Kbs De Rosmolen

De Roskam 50 4851 TE Ulvenhout (Gem. Breda)

 • Schoolfoto van Kbs De Rosmolen
 • Natuurwijs. Buitendag groep 1&2. Sloot en plas.
 • In samenwerking met de nieuwe Veste en De harmonie van Ulvenhout project; 1-2-3 Speel
 • 4xWijzer, geschiedenis thema; de Vikingen. Samen bouwen van een Vikingschip
 • De leerwinkel
In de Leerwinkel kan elk kind halen wat het extra nodig heeft om zich goed te ontwikkelen.

Het team

Toelichting van de school

INOS kent een platte organisatie: Bestuur – Directeur – Medewerker. De verantwoordelijkheid voor het onderwijs en de ontwikkeling van de leerlingen, ligt daardoor dicht bij de leerkracht en de directe collega’s in het team.

Wij stimuleren de professionele ontwikkeling van leerkrachten onder andere door bij elkaar in de klas te kijken, door scholing/opleiding en door deel te nemen aan INOS-brede leergemeenschappen waar specialisten van verschillende scholen met elkaar werken aan de kwaliteit van het onderwijs.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

INOS vindt het belangrijk dat bij afwezigheid van een leerkracht er een vakbekwame en gediplomeerde vervanger beschikbaar is. Daartoe is Phoenix opgericht als 29e school van INOS.

Phoenix heeft geen leerlingen of gebouw, wel enthousiaste, bekwame en leergierige professionals die hun talenten inzetten als invalleerkracht binnen onze eigen scholen én een deel van hun tijd gebruiken voor professionalisering en/of innovatie.

Waarom Phoenix? Deze naam – die komt uit de Griekse mythologie – staat voor wijsheid, vernieuwende kracht en (opnieuw) tot bloei komen.   

Mocht het voorkomen dat Phoenix geen invalleerkracht beschikbaar heeft, dan hanteert de school een protocol, waarbij overige leerkrachten worden ingezet en indien nodig een groep wordt opgesplitst en over de andere groepen wordt verdeeld.   In het uiterste geval, wanneer meerdere leerkrachten tegelijk ziek zijn er geen vervanging meer mogelijk is, zal het voor kunnen komen dat groepen naar huis gestuurd worden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepsverdeling

Omdat het leerlingaantal van de school kan wisselen, kan het voorkomen dat we leerlingen anders moeten verdelen over de groepen. Elke verdeling komt op zorgvuldige wijze tot stand. Alle mogelijke verdelingen worden met voor- en nadelen besproken in het zorgteam. Er is nooit sprake van willekeur.   

Overwegingen bij het anders verdelen van de leerlingen:

 • De leerkrachten observeren de leerlingen in hun vriendschappen in de schoolse situatie; dit betreft het werken aan opdrachten én de vrije situatie
 • De leerkrachten vragen aan de leerlingen met wie ze graag spelen en met wie ze graag werken; het sociogram
 • De ouders worden op de hoogte gebracht van de keuzes van hun eigen kind
 • De onderwijsbehoeften van de leerlingen worden in kaart gebracht; zowel op didactisch als  op pedagogisch gebied
 • Er wordt gekeken naar de verdeling jongens en meisjes
 • De leerling wordt zo veel mogelijk geplaatst bij minimaal één medeleerling die zij genoemd hebben in het sociogram
 • Indien van het punt hierboven wordt afgeweken, zal de leerkracht dit toelichten in een persoonlijk gesprek met de ouders, zonder hierbij de privacy van andere leerlingen te schenden.

Wij zijn ons er van bewust dat het niet altijd voor iedereen naar volle tevredenheid zal zijn. In verband met de privacy geven we aan ouders geen nadere mededelingen over andere leerlingen die van invloed kunnen zijn op de verdeling. De school beslist en zal altijd verantwoordelijk zijn voor de groepsindeling.   

Basisvakken

De basisvakken als taal, lezen en rekenen worden in de ochtend aangeboden, zowel de instructie als de verwerking.

Wereldoriënterende vakken: Twee tot drie middagen per week werken de kinderen uit groep 5 t/m 8 groepsdoorbrekend. Zij werken met verschillende groepjes leerlingen aan thema’s van geschiedenis en aardrijkskunde volgens de 4xWijzer methodiek. Kinderen leren hun talenten te benutten om concrete (kern)doelen te halen binnen een uitdagende leeromgeving.

Biologie en natuur heeft onze speciale aandacht. Elk schooljaar trekken onze leerlingen drie keer een hele schooldag onder begeleiding van de leerkracht en een NatuurWijzer de bossen in of de hei op. Daar mogen ze kijken, voelen, ruiken, luisteren en proeven. Zelf ervaren dat ze een zijn met de natuur. Het bos als klaslokaal! deze buitendagen worden in de groep voorbereid dmv gerichte leerkrachtlessen. Tevens vind er een evaluatie les plaats zodat de opgedane kennis kan beklijven.

Beweging bij de gym- en bewegingslessen worden de leerkrachten ondersteund door een gymdocent en een sportcoach.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

 De invulling onderwijstijd staat omschreven in bovenstaand overzicht.

De gymtijd; hierin zit ook de reistijd heen en terug naar de school opgenomen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De leerwinkel

In de Leerwinkel kan elk kind halen wat het extra nodig heeft om zich goed te ontwikkelen. Dat kan zijn; extra uitleg en extra oefening, meer uitdaging of het ontwikkelen van de executieve vaardigheden; het ‘leren leren’. Om te leren heb je de goede mindset nodig, die je helpt om de executieve vaardigheden in te zetten. Wij noemen dit de groeimindset. Alleen als je je?in de groeimindset?bevindt, kun je uitdagingen aan gaan. We willen graag dat kinderen vrijmoedig de uitdagingen die zij tegenkomen aan gaan en overwinnen. Om dit leerproces te verwoorden gebruiken we het hulpmiddel, de leerkuil. Het werken vanuit de groeimindset en het werken met de leerkuil is in alle groepen geïmplementeerd

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over specifieke interne deskundigheid. Daarnaast kunnen wij een beroep doen op externe deskundigheid. Wij hebben deskundigheid in huis (interne) op het gebied van taal, hoogbegaafdheid, faalangst en sociale vaardigheden. Deze gevarieerde deskundigheid is gespreid over de zorggebieden en wordt vooral ingezet in de groepen. Deze deskundigheden binnen ons team willen wij blijven inzetten en versterken. Wij blijven streven naar een aanpak waarbij wij de deskundigheid verder ten nutte van alle teamleden kunnen maken. Extern maken wij vooral gebruik van de expertise van het speciaal (basis)onderwijs. De Collegiale Consultatiegever vanuit het SO en SBO vormt met zijn observaties/adviezen een belangrijke schakel in de ondersteuning binnen de groepen. Wij maken verder gebruik expertise van het COT

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

 Op de Rosmolen is geen aanbod vroeg schoolse educatie.

Vanaf 4 jaar zijn de leerlingen welkom op de basisschool en wordt er in de groepen 1&2 een passend, beredeneerd aanbod geboden. Onze school maakt  gebruik van Mijn Kleutergroep, dit is een instrument dat  de leerkracht helpt bij het vastleggen van observaties en vaardigheden van de leerlingen. Mijn Kleutergroep ondersteunt niet alleen bij het vaststellen van observaties maar zorgt ook voor een uitgebreide rapportage waarin leerkrachten en IB-ers in een oogopslag kunnen zien hoe de leerlingen zich ontwikkelen.

De kinderopvang in Ulvenhout, Boefjes en en Bengeltjes,  biedt een aanbod voor de kinderen tot 4 jaar. Een 3+ groep behoort daar tot de mogelijkheden. Er vindt een warme overdracht plaats tussen de kinderopvang Boefjes en Bengeltjes en de school.

Terug naar boven