RK Mariaschool

Neptunus 8 7071 VG Ulft

  • Schoolfoto van RK Mariaschool
  • Schoolfoto van RK Mariaschool
  • Schoolfoto van RK Mariaschool
  • Het leerplein voor de kinderen
  • De bibliotheek en leerplein

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De opbengsten van de Mariaschool liggen boven het landelijk gemiddelde en er wordt door de leerlingen en leerkrachten hard gewerkt om veelvuldig van de talenten van iedereen gebruik te maken. Er is nadrukkelijk geïnvesteerd in de zorgleerlingen aan de onderkant en de bovenkant van de lijn. Er wordt gewerkt met groepsplannen. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben krijgen voor-instructie, extra-instructie en worden geholpen aan de instructietafel. Dit gebeurt meerdere keren per week.

Leerlingen die extra uitdaging hebben en hun vaardigheidsgroei moeten laten zien, krijgen werk uit de Pittige Plustorens, Verrijkingsmap, Acadin, Kien, Plustaken enz. Dit gebeurt ook meerdere keren per week.

In 2020 is landelijk de Eindtoets niet afgenomen. In 2021 is door quarantaine van groep 8 en de Lock down het resultaat lager uitgevallen dan verwacht. Met name de hoogvaardige leerlingen hebben de scores niet naar verwachting behaald. De voorbereiding en motivatie na de quarantaine heeft hierin ook een rol gespeeld

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In de pdca-cyclus zijn deze toetsen opgenomen. Ieder jaar worden Cito toetsen van het LVS ingepland.

Naar aanleiding van de resultaten analyseert de school de opbrengsten en vinden interventies plaats.

De planning van de toetsing wordt binnen Essentius afgestemd. Ook op boven schools niveau wordt geanalyseerd en geëvalueerd.

Op de Mariaschool zijn de specialisten nauw betrokken bij e besprekingen van de schoolresultaten en worden eventuele interventies uitgewerkt.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De verwijzing HAVO/VWO is groter dan de verwijzing naar het VWO. Dit komt doordat de dichtsbijzijnde school van Voortgezet Onderwijs in SIlvolde een brugklas heeft die bestaat uit HAVO/VWO. Leerlingen die naar Doetinchem gaan kiezen vanaf de brugklas voor HAVO of VWO.


Verder is er in de rapportage NRO Cohortonderzoek onderwijs 2021 alles te vinden over de schooladviezen en plaatsing. Deze is in te zien op school.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Mariaschool begeleidt leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van het ondersteuningsloket dat op bestuursniveau ingericht is.

Binnen het team van de Mariaschool zijn veel specialisten aanwezig en wordt handelingsgericht gewerkt.

Er zijn op de Mariaschool momenteel leerlingen die extra ondersteuning ontvangen binnen de groep en buiten de groep.

De school maakt teven gebruik van een ondersteuningsteam en van een boven schools Kernteam

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Ieder kind is uniek
  • Alle kinderen hebben talenten
  • Ieder kind voelt zich veilig

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Inspectiebezoek online op de Mariaschool op 2 maart 2021  

Op dinsdagmorgen 2 maart 2021 heeft de inspectie een online bezoek gebracht aan de Mariaschool.Dit gesprek is gevoerd door de inspecteur, directeur en intern begeleiders naar aanleiding van opgestuurde informatie en stukken. De twee thema’s die besproken zijn “Kwaliteitsverbetering” (verbeterthema’s en de redenen waarom de school hieraan werkt) en “Leerlingenpopulatie” ( met o.a. samenstelling van de leerlingenpopulatie, achterstandenbeleid, ondersteuning en begeleiding).   

Tijdens het gesprek over Kwaliteitsverbetering is inhoudelijk gekeken en gesproken over EDI als instructiemodel in alle groepen. Het team van de Mariaschool volgt trainingen in Expliciete Directe Instructie. Wij willen het didactisch handelen verder verfijnen. Dit is een proces dat een aantal jaren nodig heeft om voldoende geïmplementeerd en geborgd te zijn in de organisatie. In deze teamtrainingen zijn opgenomen: Studiemomenten op onderdelen, lezen van boeken, lesbezoeken en feedbackgesprekken door externe en interne coaches, opleiden van interne coaches, collegiale consultaties, gezamenlijke afspraken maken over Klassenmanagement, onderwijsplannen maken, gezamenlijk lessen voorbereiden en lezen van relevante literatuur en artikelen.  

De inspecteur en ook de trainer van de EDI cursus hebben geconstateerd dat de leerkrachten op de Mariaschool:

-          Het onderwijs afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen, door o.a. differentiatie in instructie

-          Een leerklimaat realiseren dat het leren mogelijk maakt, dat het Klassenmanagement op orde is en de klassenafspraken duidelijk zijn

-          Hoge verwachtingen hebben van de leerlingen

-          Hoogwaardige lessen geven met een concreet doel, effectieve en efficiënte instructie, activerende werkvormen en constante controle                 van begrip. Ook wordt er in de lessen geëvalueerd op product en/of proces  

De keuze voor de nieuwe rekenmethode Pluspunt ligt in lijn van de kwaliteitsverbetering en heeft EDI elementen verwerkt in het rekenaanbod.   De inspectie is hier heel tevreden over en wij hebben veel tops en enkele tips over de voortgang gekregen. Het gaat dan met name om specificeren van doelen en nog scherper formuleren van de ambities.  

Over de leerlingenpopulatie is kort gesproken en tevredenheid over de ondersteuning en begeleiding van leerlingen. Een helderen ondersteuningsroute en goede opzet. Tevredenheid over de vele specialisten op de Mariaschool.  

Kortom een positieve inspectie.

Terug naar boven