Kbs De Rosmolen

De Roskam 50 4851 TE Ulvenhout (Gem. Breda)

 • Schoolfoto van Kbs De Rosmolen
 • Schoolfoto van Kbs De Rosmolen
 • Schoolfoto van Kbs De Rosmolen
 • Schoolfoto van Kbs De Rosmolen

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

INOS vindt het belangrijk dat bij afwezigheid van een leerkracht er een vakbekwame en gediplomeerde vervanger beschikbaar is. Daartoe is Phoenix opgericht als 29e school van INOS.

Phoenix heeft geen leerlingen of gebouw, wel enthousiaste, bekwame en leergierige professionals die hun talenten inzetten als invalleerkracht binnen onze eigen scholen én een deel van hun tijd gebruiken voor professionalisering en/of innovatie.

Mocht het voorkomen dat Phoenix geen invalleerkracht beschikbaar heeft, dan hanteert de school een protocol, waarbij overige leerkrachten worden ingezet en indien nodig een groep wordt opgesplitst en over de andere groepen wordt verdeeld.   In het uiterste geval, wanneer meerdere leerkrachten tegelijk ziek zijn en er geen vervanging meer mogelijk is, zal het voor kunnen komen dat groepen naar huis gestuurd worden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepsverdeling

Omdat het leerlingaantal van de school kan wisselen, kan het voorkomen dat we leerlingen anders moeten verdelen over de groepen. Elke verdeling komt op zorgvuldige wijze tot stand. Alle mogelijke verdelingen worden met voor- en nadelen besproken in het (zorg)team. 

Overwegingen bij het anders verdelen van de leerlingen:

 • De leerkrachten observeren de kinderen in hun vriendschappen in de schoolse situatie; dit betreft het werken aan opdrachten én in de vrije situatie.
 • Er wordt een sociogram opgesteld
 • De leerling wordt geplaatst bij minimaal één medeleerling die zij genoemd hebben in het sociogram.
 • Ouders worden op de hoogte gebracht van de keuzes van hun kind.
 • De onderwijsbehoeften van de leerlingen worden in kaart gebracht.
 • Er wordt gekeken naar de verdeling jongens en meisjes.
 • Indien van het punt hierboven wordt afgeweken, zal de leerkracht dit toelichten in een persoonlijk gesprek met de ouders, zonder hierbij de privacy van andere leerlingen te schenden.

Het besluit rondom de verdeling van de groepen ligt bij school.

___________________________

Basisvakken

De basisvakken taal, lezen en rekenen worden vooral in de ochtend aangeboden, zowel de instructie als de verwerking.

Twee tot drie middagen per week werken de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 in hun eigen groep of soms ook groepsdoorbrekend aan de wereldoriënterende vakken. Zij werken dan met verschillende groepjes leerlingen volgens de methodiek Blink. 

We zijn een 'Natuurwijs'-school. Biologie en natuur krijgen bij ons speciale aandacht. Elk schooljaar trekken de kinderen drie keer een dag(deel) onder begeleiding van de leerkracht en een begeleider van 'Natuurwijs' het bos in of gaan de heide op. Daar mogen ze kijken, voelen, ruiken, luisteren en proeven. Het bos als klaslokaal! Deze buitendagen worden in de groep voorbereid.

Bij de gym- en bewegingslessen worden de leerkrachten ondersteund door een vakdocent sport en beweging.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De invulling onderwijstijd staat omschreven in bovenstaand overzicht.

Bij het bewegingsonderwijs zit ook de reistijd heen en terug naar de school opgenomen. De groepen drie tot en met acht gaan voor de sport- en bewegingslessen naar Jeugdland. Dit is een externe locatie in Ulvenhout. De groepen drie tot en met zes gaan met de bus, de groepen zeven en acht gaan op de fiets.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Doorontwikkeling van De Leerwinkel

 • We evalueren doorlopend de opzet van De Leerwinkel met als doel dit door te ontwikkelen. Dit betekent dat we goed nadenken over welke stappen er eerst in de klas gezet moeten worden; Hoe kunnen we dit slim en nog beter passend organiseren voor ieder kind die het nodig heeft.
 • Samen met de intern begeleider en het team brengen we in kaart welke route het best past bij een leerling die iets extra uitdagends nodig heeft. Dit borgen we in een kwaliteitskaart.
 • We ondersteunen, begeleiden en coachen de leerlingen in de Leerwinkel met onderwijs op maat. Om het leerproces visueel te ondersteunen, gebruiken we de leerkuil. De leerkuil is zichtbaar in iedere groep.
 • We versterken het werken vanuit Groei-Mindset.


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

 • Op basis van onze schoolambities werken we in iedere klas met doelenplanners. In 2024-2025 gaan we naast rekenen ook bij spelling doelenplanners gebruiken. Leerlingen krijgen hierdoor het onderwijsaanbod wat bij hen past. Maar vooral ook dat stapje extra om hen voldoende uit te blijven dagen. We leggen de lat op een passende hoogte.
 • Het team verdiept/professionaliseert zich in bewegend leren. We volgen scholing en passen dit stapsgewijs toe in het onderwijsprogramma.
 • Bij de leerreisgesprekken, waarbij leerlingen met hun ouders en leerkracht in gesprek gaan, staat het eigenaarschap van de leerling centraal. Voor versterking van dit eigenaarschap zoeken we daarbij de komende tijd naar een passend digitaal portfolio.


Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op de Rosmolen is geen aanbod vroeg schoolse educatie.

De kinderopvang in Ulvenhout, Boeffies en Bengeltjes, biedt een aanbod voor de kinderen tot 4 jaar. Een 3+ groep behoort daar tot de mogelijkheden.

Terug naar boven