openbare basisschool Usquert

Burg Geerlingstraat 2 9988 SC Usquert

  • Schoolfoto van openbare basisschool Usquert
  • Schoolfoto van openbare basisschool Usquert
  • Schoolfoto van openbare basisschool Usquert
  • Schoolfoto van openbare basisschool Usquert

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij OBS Usquert!

Wij willen u met de informatie op deze site een goed overzicht bieden van onze school. Wanneer u nog meer over onze school wilt weten, kunt u terecht op onze website www.obsusquert.nl  

Team OBS Usquert

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ruimte voor talent
  • School waar ieder kind welkom
  • Kleine groepen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS Usquert is één van de scholen van schoolbestuur Lauwers en Eems. De school staat centraal in het dorp tussen het oudere dorpsdeel op de wierde en de nieuwere wijkjes op de klei. Vriendjes en vriendinnetjes wonen in de buurt en kinderen kunnen al jong zelfstandig naar school komen. Op obs Usquert is ieder kind welkom. Dit betekent dat onze leerlingenpopulatie heel divers is; zowel kinderen met een niet-godsdienstige achtergrond, als kinderen uit gelovige gezinnen weten de weg naar de school te vinden. Dit maakt obs Usquert tot een echte dorpsschool. Het huidige schoolgebouw zal, in het kader van de versterkingsoperatie in verband met de aardbevingsproblematiek, binnen deze schoolplanperiode worden afgebroken en op dezelfde locatie zal nieuwbouw plaatsvinden. De verwachting is dat het nieuwe schoolgebouw in augustus 2022 in gebruik kan worden genomen. De school deelt een (bij)gebouw met de peuterspeelzaal.

Het leerlingenaantal van de school daalt al jaren gestaag; debet hieraan is de ligging van de school in een krimpgebied. Concreet betekent dit voor deze schoolplanperiode dat we onderwijs bieden aan rond de 60 leerlingen. Dit betekent dat we in de nabije toekomst van een school met 4 combinatiegroepen, mogelijk krimpen naar een school met drie trio-combinatie groepen. Dit zal met name voor de leerkrachten een grote omschakeling zijn. Werken in een trio-combi is een zware belasting.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
52
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Vertrouwenspersoon

Als het met de leerkracht, schoolleiding of directeur-bestuurder niet lukt om een verschil van mening bij te leggen of een klacht op te lossen, is het mogelijk de kwestie voor te leggen aan een vertrouwenspersoon. De inhoud van die gesprekken is uiteraard vertrouwelijk.

Bij Lauwers en Eems zijn twee vertrouwenspersonen die kunnen bijstaan en adviseren:

De heer R. Visser, Winsum, telefoon 06 - 14158207

Mevrouw L. Nienhuis, Eenrum, telefoon 06 - 22659676

Terug naar boven