Hendrik de Cockschool

Borgweg 46 A 9971 CN Ulrum

Schoolfoto van Hendrik de Cockschool

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tijdens hun schoolloopbaan wordt de ontwikkeling de leerlingen gevolgd. Van iedere leerling wordt een digitaal leerling-dossier bijgehouden. Daarin worden gegevens opgenomen over het gezin, de leerling-besprekingen binnen het team en met de orthopedagoog van Goud Onderwijs, gesprekken met ouders, speciale onderzoeken, individuele plannen en toets- en rapportgegevens van de verschillende jaren. De intern begeleider beheert deze dossiers. Deze gegevens zijn vanzelfsprekend alleen toegankelijk voor bevoegden. Dagelijks wordt er aandacht besteed aan het werk dat door de leerlingen is gemaakt. Er wordt geobserveerd, gecorrigeerd en getoetst. We gebruiken daarvoor methode - gebonden toetsen en onafhankelijke toetsen, zoals die van CITO. Regelmatig worden de vorderingen van de leerlingen in het team besproken. De gegevens worden door de leerkracht bijgehouden.

In onze kwaliteitskaart 'Zicht op ontwikkeling' is vastgelegd hoe er met kinderen die speciale aandacht nodig hebben wordt omgegaan. Leerlingen met specifieke problemen worden in de groep en/of daarbuiten extra geholpen, al of niet door een onderwijsassistent. Als de leerling onvoldoende profiteert van de ondersteuning kan er advies ingewonnen worden door het Bovenschools ondersteuningsteam van Goud Onderwijs. De extra ondersteuning wordt weggezet in het groepsplan of er wordt indien nodig een plan opgesteld. Ouders worden op de hoogte gesteld en gehouden. Indien nodig kan de orthopedagoog van het Bovenschools ondersteuningsteam verder onderzoek doen om beter zicht te krijgen op de onderwijsbehoeften van de leerling. Hiervoor wordt ouders altijd om toestemming gevraagd. Als er zorg nodig is die school niet kan bieden is er de mogelijkheid om andere instanties in te schakelen. Te denken valt aan: kinderfysiotherapie, logopedie, MRT (Motorische Remedial Teaching) RIAGG, GGD, gezinsbegeleiding Gemeente Het Hogeland en Ambulante Begeleiding. Dit kan worden ingeschakeld via het Sociaal team van de gemeente.

Tweemaal per jaar krijgen de leerlingen van groep 1 tot en met 8 een rapport mee naar huis, een zogenaamd winter- en zomerrapport. Het winterrapport wordt in februari meegegeven en het zomerrapport in juni. Eind november worden alle ouders op school uitgenodigd om over de eerste periode van hun kind(eren) in de groep met de leerkracht te spreken, tijdens een 10-minutengesprek. De volgende 10 minutengesprekken vinden plaats in februari, ook dan worden alle ouders op school uitgenodigd. De ouders kunnen in juni zelf aangeven of een 10 minutengesprek op prijs wordt gesteld. Indien nodig, kan ook de leerkracht de ouders voor een laatst gesprek uitnodigen. Op vaste tijdstippen in het jaar worden methode- onafhankelijke CITO toetsen afgenomen. De uitslagen van deze toetsen verschaffen ons redelijk objectieve gegevens over de leerprestaties van uw kind. De uitslagen, die worden onderverdeeld in I t/m V scores, kunnen aanleiding zijn tot het geven van extra hulp.

Op onze school bestaat de mogelijkheid, dat een kind doubleert. We laten alleen in die gevallen een leerling een jaar overdoen, als we denken dat van die herkansing goede resultaten verwacht mogen worden. Ouders worden hierover vroegtijdig geïnformeerd. De uiteindelijke beslissing over het al dan niet laten doubleren neemt de school. Deze beslissing wordt zorgvuldig genomen. We maken gebruik van een binnen de schoolvereniging Goud Onderwijs vastgesteld protocol ‘doubleren’. Dit protocol is vastgelegd in het Zorgprofiel van de H. de Cockschool.

Overgang groep 2-3: Kinderen die voor 1 oktober 6 jaar zijn, gaan in principe door van groep 2 naar groep 3. Voor kinderen in groep 2 die voor 1 januari 6 worden geldt dat zij ook naar groep 3 kunnen gaan als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Bij deze leerlingen wordt expliciet naar de ontwikkeling in de leerlijnen gekeken.  Het sociaal emotioneel gedrag van de leerlingen speelt hierin ook een belangrijke rol, het oordeel van de leerkracht is hierbij van essentiële waarde. De school beslist uiteindelijk of deze kinderen naar groep 3 kunnen al zal dit altijd in overleg met ouders gaan.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen stromen uit naar het voortgezet onderwijs conform de adviezen die ze hebben gekregen.

Het advies voor voortgezet onderwijs wordt door de leerkracht gegeven, die zich baseert op de resultaten van de leerlingen behaald in groep 6 en 7 op de reguliere cito-toetsen. Deze worden vermeld op de Plaatsingswijzer. De uitkomsten hiervan bieden de leerkracht een beeld van het niveau van de leerling die naar groep 8 gaat. Daarnaast baseert de leerkracht zich op verschillende criteria, zoals; belangstelling, doorzettingsvermogen, motivatie e.d. De uitkomst wordt met de ouders en de betrokken leerlingen besproken. Het eerste voorlopige advies wordt gegeven na de eindtoetsen van groep 7.

In februari wordt in groep 8 de Iep doorstroomtoets afgenomen, de uitkomst is meestal een bevestiging van de gemaakte schoolkeus maar kan soms bij twijfel de doorslag geven. Er vindt een gesprek met de ouders en de betrokken leerling plaats, omdat we uiteindelijk gezamenlijk de keus bepalen. Een advies kan en mag nooit naar beneden bijgesteld worden.

Door middel van open dagen/ avonden die door de scholen voor V.O. zelf georganiseerd worden zijn ouders en kinderen in de gelegenheid zich te laten informeren en vragen te stellen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Om een sociaal veilig klimaat te creëren, zet de school meerdere met elkaar samenhangende interventies, programma’s en methoden in op individueel niveau, op klassikaal niveau en op schoolniveau. Ook betrekt de school de ouders en de omgeving bij de aanpak. Leerkrachten spelen een belangrijke rol bij het creëren van een sociaal veilig klimaat. Zij kunnen grensoverschrijdend gedrag tijdig signaleren en adequaat ingrijpen.  Het begin van het schooljaar is cruciaal voor het realiseren van een sociaal veilig klimaat in een klas. Dan begint de groepsvorming. Als de leraar in deze fase een positief stempel drukt op de sfeer en met de leerlingen duidelijke regels afspreekt, creëert hij een positief klimaat waarvan iedereen de rest van het jaar de vruchten plukt. Wij starten de groepsvorming aan het begin van het schooljaar met de Gouden Weken. De eerste drie weken van het schooljaar staan in het teken van het oefenen en spelen op gebied van sociale regels en afspraken. Dit bevordert het komen tot een hechte groep. Ook dragen de leerkrachten normen en waarden uit en laten zij leerlingen voorbeeldgedrag zien. We benoemen het gewenste gedrag bij kinderen en werken vanuit een positieve verwachting. Dit alles vereist pedagogisch vakmanschap. Ter ondersteuning hiervan gebruiken we gedurende het hele jaar de methode Kwink.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vertrouwen
  • Verantwoordelijkheid
  • Groei

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven