Hendrik de Cockschool

Borgweg 46 A 9971 CN Ulrum

Schoolfoto van Hendrik de Cockschool

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tijdens hun schoolloopbaan wordt de ontwikkeling de kinderen gevolgd. Van iedere leerling wordt een leerling-dossier bijgehouden. Daarin worden gegevens opgenomen over het gezin, de leerling-besprekingen binnen het team en met de orthopedagoog van de VCPO Noord-Groningen, gesprekken met ouders, speciale onderzoeken, handelingsplannen en toets- en rapportgegevens van de verschillende jaren. De intern begeleider beheert deze dossiers. Deze gegevens zijn vanzelfsprekend alleen toegankelijk voor bevoegden. Dagelijks wordt er aandacht besteed aan het werk dat door de leerlingen is gemaakt. Er wordt geobserveerd, gecorrigeerd en getoetst. We gebruiken daarvoor methode - gebonden toetsen en onafhankelijke toetsen, zoals die van CITO. Regelmatig worden de vorderingen van de leerlingen in het team besproken. De gegevens worden door de leerkracht bijgehouden.

In het ‘Zorgprofiel’ van de school is vastgelegd hoe er met kinderen die speciale aandacht nodig hebben en hun ouders wordt omgegaan. Leerlingen met specifieke problemen worden in de groep en/of daarbuiten extra geholpen, al of niet door een RT-er. Dit nadat de desbetreffende leerling is besproken tijdens een leerlingenbespreking met de Intern Begeleider. Indien nodig volgt er nog een gesprek tussen de IB-er en de orthopedagoog van VCPO Noord-Groningen. Er wordt een plan opgesteld om het kind met extra hulp en middelen zo goed mogelijk op weg te helpen. Ouders worden op de hoogte gesteld en gehouden. Wordt de orthopedagoog ingeschakeld voor een diepgaander, uitgebreider onderzoek, dan wordt ouders om toestemming gevraagd. Ook is er toestemming nodig als de leerling met een ‘eigen leerlijn’ gaat werken. Dan bestaat er nog de mogelijkheid om andere instanties in te schakelen. Te denken valt aan: kinderfysiotherapie, logopedie, MRT (Motorische Remedial Teaching) RIAGG, GGD, gezinsbegeleiding Gemeente Het Hogeland en Ambulante Begeleiding. Informatie via school.

Twee maal per jaar krijgen de leerlingen van groep 1 tot en met 8 een rapport mee naar huis, een zogenaamd winter- en zomerrapport. Het winterrapport wordt in februari meegegeven en het zomerrapport in juni. Eind november worden alle ouders op school uitgenodigd om over de eerste periode van hun kind(eren) in de groep met de leerkracht te spreken, tijdens een 10-minutengesprek. De volgende 10 minutengesprekken vinden plaats in februari, ook dan worden alle ouders op school uitgenodigd. De ouders kunnen in juni zelf aangeven of een 10 minutengesprek op prijs wordt gesteld. Indien nodig, kan ook de leerkracht de ouders voor een laatst gesprek uitnodigen. Op vaste tijdstippen in het jaar worden methode- onafhankelijke CITO toetsen afgenomen. De uitslagen van deze toetsen verschaffen ons redelijk objectieve gegevens over de leerprestaties van uw kind. De uitslagen, die worden onderverdeeld in 1 t/m 5 scores, kunnen aanleiding zijn tot het geven van extra hulp.

Op onze school bestaat de mogelijkheid, dat een kind doubleert. We laten alleen in die gevallen een leerling een jaar overdoen, als we denken dat van die herkansing goede resultaten verwacht mogen worden. Ouders worden hierover vroegtijdig geïnformeerd. De uiteindelijke beslissing over het al dan niet laten doubleren neemt de school. Deze beslissing wordt zorgvuldig genomen. We maken gebruik van een binnen de schoolvereniging VCPO Noord-Groningen vastgesteld protocol ‘doubleren’. Dit protocol is vastgelegd in het Zorgprofiel van de H. de Cockschool.

Overgang groep 2-3: Kinderen die voor 1 oktober 6 jaar zijn, gaan in principe door van groep 2 naar groep 3. Voor kinderen in groep 2 die voor 1 januari 6 worden geldt dat zij ook naar groep 3 kunnen gaan als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Bij deze leerlingen wordt expliciet naar de toetsresultaten gekeken, zoals CITO toetsen en het sociaal emotioneel gedrag van de leerlingen speelt hierin ook een belangrijke rol, het oordeel van de leerkracht is hierbij van essentiële waarde. De school beslist uiteindelijk of deze kinderen naar groep 3 kunnen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen stromen uit naar het voortgezet onderwijs conform de adviezen die ze hebben gekregen.

Het advies voor voortgezet onderwijs wordt door de leerkracht gegeven, die zich baseert op de resultaten van de leerlingen behaald in groep 6 en 7 op de reguliere cito-toetsen. Deze worden vermeld op de Plaatsingswijzer. De uitkomsten hiervan bieden de leerkracht een beeld van het niveau van de leerling die naar groep 8 gaat. Daarnaast baseert de leerkracht zich op verschillende criteria, zoals; belangstelling, doorzettingsvermogen, motivatie e.d. De uitkomst wordt met de ouders en de betrokken leerlingen besproken

In april wordt in groep 8 de Iep eindtoets afgenomen, de uitkomst is meestal een bevestiging van de gemaakte schoolkeus maar kan soms bij twijfel de doorslag geven. Er vindt een gesprek met de ouders en de betrokken leerling plaats, omdat we uiteindelijk gezamenlijk de keus bepalen.

Door middel van open dagen/ avonden die door de scholen voor V.O. zelf georganiseerd worden zijn ouders en kinderen in de gelegenheid zich te laten informeren en vragen te stellen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven