Basisschool C. Zeeman

Middelbuurt 118 8321 ZE Urk

Schoolfoto van Basisschool C. Zeeman

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De eindtoets welke wij in groep 8 afnemen is het Schooleindonderzoek IEP. Deze toets meet 2 onderdelen n.l.: de kennis en de intelligentie. Wanneer deze 2 met elkaar worden vergeleken, kun je als school zien of je alles uit het kind hebt gehaald. Deze gegevens van het Schooleindonderzoek worden ook door de Inspectie geanalyseerd.
De Onderwijsinspectie heeft hiervoor normen opgesteld waardoor gekeken wordt of de toets voldoende is gemaakt.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Handelings- enOpbrengstgericht Werken:        

Door Handelingsgericht (HGW) te werken, gaan wij uit van de mogelijkheden en onderwijsbehoeften van het kind en stemmen wij ons onderwijsaanbod daar zoveel mogelijk op af. Door het kind naar eigen vermogen eigenaar te laten zijn van zijn leerproces, doelgericht te werken en passende eisen te stellen, werken wij Opbrengstgericht (OGW). Doelstelling voor de komende periode is allereerst het onderzoeken of en hoe het huidige onderwijsconcept van de CZ aangepast dient te worden om te voldoenaan de eisen van Passend Onderwijs en het aanleren van 21th Century Skills,zodat op een zo optimale en effectieve wijze lesgegeven kan worden, waarbijzowel de leerlingen als de leerkrachten tot hun recht komen. Daarnaast wordt gekeken in hoeverre het eigenaarschap van de leerling nog meer vergroot kan worden door middel van het inzetten van Opbrengstgericht Werken op groeps- en leerling-niveau en op welke wijze dit gemonitord en (visueel) vorm gegeven kan worden. Tevens wordt onderzocht op welke wijze Zelfstandig Werken, SamenwerkendLeren en Leren Leren bij kunnen dragen aan het vergroten van het eigenaarschap ende betrokkenheid van de leerling.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven