Hendrik de Cockschool

Borgweg 46 A 9971 CN Ulrum

Schoolfoto van Hendrik de Cockschool

Het team

Toelichting van de school

Alle personeelsleden zijn gecertificeerd. Dat betekent dat ze voldoende bekwaamheid hebben bewezen in het lesgeven. Er zijn 25 indicatoren en meer dan 100 vaardigheden (!).

Jaarlijks wordt dit certificaat opnieuw getoetst middels een observatie door de directeur.

De man- vrouwverhouding op de Hendrik de Cock laat het zelfde landelijke beeld zien. Mannen zijn ondervertegenwoordigd.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of andere oorzaak is het soms mogelijk de vervanging intern op te lossen. Zo niet dan werkt VCPONG samen met bureau ‘Slim’, welke voor de school op zoek gaat naar geschikte vervanging. Alleen in het uiterste geval wordt een groep naar huis gestuurd, ouders krijgen dan bericht. Bij langdurige vervanging moet de school rekening houden met aangegane verplichtingen binnen de VCPONG. Ontstane vacatures moeten daar gemeld en van daaruit ingevuld worden.

Om nieuwe werkwijzen goed in te kunnen voeren worden er voor de personeelsleden cursussen gehouden, dit kan op de eigen school maar ook in samenwerking met andere scholen van de VCPONG. Cursussen kunnen tijdens of buiten de schooltijden plaats vinden. In het eerste geval hebben de kinderen weer met invallers te maken. Als de cursus door het hele team wordt gevolgd zijn de kinderen vrij. Een dergelijke vergader(mid)dag wordt marge(mid)dag genoemd. Dit wordt kenbaar gemaakt via Social Schools.

Binnen onze school zijn af en toe ook stagiaires van de PABO actief. Wij vinden het belangrijk deze mensen te begeleiden, het zijn tenslotte toekomstige collega’s. Via Social Schools worden de ouders op de hoogte gehouden wanneer en in welke groepen zij aanwezig zijn. Ook maatschappelijke stages vanuit het LBO/MBO komen incidenteel voor.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1 en 2 wordt het werken en leren steeds afgewisseld met ruime speelmomenten. Spelenderwijs leren kinderen wat het is om een hele dag in een groep te zijn en wat de school allemaal van hen vraagt. De kinderen leren allerlei sociale vaardigheden zoals: omgaan met elkaar, op je beurt wachten, luisteren naar anderen, je aan regels houden, voor jezelf opkomen, samen delen en samen spelen. Het scheppen van een veilige en goede sfeer in de groep, is iets waar iedere dag aan wordt gewerkt. In een dergelijke omgeving leren de kinderen vertrouwen te hebben in zichzelf en kunnen ze zich in hun eigen tempo ontwikkelen. Kleuters leren al doende, tijdens hun spel. Wij spelen daarop in door te zorgen, dat er royaal aanbod in ontwikkelingsmateriaal is, waarvan kleuters kunnen leren. We werken met Schatkist Rekenen en Taal en Kleuterplein. Daarnaast gebruiken wij nog een programma voor sociaal emotionele vorming (Kwink). Met deze methodes hebben we een goed programma voor de kleuters in huis. Naast de taalactiviteiten, wordt er gewerkt met ontwikkelingsmateriaal en is er aandacht voor spel en beweging: in het speellokaal wordt er gegymd en gespeeld ter verfijning van de motoriek en komen expressie activiteiten aan de orde. Ook bieden we vanaf groep 1 Engels aan. We gebruiken hiervoor de methode Groove me. Groep 1 t/m 4 krijgen minimaal 1 keer per veertien dagen Engelse les. 

Er is sprake van een doorgaande leerlijn van groep 1 t/m 3. De gebruikte materialen en methodes sluiten in opbouw en moeilijkheidsgraad uitstekend op elkaar aan. Te denken valt aan Kleuterplein als voorbereiding op "Lijn 3" in groep 3. 

In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met keuzeborden waarbij de kleuters kieskaartjes aan een bord hangen en op die manier aangeven waar ze aan gaan werken of spelen. Bij de inrichting van de klas wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het soepel verlopen van de diverse activiteiten op het gebied van Zelfstandig Werken. Er is door het team een document ‘Doorgaande lijn in Zelfstandig Werken’ opgesteld, waar in staat hoe er in de groepen gewerkt wordt.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Deze tijden zijn richtlijnen. Hiernaast besteden we nog tijd aan de overige dingen als schrijven, verkeer, zelfstandig werken, etc. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven