Obadjaschool

Vlechttuinen 4 8322 BA Urk

  • Schoolfoto van Obadjaschool
  • Schoolfoto van Obadjaschool
  • Schoolfoto van Obadjaschool
  • Schoolfoto van Obadjaschool
  • Schoolfoto van Obadjaschool

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Binnen de school wordt veel aandacht besteed aan het pedagogisch klimaat. We vinden het belangrijk om een veilige leef- en leeromgeving te creëren. De basis voor het sociaal veilige klimaat ligt in de leefregels van onze school. Vanuit de kernwaarden van onze school zijn we gekomen tot het formuleren van leefregels. Immers, onze missie is het voorbereiden van leerlingen op een plaats in de maatschappij. Om actief en doelgericht te kunnen werken aan de vorming van onze leerlingen, hebben we bij iedere kernwaarde een tweetal leefregels opgesteld. Deze regels zijn er op gericht om de leerlingen een op de Bijbel gebaseerde levenshouding bij te brengen.
De regels op onze school – dus ook de leefregels – staan in de context van onze Bijbelse mensvisie. Elk mens heeft regels nodig. We zijn geplaatst in relatie tot andere mensen en zullen rekening moeten houden met anderen. Belonen en straffen zijn als pedagogische hulpmiddelen onmisbaar. Regels zorgen voor veiligheid en geborgenheid. Kinderen ervaren het als fijn als ze weten waar ze aan toe zijn. We kunnen hen er ook op aanspreken. Ze geven zelf aan onzeker te worden als er geen duidelijkheid bestaat over wat toelaatbaar is en wat niet. Die onzekerheid dienen we zoveel mogelijk weg te nemen door het stellen en bespreken van een aantal regels/grenzen. Deze leveren, samen met een stuk gewoontevorming, een bijdrage aan een gezond pedagogisch klimaat.
De norm voor onze regelgeving wordt gevonden in de Tien Geboden. Vanuit de geboden van de Heere kunnen we duidelijke lijnen trekken naar het schoolleven van elke dag. De Heidelbergse Catechismus verwoordt het duidelijk in vraag en antwoord 111, waarin het gaat over het achtste gebod: ‘Dat ik mijns naasten nut, waar ik kan en mag bevordere; met hem alzo handel, als ik wilde dat men met mij handelt...’. Bij het naleven van regels horen beloningen. Deze zullen meestal in woorden gegeven worden. Het komt ook weleens voor dat we iets in het vooruitzicht stellen als leerlingen volgens de regels handelen en zich positief opstellen. Waardering van goed gedrag heeft een positieve werking op het welbevinden van de leerlingen. Waar regels gesteld worden, komen ook straffen voor. Het doel is het ombuigen van ongewenst gedrag tot gewenst gedrag. De plaats van de opvoeder is hierin van wezenlijk belang. De opvoeder zal kritisch kijken naar zijn/haar eigen functioneren en openstaan voor opbouwende kritiek van anderen op zijn/haar gedrag. Goed voorbeeld doet goed volgen.
Binnen onze school gelden eigen regels, toegespitst op onze specifieke situatie, die met de leerlingen worden doorgesproken. Zij kunnen ook op het naleven van de regels worden aangesproken.

De acht leefregels zijn:
1. Ga met respect om met Gods schepping
2. Zorg voor jezelf en de ander
3. Ieder mens mag er zijn
4. Gebruik je talenten tot eer van God
5. Denk vooruit
6. Durf te kiezen
7. Werk goed samen
8. Doe wat je kunt

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Liefde
  • Betrouwbaar en dienstbaar
  • Verantwoordelijk

De oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs

Toelichting van de school

Wij informeren u hier over de totstandkoming van het schooladvies en de vaststelling van het definitieve schooladvies.

Schooladviesverslag

Het schooladviesverslag wordt gebaseerd op de volgende (eventuele) diagnostische testen en documenten:  
- Gesprekken met leerkracht en IB-er 
- Uitstroomperspectief: zie recent OPP 
- Leerlingprofiel  
- Onderwijsbehoeften: zie OPP Belemmerende en stimulerende factoren: zie OPP en aanvullende info leerkracht. Voor VO is werkhouding en houding t.o.v. huiswerk belangrijke info.  
(- Intelligentieonderzoek (niet ouder dan 2 jaar): WISC-V)
- LOVS CITO uitslagen 
- ZIEN! 
(- Sociaal emotionele vragenlijst: NPV-J 2 of SEO-V)

Doorstroomtoets en aanmeldingsprocedure
Vanaf schooljaar 2023-2024 verandert de landelijke aanmeldprocedure (van po naar vo). Er komt onder andere één week waarin leerlingen zich aanmelden voor de middelbare school. Alle leerlingen maken dan evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur die ook past bij het schooladvies. Doordat er 1 aanmeldweek komt, veranderen de stappen van het schooladvies en de toets:- Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies.
- Leerlingen maken in de eerste 2 weken van februari de doorstroomtoets. 
- Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.
- Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies.
- Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school.
- Doorstroomtoets staat gepland op 29 januari t/m 16 februari. Inhaalperiode t/m vrijdag 8 maart. Uiterlijk 15 maart rapportages in de Portal. 
- Voor leerlingen uit po, het so en het sbo die de overstap maken naar het vso, geldt de centrale aanmeldweek niet.?  

Informatie richting ouders en leerlingen
- oktober: Informatieavond voor de ouders van de schoolverlaters.
- december: Data open avonden PZ/JFSG worden gecommuniceerd naar ouders.
- januari: Ouders worden uitgenodigd voor het bespreken van het definitieve adviesverslag.
- februari: Ouders melden hun kind aan bij het vervolgonderwijs.
- maart: Uitslag AMN eindtoets wordt geanalyseerd en gekeken wordt of deze in lijn is met het schooladviesverslag. Het bevoegd gezag van de school stelt het schooladvies overeenkomstig de uitslag van de doorstroomtoets bij. Wanneer het in het belang van de leerling is, kan hiervan afgeweken worden.

Waar zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet (speciaal) onderwijs?

Leerlingen in het speciaal onderwijs stromen meestal door naar het voortgezet speciaal onderwijs. Daar kunnen ze blijven tot en met het schooljaar waarin ze 20 jaar worden. Wanneer een leerling in het speciaal onderwijs 12 jaar wordt, maken de school en de ouders samen die afweging. De vraag is dan of de leerling inderdaad doorstroomt naar het voortgezet speciaal onderwijs of naar een gewone middelbare school. Soms zijn leerlingen na het speciaal onderwijs niet meer te vinden in het bekostigde onderwijs in Nederland. Bijvoorbeeld omdat ze zijn verhuisd naar het buitenland, les krijgen op een particuliere school of geen onderwijs meer volgen. Deze leerlingen vallen in de categorie 'overig'.
In het derde jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het derde jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven