Kbs De Rosmolen

De Roskam 50 4851 TE Ulvenhout (Gem. Breda)

 • Schoolfoto van Kbs De Rosmolen
 • Schoolfoto van Kbs De Rosmolen
 • Schoolfoto van Kbs De Rosmolen
 • Schoolfoto van Kbs De Rosmolen

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij gebruiken de AMN eindtoets. Deze toets is volledig digitaal, adaptief op itemniveau en heeft een bladerfunctie. Deze opties geven de leerlingen meer rust en maken de doorlooptijd van de eindtoets korter. 

Voor groep zeven gebruiken we de AMN Aansluiting PO-VO. Deze toets geeft ons inzicht in wat een leerling heeft geleerd met betrekking tot taal en rekenen, dit noemen we de vaardigheden. De toets geeft ons ook inzicht in de capaciteiten van de leerling. Tot slot onderzoekt deze toets ook gedrag, houding en interesses. Om een zo compleet mogelijk beeld van de leerling te krijgen vragen wij hierbij ook naar de mening van de leerkracht(en) en ouder(s).

Op deze manier werken wij samen met de leerling en ouders naar een onderbouwd en objectief schooladvies dat écht past en biedt onze school iedere leerling een juiste basis voor de toekomst in het voortgezet onderwijs.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om te weten of we goed onderwijs geven, kijken we naar de resultaten die de kinderen op onze school halen: wat zeggen de cijfers? Aan de hand van korte en lange termijn doelen, richten we het onderwijs op een passende manier in voor de kinderen. Cijfers zijn niet de enige manier om te weten of het onderwijs goed aansluit bij de kinderen. Het gaat er ook om of de kinderen graag naar school gaan, gelukkig zijn, of ouders tevreden zijn.

In de zelfevaluatie richten wij ons echter op de leerlingresultaten: op de uitkomsten van de toetsen die de kinderen maken. Niet omdat het alles zegt over de kwaliteit van ons onderwijs. Maar wel omdat het er toe doet. Het geeft ons informatie over wat goed gaat en wat beter kan. In de zelfevaluatie worden de uitkomsten gegeven van een groot aantal toetsen. Van een deel daarvan hebben we afgesproken dat we die met de scholen van INOS in kaart brengen. 

Soms moeten wij een verduidelijking maken: waarom zijn de resultaten zoals ze zijn? Als schoolteam bespreken we met elkaar de resultaten. Elke leerkracht geeft een presentatie aan het team over hoe de resultaten van de groep zijn. We staan stil bij de vraag ‘wat gaat goed, wat moet beter?’ Op basis daarvan worden er mogelijke interventies besproken.

We werken voor onze leerlingen doelgericht, met doelenplanners, vanuit de schoolambitie. Dat is ons uitgangspunt in onderwijsaanbod en -aanpak. We ondersteunen de leerlingen in de Leerwinkel voor onderwijs op maat. Hierbij spelen bewegend en spelend leren een rol. Tijdens de leerreisgesprekken met de leerlingen worden resultaten en het leerdoel besproken. Er wordt dan ook gereflecteerd op de afgelopen periode. Er worden doelen en verbeterpunten opgesteld voor de komende periode, waarbij de leerling eigenaar is van het proces en de leerkracht een coachende en begeleidende rol inneemt. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op deze pagina leest u het schooladvies, deze gegevens worden gepubliceerd door DUO.


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Pedagogische Standaard

Werken vanuit de Pedagogische Standaard is het creëren van een positief pedagogisch klimaat. Naar de kinderen, naar ouders en binnen het team. Ons handelen gaat uit van een positieve Mindset en draagt zo bij aan de persoonlijke/professionele groei en ontwikkeling. Op De Rosmolen vinden we dit voorwaardelijk voor goed onderwijs. Het werkt door in de relatie en interactie tussen leraar, leerling, de groep, ouders en het team. Samen weten we meer.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Positieve Mindset & samen
 • Authenticiteit & Eigenaarschap
 • Normen & Waarden

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van onze school. Daarnaast hanteren wij ook zelf een samenhangend systeem van kwaliteitszorg.

Bijvoorbeeld:

 • Eens per twee jaar voeren wij tevredenheidsonderzoeken uit onder ouders, leerlingen en medewerkers.
 • Twee maal per jaar analyseren wij de toetsresultaten van onze leerlingen zodat we de leervorderingen kunnen volgen.
 • We voeren met enige regelmaat observaties in de klas uit. Soms zelfs in de vorm van audits die door collega’s van andere INOS-scholen worden afgenomen.
 • Wij werken beleidsmatig aan onze schoolontwikkeling en rapporteren hierover aan het bestuur (INOS).
 • Wij onderhouden goed contact met de medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders en medewerkers kunnen meedenken in de ontwikkeling van de school.

Alle scholen van INOS hanteren dezelfde werkwijze rondom kwaliteitszorg. Het instrument "De KwaliteitWijzer" wordt op alle INOS-scholen gehanteerd.

We delen de ervaringen met elkaar en leren op die manier van elkaar.

Terug naar boven