Basisschool de Langereis

Middengouw 21 1645 PN Ursem (Gem. Koggenland)

  • De kleuters kleien de golven van de zee bij het thema piraten.
  • Tijdens het talentuur worden er allerlei creatieve opdrachten gedaan.
  • Bij het thema ruimte wordt de wereldbol bekeken.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het kan voorkomen dat een leerkracht afwezig is. We volgen dan de volgende stappen:

1. Vervanger aanvragen.

2. Indien er geen vervanger beschikbaar is:

  • de eerste dag verdelen we de leerlingen over andere groepen.
  • vanaf de tweede dag sturen we de groep naar huis.

3. Een groep wordt maximaal twee aaneengesloten dagen naar huis gestuurd.

4. Wanneer er dan nog steeds geen invaller beschikbaar is, zullen afwisselend andere groepen naar huis worden gestuurd. 


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bij de kleuters wordt vanuit thema's gewerkt. In elk thema is aandacht voor de leerdoelen passend bij de 4, 5 en 6 jarigen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wereldoriëntatie

Zoals gezegd werken we op de Langereisschool met thema's. Er zijn minimaal 6 thema's per jaar. In deze thema's worden geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek aangeboden. In de thema's zit ook burgerschap, creatieve vorming en levensbeschouwing. We gebruiken hierbij de methode Vier Keer Wijzer. De bovenbouw (groep 5 t/m 8) en de onderbouw (groep 1 t/m 4) hebben ieder een eigen thema.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Alle leerlingen verdienen een passende plek in het onderwijs. Onze school valt voor passend onderwijs binnen het gebied van het samenwerkingsverband De Westfriese Knoop. Binnen passend onderwijs werken scholen samen om die passende plek voor elke leerling zo goed mogelijk te bieden. 

Op de Langereisschool proberen we leerlingen zo lang mogelijk te begeleiden en binnen de school te houden. Wanneer blijkt dat het onderwijsaanbod niet aansluit bij de onderwijsbehoeftes van een leerling, zullen we dit in het ondersteuningsteam bespreken. Waar mogelijk zullen we kijken of we als school ons aanbod passender kunnen maken. Het kan zo zijn dat het passende aanbod op school niet te realiseren is of dat leerling sociaal emotioneel niet meer goed bij ons op school zit. We zullen dan op zoek gaan naar een andere, passendere,  onderwijsplek voor deze leerling.

Schoolmaatschappelijk werk

Het schoolmaatschappelijk werk (SMW) is voor alle leerlingen en hun ouders van de basisscholen in de gemeente Koggenland. Ze gaat samen met ouders/verzorgers na, hoe zij en/of het kind het beste geholpen kan worden. SMW bemiddelt als dat nodig is of verwijzen naar de juiste instantie. Soms blijkt één keer praten al voldoende, maar ook kan een aantal gesprekken met het kind en / of ouders noodzakelijk zijn. Als dat nodig is en ouders/verzorgers dat wensen, kunnen ze ook met partner komen of met het hele gezin. Eén ding staat voorop: de schoolmaatschappelijk werker werkt samen met u aan de oplossing van de problemen van uw kind. 

De schoolmaatschappelijk werker is verbonden aan het ondersteuningsteam van de basisschool. Zo zijn de lijntjes met ouders, intern begeleiders, leerkrachten en leerlingen kort. Ze heeft daarin meestal een adviserende rol voor de leerlingen van de basisschool.

Als de intern begeleider en/of de leerkrachten zich zorgen maakt over de thuissituatie, gedrag van een leerling, financiële- en echtscheidingsproblemen kunnen zij in overleg met de ouders de hulp inschakelen van schoolmaatschappelijk werk.

Ouders kunnen zelf rechtstreeks contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker.

Onze schoolmaatschappelijk werkster is Annie Klompmaker a.klompmaker@koggenland.nl

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In de groepen 1-2 sluiten we het onderwijs aan bij ontwikkeling van de leerlingen. Vanuit ons observatiesysteem worden keuzes gemaakt voor het aanbod in de groep. Per thema wordt een themaplanning gemaakt waarin het aanbod wordt beschreven. Aan het einde van ieder thema wordt het plan geëvalueerd. Vandaar uit wordt de nieuwe themaplanning opgesteld. De ondersteuning van leerlingen vindt voornamelijk plaats in het verrijken van de leeromgeving (hoeken) en in de kleine instructiegroep. De keuze van de thema’s past bij de belevingswereld van de leerlingen én nodigt uit tot spel. De leerkracht stimuleert het spel en daagt de leerlingen uit te ontdekken, ontwerpen en uit te voeren. In het spel zijn er veel kansen om bijvoorbeeld de taalontwikkeling te stimuleren. De leerlingen oefenen de taal die wordt aangeboden en imiteren leeftijdsgenoten. Ook bij het dagelijks buitenspelen wordt door de leerlingen veel taal gebruikt. Tijdens het buitenspelen oefenen de leerlingen hun motoriek op speelse wijze. Twee keer per week wordt er tijdens de gymles, gestructureerder geoefend met de motoriek.

Terug naar boven