Basisschool Jules Verne

Mariëndaalstraat 21 3551 XH Utrecht

 • Schoolfoto van Basisschool Jules Verne
 • Schoolfoto van Basisschool Jules Verne
 • Schoolfoto van Basisschool Jules Verne
 • Schoolfoto van Basisschool Jules Verne

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van OBS Jules Verne!

OBS Jules Verne staat in een gezellige wijk met een grote diversiteit. Dat zien we ook terug in onze school. We zijn daar erg trots op !

De school is zeer actief op het gebied van onderwijsontwikkeling. We staan vooraan in de onderwijsvernieuwingen en werken zoveel mogelijk projectmatig. Zelfstandigheid, eigenaarschap en betekenisvol onderwijs staan bij ons hoog in het vaandel.

Op de school werkt een betrokken en professioneel leerkrachten team. Met hoge verwachtingen en oog voor alle kinderen, die zoveel mogelijk onderwijs op maat geven. Natuurlijk is er veel aandacht voor de onderwijskwaliteit, de individuele ontwikkeling en de kwaliteit worden systematisch gevolgd. 

Dat doen we niet alleen, de school hecht een grote waarde aan een goede samenwerking met de ouders. Zij zijn dan ook welkom om op actieve wijze mee te werken en mee te denken over de ontwikkeling van hun kind. 

De school is een van de scholen van Stichting Openbaar Onderwijs Utrecht (SPO). 

In de volgende pagina's willen wij u informeren over een aantal belangrijke en praktische schoolzaken.

Gelijk een indruk krijgen van onze school? Op onze website (obsjulesverneutrecht.nl) vindt u een filmpje.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • VERTROUWEN
 • ZELFSTANDIGHEID
 • NIEUWSGIERIG
 • ONDERZOEKEND
 • CREATIEF

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school heeft ongeveer 170 leerlingen en hoewel deze grafiek anders laat zien, is dat aantal is stabiel. De grafiek geeft het leerling aantal weer per 1 oktober. Gedurende het schooljaar groeit het leerlingaantal verder, doordat leerlingen gedurende het schooljaar de basisschool leeftijd bereiken.

De komende jaren zal de school licht groeien door de veranderingen in de wijk. De prognose voor de komende jaren is uit te groeien naar 220 leerlingen. 

De school heeft 7 heterogene groepen. De groepen in de onderbouw/middenbouw en bovenbouw hebben een maximale grootte van 28 leerlingen. Soms komt het voor dat groep 1 vanaf mei iets groter is dan dat bewuste aantal, vanwege de instroom van leerlingen die later in het schooljaar de basisschoolleeftijd hebben bereikt. 

Er is een mogelijkheid tot het volgen van voor- en vroegschoolse educatie. Hiervoor werken wij samen met KNM kind& co. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
159
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Ook maken wij periodiek een risico-inventarisatie, waarin alle risico’s onderkend worden. Als dat nodig is maken we op basis van deze risico-inventarisatie een plan van aanpak om knelpunten te verhelpen. Wij hebben afspraken gemaakt om bij calamiteiten snel adequate hulp te kunnen bieden. Deze afspraken betreffen o.a.:

 • Het ontruimingsplan
 • Opleiding bedrijfshulpverleners
 • Aanschaf van voldoende middelen (o.a. EHBO- en brandblusmiddelen)
 • De jaarlijkse ontruimingsoefening. 

Terug naar boven