Basisschool Pr Beatrix

De Lier 2 8322 AK Urk

 • We zijn een Kanjerschool.
 • Tijdens gastlessen maken we graag gebruik van het speellokaal.
 • We zijn erg trots op onze mooie bibliotheek.
 • We hebben een speciale zandbak die ook toegankelijk is voor leerlingen met een rolstoel.
 • We werken met IPC. De geleerde inhoud wordt verzameld op de leerwand.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussenresultaten zijn erg belangrijk in het leerproces. Deze worden gerealiseerd d.m.v. het afnemen van verschillende (CITO-) toetsen. Deze methode en niet methode toetsen bieden de leerkrachten handvatten om hun onderwijs af te stemmen op de diversiteit van de groep. Waar nodig worden zij hierin ondersteund door de inzet van een onderwijsassistent. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Hieronder vindt u een overzicht van de stappen die er gezet worden om tot een schooladvies te komen. Dit alles vindt plaats in overleg met ouders en VO. 

Groep 7
februari: eerste voorlopige adviesgesprekken
juni: eventuele bijstelling voorlopig advies

Groep 8
september: informatieavond doorverwijzing van PO naar VO
september: afname NIO toets 
oktober: uitslag NIO en eventuele bijstelling voorlopig advies
oktober: afname CITO M-toetsen
januari: voorlopig schooladvies
februari: afname doorstroomtoets
februari: definitief advies wordt vastgesteld 
voor 15 maart: uitslag doorstroomtoets 
voor 24 maart: definitief advies 
tussen 25 en 31 maart: aanmelding VO
mei/juni: bevestiging plaatsing VO

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De methode  “KANJERTRAINING” wordt gebruikt om kinderen sociaal vaardig te maken. Er wordt gewerkt met vier kleuren petjes, t.w. de witte, zwarte, rode en gele. Iedere kleur staat voor een houding van een kind. Ook werken we met 5 regels:

 • Niemand speelt de baas
 • Niemand lacht uit
 • Je bent niet zielig
 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar

Al deze regels zijn duidelijk zichtbaar aangebracht in de school. Meer informatie?

De website: www.kanjertraining.nl is duidelijk en overzichtelijk.

In elke groep is een pestprotocol aanwezig, waarin de omgangsregels worden vermeld.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Liefde
 • Respect
 • Openheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 23 september 2013 heeft de inspectie onze school bezocht. Het basis-arrangement blijft voor ons gehandhaafd.

Terug naar boven