Kbs De Rosmolen

De Roskam 50 4851 TE Ulvenhout (Gem. Breda)

  • Schoolfoto van Kbs De Rosmolen
  • Natuurwijs. Buitendag groep 1&2. Sloot en plas.
  • In samenwerking met de nieuwe Veste en De harmonie van Ulvenhout project; 1-2-3 Speel
  • 4xWijzer, geschiedenis thema; de Vikingen. Samen bouwen van een Vikingschip
  • De leerwinkel
In de Leerwinkel kan elk kind halen wat het extra nodig heeft om zich goed te ontwikkelen.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2019-2020 is er vanwege de coronacrisis geen eindtoets afgenomen.

Met ingang van schooljaar 2020-2021 gebruiken wij de AMN eindtoets. Deze toets is volledig digitaal, adaptief op itemniveau en heeft een bladerfunctie. Deze opties geven de leerlingen meer rust en maken de doorlooptijd van de eindtoets korter. 

Voor groep 7 gebruiken we de AMN Aansluiting PO-VO. Deze toets geeft ons inzicht in wat een leerling heeft geleerd met betrekking tot taal en rekenen, dit noemen we de vaardigheden. De toets geeft ons ook inzicht in de capaciteiten van de leerling. Tot slot onderzoekt deze toets ook gedrag, houding en interesses. Om een zo compleet mogelijk beeld van de leerling te krijgen vragen wij hierbij ook naar de mening van de leerkracht(en) en ouder(s).

Op deze manier werken wij samen met de leerling en ouders naar een onderbouwd en objectief schooladvies dat écht past en biedt onze school iedere leerling de beste basis voor ambities.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onze school, Kbs De Rosmolen, is een van de scholen van Stichting INOS. De scholen van INOS verschillen in hun leerlingenpopulatie en verschillen ook in de manier waarop het  onderwijs aan de leerlingen wordt vorm gegeven. Wat de scholen van INOS bindt, is dat zij goed onderwijs willen geven. Om te weten of je goed onderwijs geeft, kun je kijken naar de resultaten die de kinderen op de school halen: wat zeggen de cijfers. Dat is niet de enige manier om te weten of je het als school goed doet. Het gaat er ook om of de kinderen graag naar school gaan en daar gelukkig zijn, of ouders tevreden zijn, of leerkrachten het idee hebben een bijdrage te kunnen leveren en nog veel meer. In de zelfevaluatie richten wij ons echter op de leerling resultaten: op de uitkomsten van de toetsen die de kinderen maken. Niet omdat het alles zegt over de kwaliteit van ons onderwijs. Maar wel, omdat het er toe doet. Het geeft ons informatie over wat goed gaat en wat beter kan. In de zelfevaluatie worden de uitkomsten gegeven van een groot aantal toetsen. Van een deel daarvan hebben we afgesproken dat we die met de scholen van INOS in kaart brengen, van andere toetsen vinden wij het, als basisschool De Rosmolen, belangrijk om de resultaten weer te geven. Wij plaatsen de resultaten van onze toetsen naast een norm, aan de hand van een norm is aan te geven of je al dan niet tevreden bent over de resultaten. Als norm gebruiken we een schoolnorm. Wij hanteren de landelijke gedachte dat bij een indeling in I t/m V niveaus(toetsen LOVS) er maximaal 25% van de leerlingen op IV/V niveau mogen scoren. Wanneer we de gegevens geplaatst hebben naast de normen, trekken we een conclusie. Soms moeten wij een verduidelijking maken: waarom zijn de resultaten zoals ze zijn. Met de directie, met individuele leerkrachten, en het hele team, samen bespreken we de resultaten. Met ons team staan we stil  bij de vraag ‘wat gaat goed, wat moet beter’. Op basis daarvan worden er verbeteractiviteiten aangegeven.

Normen inspectie

De Inspectie van het Onderwijs hanteert voor de tussenresultaten van scholen in het primair onderwijs geen eigen normen meer. De inspectie verwacht van de school dat deze zelf ambitieuze doelen stelt voor de leerlingen, zicht heeft in hoeverre de leerlingen die doelen halen en op basis van het eigen beeld het onderwijs aan de leerlingen bijstelt.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op deze pagina leest u het schooladvies, deze gegevens worden gepubliceerd door DUO.

Het schooladvies van 2020-2021 wordt later in het schooljaar gepubliceerd. De school is van mening dat alle leerlingen voldoende kans moeten krijgen om zich te kunnen laten zien in het VO. daarom adviseren wij kansrijk!

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van onze school. Daarnaast hanteren wij ook zelf een samenhangend systeem van kwaliteitszorg.

Bijvoorbeeld:

  • Eens per twee jaar voeren wij tevredenheidsonderzoeken uit onder ouders, leerlingen en medewerkers.
  • Twee maal per jaar analyseren wij de toetsresultaten van onze leerlingen zodat we de leervorderingen kunnen volgen.
  • We voeren met enige regelmaat observaties in de klas uit. Soms zelfs in de vorm van audits die door collega’s van andere INOS-scholen worden afgenomen.
  • Wij werken beleidsmatig aan onze schoolontwikkeling en rapporteren hierover aan het bestuur (INOS).
  • Wij onderhouden goed contact met de medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders en medewerkers kunnen meedenken in de ontwikkeling van de school.

Alle scholen van INOS hanteren dezelfde werkwijze rondom kwaliteitszorg. We delen de ervaringen met elkaar en leren op die manier van elkaar.

Terug naar boven