Hendrik de Cockschool

Borgweg 46 A 9971 CN Ulrum

Schoolfoto van Hendrik de Cockschool

Het team

Toelichting van de school

Op de Hendrik de Cockschool werken we met een vast team gekwalificeerde leerkrachten. Iedere leerkracht is gekoppeld aan een eigen groep en werkt iedere week op dezelfde dagen. We streven naar een maximum van twee vaste leerkrachten per groep. Ieder schooljaar wordt opnieuw aan ouders gecommuniceerd welke leerkrachten in de verschillende groepen werkzaam zijn. 

Naast leerkrachten kunnen er op school onderwijsassistenten werkzaam zijn. Dit is ter ondersteuning van de leerkracht en de groep en zullen worden ingezet als de situatie daarom vraagt. 

Ieder jaar hebben we op school stagiaires van de Pabo of de opleiding Onderwijsassistent. Afhankelijk van de opleiding en de fase van de opleiding waarin de student zit, zullen deze stagiaires meer of minder lessen geven en ondersteuning bieden in de groepen. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of andere oorzaak is het soms mogelijk de vervanging intern op te lossen. Zo niet dan werkt Goud Onderwijs samen met bureau ‘Slim’, welke voor de school op zoek gaat naar geschikte vervanging. Alleen in het uiterste geval wordt een groep naar huis gestuurd, ouders krijgen dan bericht. Bij langdurige vervanging moet de school rekening houden met aangegane verplichtingen binnen Goud Onderwijs. Ontstane vacatures moeten daar gemeld en van daaruit ingevuld worden.

Om nieuwe werkwijzen goed in te kunnen voeren worden er voor de personeelsleden cursussen gehouden, dit kan op de eigen school maar ook in samenwerking met andere scholen van Goud Onderwijs. Cursussen kunnen tijdens of buiten de schooltijden plaats vinden. In het eerste geval hebben de kinderen weer met invallers te maken. Als de cursus door het hele team wordt gevolgd zijn de kinderen vrij. Een dergelijke vergader(mid)dag wordt marge(mid)dag genoemd. Dit wordt kenbaar gemaakt via Social Schools.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1 en 2 wordt het werken en leren steeds afgewisseld met ruime speelmomenten. Spelenderwijs leren kinderen wat het is om een hele dag in een groep te zijn en wat de school allemaal van hen vraagt. De kinderen leren allerlei sociale vaardigheden zoals: omgaan met elkaar, op je beurt wachten, luisteren naar anderen, je aan regels houden, voor jezelf opkomen, samen delen en samen spelen. Het scheppen van een veilige en goede sfeer in de groep, is iets waar iedere dag aan wordt gewerkt. In een dergelijke omgeving leren de kinderen vertrouwen te hebben in zichzelf en kunnen ze zich in hun eigen tempo ontwikkelen. Kleuters leren al doende, tijdens hun spel. Wij spelen daarop in door te zorgen, dat er royaal aanbod in ontwikkelingsmateriaal is, waarvan kleuters kunnen leren. We werken met thema's, waardoor het leren voor de kinderen betekenis heeft. Binnen de thema's wordt er gewerkt aan de taal- en rekendoelen, maar ook aan motorische vaardigheden, spel en sociaal emotionele vorming. Voor sociaal emotionele vorming gebruiken we daarnaast nog een programma dat aansluit bij het aanbod in de overige groepen (Kwink). Vanaf groep 1 bieden we Engels aan. We gebruiken hiervoor de methode Groove me. Groep 1 t/m 4 krijgen minimaal 1 keer per veertien dagen Engelse les. 

Er is sprake van een doorgaande leerlijn van groep 1 t/m 3. De gebruikte materialen en methodes sluiten in opbouw en moeilijkheidsgraad uitstekend op elkaar aan.

In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met keuzeborden waarbij de kleuters kieskaartjes aan een bord hangen en op die manier aangeven waar ze aan gaan werken of spelen. Bij de inrichting van de klas wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het soepel verlopen van de diverse activiteiten op het gebied van Zelfstandig Werken. Er is door het team een document ‘Doorgaande lijn in Zelfstandig Werken’ opgesteld, waar in staat hoe er in de groepen gewerkt wordt.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Deze tijden zijn richtlijnen. Hiernaast besteden we nog tijd aan de overige dingen als schrijven, verkeer, zelfstandig werken, etc. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Passend Onderwijs 


Op 1 augustus 2014 werd de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat:· Reguliere en speciale scholen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen samenwerken;· Scholen zorgplicht hebben (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld dient te zorgen voor een passende plek indien er sprake is van zeer specifieke onderwijsbehoeften van een kind);· Scholen en gemeenten / jeugdhulpverlening werken samen aan de integrale ondersteuning aan leerlingen vanuit onderwijs en zorg;· Er minder regelgeving vanuit Den Haag komt, maar dat er meer in de eigen regio geregeld kan worden. De school van uw kind maakt deel uit van het schoolbestuur Swv 20-01. Alle schoolbesturen van de provincie Groningen plus gemeente Noordenveld zijn verenigd in het Samenwerkingsverband (SWV) 20.01. Dit samenwerkingsverband is opgedeeld in vier subregio’s. De besturen in iedere subregio werken nauw samen met de andere schoolbesturen uit de regio om optimale ondersteuning aan ieder kind te kunnen bieden en expertise met elkaar te delen. Alle scholen binnen het SWV 20.01 hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er tenminste op alle locaties geleverd wordt, de zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast hebben alle scholen vastgesteld welke extra ondersteuning zij kunnen bieden aan leerlingen. De basis- en schoolspecifieke ondersteuning hebben scholen beschreven in hun schoolondersteuningsprofiel. U kunt dit profiel opvragen bij uw huidige school of de school van uw keuze. Is de school handelingsverlegen, met andere woorden kan de school niet voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind, dan wordt er allereerst binnen het bestuur of in de subregio gezocht naar een externe deskundige die samen met de school andere mogelijkheden voor ondersteuning in kaart brengt. Nader onderzoek kan ook één van de adviezen zijn. In dit traject wordt er te allen tijde nauw samengewerkt met de ouders. Mochten extra interventies onvoldoende resultaat opleveren waardoor de leerling op die school niet langer begeleid kan worden, dan dient de school een andere, beter passende plek te zoeken. Dat kan ook het speciaal onderwijs zijn. Voor een plaatsing in het speciaal onderwijs moet de school, samen met u als ouders / verzorgers, een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Advies van het samenwerkingsverband. Meer informatie over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring vindt u op de website van het samenwerkingsverband of via de school. Voor u als ouders geldt dat de scholen de belangrijkste informatiebron zijn als het gaat om Passend Onderwijs en extra ondersteuning aan uw kind. De school heeft dagelijks contact met de leerling en vervult daarmee in de ogen van het samenwerkingsverband een belangrijke rol in de adequate informatievoorziening aan ouders. Het samenwerkingsverband 20.01 heeft een eigen website: http://www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-PO20-01/. Op deze website vinden ouders /verzorgers een apart tabblad met meer informatie over het ondersteuningsplan en de ondersteuningsprofielen van de verschillende scholen. Op www.passendonderwijs.nl (website van ministerie OCW) en op www.passendonderwijsenouders.nl kunnen ouders /verzorgers meer informatie vinden over de samenwerkingsverbanden en over Passend Onderwijs. Daarnaast is er het Steunpunt Passend Onderwijs, onderdeel van informatiepunt 5010. Hier kunnen ouders /verzorgers terecht met alle vragen over extra ondersteuning binnen het onderwijs. Het Steunpunt Passend Onderwijs is telefonisch bereikbaar via 5010: (0800) 5010 (vaste telefoon, gratis) of (0900) 5010 123 (€ 0,45 per gesprek + kosten mobiel), of via internet: www.5010.nl. Tot slot heeft iedere school een eigen intern begeleider (ib’er). Deze onderwijsmedewerker is in staat verdere vragen van u te beantwoorden over de uitvoer van Passend Onderwijs op de school. U bent van harte welkom contact op te nemen. Overeenkomstig het Referentiekader Passend Onderwijs omschrijven we basisondersteuning als het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van preventieve en lichte curatieve interventies die de school binnen haar onderwijsstructuur planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau, eventueel met samenwerkende ketenpartners, uitvoert. In het ontwikkelperspectief van de leerling staat de onderwijsbehoefte van de leerling beschreven. De onderwijsbehoefte geeft aan wat hij/zij nodig heeft om te leren en zich te kunnen ontwikkelen binnen onze school. Wij proberen aan deze onderwijsbehoeften tegemoet te komen en bieden daarvoor een bepaalde mate van ondersteuning. Wanneer een kind specifieke onderwijsbehoeften heeft waarin wij niet direct kunnen voorzien, kunnen wij ondersteuning vragen bij het Ondersteuningsteam. De geboden ondersteuning kan praktisch van aard zijn, maar ook intensieve vormen van begeleiding binnen onze school omvatten. Ook een verwijzing naar een andere school behoort tot de mogelijkheden. Dit betekent dat de basisondersteuning structureel beschikbaar is voor of binnen de basisschool; deze staat per school concreet uitgewerkt in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) en is te vinden op onze website. 

Ondersteuning op de Hendrik de Cockschool

We proberen alle leerlingen op onze school een passend onderwijsaanbod te bieden. Dit doen we door te werken met groepsplannen. In het groesplan beschrijft de leerkracht welke leerstof in een bepaalde periode wordt aangeboden en op welke wijze. De leerlingen worden ingedeeld in verschillende niveaugroepen en op basis daarvan krijgt een leerling een kortere of juist meer intensieve instructie. Naar aanleiding van observaties in de klas en afgenomen toetsen wordt het groepsplan waar nodig bijgesteld.

Er wordt gebruik gemaakt van methodegebonden toetsen en niet methodegebonden toetsen (Cito). De niet methodegebonden toetsen worden tweemaal per jaar afgenomen bij alle kinderen. De resultaten worden door de groepsleerkracht geanalyseerd en met de intern begeleider per groep besproken in de groepsbespreking. Op basis hiervan worden er opnieuw groepsplannen opgesteld.

Als een leerling ondanks extra ondersteuning het aanbod van de groep niet aankan, kan het nodig zijn om voor één of meerdere vakgebieden op een eigen niveau te gaan werken. Als het werken op een eigen niveau zoveel aanpassingen vraagt dat de zorg niet beschreven kan worden in het groepsplan, wordt de ondersteuning vastgelegd in een ontwikkelingsperspectief plan (OPP). Dit gebeurt altijd in overleg met de intern begeleider en het bovenschools ondersteuningsteam. Een OPP wordt niet alleen opgesteld als een leerling het niveau van de groep niet aankan, maar kan ook opgesteld worden als een leerling  bijvoorbeeld meer ondersteuning nodig heeft bij zijn gedrag. 

In enkele gevallen kan het voorkomen dat de ondersteuning die de school kan bieden vanuit de basisondersteuning onvoldoende is voor een leerling. Er wordt dan gekeken hoe middelen van passend onderwijs ingezet kunnen worden om de leerling zo te ondersteunen dat het aanbod past bij de onderwijsbehoeften. In specifieke gevallen kan er een arrangement aangevraagd worden bij  samenwerkingsverband 20.01, waarvan de H. de Cockschool onderdeel uitmaakt, om zo alsnog de juiste ondersteuning te kunnen bieden.

Meer- en hoogbegaafde leerlingen

Op de Hendrik de Cockschool proberen we voor alle leerlingen een passend aanbod te bieden. De gewone leerstof wordt verminderd (gecompact), zodat er ruimte komt voor extra uitdagende leerstof, het zogeheten levelwerk. Ouders worden op de hoogte gebracht als de leerling levelwerk krijgt aangeboden. Voor de leerlingen vanaf groep 6 die meer aankunnen en een specifieke hulpvraag hebben is er wekelijks een torenklas in Zoutkamp. Leerlingen van drie verschillende scholen uit de omgeving werken hier samen aan speciale opdrachten en projecten, waarbij ze aangesproken worden op hun eigen niveau. De leerlingen krijgen vanuit de torenklas werk mee dat ze in de komende week op hun eigen school moeten maken.


Sociaal team

Het sociaal team is een samenwerking van onder andere het maatschappelijk werk, jongerenwerk, jeugdgezondheidszorg (de GGD), jongerenwerk, MEE en Bureau Jeugdzorg, maar ook de leerplichtambtenaar kan aansluiten. De schoolarts en jeugdverpleegkundige zijn in de school belangrijke gezichten.

Het Sociaal team is een plek waar u als ouder/opvoeder kunt langskomen voor informatie, advies of hulp bij opgroei-, en opvoedvragen van uw kind. U kunt hiervoor bellen met de telefonische advisering van het Sociaal team:088 - 345 88 88, of mailen naar: gemeente@hethogeland.nl.

Het Sociaal team is ook te vinden op de website: https://hethogeland.nl/zorg-en-ondersteuning/opvoeden-opgroeien-en-jeugdhulp. Op deze site kunt u de openingstijden van de locaties in uw gemeente vinden, maar ook al informatie over thema’s, activiteiten en de meest gestelde vragen over opvoed-, en opgroei-onderwerpen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In het schooljaar 2023-2024 staat de implementatie en borging van de nieuwe rekenmethode centraal. Er wordt gekeken in welke mate er leerstof is voor leerlingen die een extra ondersteuningsbehoefte hebben op dit specifieke vakgebied. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Waddenkind, locatie Ieniemienie is een peuteropvang waar ook Voor- en Vroegschoolse educatie wordt aangeboden. Doordat deze opvang in de school wordt vormgegeven is er de mogelijkheid tot overleg en samenwerking om zo de doorstroom van de peuters naar de basisschool te bevorderen. 

Terug naar boven