Basisschool de Langereis

Middengouw 21 1645 PN Ursem (Gem. Koggenland)

 • Schoolfoto van Basisschool de Langereis
 • Schoolfoto van Basisschool de Langereis
 • Schoolfoto van Basisschool de Langereis
 • Schoolfoto van Basisschool de Langereis
 • Schoolfoto van Basisschool de Langereis

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.

We monitoren de tussentijdse resultaten op diverse manieren:

 • Methodegebonden toetsen
 • Registreren van behaalde leerdoelen
 • Methode onafhankelijke toetsen CITO
 • Observaties van de leerkracht

Met deze informatie kijken we waar de leerlingen staan en wat voor vervolgstappen we gaan maken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Alle leerlingen gaan aan het einde van groep 8 naar het voortgezet onderwijs. De overstap naar het voortgezet onderwijs wordt gebaseerd op het advies van de school. Het schooladvies wordt opgesteld op basis van de leerresultaten, motivatie en werkhouding van de leerling.

Het tijdspad advisering is als volgt:

 • Eind groep 7: een oriënterend advies;
 • Oktober groep 8: indien nodig afname NIO toets;
 • November groep 8: voorlopig schooladvies;
 • Februari groep 8: definitief schooladvies;
 • Half maart: alle leerlingen hebben zich ingeschreven voor een voortgezet onderwijsschool;
 • April/mei: verplichte eindtoets;
 • Mei: bij hogere score op de eindtoets dan het gegeven schooladvies, is er een heroverweging van het schooladvies. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op OBS de Langereis zijn we een school waar kinderen zich veilig voelen en waar zij kunnen oefenen met het ontwikkelen van sociale vaardigheden en gedrag. Leerlingen voelen zich gezien en gehoord op onze school. We werken preventief en proactief aan het aanleren van sociale vaardigheden middels de Kanjertraining.

We werken aan sociaal veilig gedrag door o.a. het opstellen van gedragsregels en het onderwijs af te stemmen op de mogelijkheden van de leerling. Hierdoor ontstaat een veilig klimaat waarbinnen de school problemen al in een vroeg stadium kan onderkennen en erop kan anticiperen.

OBS de Langereis tolereert geen discriminatie en intimidatie. We hebben een interne vertrouwenspersoon, er is een klachtenregeling en een externe vertrouwenspersoon. We werken indien nodig samen met o.a. jeugdzorg, politie, CJG en andere partijen.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Respect
 • Vertrouwen
 • Veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven