, bijv.in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Binnen het bestuur van SPO Utrecht zijn er de volgende SBO/SO scholen: de Luc Stevensschool voor SBO, de Herderschêeschool voor SO Cluster 3 en SO Fier voor SO Cluster 4.

Een aanvraag voor toelating wordt gedaan bij de Toelatingscommissie van het SWV Utrecht PO. Meer informatie vindt u op de website van het SWV (www.swvutrechtpo.nl).

Buurtteam 

Het buurtteam is een belangrijke instantie die school en ouders/verzorgers ondersteunt en kan begeleiden in de thuissituatie. In samenspraak met ouders/verzorgers kan de school het buurtteam inschakelen. Ouders/verzorgers kunnen dit ook zelf doen. 

Meldcode huiselijk geweld 

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Meer informatie over deze meldcode is te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode. Onze school hanteert deze wettelijk verplichte meldcode, deze is op school aanwezig.  

Medisch handelen 

Het kan voorkomen dat uw kind extra, medische zorg nodig heeft.  Als uw kind ziek wordt op school, is het uitgangspunt dat het kind naar huis moet. Dat gebeurt uiteraard altijd na overleg met ouders. Ook wanneer het toedienen van medicijnen daaraan voorafgaand nodig is, zal dat in overleg met ouders (of bij afwezigheid van de ouders in overleg met de huisarts) gebeuren. Als uw kind regelmatig, bijvoorbeeld dagelijks, medicijnen nodig heeft, overlegt u dat met de leerkracht en/of directeur. Onze medewerkers mogen uitwendig en oraal medicijnen toedienen, ouders blijven verantwoordelijk voor de aanwezigheid en opgave van dosering van de medicijnen. U legt dat samen vast, zodat er geen misverstanden kunnen bestaan.  Als uw kind andere medische zorg nodig heeft, zoals injecties of bloedafname, dan kunnen en mogen wij deze zorg niet bieden. Uiteraard verlenen wij wel onze medewerking als u dat zelf, of anderen door u aangewezen, tijdens schooltijden bij ons op school komt doen. Meer informatie hierover staat beschreven in het Protocol medische handelingen op scholen SPO Utrecht, welke op school ter inzage ligt. 


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onderwijs aan het Jonge Kind heeft binnen onze organisatie een speciale plek. Kleuters ontwikkelen zich niet conform vastgestelde ontwikkelingslijnen maar sprongsgewijs. Iedere onderbouwleerkracht is gespecialiseerd/geprofessionaliseerd in het goed volgen van kleuters en het daarbij behorende onderwijs.

Terug naar boven