Openbare Basisschool Brunwerd

Oude Tilsterweg 2 b 9981 JT Uithuizen

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Brunwerd
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Brunwerd

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De school wil weten of de opbrengsten voldoen aan wat van ons verwacht mag worden, hiervoor kijken we naar de resultaten die leerlingen halen op de eind- en tussentijdse methode onafhankelijke toetsen op de basisvakken en de sociaal emotionele ontwikkeling. Hiermee krijgen we inzicht in de vraag of voldoende leerlingen op bepaalde momenten in hun schoolloopbaan de kennis en vaardigheden hebben opgedaan die er op dat moment van hen verwacht mag worden.   Wij analyseren met Focus PO, dit is een tool waarmee de vaardigheidsscores worden omgerekend naar een vergelijkingsmaat. (VIX) Hiermee kunnen vakgebieden en groepen gemakkelijk met elkaar worden vergeleken. Ten tweede kunnen we hiermee de gegevens zo presenteren dat teamleden direct inzicht krijgen wat de onderwijskundige consequenties zijn op school- en groepsniveau. Hiermee wordt een goed inzicht gekregen op de opbrengsten én onderwijsbehoeften van drie groepen leerlingen: de hoogst-, de gemiddeld en laagst scorende leerlingen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Als kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan, doen ze dat met een goed onderbouwd advies van de basisschool. Dit advies is gebaseerd op gegevens uit het leerlingvolgsysteem, het totale beeld van het kind en de plaatsingswijzer. De plaatsingswijzer is een hulpmiddel gebaseerd op de toetsresultaten van de groepen 6 tot en met 8 van het Cito-leerlingvolgsysteem. Het advies van de basisschool moet worden overgenomen door de school van voortgezet onderwijs. Eenmaal op het voortgezet onderwijs kunnen er vragen zijn over de ontwikkeling van het kind. De school zal dan contact opnemen met de ouder(s)/verzorger(s) en in een enkel geval ook met de basisschool waar het kind vandaan kwam.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

In alle groepen hanteren we de uitgangspunten van de Vreedzame School, waarin sociale vaardigheden en omgangsvormen centraal staan. Wij vinden het zeer wenselijk om hieraan structureel aandacht te geven. Ook de ouders worden hierbij betrokken.

Het is belangrijk de ouders/verzorgers te informeren waarmee de school bezig is en hoe in de thuissituatie aangesloten kan worden en andersom. Hier moet sprake zijn van een wisselwerking, ouders/verzorgers en school zijn samen bezig met het welbevinden van de kinderen. Het is de bedoeling dat we ouders/verzorgers via de Nieuwsbrief iets over de Vreedzame School vertellen. Aan het begin van het schooljaar worden de regels opnieuw besproken met de kinderen tijdens de ‘we horen bij elkaar weken’.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samen
  • Veiligheid
  • Respect

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs op scholen. De inspectie gebruikt de zelfevaluatie van de school als basis bij de periodieke visitatie. Ook neemt de inspectie de resultaten van de Cito-eindtoetsen mee in haar oordeel. De rapportage van de Inspectie van het Onderwijs is openbaar. Op www.owinsp.nl vindt u de rapportages over onze scholen. Als u dat wilt geven wij ook persoonlijk een toelichting op de resultaten.

Terug naar boven