Basisschool Groen van Prinsterer

Grote Fok 24 8321 VW Urk

Schoolfoto van Basisschool Groen van Prinsterer

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Met ingang van het schooljaar 2009-2010 wordt op onze school het schooleindonderzoek van SBD Centraal Nederland afgenomen. Niet alleen de kennis wordt daarbij gemeten, maar ook de intelligentie. Deze twee onderdelen van de toets worden met elkaar vergeleken. We kunnen dan zien in hoeverre wij er in geslaagd zijn om de leerlingen goed op hun eigen intellectueel niveau aan te spreken.Uit de cijfers van de afgelopen vier jaar blijkt dat de resultaten overeenkomen met wat wij op grond van de intelligentie van de kinderen mogen verwachten.

Wilt u meer weten over de resultaten van de afgelopen jaren, raadpleeg dan onze schoolgids 2013-2014, pagina 30-31. De schoolgids is te vinden op onze website gvp@rehoboth.nu

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

CITO toetsen en methode toetsen worden geanalyseerd. Naar aanleiding van analyse worden groepsplannen aangepast.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Advies van school

Het advies van de directeur en de groepsleerkracht zijn belangrijk bij een schoolkeuze. Zij hebben meestal goed inzicht in de mogelijkheden waarover het kind beschikt. Naast de ontwikkeling van uw kind die wordt weergegeven in het leerlingvolgsysteem kijken wij ook naar de interesse, de motivatie, het doorzettingsvermogen en de aanleg van uw kind.  

UITKOMSTEN EINDONDERZOEK

De IEP eindtoets van bureau ICE is door het ministerie van OCW goedgekeurd. Met ingang van het schooljaar 2015-2016 wordt op onze school de IEP Eindtoets afgenomen. IEP staat voor ICE Eindevaluatie Primair onderwijs. De eindtoets meet verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan het eind van groep 8. Door de prestaties van een leerling te meten met een onafhankelijke meetlat en niet ten opzichte van andere leerlingen komt goed in beeld wat de persoonlijke ontwikkeling van uw kind is. We zijn blij te kunnen delen dat de IEP eindscore van groep 8 in het schooljaar 2017/2018 uitkomt op 83,4. De landelijke norm is 81,0.

Meer informatie over het schooladvies voor het Voortgezet Onderwijs kunt u vinden in onze schoolgids, pagina 23. De schoolgids is in te zien op onze website gvp@rehoboth.nu en op schoolvensters.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Vanuit onze visie op eigenaarschap, zelfstandigheid en samenwerken willen wij aandacht geven aan training van sociale-emotionele vaardigheden. Het leerteam Sociale Emotionele Ontwikkeling heeft tijdens de teamvergadering van 11 juli 2018 een presentatie gegeven over verschillende methodes voor SEO. In verband met de doorgaande lijn/gedragsverandering sluit de Vreedzame school het beste aan bij onze school. Als school kiezen wij er voor  om sociale emotionele vaardigheden en burgerschapskunde te borgen binnen het continue verbeteren. Wij zullen als team evalueren of leerlingen hiermee voldoende inzicht krijgen in hun eigen gedrag


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • eigenaarschap
  • zelfstandigheid
  • samenwerken

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het meest recente bezoek van de inspectie heeft op 1 november 2012 plaatsgevonden. De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op basisschool Groen van Prinsterer op de onderzochte onderdelen op orde is. Uit het onderzoek is gebleken dat de school op die gebieden geen tekortkomingen kent. Om die reden wordt het reeds aan de school toegekende basisarrangement gehandhaafd.

Onderzochte onderdelen: Opbrengsten, Begeleiding, Zorg, Kwaliteitszorg, Naleving Wet en regelgeving.

Meer informatie over het actuele inspectierapport kunt u vinden op de website van de inspectie: onderwijsinspectie.nl Als u de school gekozen hebt vindt u het rapport bij het onderdeel overige rapporten.

Terug naar boven